EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:410:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 410, 7 november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 410

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
7 november 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2016/C 410/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2016/C 410/02

Mål C-432/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanien) den 2 augusti 2016 – Carolina Minayo Luque mot Quitxalla Stars, S.L. y Fondo de Garantia Salarial

2

2016/C 410/03

Mål C-433/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 3 augusti 2016 – Bayerische Motoren Werke AG mot Acacia Srl

3

2016/C 410/04

Mål C-443/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Spanien) den 8 augusti 2016 – Francisco Rodrigo Sanz mot Universidad Politécnica de Madrid

4

2016/C 410/05

Mål C-444/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel de Mons (Belgien) den 8 augusti 2016 – Immo Chiaradia SPRL mot État belge

5

2016/C 410/06

Mål C-445/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel de Mons (Belgien) den 8 augusti 2016 – Docteur De Bruyne SPRL mot État belge

6

2016/C 410/07

Mål C-446/16 P: Överklagande ingett den 9 augusti 2016 av Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 8 juni 2016 i mål T-178/15, Kohrener Landmolkerei och DHG mot kommissionen

7

2016/C 410/08

Mål C-449/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte d’appello di Genova (Italien) den 11 augusti 2016 – Kerly Del Rosario Martinez Silva mot Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

8

2016/C 410/09

Mål C-463/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 17 augusti 2016 – Stadion Amsterdam CV, motpart Staatssecretaris van Financiën

8

2016/C 410/10

Mål C-489/16: Talan väckt den 9 september 2016 – Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

9

 

Tribunalen

2016/C 410/11

Mål T-309/10 RENV: Tribunalens dom av den 28 september 2016 – Klein mot kommissionen (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Direktiv 93/42/EEG — Harmoniserade bestämmelser om säkerhet och hälsoskydd för patienter, användare och andra personer vid användningen av medicintekniska produkter — Artikel 8 — Underrättelse om ett beslut om förbud mot saluföring — Kommissionen har inte tagit ställning — Artikel 18 — Felaktig CE-märkning — Skada — Tillräckligt klar överträdelse av en rättsregel som har till syfte att ge enskilda rättigheter — Orsakssamband)

10

2016/C 410/12

Mål T-363/14: Tribunalens dom av den 21 september 2016 – Secolux mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar avseende ett upphandlingsförfarande för tjänster — Nekad tillgång — Undantag avseende skyddet för den enskildes privatliv och integritet — Undantag avseende skyddet för affärsintressen — Undantaget avseende skyddet för beslutsförfarandet — Tillgång till delar av handlingen — Övervägande allmänintresse — Motiveringsskyldigheten)

10

2016/C 410/13

Mål T-435/14: Tribunalens dom av den 22 september 2016 – Tose’e Ta’avon Bank mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra spridning av kärnmaterial — Frysning av tillgångar — Invändning om rättsstridighet — Tilldelning av en genomförandebefogenhet för rådet — Kriterium avseende stöd till Irans regering — Felaktig rättstillämpning — Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna — Motiveringsskyldighet — Proportionalitet — Grundläggande rättigheter)

11

2016/C 410/14

Mål T-437/14: Tribunalens dom av den 28 september 2016 – Storbritannien mot kommissionen (EUGFJ:s garantisektion — EGFJ och EJFLU — Utgifter som undantagits från finansiering — Integrerat administrations- och kontrollsystem — Minskning eller uteslutning vid överträdelse av bestämmelserna om tvärvillkor — Schablonmässig finansiell korrigering som har fastställts av kommissionen i enlighet med interna riktlinjer som antagits på området — Bevisbörda — Tolkning av bilaga II till förordning (EG) nr 73/2009)

12

2016/C 410/15

Mål T-632/14: Tribunalens dom av den 22 september 2016 – Intercon mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Sjunde ramprogrammet för utveckling inom forskning och teknik (2007-2013) — Kommissionens beslut att återkräva de belopp som betalats till sökanden — Tvistens avtalsrättsliga natur — Artikel 44.1 c och 44.5a i tribunalens rättegångsregler av den 2 maj 1991 — Upptagande till sakprövning — Revisionens omfattning — Dokument och synpunkter som getts in efter det att angivna frister löpt ut)

