Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:145:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 145, 25 april 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 145

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
25 april 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2016/C 145/1

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1

 

Domstolen

2016/C 145/2

Domstolens beslut av den 9 mars 2016 om lagstadgade helgdagar och rättsferier

2


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2016/C 145/3

Mål C-176/13 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 februari 2016 – Europeiska unionens råd mot Bank Mellat och Europeiska kommissionen (Överklagande — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Bekämpande av kärnvapenspridning — Restriktiva åtgärder mot Islamiska republiken Iran — Frysning av en iransk banks tillgångar — Motiveringsskyldighet — Förfarandet för att anta rättsakten — Uppenbart oriktig bedömning)

4

2016/C 145/4

Mål C-49/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 18 februari 2016 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de Primera Instancia de Cartagena – Spanien) – Finanmadrid EFC SA mot Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 93/13/EEG — Oskäliga avtalsvillkor — Förfarande för betalningsföreläggande — Verkställighetsförfarande — Befogenhet för den nationella domstol som ska pröva en ansökan om verkställighet att ex officio pröva det oskäliga avtalsvillkorets giltighet — Principen om rättskraft — Effektivitetsprincipen — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Domstolsskydd)

5

2016/C 145/5

Mål C-179/14: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 23 februari 2016 – Europeiska kommissionen mot Ungern (Fördragsbrott — Direktiv 2006/123/EG — Artiklarna 14 – 16 — Artikel 49 FEUF — Etableringsfrihet — Artikel 56 FEUF — Frihet att tillhandahålla tjänster — Villkor för utfärdande av skattemässigt fördelaktiga kuponger som arbetsgivarna ger sina anställda och som kan användas för ändamål som avser hotell, fritidsaktiviteter och/eller restauranger — Inskränkningar — Monopol)

5

2016/C 145/6

Mål C-292/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 25 februari 2016 (begäran om förhandsavgörande från Symvoulio tis Epikrateias – Grekland) – Elliniko Dimosio mot Stefanos Stroumpoulis m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 80/987/EEG — Tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens — Tillämpningsområde — Utestående lönefordringar som innehas av sjömän som arbetar ombord på ett fartyg, vilket för tredjelands flagg — Arbetsgivare som har sitt stadgeenliga säte i detta tredjeland — Anställningsavtal som omfattas av lagen i samma tredjeland — Arbetsgivaren har försatts i konkurs i den medlemsstat där den har sitt faktiska säte — Artikel 1.2 — Bilaga, punkt II A — Nationell lagstiftning, enligt vilken betalning av sjömäns utestående lönefordringar endast garanteras i det fall då sjömännen har blivit kvarlämnade i utlandet — Skyddsnivån motsvarar inte den i direktivet)

6

2016/C 145/7

Mål C-299/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 25 februari 2016 (begäran om förhandsavgörande från Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen – Tyskland) – Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen mot Jovanna García-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för personer — Unionsmedborgarskap — Likabehandling — Direktiv 2004/38/EG — Artikel 24.2 — Socialt bistånd — Förordning (EG) nr 883/2004 — Artiklarna 4 och 70 — Särskilda icke-avgiftsfinansierade kontantförmåner — Medborgare i en medlemsstat omfattas inte under de tre första månadernas vistelse i den mottagande medlemsstaten)

7

2016/C 145/8

Mål C-314/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 februari 2016 (begäran om förhandsavgörande från Korkein hallinto-oikeus-Finland) – Sanoma Media Finland Oy -Nelonen Media mot Viestintävirasto (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2010/13/EU — Artikel 19.1 — Åtskiljande av tv-reklam från tv-programmen — Delad bildskärm — Artiklarna 23.1 och 23.2 — Begränsningen av sändningstiden för tv-reklaminslag till 20 procent per klocktimme — Sponsormeddelanden — Andra hänvisningar till en sponsor — ”Svarta sekunder”)

8

2016/C 145/9

Mål C-429/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 februari 2016 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litauen) – Air Baltic Corporation AS mot Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (Begäran om förhandsavgörande — Lufttransporter — Montrealkonventionen — Artiklarna 19, 22 och 29 — Transportörens skadeståndsansvar till följd av försening vid internationella lufttransporter av passagerare — Avtal om lufttransport som ingåtts av passagerarnas arbetsgivare — Skada till följd av försening — Skada som orsakas arbetsgivaren)

