EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:402:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 402, 31 oktober 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 402

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
31 oktober 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2016/C 402/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2016/C 402/02

Mål C-113/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 7 september 2016 – Förbundsrepubliken Tyskland mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring — Val av rättslig grund — Artikel 43.2 FEUF och artikel 43.3 FEUF — Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter — Förordning (EU) nr 1308/2013 — Artikel 7 — Förordning (EU) nr 1370/2013 — Artikel 2 — Bestämmelser om prisfastställelse — Referenströsklar — Interventionspris)

2

2016/C 402/03

Mål C-409/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 8 september 2016 (begäran om förhandsavgörande från Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamma tulltaxan — Kombinerade nomenklaturen — Klassificering av varor — Tolkning av ett undernummer i Kombinerade nomenklaturen — Direktiv 2008/118/EG — Import av punktskattepliktiga varor — Suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang — Följder av en tulldeklaration i vilken ett felaktigt undernummer i Kombinerade nomenklaturen anges — Oegentligheter under flyttning av punktskattepliktiga varor)

3

2016/C 402/04

Mål C-549/14: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 7 september 2016 (begäran om förhandsavgörande från Højesteret – Danmark) – Finn Frogne A/S mot Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — Artikel 2 — Principen om likabehandling — Skyldighet att ge insyn — Kontrakt för leverans av ett komplext kommunikationssystem — Genomförandesvårigheter — Oenighet mellan parterna vad avser ansvarsfrågan — Förlikning — Minskning av kontraktets omfattning — Hyresavtal omvandlas till köpeavtal — Väsentlig ändring av ett kontrakt — Rättfärdigande genom en objektiv möjlighet att nå en uppgörelse i godo)

4

2016/C 402/05

Mål C-584/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 7 september 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Miljö — Direktiv 2006/12/EG — Direktiv 91/689/EEG — Direktiv 1999/31/EG — Avfallshantering — Dom genom vilken domstolen har fastställt ett fördragsbrott — Underlåtelse att genomföra — Artikel 260.2 FEUF — Ekonomiska påföljder — Vite — Schablonbelopp)

4

2016/C 402/06

Mål C-101/15 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 7 september 2016 – Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrensbegränsande samverkan — Artikel 101 FEUF — Artikel 53 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992 — Europeiska marknaden för bilglas — Avtal om uppdelning av marknader och utbyte av kommersiellt känslig information — Böter — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Punkt 13 — Försäljningsvärde — Förordning (EG) nr 1/2003 — Artikel 23.2 andra stycket — Det föreskrivna taket för böterna — Växelkurs vid beräkningen av taket för böterna — Bötesbeloppet — Obegränsad behörighet — Enproduktsföretag — Proportionalitet — Likabehandling)

5

2016/C 402/07

Mål C-121/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 7 september 2016 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) mot Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, tidigare GDF Suez (Begäran om förhandsavgörande — Tillnärmning av lagstiftning — Direktiv 2009/73/EG — Energi — Gassektorn — Fastställande av priser för leverans av naturgas till slutförbrukare — Reglerade priser — Hinder — Förenlighet — Bedömningskriterier — Målen att säkerställa försörjningstrygghet och territoriell sammanhållning)

6

2016/C 402/08

Mål C-160/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 8 september 2016 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – GS Media BV mot Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker (Begäran om förhandsavgörande — Upphovsrätt och närstående rättigheter — Direktiv 2001/29/EG — Informationssamhället — Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter — Artikel 3.1 — Överföring till allmänheten — Begrepp — Internet — Hyperlänkar som ger tillgång till skyddade verk tillgängliga på en annan webbplats utan rättsinnehavarens tillstånd — Verk som ännu inte har publicerats av rättsinnehavaren — Tillhandahållande av sådana länkar i vinstsyfte)

7

2016/C 402/09

Mål C-180/15: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 8 september 2016 (begäran om förhandsavgörande från Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen – Sverige) – Borealis AB m.fl. mot Naturvårdsverket (Begäran om förhandsavgörande — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen — Direktiv 2003/87/EG — Artikel 10a — Metod för gratis tilldelning av utsläppsrätter — Beräkning av den enhetliga sektorsövergripande korrigeringsfaktorn — Beslut 2013/448/EU — Artikel 4 — Bilaga II — Giltighet — Fastställande av produktriktmärket för råjärn — Beslut 2011/278/EU — Bilaga I — Giltighet — Artikel 3 c — Artikel 7 — Artikel 10.1–10.3 och 10.8 — Bilaga IV — Gratis tilldelning av utsläppsrätter för förbrukning och export av värme — Mätbar värme som exporteras till privata hushåll — Förbud mot dubbelräkning av utsläpp och dubbel tilldelning av utsläppsrätter)

7

2016/C 402/10

Mål C-182/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 september 2016 (begäran om förhandsavgörande från Augstākā tiesa – Lettland) – mål om utlämning av Aleksei Petruhhin (Begäran om förhandsavgörande — Unionsmedborgarskap — Utlämning till tredjeland av en medborgare i en medlemsstat som har utövat sin rätt att röra sig fritt — Unionsrättens tillämpningsområde — Skydd av medborgarna i en medlemsstat mot utlämning — Avsaknad av skydd av medborgarna i andra medlemsstater — Begränsning av den fria rörligheten — Motivering som vilar på tanken att den som begått ett brott inte ska kunna undgå straff — Proportionalitet — Prövning av garantierna i artikel 19 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna)

9

2016/C 402/11

Mål C-225/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 8 september 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Reggio Calabria – Italien) – brottmål mot Domenico Politanò (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 49 FEUF — Etableringsfrihet — Hasardspel — Restriktioner — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet — Offentlig upphandling — Villkor för deltagande i ett anbudsförfarande och bedömning av ekonomisk och finansiell ställning — Anbudsgivaren uteslöts då vederbörande inte lämnat in intyg om ekonomisk och finansiell ställning från två olika banker — Direktiv 2004/18/EG — Artikel 47 — Tillämplighet)

9

2016/C 402/12

Mål C-310/15: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 7 september 2016 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation – Frankrike) – Vincent Deroo-Blanquart mot Sony Europe Limited, som har trätt i stället för Sony France SA (Begäran om förhandsavgörande — Konsumentskydd — Otillbörliga affärsmetoder — Direktiv 2005/29/EG — Artiklarna 5 och 7 — Kombinationserbjudande — Försäljning av en dator utrustad med förinstallerade program — Väsentlig information om pris — Vilseledande underlåtenhet — Konsumenten saknar möjlighet att köpa en dator av samma modell som inte är utrustad med program)

10

2016/C 402/13

Mål C-459/15 P: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 8 september 2016 – Iranian Offshore Engineering & Construction Co. mot Europeiska unionens råd (Överklagande — Restriktiva åtgärder mot Islamiska republiken Iran — Förteckning över personer och enheter som omfattas av frysning av medel och ekonomiska tillgångar — Logistiskt stöd till den iranska regeringen — Klagandens namn har uppförts på förteckningen)

11

2016/C 402/14

Mål C-461/15: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 8 september 2016 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Berlin – Tyskland) – E.ON Kraftwerke GmbH mot Förbundsrepubliken Tyskland (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen — Direktiv 2003/87/EG — Harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter — Beslut 2011/278/EU — Ändrad tilldelning — Artikel 24.1 — Verksamhetsutövarens skyldighet att lämna in information — Omfattning)

11

2016/C 402/15

Mål C-294/16 PPU: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 28 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Polen) JZ mot Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście (Begäran om förhandsavgörande — Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande — Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Rambeslut 2002/584/RIF — Artikel 26.1 — Europeisk arresteringsorder — Följder av överlämnandet — Avräkning av tiden för frihetsberövande i den verkställande medlemsstaten — Begreppet ”frihetsberövande” — Andra frihetsinskränkande åtgärder än fängslande — Husarrest jämte elektronisk fotboja — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 6 och 49)

12

2016/C 402/16

Mål C-328/16: Talan väckt den 1 juni 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

13

2016/C 402/17

Mål C-376/16 P: Överklagande ingett den 7 juli 2016 av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 27 april 2016 i mål T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

14

2016/C 402/18

Mål C-393/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 14 juli 2016 – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne mot Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Mål C-425/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 1 augusti 2016 – Hansruedi Raimund mot Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

Mål C-431/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanien) den 2 augusti 2016 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) och Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) mot José Blanco Marques

17

2016/C 402/21

Mål C-462/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 17 augusti 2016 – Finanzamt Bingen-Alzey mot Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Mål C-464/16 P: Överklagande ingett den 18 augusti 2016 av Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) av det beslut som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 20 juli 2016 i mål T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) mot Europeiska kommissionen

20

2016/C 402/23

Mål C-465/16 P: Överklagande ingett den 20 augusti 2016 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 9 juni 2016 i mål T-276/13, Growth Energy and Renewable Fuels Association mot Europeiska unionens råd

21

2016/C 402/24

Mål C-466/16 P: Överklagande ingett den 20 augusti 2016 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 9 juni 2016 i mål T-277/13, Marquis Energy LLC mot Europeiska unionens råd

22

 

Tribunalen

2016/C 402/25

Mål T-220/13: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Scuola Elementare Maria Montessori mot kommissionen (Statligt stöd — Kommunal skatt på fast egendom — Undantag för icke-kommersiella enheter som bedriver vissa typer av verksamheter — Konsoliderad lag om inkomstskatt — Undantag från den kommunala skatten — Beslut som delvis slår fast att det inte föreligger något statligt stöd och delvis förklarar stödet oförenligt med den inre marknaden — Talan om ogiltigförklaring — Författning som inte innehåller verkställighetsbestämmelser — Villkoret direkt berörd — Upptagande till sakprövning — Absolut omöjligt att återfå stödet — Artikel 14.1 i förordning (EG) nr 659/1999 — Motiveringsskyldighet)

25

2016/C 402/26

Mål T-392/13: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – La Ferla mot kommissionen och ECHA (Reach — Avgift som ska betalas för registrering av ett ämne — Nedsättning som beviljas mikroföretag samt små och medelstora företag — Fel i försäkran om företagets storlek — Rekommendation 2003/361/EG — Beslut om uttag av en administrativ avgift — Begäran om information — Echa:s behörighet — Proportionalitet)

25

2016/C 402/27

Mål T-472/13: Tribunalens dom av den 8 september 2016 – Lundbeck mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för antidepressiva läkemedel innehållande den aktiva farmaceutiska substansen citalopram — Begreppet konkurrensbegränsning genom syfte — Potentiell konkurrens — Generiska läkemedel — Hinder för inträde på marknaden på grund av förekomsten av patent — Överenskommelse som ingåtts mellan patentinnehavaren och ett företag som tillhandahåller generiska läkemedel — Artikel 101.1 och 101.3 FEUF — Felaktig rättstillämpning och oriktig bedömning — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Rättssäkerhet — Böter)

26

2016/C 402/28

Mål T-620/13: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Marchi Industriale mot Echa (Reach — Avgift som ska betalas för registrering av ett ämne — Nedsättning som beviljas mikroföretag samt små och medelstora företag — Fel i försäkran om företagets storlek — Rekommendation 2003/361/EG — Beslut om uttag av en administrativ avgift — Bedömning av företagets storlek — Echa:s behörighet — Motiveringsskyldighet)

27

2016/C 402/29

Mål T-695/13: Tribunalens dom av den 13 september 2016 – Enac mot Inea (Finansiellt stöd — projekt av gemensamt intresse på området för transeuropeiska transport- och energinät — Genomförande av en studie för utveckling av intermodala anslutningar vid flygplatsen Orio al Serio — Fastställande av det slutliga belopp med vilket finansiellt stöd skulle utgå — Icke stödberättigande utgifter — Felaktig rättstillämpning — Motiveringsskyldighet)

27

2016/C 402/30

Mål T-80/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – PT Musim Mas mot rådet (Dumpning — Import av biodiesel med ursprung i Indonesien — Slutgiltigt uttag av preliminära antidumpningstullar — Slutgiltiga antidumpningstullar — Rätten till försvar — Artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1225/2009 — Normalvärde — Produktionskostnad)

28

2016/C 402/31

Mål T-111/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Unitec Bio mot rådet (Dumpning — Import av biodiesel med ursprung i Argentina — Slutgiltig antidumpningstull — Talan om ogiltigförklaring — Direkt berörd — Personligen berörd — Upptagande till sakprövning — Artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1225/2009 — Normalvärde — Produktionskostnad)

29

2016/C 402/32

Mål T-112/14–116/14 och T-119/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Molinos Río de la Plata m.fl. mot rådet (Dumpning — Import av biodiesel med ursprung i Argentina — Slutgiltig antidumpningstull — Talan om ogiltigförklaring — Branschorganisation — Personligen berörd — Upptagande till sakprövning — Artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1225/2009 — Normalvärde — Produktionskostnad)

30

2016/C 402/33

Mål T-117/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Cargill mot rådet (Dumpning — Import av biodiesel med ursprung i Argentina — Slutgiltig antidumpningstull — Talan om ogiltigförklaring — Direkt berörd — Personligen berörd — Upptagande till sakprövning — Artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1225/2009 — Normalvärde — Produktionskostnad)

31

2016/C 402/34

Mål T-118/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – LDC Argentina mot rådet (Dumpning — Import av biodiesel med ursprung i Argentina — Slutgiltig antidumpningstull — Artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1225/2009 — Normalvärde — Produktionskostnad)

31

2016/C 402/35

Mål T-120/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – PT Ciliandra Perkasa mot rådet (Dumpning — Import av biodiesel med ursprung i Indonesien — Slutgiltig antidumpningstull — Artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1225/2009 — Normalvärde — Produktionskostnad)

32

2016/C 402/36

Mål T-139/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – PT Wilmar Bioenergi Indonesia och PT Wilmar Nabati Indonesia mot rådet (Dumpning — Import av biodiesel med ursprung i Indonesien — Slutgiltig antidumpningstull — Artikel 2.3 och 2.5 i förordning (EG) nr 1225/2009 — Normalvärde — Produktionskostnad)

33

2016/C 402/37

Mål T-340/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Klyuyev mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Ukraina — Frysning av tillgångar — Förteckning över personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser — Sökandens namn har upptagits i förteckningen — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Rättslig grund — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Kriterierna för uppförande i förteckningen har inte iakttagits — Uppenbart oriktig bedömning — Rätt till egendom — Rätt till skydd för sitt anseende)

34

2016/C 402/38

Mål T-346/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Yanukovych mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina — Frysning av tillgångar — Förteckning över de personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser — Sökandens namn har upptagits i förteckningen — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Rättslig grund — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Maktmissbruk — Kriterierna för upptagande i förteckningen har inte iakttagits — Uppenbart oriktig bedömning — Rätten till egendom)

35

2016/C 402/39

Mål T-348/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Yanukovych mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina — Frysning av tillgångar — Förteckning över de personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser — Sökandens namn har tagits upp i förteckningen — Motiveringsskyldighet — Rättslig grund — Rätten till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Maktmissbruk — Underlåtenhet att iaktta kriterierna för upptagande i förteckningen — Uppenbart oriktig bedömning — Rätt till egendom)

36

2016/C 402/40

Mål T-386/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – FIH Holding och FIH Erhvervsbank mot kommissionen (Statligt stöd — Banksektorn — Stöd som beviljats den danska banken FIH genom att bankens värdeminskade tillgångar överfördes till ett nytt dotterbolag och som därefter förvärvades av det danska organ som ska säkerställa finansiell stabilitet — Statligt stöd till banker under en krisperiod — Beslut i vilket stödet förklaras förenligt med den inre marknaden — Begreppet stöd — Kriteriet om en privat investerare — Kriteriet om en privat borgenär — Beräkning av stödbeloppet — Motiveringsskyldighet)

