Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:065:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 65, 19 februari 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 65

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
19 februari 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2013–2014
Sammanträdena den 10–13 juni 2013
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 253 E, 3.9.2013 .
ANTAGNA TEXTER

1


 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 11 juni 2013

2016/C 65/01

Europaparlamentets resolution av den 11 juni 2013 om en ny dagordning för EU:s konsumentpolitik (2012/2133(INI))

2

2016/C 65/02

Europaparlamentets resolution av den 11 juni 2013 om bättre möjligheter till rättslig prövning: rättshjälp i gränsöverskridande tvister på privaträttens område (2012/2101(INI))

12

2016/C 65/03

Europaparlamentets resolution av den 11 juni 2013 om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt: rekommendationer med avseende på de åtgärder och initiativ som ska vidtas (interimsbetänkande) (2012/2117(INI))

16

2016/C 65/04

Europaparlamentets resolution av den 11 juni 2013 om subventionerat boende i Europeiska unionen (2012/2293(INI))

40

2016/C 65/05

Europaparlamentets resolution av den 11 juni 2013 om kvinnors rörlighet inom utbildningen och på arbetsmarknaden i EU (2013/2009(INI))

55

2016/C 65/06

Europaparlamentets resolution av den 11 juni 2013 om en strategi för ett system för elektroniska vägtullar och ett vinjettsystem för lätta motordrivna privatfordon i Europa (2012/2296(INI))

63

 

Onsdagen den 12 juni 2013

2016/C 65/07

Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2013 om meddelandet från kommissionen om sociala investeringar till stöd för tillväxt och sammanhållning – inklusive genomförandet av Europeiska socialfonden 2014–2020 (2013/2607(RSP))

68

2016/C 65/08

Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2013 om regionalpolitiken som en del av mer omfattande system för statligt stöd (2013/2104(INI))

79

2016/C 65/09

Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2013 om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (2012/2306(INI))

86

2016/C 65/10

Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2013 om att stärka den europeiska demokratin i framtidens EMU (2013/2672(RSP))

96

2016/C 65/11

Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2013 om förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 27–28 juni 2013 – Europeiska insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten (2013/2673(RSP))

98

2016/C 65/12

Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2013 om dödläget i översynen av förordning (EG) nr 1049/2001 (2013/2637(RSP))

102

 

Torsdagen den 13 juni 2013

2016/C 65/13

Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2013 om press- och mediefrihet i världen (2011/2081(INI))

105

2016/C 65/14

Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2013 om finansiella tjänster: Brist på framsteg i rådet och kommissionens försenade antagande av vissa förslag (2013/2658(RSP))

112

2016/C 65/15

Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2013 om situationen i Turkiet (2013/2664(RSP))

117

2016/C 65/16

Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2013 om EU:s roll i främjandet av ett bredare transatlantiskt partnerskap (2012/2287(INI))

120

2016/C 65/17

Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2013 om återuppbyggandet och demokratiseringen av Mali (2013/2587(RSP))

127

2016/C 65/18

Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2013 om förhandlingarna om ett samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (2013/2665(RSP))

133

2016/C 65/19

Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2013 om millennieutvecklingsmålen – att definiera en utvecklingsram för tiden efter 2015 (2012/2289(INI))

136

2016/C 65/20

Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2013 om rättsstatsprincipen i Ryssland (2013/2667(RSP))

150

2016/C 65/21

Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2013 om Azerbajdzjan: fallet Ilgar Mammadov (2013/2668(RSP))

154

2016/C 65/22

Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2013 om situationen för rohingya-muslimerna (2013/2669(RSP))

157

 

REKOMMENDATIONER

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 11 juni 2013

2016/C 65/23

Europaparlamentets rekommendation av den 11 juni 2013 till rådet om FN:s generalförsamlings 68:e session (2013/2034(INI))

162

 

Torsdagen den 13 juni 2013

2016/C 65/24

Europaparlamentets rekommendation av den 13 juni 2013 till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet och kommissionen om översynen 2013 av Europeiska utrikestjänstens organisation och funktionssätt (2012/2253(INI))

168

2016/C 65/25

Europaparlamentets rekommendation av den 13 juni 2013 till rådet om utkastet till EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten (2013/2082(INI))

174


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 11 juni 2013

2016/C 65/26

Europaparlamentets beslut av den 11 juni 2013 om begäran om upphävande av Jacek Olgierd Kurskis immunitet (2013/2019(IMM))

180

2016/C 65/27

Europaparlamentets beslut av den 11 juni 2013 om begäran om upphävande av Małgorzata Handzliks immunitet (2012/2238(IMM))

181

2016/C 65/28

Europaparlamentets beslut av den 11 juni 2013 om begäran om upphävande av Alexander Alvaros immunitet (2013/2106(IMM))

182

 

Onsdagen den 12 juni 2013

2016/C 65/29

Europaparlamentets beslut av den 12 juni 2013 om antalet ledamöter i de ständiga utskotten (2013/2671(RSO))

184


 

III   Förberedande akter

 

EUROPAPARLAMENTET

 

Tisdagen den 11 juni 2013

2016/C 65/30

P7_TA(2013)0235
Långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden – 1***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 juni 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (COM(2012)0021 – C7-0042/2012 – 2012/0013(COD))
P7_TC1-COD(2012)0013
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 juni 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1342/2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden

185

2016/C 65/31

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 juni 2013 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003 (06353/1/2013 – C7-0142/2013 – 2011/0137(COD))

190

2016/C 65/32

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 juni 2013 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (05394/1/2013 – C7-0133/2013 – 2011/0156(COD))

191

2016/C 65/33

P7_TA(2013)0243
Minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 juni 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))
P7_TC1-COD(2011)0152
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 juni 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/…/EU om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) och om upphävande av direktiv 2004/40/EG

192

2016/C 65/34

P7_TA(2013)0244
Långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (2) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 juni 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (COM(2012)0498 – C7-0290/2012 – 2012/0236(COD))
P7_TC1-COD(2012)0236
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 juni 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1342/2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden

193

 

Onsdagen den 12 juni 2013

2016/C 65/35

Europaparlamentets beslut av den 12 juni 2013 om godkännande av utnämningen av Neven Mimica till ledamot av kommissionen (2013/0806(NLE))

199

2016/C 65/36

Europaparlamentets beslut av den 12 juni 2013 om nomineringen av Neven Mates till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (C7-0106/2013 – 2013/0804(NLE))

199

2016/C 65/37

Europaparlamentets beslut av den 12 juni 2013 om nomineringen av George Pufan till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (C7-0115/2013 – 2013/0805(NLE))

200

2016/C 65/38

P7_TA(2013)0253
Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 juni 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (COM(2012)0332 – C7-0158/2012 – 2012/0162(COD))
P7_TC1-COD(2012)0162
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 juni 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

200

2016/C 65/39

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 juni 2013 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD))

208

2016/C 65/40

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 juni 2013 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) (15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD))

209

2016/C 65/41

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 juni 2013 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning) (08260/2/2013 – C7-0163/2013 – 2009/0165(COD))

210

2016/C 65/42

Europaparlamentets ändringar antagna den 12 juni 2013 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

212

2016/C 65/43

P7_TA(2013)0258
Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 juni 2013 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EG) nr […/…] [om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat] och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med uppgifter i Eurodac för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning) (COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))
P7_TC1-COD(2008)0242
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 juni 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

246

2016/C 65/44

P7_TA(2013)0259
Gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 juni 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter (COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD))
P7_TC1-COD(2011)0242
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 juni 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter

247

2016/C 65/45

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 juni 2013 om utkastet till rådets förordning om inrättandet av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket (10273/2013 – C7-0160/2013 – 2010/0312(NLE))

249

2016/C 65/46

P7_TA(2013)0261
Årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa typer av företag ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 juni 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa typer av företag (COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD))
P7_TC1-COD(2011)0308
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 juni 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/…/EU/om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG

250

2016/C 65/47

P7_TA(2013)0262
Insynskrav angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 juni 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 2007/14/EG (COM(2011)0683 – C7-0380/2011 – 2011/0307(COD))
P7_TC1-COD(2011)0307
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 juni 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/…/EU om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av kommissionens direktiv 2007/14/EG om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG

251

2016/C 65/48

P7_TA(2013)0263
Anpassningssats för direktstöd enligt förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2013 ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 juni 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en anpassningssats för direktstöd enligt förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2013 (COM(2013)0159 – C7-0079/2013 – 2013/0087(COD))
P7_TC1-COD(2013)0087
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 juni 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om fastställande av en anpassningssats för direktstöd enligt förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2013

252

2016/C 65/49

P7_TA(2013)0264
Ändring av kodexen om Schengengränserna och konventionen om tillämpning av Schengenavtalet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 juni 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) och konventionen om tillämpning av Schengenavtalet (COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))
P7_TC1-COD(2011)0051
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 juni 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), Schengenavtalets tillämpningskonvention, rådets förordningar (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008 och (EG) nr 810/2009

255

2016/C 65/50

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 juni 2013 om utkastet till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning (00110/2013 – C7-0166/2013 – 2013/0900(NLE))

256

 

Torsdagen den 13 juni 2013

2016/C 65/51

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 juni 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av det inledande avtalet inför ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralafrika, å andra sidan (14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

257

2016/C 65/52

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 juni 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (16894/2011 – C7-0469/2011 – 2011/0207(NLE))

257

2016/C 65/53

P7_TA(2013)0275
Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 juni 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))
P7_TC1-COD(2011)0430
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/…/EU/om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

258


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Parlamentets ändringsförslag:

Ny text markeras med fetkursiv stil . Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

SV

 

Top