Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:294:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 294, 7 september 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 294

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
7 september 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2015/C 294/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2015/C 294/02

Mål C-497/12: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 2 juli 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Italien) – Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas mot Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 49 FEUF, 102 FEUF och 106 FEUF — Etableringsfrihet — Icke-diskrimineringsprincipen — Missbruk av dominerande ställning — Artikel 15 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Avvisning)

2

2015/C 294/03

Mål C-422/13: Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 juli 2015 (begäran om förhandsavgörande från Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht – Tyskland) – Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein mot Uta Wree (Begäran om förhandsavgörande — Jordbruk — Gemensam jordbrukspolitik — Systemet med samlat gårdsstöd — Förordning (EG) nr 73/2009 — Artikel 34.2 a — Begreppet stödberättigande areal — Begreppet jordbruksareal — Areal bestående av det beväxta övertäckande skiktet på en avslutad deponi — Användning för jordbruksverksamhet — Tillåtlighet)

3

2015/C 294/04

Mål C-461/13: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 1 juli 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht – Tyskland) – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. mot Förbundsrepubliken Tyskland (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Europeiska unionens politik inom vattenområdet — Direktiv 2000/60/EG — Artikel 4.1 — Miljömål beträffande ytvatten — Försämrad status i en ytvattenförekomst — Projekterad utbyggnad av en vattenväg — Skyldighet för medlemsstaterna att inte godkänna ett projekt som kan medföra en försämrad status hos en ytvattenförekomst — Kriterier som är avgörande för bedömningen av huruvida det föreligger en försämring av statusen hos en ytvattenförekomst)

3

2015/C 294/05

Mål C-607/13: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 9 juli 2015 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione – Italien) – Ministero dell’Economia e delle Finanze m.fl. mot Francesco Cimmino m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Jordbruk — Gemensam organisation av marknaderna — Bananer — Förordning (EG) nr 2362/98 — Artiklarna 7, 11 och 21 — Tullkvoter — Bananer med ursprung i AVS-staterna — Ny aktör — Importlicenser — Rättigheter som härrör från vissa importlicenser kan inte överlåtas — Missbruk — Förordning (EG) nr 2988/95 — Artikel 4.3)

4

2015/C 294/06

Mål C-684/13: Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 juli 2015 (begäran om förhandsavgörande från Vestre Landsret – Danmark) – Johannes Demmer mot Fødevareministeriets Klagecenter (Begäran om förhandsavgörande — Jordbruk — Gemensam jordbrukspolitik — Systemet med samlat gårdsstöd — Förordning (EG) nr 1782/2003 — Artikel 44.2 — Förordning (EG) nr 73/2009 — Artikel 34.2 a — Begreppet stödberättigande hektar — Arealer som gränsar till landningsbanorna, taxibanorna och utrullningsområdena — Användning för jordbruksverksamhet — Tillåtlighet — Återkrav av felaktigt beviljat jordbruksstöd)

5

2015/C 294/07

Mål C-63/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 9 juli 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike (Fördragsbrott — Statligt stöd — Olagligt stöd som är oförenligt med den inre marknaden — Skyldighet att återkräva stöd — Absolut hinder — Ersättning för en tjänst som kompletterar grundservicen)

6

2015/C 294/08

Mål C-87/14: Domstolens dom (x avdelningen) av den 9 juli 2015 – Europeiska kommissionen mot Irland (Fördragsbrott — Direktiv 2003/88/EG — Arbetstidens förläggning — Organisation av arbetstiden för läkare under utbildning)

7

2015/C 294/09

Mål C-144/14: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 9 juli 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Maramureș – Rumänien) – Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei mot Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 273 och 287 — Skyldighet att på eget initiativ registrera en beskattningsbar person till mervärdesskatt — Fråga huruvida veterinärmedicinska tjänster är beskattningsbara — Rättssäkerhetsprincipen — Principen om skydd för berättigade förväntningar)