9

2016/C 145/10

Mål C-466/14 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 18 februari 2016 – Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Statligt stöd — Tjänster för bortskaffande av kadaver och slaktavfall — Kostnader för upprätthållande av reservkapacitet vid fall av epizootisk sjukdom — Beslut i vilket stödet förklaras oförenligt med den inre marknaden — Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse — Uppenbart oriktig bedömning — Ersättning för skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster — Motiveringsskyldighet)

9

2016/C 145/11

Mål C-454/14: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 25 februari 2016 – Europeiska kommissionen mot konungariket Spanien (Fördragsbrott — Miljö — Direktiv 1999/31/EG — Artikel 14 — Deponering av avfall — Befintliga avfallsdeponier som inte uppfyller kraven — Förfaranden för avslutning och efterbehandling)

10

2016/C 145/12

Mål C-22/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 25 februari 2016 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna (Fördragsbrott — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Undantag — Artikel 132.1 m — Tillhandahållanden av tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning — Undantag för uthyrning av kajplatser och uppställningsplatser för båtar till medlemmar i vattensportsföreningar för segling eller fritidsändamål som varken kan jämställas med idrott eller fysisk träning — Undantag endast för medlemmar i vattensportföreningar som inte anställer en eller flera personer — Omfattas inte — Artikel 133 första stycket d)

11

2016/C 145/13

Mål C-124/15: Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 februari 2016 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Hamburg – Tyskland) – Salutas Pharma GmbH mot Hauptzollamt Hannover (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamma tulltaxan — Tullklassificering — Kombinerade nomenklaturen — Nummer 3004 — Brustabletter med ett kalciuminnehåll på 500 mg — Rekommenderad daglig dos av ett ämne som är betydligt högre än det rekommenderade dagliga intag som erfordras för att vidmakthålla hälsa eller välbefinnande)

12

2016/C 145/14

Mål C-143/15: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 25 februari 2016 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – G.E. Security BV mot Staatssecretaris van Financiën (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EEG) nr 2658/87 — Gemensamma tulltaxan — Kombinerade nomenklaturen — Klassificering av varor — Nr 8517, 8521, 8531 och 8543 — Vara med beteckningen ”videomultiplexer”)

12

2016/C 145/15

Mål C-601/15 PPU: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 15 februari 2016 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State – Nederländerna) – J. N. mot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Begäran om förhandsavgörande — Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande — Normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd — Direktiv 2008/115/EG — Laglig vistelse — Direktiv 2013/32/EU — Artikel 9 — Rätt att stanna i en medlemsstat — Direktiv 2013/33/EU — Artikel 8.3 första stycket e — Förvar — Skydd för nationell säkerhet eller allmän ordning — Giltighet — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 6 och 52 — Begränsning — Proportionalitet)

13

2016/C 145/16

Mål C-325/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Polen) den 15 juli 2015 – Z.Ś., Z.M., M.P. mot X w G.

13

2016/C 145/17

Mål C-374/15 P: Överklagande ingett den 15 juli 2015 av Harper Hygienics S.A. av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 13 maj 2015 i mål T-363/12, Harper Hygienics mot harmoniseringskontoret – Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

14

2016/C 145/18

Mål C-16/16 P: Överklagande ingett den 11 januari 2016 av Konungariket Belgien av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 27 oktober 2015 i mål T-721/14, Konungariket Belgien mot Europeiska kommissionen

14

2016/C 145/19

Mål C-24/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 18 januari 2016 – Nintendo Co. Ltd mot BigBen Interactive GmbH och BigBen Interactive SA

15

2016/C 145/20

Mål C-25/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 18 januari 2016 – Nintendo Co. Ltd mot BigBen Interactive GmbH och BigBen Interactive SA

16

2016/C 145/21

Mål C-36/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 22 januari 2016 – Minister Finansów mot Posnania Investment SA

17

2016/C 145/22

Mål C-37/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 22 januari 2016 – Minister Finansów mot Stowarzyszeniu Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP z siedzibą w Warszawie (SAWP)

17

2016/C 145/23

Mål C-44/16 P: Överklagande ingett den 25 januari 2016 av Dyson Ltd av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 11 november 2015 i mål T-544/13, Dyson Ltd mot Europeiska kommissionen

18

2016/C 145/24

Mål C-55/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumänien) den 1 february 2016 – Evo Bus GmbH mot Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș

19

2016/C 145/25

Mål C-59/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 3 februari 2016 – The Shirtmakers BV, motpart: Staatssecretaris van Financiën

