Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:314:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 314, 29 augusti 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 314

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
29 augusti 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2016/C 314/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2016/C 314/02

Mål C-540/14 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 juni 2016 – DK Recycling und Roheisen GmbH mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Miljö — Direktiv 2003/87/EG — Artikel 10a — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser — Övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter från år 2013 — Beslut 2011/278/EU — Nationella genomförandeåtgärder som presenterats av Förbundsrepubliken Tyskland — Avslag på en begäran om att vissa anläggningar ska införas i förteckningarna över anläggningar som tilldelas gratis utsläppsrätter — Bestämmelse avseende fall där det föreligger ”orimliga svårigheter” — Kommissionens genomförandebefogenheter)

2

2016/C 314/03

Mål C-557/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 juni – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal (Fördragsbrott — Direktiv 91/271/EEG — Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse — Dom genom vilken domstolen har fastställt ett fördragsbrott — Underlåtenhet att vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att följa domen — Artikel 260.2 FEUF — Ekonomiska påföljder — Schablonbelopp och löpande vite)

2

2016/C 314/04

Mål C-11/15: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší správní soud – Republiken Tjeckien) – Odvolací finanční ředitelství mot Český rozhlas (Begäran om förhandsavgörande — Sjätte direktivet 77/388/EEG — Mervärdesskatt — Artikel 2.1 — Tillhandahållande av tjänster mot vederlag — Begrepp — Radioverksamhet i allmänhetens tjänst — Finansiering genom en lagstadgad obligatorisk avgift)

3

2016/C 314/05

Mål C-15/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 21 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank van Koophandel te Gent – Belgien) – New Valmar BVBA mot Global Pharmacies Partner Health Srl (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för varor — Förbud mot åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa exportrestriktioner — Artikel 35 FEUF — Bolag etablerat i den nederländska språkregionen i Konungariket Belgien — Lagstiftning som kräver att fakturor ska avfattas på nederländska vid äventyr av att dessa annars blir ogiltiga — Gränsöverskridande koncessionsavtal — Restriktion — Motivering — Oproportionerlig)

4

2016/C 314/06

Mål C-207/15 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 22 juni 2016 – Nissan Jidosha KK mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (Överklagande — EU-varumärke — Figurmärke innehållande beståndsdelen ”CVTC” — Ansökningar om förnyelse avseende en del av de varor och tjänster för vilka varumärket är registrerat — Ytterligare tidsfrist — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 47 — Rättssäkerhetsprincipen)

4

2016/C 314/07

Mål C-255/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Düsseldorf – Tyskland) – Steef Mennens mot Emirates Direktion für Deutschland (Begäran om förhandsavgörande — Luftfart — Förordning (EG) nr 261/2004 — Artikel 2 f och artikel 10.2 — Återbetalning av en del av biljettkostnaden vid nedgradering av passagerare på en flygning — Begreppen biljett och biljettkostnad — Fastställande av det belopp som ska återbetalas till passageraren)

5

2016/C 314/08

Mål C-267/15: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 22 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – Gemeente Woerden mot Staatsecretaris van Financiën (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Ingående mervärdesskatt — Avdrag)

6

2016/C 314/09

Mål C-280/15: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 22 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Harju Maakohus – Estland) – Irina Nikolajeva mot Multi Protect OÜ (Begäran om förhandsavgörande — EU-varumärke — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 9.3, och artikel 102.1 — Huruvida en domstol för EU-varumärken är skyldig att fatta ett beslut om att tredje man ska förbjudas att fortsätta göra intrång — Något yrkande om sådant beslut har inte framställts — Begreppet ”särskilda skäl” att inte meddela ett sådant förbud — Begreppet ”skälig ersättning” beträffande handlingar som företas efter offentliggörandet av en ansökan om registrering av ett EU-varumärke och före offentliggörandet av registreringen av ett sådant varumärke)

6

2016/C 314/10

Mål C-419/15: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 22 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf – Tyskland) – Thomas Philipps GmbH & Co. KG mot Grüne Welle Vertriebs GmbH (Begäran om förhandsavgörande — Immaterialrätt — Gemenskapsformgivningar — Förordning (EG) nr 6/2002 — Artiklarna 32 och 33 — Licens — Registret över gemenskapsformgivningar — Licenstagarens rätt att väcka talan om intrång trots att licensen inte införts i registret — Licenstagarens rätt att väcka talan om intrång för att erhålla ersättning för egen skada)

7

2016/C 314/11

Mål C-611/15 P: Överklagande ingett den 19 november 2015 av L'Oréal SA av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 23 september 2015 i mål T-426/13, L’Oreal mot EUIPO

8

2016/C 314/12

Mål C-639/15 P: Överklagande ingett den 1 december 2015 av Gat Microencapsulation GmbH (tidigare Gat Microencapsulation AG) av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 30 september 2015 i mål T-720/13, Gat Microencapsulation mot EUIPO

8

2016/C 314/13

Mål C-275/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 17 maj 2016 – Comune di Balzola m.fl. mot Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8

2016/C 314/14

Mål C-282/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Handelsgerichts Wien (Österrike) den 20 maj 2016 – RMF Financial Holdings Sàrl mot Heta Asset Resolution AG

9

2016/C 314/15

Mål C-297/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Bucureşti (Rumänien) den 25 maj 2016 – Colegiul Medicilor Veterinari din România mot Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

10

2016/C 314/16

Mål C-298/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Cluj (Rumänien) den 25 maj 2016 – Teodor Ispas, Anduța Ispas mot Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

11

2016/C 314/17

Mål C-310/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 31 maj 2016 – brottmål mot Petar Dzivev

11

2016/C 314/18

Mål C-368/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Højesteret (Danmark) den 6 juli 2016 – Assens Havn mot Navigators Management (UK) Limited

13

2016/C 314/19

Mål C-377/16: Talan väckt den 7 juli 2016 – Konungariket Spanien mot Europaparlamentet

13

2016/C 314/20

Mål C-380/16: Talan väckt den 8 juli 2016 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

14

2016/C 314/21

Mål C-384/16 P: Överklagande ingett den 11 juli 2016 av European Union Copper Task Force av det beslut som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 27 april 2016 i mål T-310/15, European Union Copper Task Force mot Europeiska kommissionen

15

2016/C 314/22

Mål C-388/16: Talan väckt den 13 juli 2016 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

16

 

Tribunalen

2016/C 314/23

Mål T-146/09 RENV: Tribunalens dom av den 14 juli 2016 – Parker Hannifin Manufacturing och Parker-Hannifin mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Den europeiska marknaden för lastslangar — Avtal om fastställande av priser, marknadsfördelning och utbyte av kommersiellt känslig information — Ansvar för överträdelsen — Principen om ekonomisk kontinuitet — Principen om personligt ansvar — Böter — Försvårande omständigheter — Ledande roll — Övre gräns på 10 procent — Full prövningsrätt)

17

2016/C 314/24

Mål T-143/12: Tribunalens dom av den 14 juli 2016 – Tyskland mot kommissionen (Statligt stöd — Postsektorn — Finansiering av extra kostnader för löner och sociala avgifter avseende en del av personalen vid Deutsche Post genom stöd och intäkter från tjänster med reglerade priser — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden — Begreppet fördel — Domen ”Combus” — Bevisning för en ekonomisk och selektiv fördel — Föreligger inte)

18

2016/C 314/25

Mål T-99/14: Tribunalens dom av den 14 juli 2016 – Alesa mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Förfarande för anbudsinfordran — Tillhandahållande av tekniskt stöd för kinesiska myndigheter för projektet ”Hållbar urbanisering — en länk mellan miljövänliga städer i Europa och Kina (EC-LINK)” — Förhandlat förfarande — Artikel 266.1 i delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012 — Insyn — Likabehandling — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

18

2016/C 314/26

Mål T-266/14: Tribunalens dom av den 18 juli 2016 – Argus Security Projects mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Säkerhetstjänster för Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen — Förkastande av en anbudsgivares anbud och tilldelning av kontraktet till en annan anbudsgivare — Motiveringsskyldighet)

19

2016/C 314/27

Mål T-742/14: Tribunalens dom av den 19 juli 2016 – Alpha Calcit mot EUIPO – Materis Paints Italia (CALCILITE) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket CALCILITE — Det äldre EU-ordmärket Calcilit — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Varuslagslikhet — Artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Omsättningskrets — Omsättningskrets som är gemensam för de aktuella varorna)

20

2016/C 314/28

Mål T-26/15 P: Tribunalens dom av den 5 juli 2016 – kommissionen mot Hristov (Överklagande — Personalmål — Utnämning — Förfarande för val och utnämning av den verkställande direktören för en tillsynsmyndighet — Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) — Förberedande urval som beslutas av en förberedande urvalskommitté — Utnämning som görs av EMA:s styrelse — Den förberedande urvalskommitténs sammansättning — Samtidigt innehav av uppdrag som ledamot i den förberedande urvalskommittén och som ledamot i EMA:s styrelse — Opartiskhet)

20

2016/C 314/29

Mål T-27/15 P: Tribunalens dom av den 5 juli 2016 – EMA mot Hristov (Överklagande — Personalmål — Utnämning — Förfarande för urval och utnämning av den verkställande direktören för en tillsynsmyndighet — EMA — Förberedande urval av en förberedande urvalskommitté — Utnämning av EMA:s styrelse — Den förberedande urvalskommitténs sammansättning — Samtidigt innehav av uppdrag som ledamot i den förberedande urvalskommittén och ledamot i EMA:s styrelse — Opartiskhet)

21

2016/C 314/30

Mål T-429/15: Tribunalens dom av den 14 juli 2016 – Monster Energy mot EUIPO – Mad Catz Interactive (MAD CATZ) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket MAD CATZ — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

22

2016/C 314/31

Mål T-491/15: Tribunalens dom av den 14 juli 2016 – Volkswagen mot EUIPO (ConnectedWork) (EU-varumärke — Ansökan om registrering av EU-ordmärket ConnectedWork — Absolut registreringshinder — Ej särskiljbar — Artikel 7.1 b och artikel 75 i förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet)

23

2016/C 314/32

Mål T-567/15: Tribunalens beslut av den 14 juli 2016 – Monster Energy mot EUIPO – Mad Catz Interactive (Återgivning av en svart fyrkant med fyra vita ränder) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärke bestående av en återgivning av en svart fyrkant med fyra vita ränder — Äldre EU-varumärke som består av tre vertikala klor — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

23

2016/C 314/33

Mål T-732/15 R II: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 13 juni 2016 – ICA Laboratoires m.fl. mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Miljö — Konsumentskydd — Förordning vad gäller gränsvärden för guazatin — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Ny ansökan — Inga nya omständigheter — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

24

2016/C 314/34

Mål T-300/16: Talan väckt den 13 juni 2016 – Jindal Saw och Jindal Saw Italia mot kommissionen

24

2016/C 314/35

Mål T-301/16: Talan väckt den 13 juni 2016 – Jindal Saw och Jindal Saw Italia mot kommissionen

25

2016/C 314/36

Mål T-325/16: Talan väckt den 24 juni 2016 – České dráhy mot kommissionen

26

2016/C 314/37

Mål T-329/16: Talan väckt den 21 juni 2016 – Bristol-Myers Squibb Pharma mot kommissionen och EMA

27

2016/C 314/38

Mål T-339/16: Talan väckt den 26 juni 2016 – Ville de Paris mot kommissionen

27

2016/C 314/39

Mål T-344/16: Överklagande ingett den 27 juni 2016 – Blackmore mot EUIPO – Paice (DEEP PURPLE)

28

2016/C 314/40

Mål T-345/16: Överklagande ingett den 27 juni 2016 – Blackmore mot EUIPO – Paice (DEEP PURPLE)

29

2016/C 314/41

Mål T-352/16: Talan väckt den 29 juni 2016 – Ville de Bruxelles mot kommissionen

30

2016/C 314/42

Mål T-353/16: Överklagande ingett den 28 juni 2016 – European Social Enterprise Law Association mot EUIPO (EUROPEAN SOCIAL ENTERPRISE LAW ASSOCIATION)

31

2016/C 314/43

Mål T-361/16: Överklagande ingett den 4 juli 2016 – TBWA\London mot EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

31

2016/C 314/44

Mål T-362/16: Överklagande ingett den 29 juni 2016 – Tillotts Pharma mot EUIPO – Ferring (XENASA)

32

2016/C 314/45

Mål T-369/16: Talan väckt den 13 juli 2016 – Luciad mot kommissionen

33

2016/C 314/46

Mål T-372/16: Överklagande ingett den 11 juli 2016 – Bammer mot EUIPO – mydays (Männerspielplatz)

34

2016/C 314/47

Mål T-456/12: Tribunalens beslut av den 10 juni 2016 – British Telecommunications mot kommissionen

35

2016/C 314/48

Mål T-460/12: Tribunalens beslut av den 10 juni 2016 – Virgin Media mot kommissionen

35

2016/C 314/49

Mål T-176/15: Tribunalens beslut av den 16 juni 2016 – Golparvar mot rådet

35


SV

 

Top