12

2016/C 410/16

Mål T-206/15: Tribunalens dom av den 22 september 2016 – Intercon mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007-2013) — Bidragsavtalet för projektet Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human — Kommissionens beslut att kräva återbetalning av en del av de utbetalda beloppen — Avvisning — Artikel 44.1 c i tribunalens rättegångsregler av den 2 maj 1991 — Handlingar och yttranden som framställts efter utgången av fastställda frister)

13

2016/C 410/17

Mål T-228/15: Tribunalens dom av den 22 september 2016 – Grupo de originación y análisis mot EUIPO – Bankinter (BK PARTNERS) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket BK PARTNERS — Äldre nationellt ord- och figurmärke bk. — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

14

2016/C 410/18

Mål T-237/15: Tribunalens dom av den 22 september 2016 – Łabowicz mot EUIPO– Pure Fishing (NANO) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket NANO — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 52.1 och 52.2 i förordning nr 207/2009)

14

2016/C 410/19

Mål T-362/15: Tribunalens dom av den 28 september 2016 – Lacamanda Group mot EUIPO – Woolley (HENLEY) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket HENLEY — De äldre ordmärkena HENLEYS i Förenade kungariket och i Europeiska unionen — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009 — Otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé)

15

2016/C 410/20

Mål T-400/15: Tribunalens dom av den 28 september 2016 – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto mot EUIPO – University College London (CITRUS SATURDAY) (Unionsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som unionsvarumärke av ordmärket CITRUS SATURDAY — Det äldre nationella ordmärket CITYRUS — Handlingar ingetts för sent — Utrymmet för bedömning i artikel 76.2 i förordning (EG) nr 207/2009 — Regel 19 och regel 20.1 i förordning (EG) nr 2868/95)

15

2016/C 410/21

Mål T-449/15: Tribunalens dom av den 27 september 2016 – Satkirit Holdings mot EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvo) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket luvo — Det äldre EU-ordmärket luvo — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Varu- och tjänsteslagslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

16

2016/C 410/22

Mål T-450/15: Tribunalens dom av den 27 september 2016 – Satkirit Holdings mot EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvoworld) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket luvoworld — Det äldre EU-ordmärket luvo — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Varu- och tjänsteslagslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

17

2016/C 410/23

Mål T-476/15: Tribunalens dom av den 28 september 2016 – European Food mot EUIPO– Société des produits Nestlé (FITNESS) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket FITNESS — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 b och c, artikel 52.1 a och artikel 76 i förordning (EG) nr 207/2009 — Regel 37 b iv och regel 50.1 i förordning (EG) nr 2868/95 — Bevisning som har åberopats för första gången vid överklagandenämnden)

17

2016/C 410/24

Mål T-512/15: Tribunalens dom av den 22 september 2016 – Sun Cali mot EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket SUN CALI — Nationellt äldre figurmärke CaLi co — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b och artikel 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Företrädande inför överklagandenämnden — Företag som bedriver verklig och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet i unionen — Juridiska personer som är ekonomiskt anknutna till varandra — Artikel 92.3 i förordning nr 207/2009)

18

2016/C 410/25

Mål T-539/15: Tribunalens dom av den 28 september 2016 – LLR-G5 mot EUIPO– Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket SILICUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 — Äldre internationella ordmärken Silicum Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 och Silicum Organique G5 — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

19

2016/C 410/26

Mål T-684/15 P: Tribunalens dom av den 22 september 2016 – Weissenfels mot parlamentet (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Utomobligatoriskt skadestånd — Personaldomstolens opartiskhet — Personuppgifter)