7

2015/C 294/10

Mål C-153/14: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 9 juli 2015 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State – Nederländerna) – Minister van Buitenlandse Zaken mot K och A (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2003/86/EG — Artikel 7.2 — Familjeåterförening — Integrationsåtgärder — Nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs en skyldighet för familjemedlemmar till en tredjelandsmedborgare som lagligen uppehåller sig i den berörda medlemsstaten att genomföra ett medborgarintegrationsprov med godkänt resultat för att få resa in i berörd medlemsstat — Avgifter för ett sådant prov — Förenlighet)

8

2015/C 294/11

Mål C-177/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 9 juli 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo – Spanien) – Maria José Regojo Dans mot Consejo de Estado (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausulerna 3 och 4 — Icke-diskrimineringsprincipen — ”Extraanställda” — Beslut att inte bevilja extraanställda tjänstetidstillägg för varje fullgjord tjänstgöringsperiod på tre år — Objektiva grunder)

9

2015/C 294/12

Mål C-183/14: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 9 juli 2015 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Cluj – Rumänien) – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean mot Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 167, 168, 179 och 213 — Nationella skattemyndighetens omkvalificering av en transaktion som mervärdesskattepliktig ekonomisk verksamhet — Rättssäkerhetsprincipen — Principen om skydd för berättigade förväntningar — Nationell lagstiftning enligt vilken avdragsrätt förutsätter att den berörda aktören är registrerad till mervärdesskatt och har inkommit med en mervärdesskattedeklaration)

10

2015/C 294/13

Mål C-209/14: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 2 juli 2015 (begäran om förhandsavgörande från Vrhovno sodišče – Slovenien) – NLB Leasing d.o.o. mot Republika Slovenija (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Leverans av varor och tillhandahållande av tjänster — Leasingavtal — En fastighet som utgör leasingobjekt har återlämnats till leasegivaren — Begreppet ”avbeställning, hävning, icke godkännande, helt eller delvis utebliven betalning” — Rätt för leasegivaren att minska beskattningsunderlaget — Dubbelbeskattning — Olika tillhandahållanden — Principen om skatteneutralitet)

10

2015/C 294/14

Mål C-229/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 9 juli 2015 (begäran om förhandsavgörande från Arbeitsgericht Verden – Tyskland) – Ender Balkaya mot Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 98/59/EG — Artikel 1.1 a — Kollektiva uppsägningar — Begreppet arbetstagare — Medlem i företagsledningen i ett bolag med begränsat ansvar — Person som arbetar inom ramen för ett program för utbildning och återinträde på arbetsmarknaden och som får statligt stöd för utbildningen utan att få ersättning från arbetsgivaren)

11

2015/C 294/15

Mål C-231/14 P: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 9 juli 2015 – InnoLux Corp. mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Artikel 101 FEUF — Artikel 53 i EES-avtalet — Världsmarknaden för flytkristallskärmar (LCD) — Prisfastställelse — Böter — Riktlinjer för beräkning av böter (2006) — Punkt 13 — Fastställande av den del av försäljningsvärdet som överträdelsen avser — Intern försäljning av den aktuella varan utanför EES — Beaktande av försäljningen av färdiga produkter i vilka den aktuella varan infogats till utomstående inom EES)

12

2015/C 294/16

Mål C-249/14 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 9 juli 2015 – Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) och Fundação Eugénio de Almeida (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Gemenskapsfigurmärke QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA — Ansökan om registrering — Invändning från innehavaren av de äldre nationella figurmärkena VINHO PÊRAMANCA TINTO, VINHO PÊRAMANCA BRANCO och PÊRAMANCA — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling)

13

2015/C 294/17

Mål C-331/14: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 9 juli 2015 (begäran om förhandsavgörande från Vrhovno sodišče – Slovenien) – Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma mot Republika Slovenija (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Sjätte direktivet 77/388/EEG — Artiklarna 2 led 1 och 4.1 — Skattskyldighet — Fastighetstransaktioner — Försäljning av mark som hänförts till de privata tillgångarna för en fysisk person som är yrkesverksam som egenföretagare — