EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:181:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 181, 19 maj 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 181

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
19 maj 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2013–2014
Sammanträdena den 7–10 oktober 2013
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 13 E, 17.1.2014 .
Den text som antogs den 9 oktober 2013 beträffande ansvarsfrihet för budgetåret 2011 har offentliggjorts i EUT L 328, 7.12.2013 .
ANTAGNA TEXTER

1


 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet

 

Den 8 oktober 2013

2016/C 181/01

Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2013 om korruption inom den offentliga och den privata sektorn: inverkan på mänskliga rättigheter i tredjeländer (2013/2074(INI))

2

2016/C 181/02

Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2013 om politisk planering framöver och långsiktiga tendenser: budgetkonsekvenser för kapacitetsuppbyggnad (2012/2290(INI))

16

2016/C 181/03

Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2013 om bättre internationell privaträtt: behörighetsbestämmelser tillämpliga på anställningsområdet (2013/2023(INI))

19

2016/C 181/04

Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2013 om könsbaserat dödande: Brist på kvinnor? (2012/2273(INI))

21

2016/C 181/05

Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2013 om effekterna på EU:s strukturfondsutgifter i medlemsstaterna av budgetbegränsningskraven inom de regionala och lokala myndigheterna (2013/2042(INI))

29

2016/C 181/06

Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2013 För en omfattande EU-strategi för fiske i Stillahavsregionen (2012/2235(INI))

35

2016/C 181/07

Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2013 om fiskeribegränsningar och jurisdiktion över vattenområden i Medelhavet och Svarta havet – vägar till konfliktlösning (2011/2086(INI))

41

 

Den 9 oktober 2013

2016/C 181/08

Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 2013 om förhandlingarna mellan EU och Kina om ett bilateralt investeringsavtal (2013/2674(RSP))

45

2016/C 181/09

Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 2013 om handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan (2013/2675(RSP))

52

2016/C 181/10

Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 2013 om EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera flyktingflödet i samband med konflikten i Syrien (2013/2837(RSP))

56

 

Den 10 oktober 2013

2016/C 181/11

Europaparlamentets resolution av den 10 oktober 2013 om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (2013/2702(RSP))

61

2016/C 181/12

Europaparlamentets resolution av den 10 oktober 2013 om stärkandet av det gränsöverskridande brottsbekämpningssamarbetet i EU: genomförandet av Prümbeslutet och den europeiska modellen för informationsutbyte (2013/2586(RSP))

67

2016/C 181/13

Europaparlamentets resolution av den 10 oktober 2013 om diskriminering baserad på kasttillhörighet (2013/2676(RSP))

69

2016/C 181/14

Europaparlamentets resolution av den 10 oktober 2013 om verksamheten i utskottet för framställningar 2012 (2013/2013(INI))

73

2016/C 181/15

Europaparlamentets resolution av den 10 oktober 2013 om de senaste fallen av våld mot och förföljelse av kristna, särskilt i Maaloula (Syrien) och Peshawar (Pakistan) och fallet med pastor Saeed Abedini (Iran) (2013/2872(RSP))

82

2016/C 181/16

Europaparlamentets resolution av den 10 oktober 2013 om konflikterna i Sudan och den efterföljande mediecensuren (2013/2873(RSP))

87

2016/C 181/17

Europaparlamentets resolution av den 10 oktober 2013 om den senaste tidens våldsvåg i Irak (2013/2874(RSP))

92


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Den 9 oktober 2013

2016/C 181/18

Europaparlamentets beslut av den 9 oktober 2013 om ingående av ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om de praktiska formerna för utövande av demokratisk ansvarsskyldighet och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen (2013/2198(ACI))

95

2016/C 181/19

Europaparlamentets beslut av den 9 oktober 2013 om antalet och antalet ledamöter i interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar (2013/2853(RSO))

96


 

III   Förberedande akter

 

EUROPAPARLAMENTET

 

Den 8 oktober 2013

2016/C 181/20

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 oktober 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av samarbetsavtalet om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Ukraina (06373/2013 – C7-0070/2013 – 2012/0274(NLE))

98

2016/C 181/21

Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/025 IT/Lombardia från Italien) (COM(2013)0470 – C7-0206/2013 – 2013/2138(BUD))

98

2016/C 181/22

Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentet och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili från Italien) (COM(2013)0469 – C7-0207/2013 – 2013/2139(BUD))

102

2016/C 181/23

P7_TA(2013)0397
Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av avtalet om konventionen om arbete till sjöss ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations (ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG. (COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD))
P7_TC1-COD(2012)0065
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/…/EU om vissa flaggstaters ansvar i fråga om efterlevnad och verkställighet av 2006 års konvention om arbete till sjöss

105

2016/C 181/24

Europaparlamentets ändringar antagna den 8 oktober 2013 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

106

2016/C 181/25

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 oktober 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien under en period av två år (15777/2012 – C7-0419/2012 – 2012/0258(NLE))

164

 

Den 9 oktober 2013

2016/C 181/26

P7_TA(2013)0407
Fritidsbåtar och vattenskotrar ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))
P7_TC1-COD(2011)0197
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/…/EU om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av rådets direktiv 94/25/EG

166

2016/C 181/27

P7_TA(2013)0408
Erkännande av yrkeskvalifikationer och administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))
P7_TC1-COD(2011)0435
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/…/EU om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen)

167

2016/C 181/28

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 oktober 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om förenklat utfärdande av viseringar (05835/2013 – C7-0112/2013 – 2012/0334(NLE))

168

2016/C 181/29

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 oktober 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (05859/2013 – C7-0113/2013 – 2012/0332(NLE))

169

2016/C 181/30

Europaparlamentets ändringar antagna den 9 oktober 2013 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

170

 

Den 10 oktober 2013

2016/C 181/31

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 oktober 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Hashemitiska konungariket Jordanien om de allmänna principerna för Hashemitiska konungariket Jordaniens deltagande i unionsprogram (12138/2012 – C7-0008/2013 – 2012/0108(NLE))

212

2016/C 181/32

P7_TA(2013)0416
Europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) (COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD))
P7_TC1-COD(2011)0427
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur)

213

2016/C 181/33

P7_TA(2013)0417
Bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer vad gäller utsläppande på marknaden av bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium och som är avsedda att användas i sladdlösa elektriska handverktyg (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))
P7_TC1-COD(2012)0066
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/…/EU om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer vad gäller utsläppande på marknaden av bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium och som är avsedda att användas i sladdlösa elektriska handverktyg och knappceller med låg kvicksilverhalt och om upphävande av kommissionens beslut 2009/603/EG

214


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Parlamentets ändringsförslag:

Ny text markeras med fetkursiv stil . Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

SV

 

Top