37

2016/C 402/41

Mål T-481/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – European Dynamics Luxembourg och Evropaïki Dynamiki mot EIT (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Tillhandahållande av tjänster för utveckling av en plattform för informations- och kunskapshantering — Tjänster för utveckling av programvara och för att upprätthålla tillgång och effektivitet hos IT-tjänster — Vägran att klassificera en anbudsgivares anbud främst — Urvalskriterier — Tilldelningskriterier — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktiga bedömningar — Tillgång till handlingar — Utomobligatoriskt ansvar)

37

2016/C 402/42

Mål T-698/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – European Dynamics Luxembourg och Evropaïki Dynamiki mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsinfordran — Externa tjänster för utveckling, undersökning och stöd för informationssystem (ESP DESIS III) — Rangordning av en anbudsgivare i ett kaskadsystem — Motiveringsskyldighet — Onormalt låga anbud — Principen om fri konkurrens — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

38

2016/C 402/43

Mål T-710/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Herbert Smith Freehills mot rådet (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar som utarbetats som en del av det förberedande arbetet inför antagandet av direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter — Nekad tillgång — Undantag avseende skydd för juridisk rådgivning — Rätten till försvar — Överordnat allmänintresse)

39

2016/C 402/44

Mål T-800/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Philip Morris mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar som utarbetats som en del av det förberedande arbetet inför antagandet av direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter — Nekad tillgång — Undantag avseende skydd för juridisk rådgivning — Undantag avseende skyddet för beslutsförfarandet — Rätten till försvar — Överordnat allmänintresse)

39

2016/C 402/45

Mål T-51/15: Tribunalens dom av den 20 september 2016 – PAN Europe mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Förordning (EG) nr 1367/2006 — Dokument rörande hormonstörande ämnen — Delvist avslag på ansökan om tillgång till handlingar — Undantag i syfte att skydda beslutsförfarandet — Artikel 4.3 i förordning nr 1049/2001)

40

2016/C 402/46

Mål T-91/15: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – AEDEC mot kommissionen (Forskning och teknisk utveckling — Ramprogrammet för forskning och innovation ”Horisont 2020” — Ansökningsomgångar med avseende på arbetsprogrammen 2014–2015 — Kommissionens beslut att inte godta sökandens ansökan — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Proportionalitet — Insyn — Uppenbart felaktig bedömning)

41

2016/C 402/47

Mål T-359/15: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Arrom Conseil mot EUIPO – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av EU-figurmärket Roméo has a Gun by Romano Ricci — De äldre EU-ordmärkena NINA RICCI och RICCI — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé — Skadlig inverkan på renomméet — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

41

2016/C 402/48

Mål T-485/15: Tribunalens dom av den 20 september 2016 – Alsharghawi mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen — Frysning av tillgångar — Förteckning över personer som omfattas av restriktioner med avseende på inresa till och transitering genom unionen — Muammar Gaddafis tidigare samordningschefs befattningar — Val av rättslig grund — Motiveringsskyldighet — Rätt till försvar — Oskuldspresumtion — Proportionalitet — Rörelsefrihet — Rätt till egendom — Skyldighet att motivera att åtgärden är välgrundad)

42

2016/C 402/49

Mål T-565/15: Tribunalens dom av den 20 september 2016 – Excalibur City mot EUIPO– Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket MERLIN’S KINDERWELT — Det äldre nationella ordmärket KINDER — Relativt registreringshinder — Känneteckenslikhet föreligger inte — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

42

2016/C 402/50

Mål T-566/15: Tribunalens dom av den 20 september 2016 – Excalibur City mot EUIPO– Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket MERLIN’S KINDERWELT — Det äldre nationella ordmärket KINDER — Relativt registreringshinder — Känneteckenslikhet föreligger inte — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

43

2016/C 402/51

Mål T-633/15: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – JT International mot EUIPO – Habanos (PUSH) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av EU-ordmärket PUSH — Äldre registreringar i Benelux och nationellt av ord- och figurmärket PUNCH — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Identiska varor — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