19

2016/C 410/27

Mål T-750/15: Tribunalens beslut av den 22 september 2016 – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft m.fl. mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Förnybar energi — Stöd som beviljats enligt vissa bestämmelser i den ändrade tyska lagen om förnybara energikällor (2014 års EEG-lag) — Stöd till elektricitet från förnybara energikällor och nedsatt EEG-tilläggsavgift för energiintensiva användare — Beslut att stödet är delvis oförenligt med den inre marknaden — Talan om ogiltigförklaring — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Avvisning)

20

2016/C 410/28

Mål T-761/15: Tribunalens beslut av den 13 september 2016 – Sogepa mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Glasbruk — Stöd i form av ett lån — Beslut om att förklara stödet oförenligt med den inre marknaden — Skyldighet att återkräva stödet, som beviljats ett företag i konkurs — Åsidosättande av formkraven — Avvisning)

20

2016/C 410/29

Mål T-78/16: Tribunalens beslut av den 16 september 2016 – Sartour mot parlamentet (Offentlig upphandling av tjänster — Tjänstekoncession för restaurangverksamhet i en av Europaparlamentets lokaler — En anbudsgivares anbud har förkastats och kontraktet har tilldelats en annan anbudsgivare — Ogiltigförklaring av anbudsförfarandet — Anledning saknas att döma i saken)

21

2016/C 410/30

Mål T-256/16 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 15 september 2016 – Niculae m.fl. mot Rumänien m.fl. (Interimistiskt förfarande — Talan ogillas — Anledning saknas att döma i saken)

21

2016/C 410/31

Mål T-632/16: Talan väckt den 2 september 2016 – Haeberlen mot ENISA

22

2016/C 410/32

Mål T-647/16: Talan väckt den 15 september 2016 – Camerin mot parlamentet

23

2016/C 410/33

Mål T-651/16: Överklagande ingett den 14 september 2016 – Crocs mot EUIPO – Gifi Diffusion (Footwear)

23

2016/C 410/34

Mål T-657/16: Överklagande ingett den 17 september 2016 – Márquez Alentà mot EUIPO – Fiesta Hotels & Resorts (myra)

24

2016/C 410/35

Mål T-666/16: Överklagande ingett den 20 september 2016 av Carlo De Nicola av den dom som personaldomstolen meddelade den 21 juli 2016 i mål F-100/15, De Nicola mot EIB

25

2016/C 410/36

Mål T-669/16: Överklagande ingett den 21 september 2016 av Carlo De Nicola av den dom som personaldomstolen meddelade den 21 juli 2016 i mål F-82/15, De Nicola mot Europeiska investeringsbanken

25

2016/C 410/37

Mål T-670/16: Talan väckt den 16 september 2016 – Digital Rights Ireland mot kommissionen

26

2016/C 410/38

Mål T-672/16: Överklagande ingett den 21 september 2016 – C=Holdings mot EUIPO – Trademarkers (C=commodore)

27

2016/C 410/39

Mål T-675/16: Överklagande ingett den 22 september 2016 – Wirecard mot EUIPO (mycard2go)

28

2016/C 410/40

Mål T-676/16: Överklagande ingett den 22 september 2016 – Wirecard mot EUIPO (mycard2go)

29

2016/C 410/41

Mål T-683/16: Överklagande ingett den 21 september 2016 – KUKA Systems mot EUIPO (MATRIX BODY SHOP)

29

2016/C 410/42

Mål T-684/16: Överklagande ingett den 23 september 2016 – Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mot EUIPO – Maan (köksfläkt)

30

2016/C 410/43

Mål T-685/16: Överklagande ingett den 22 september 2016 – Jiménez Gasalla mot EUIPO (B2B SOLUTIONS)

30

2016/C 410/44

Mål T-687/16: Överklagande ingett den 23 september 2016 – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mot EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON)

31

2016/C 410/45

Mål T-688/16: Talan väckt den 28 september 2016 – Janssen-Cases mot kommissionen

32

2016/C 410/46

Mål T-370/13: Tribunalens beslut av den 7 september 2016 – Gemeente Eindhoven mot kommissionen

