EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:208:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 208, 10 juni 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 208

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
10 juni 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2013–2014
Sammanträdena den 21–24 oktober 2013
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 32 E, 4.2.2014 .
ANTAGNA TEXTER

1


 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 22 oktober 2013

2016/C 208/01

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om människorättssituationen i Sahelregionen (2013/2020(INI))

2

2016/C 208/02

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om lokala myndigheter och det civila samhället: Europas engagemang till stöd för en hållbar utveckling (2012/2288(INI))

25

2016/C 208/03

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om en ny syn på utbildning (2013/2041(INI))

32

2016/C 208/04

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om budgetförvaltning av EU:s föranslutningsmedel på områdena rättssystem och korruptionsbekämpning i kandidatländer och potentiella kandidatländer (2011/2033(INI))

43

2016/C 208/05

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om rapporten från kommissionen till rådet på grundval av medlemsstaternas rapporter om genomförandet av rådets rekommendation (2009/C 151/01) om patientsäkerhet och förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner (2013/2022(INI))

55

2016/C 208/06

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI))

67

 

Onsdagen den 23 oktober 2013

2016/C 208/07

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2013 om kunskap i havsfrågor 2020: kartläggning av havsbottnarna för att främja ett hållbart fiske (2013/2101(INI))

71

2016/C 208/08

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2013 om klimatförändringskonferensen i Warszawa, Polen (COP 19) (2013/2666(RSP))

78

2016/C 208/09

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2013 om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt: rekommendationer med avseende på de åtgärder och initiativ som ska vidtas (2013/2107(INI))

89

2016/C 208/10

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2013 om handlingsplanen för e-juridik 2014–2018 (2013/2852(RSP))

117

2016/C 208/11

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2013 om den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet. Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter (2013/2621(RSP))

119

2016/C 208/12

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2013 om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av 2013 års prioriteringar (2013/2134(INI))

137

2016/C 208/13

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2013 om migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa (2013/2827(RSP))

148

2016/C 208/14

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2013 om tillfälligt upphävande av TFTP-avtalet till följd av NSA:s övervakning (2013/2831(RSP))

153

 

Torsdagen den 24 oktober 2013

2016/C 208/15

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2013 om årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (2013/2081(INI))

157

2016/C 208/16

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2013 om rapporten om genomförandet av regelverket för elektronisk kommunikation (2013/2080(INI))

170


 

III   Förberedande akter

 

EUROPAPARLAMENTET

 

Tisdagen den 22 oktober 2013

2016/C 208/17

P7_TA(2013)0425
Tullkvoter för export av vin från Kosovo ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller tullkvoter för vin (COM(2013)0187 – C7-0090/2013 – 2013/0099(COD))
P7_TC1-COD(2013)0099
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller tullkvoter för vin

176

2016/C 208/18

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2013 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt bistånd till Kirgizistan (11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD))

177

2016/C 208/19

Europaparlamentets ändringar antagna den 22 oktober 2013 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

178

2016/C 208/20

Europaparlamentets ändringar antagna den 22 oktober 2013 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 (COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

310

2016/C 208/21

P7_TA(2013)0429
Återvinning av fartyg ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om återvinning av fartyg (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))
P7_TC1-COD(2012)0055
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG

474

2016/C 208/22

P7_TA(2013)0430
Europeisk befolkningsstatistik ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk befolkningsstatistik (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))
P7_TC1-COD(2011)0440
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om om europeisk befolkningsstatistik

475

 

Onsdagen den 23 oktober 2013

2016/C 208/23

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2013 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 (13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD))

476

2016/C 208/24

Europaparlamentets ändringar antagna den 23 oktober 2013 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))

493

2016/C 208/25

P7_TA(2013)0440
Handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer (COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD))
P7_TC1-COD(2012)0250
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer

505

2016/C 208/26

Europaparlamentets ändringar antagna den 23 oktober 2013 av det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden [och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik] (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))

506

2016/C 208/27

P7_TA(2013)0442
Narkotikaprekursorer ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer (COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD))
P7_TC1-COD(2012)0261
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om ändring av förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

693

 

Torsdagen den 24 oktober 2013

2016/C 208/28

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2013 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD))

694

2016/C 208/29

P7_TA(2013)0451
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020: Att leva gott inom planetens gränser (COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))
P7_TC1-COD(2012)0337
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2013/EU om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser

696

2016/C 208/30

P7_TA(2013)0452
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2013 om förslaget till rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(COD))
P7_TC1-COD(2011)0254
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/…/EU om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning

697


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Parlamentets ändringsförslag:

Ny text markeras med fetkursiv stil . Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

SV

 

Top