20

2016/C 145/26

Mål C-62/16: Talan väckt den 3 februari 2016 – Europeiska kommissionen mot Rumänien

20

2016/C 145/27

Mål C-74/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid (Spanien) den 10 februari 2016 – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania mot Ayuntamiento de Getafe

21

2016/C 145/28

Mål C-82/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgien) den 12 februari 2016 – K mot Belgische Staat

21

2016/C 145/29

Mål C-90/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Förenade kungariket) den 15 februari 2016 – The English Bridge Union Limited mot Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

23

2016/C 145/30

Mål C-96/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona (Spanien) den 17 februari 2016 – Banco Santander, S.A. mot Mahamadou Demba och Mercedes Godoy Bonet

24

2016/C 145/31

Mål C-98/16: Talan väckt den 17 februari 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

25

2016/C 145/32

Mål C-127/16 P: Överklagande ingett den 26 februari 2016 av SNCF Mobilités (SNCF) av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 17 december 2015 i mål T-242/12, SNCF mot kommissionen

25

 

Tribunalen

2016/C 145/33

Mål T-53/15: Tribunalens dom av den 10 mars 2016 – credentis mot harmoniseringskontoret – Aldi Karlslunde (Curodont) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Curodont — Äldre nationellt ordmärke Eurodont — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b förordning (EG) nr 207/2009)

27

2016/C 145/34

Mål T-160/15: Tribunalens dom av den 10 mars 2016 – LG Developpement mot harmoniseringskontoret – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket MINICARGO — Det äldre gemenskapsordmärket MINI — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

27

2016/C 145/35

Mål T-681/13: Tribunalens beslut av den 26 februari 2016 – Colomer Italy mot harmoniseringskontoret – Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Återkallande av registreringsansökan — Anledning saknas att döma i saken)

28

2016/C 145/36

Mål T-50/16: Talan väckt den 3 februari 2016 – Ungern mot kommissionen

29

2016/C 145/37

Mål T-53/16: Talan väckt den 5 februari 2016 – Ryanair och Airport Marketing Services mot kommissionen

30

2016/C 145/38

Mål T-74/16: Talan väckt den 17 februari 2016 – POA mot kommissionen

31

2016/C 145/39

Mål T-89/16: Överklagande ingett den 26 februari 2016 av Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns och Elisavet Papathanasiou av den dom som personaldomstolen meddelade den 15 december 2015 i de förenade målen F-101/14, F-102/14 och F-103/14, Clarke m.fl. mot EUIPO

32

2016/C 145/40

Mål T-94/16: Talan väckt den 1 mars 2016 – Sheridan mot parlamentet

33

2016/C 145/41

Mål T-97/16: Överklagande ingett den 29 februari 2016 – Kasztantowicz mot EUIPO – Gbb Group (GEOTEK))

33

2016/C 145/42

Mål T-98/16: Talan väckt den 4 mars 2016 – Italien mot kommissionen

34

2016/C 145/43

Mål T-101/16: Talan väckt den 8 mars 2016 – Klausner Holz Niedersachsen mot kommissionen

35

 

Personaldomstolen

2016/C 145/44

Mål F-152/15: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 10 mars 2016 – Kozak mot kommissionen (Personalmål — Allmänt uttagningsprov EPSO/AD/293/14 — Uttagningskommitténs beslut att inte låta sökanden delta i proven vid utvärderingscentrumet — Begäran om omprövning — Nytt beslut av uttagningskommittén med fastställelse av dess tidigare beslut — EPSO:s avgivande av ett motiverat svar — Rättsakt som enbart utgör en bekräftelse — Tidsfrist för överklagande — Uppenbart att talan ska avvisas — Artikel 81 i rättegångsreglerna)

37

2016/C 145/45

Mål F-5/16: Talan väckt den 24 januari 2016 – ZZ mot kommissionen

37

2016/C 145/46

Mål F-6/16: Talan väckt den 29 januari 2016 – ZZ m.fl. mot Europeiska utrikestjänsten

38

2016/C 145/47

Mål F-7/16: Talan väckt den 4 februari 2016 – ZZ mot kommissionen

38

2016/C 145/48

Mål F-8/16: Talan väckt den 5 februari 2016 – ZZ mot EMA

39

2016/C 145/49

Mål F-9/16: Talan väckt den 17 februari 2016 – ZZ m.fl. mot Europaparlamentet

40

2016/C 145/50

Mål F-11/16: Talan väckt den 19 februari 2016 – ZZ mot kommissionen

41


SV

 

Top