32

2016/C 410/47

Mål T-446/15: Tribunalens beslut av den 19 september 2016 – Indecopi mot EUIPO – Synergy Group (PISCO)

33

2016/C 410/48

Mål T-447/15: Tribunalens beslut av den 19 september 2016 – Indecopi mot EUIPO – Synergy Group (PISCO SOUR)

33

2016/C 410/49

Mål T-463/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2016 – Almashreq Investment Fund mot rådet

33

2016/C 410/50

Mål T-464/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2016 – Othman mot rådet

33

2016/C 410/51

Mål T-465/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2016 – Makhlouf mot rådet

33

2016/C 410/52

Mål T-466/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2016 – Makhlouf mot Rådet

34

2016/C 410/53

Mål T-467/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2016 – Drex Technologies mot Rådet

34

2016/C 410/54

Mål T-468/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2016 – Souruh mot Rådet

34

2016/C 410/55

Mål T-469/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2016 – Bena Properties mot rådet

34

2016/C 410/56

Mål T-470/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2016 – Cham mot rådet

34

2016/C 410/57

Mål T-471/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2016 – Syriatel Mobile Telecom/mot rådet

35

2016/C 410/58

Mål T-705/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2016 – Syriatel Mobile Telecom mot rådet

35

2016/C 410/59

Mål T-706/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2016 – Makhlouf mot rådet

35

2016/C 410/60

Mål T-707/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2016 – Souruh mot rådet

35

2016/C 410/61

Mål T-708/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2016 – Cham och Bena Properties mot rådet

35

2016/C 410/62

Mål T-709/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2016 – Almashreq Investment Fund mot rådet

36

2016/C 410/63

Mål T-710/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2016 – Drex Technologies mot rådet

36

2016/C 410/64

Mål T-711/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2016 – Othman mot rådet

36

2016/C 410/65

Mål T-714/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2016 – Makhlouf mot rådet

36

2016/C 410/66

Mål T-9/16: Tribunalens beslut av den 6 september 2016 – Skechers USA France mot EUIPO – IM Production (Skor)

36

2016/C 410/67

Mål T-237/16: Tribunalens beslut av den 13 september 2016 – NI mot CEPD

37

 

Personaldomstolen

2016/C 410/68

Mål F-61/12: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 15 juni 2016 – Stepien och Animali mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Överföring av nationella pensionsrättigheter — Förslag på tillgodoräkning av pensionsgrundande tjänsteår — Rättsakt som inte går någon emot — Avvisning av talan — Yrkande om att målet ska avgöras utan prövning av sakfrågan — Artikel 83 i rättegångsreglerna)

38

2016/C 410/69

Mål F-75/12: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 15 juni 2016 – Wille och Skovsboell mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Överföring av nationella pensionsrättigheter — Förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår — Rättsakt som inte går någon emot — Avvisning av talan — Ansökan om att personaldomstolen ska meddela beslut utan att pröva själva saken — Artikel 83 i rättegångsreglerna)

38

2016/C 410/70

Mål F-152/12: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 15 juni 2016 – Poniskaitis mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pension — Överföring av nationella pensionsrättigheter — Förslag om tillgodoräknande av tjänsteår — Akt som inte går någon emot — Avvisning — Yrkande att dom ska meddelas utan prövning i sak — Artikel 83 i rättegångsreglerna)

39

2016/C 410/71

Mål F-39/15: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 15 juni 2016 – Marinozzi mot kommissionen (Personaldomstolen — Tillfälligt anställda — Pensioner — Överföring av nationella pensionsrättigheter — Förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår — Rättsakt som inte går någon emot — Avvisning — Yrkande att målet ska avgöras utan att det prövas i sak — Artikel 83 i rättegångsreglerna)

40

2016/C 410/72

Mål F-87/15: Personaldomstolens beslut av den 6 juni 2016 – Matzke mot kommissionen

40


SV

 

Top