44

2016/C 402/52

Mål T-384/15: Tribunalens beslut av den 13 september 2016 – EDF Luminus mot parlamentet (Skiljedomsklausul — Avtal om tillhandahållande av el CNT(2009) nr 137 — Parlamentets betalning av den regionala avgiften som betalats in till storstadsregionen Bryssel och som beräknats på grundval av den el som tillhandahållits parlamentet — Avtalsförpliktelse saknas — Avsaknad av förpliktelse enligt tillämplig nationell rätt)

44

2016/C 402/53

Mål T-511/15: Tribunalens beslut av den 30 augusti 2016 – Fontem Holdings 4 mot EUIPO (BLU ECIGS) (EU-varumärke — Återkallande av registreringsansökan — Anledning saknas att döma i saken)

45

2016/C 402/54

Mål T-544/15: Tribunalens beslut av den 13 september 2016 – Terna mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Projekt av gemensamt intresse för unionen — Finansiellt unionsstöd i två projekt på området för transeuropeiska engergiinfrastrukturer — Minskning av det ursprungligen beviljade finansiella stödet efter en revision — Förberedande rättsakt — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning)

46

2016/C 402/55

Mål T-584/15: Tribunalens beslut av den 14 september 2016 – POA mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Ansökan om registrering av en skyddad ursprungsbeteckning (”Halloumi” eller ”Hellim”) — Beslut att i enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 offentliggöra en ansökan om registrering av en skyddad ursprungsbeteckning i C-delen i Europeiska unionens officiella tidning — Förberedande rättsakt — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning)

46

2016/C 402/56

Mål T-366/16: Talan väckt den 12 juli 2016 – Gaki mot Europol

47

2016/C 402/57

Mål T-476/16: Talan väckt den 25 augusti 2016 – Adama Agriculture och Adama France mot kommissionen

48

2016/C 402/58

Mål T-477/16: Talan väckt den 26 augusti 2016 – Epsilon International mot kommissionen

49

2016/C 402/59

Mål T-480/16: Överklagande ingett den 30 augusti 2016 – Lidl Stiftung mot EUIPO – Amedei (For you)

50

2016/C 402/60

Mål T-620/16: Överklagande ingett den 30 augusti 2016 – The Logistical Approach mot EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

Mål T-625/16: Talan väckt den 2 september 2016 – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej mot Echa

51

2016/C 402/62

Mål T-629/16: Överklagande ingett den 1 september 2016 – Shoe Branding Europe mot EUIPO – adidas (märke i form av två parallella linjer på en sko)

53

2016/C 402/63

Mål T-630/16: Talan väckt den 5 september 2016 – Dehtochema Bitumat mot Europeiska kemikaliemyndigheten

53

2016/C 402/64

Mål T-644/16: Talan väckt den 9 september 2016 – ClientEarth mot kommissionen

54

2016/C 402/65

Mål T-645/16: Talan väckt den 7 september 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank mot SRB

55

2016/C 402/66

Mål T-648/16: Överklagande ingett den 13 september 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret mot EUIPO – Zaharieva (BOBO cornet)

56

2016/C 402/67

Mål T-649/16: Talan väckt den 12 september 2016 – Bernaldo de Quirós mot kommissionen

57

2016/C 402/68

Mål T-650/16: Överklagande ingett den 7 september 2016 – LG Electronics mot EUIPO (QD)

58

2016/C 402/69

Mål T-656/16: Talan väckt den 12 september 2016 – PM mot Echa

58

2016/C 402/70

Mål T-659/16: Överklagande ingett den 16 september 2016 – LG Electronics mot EUIPO (Second Display)

59

2016/C 402/71

Mål T-661/16: Talan väckt den 19 september 2016 – Credito Fondiario mot SRB

59

2016/C 402/72

Mål T-665/16: Överklagande ingett den 16 september 2016 – Cinkciarz.pl mot EUIPO (€$)

61


SV

 

Top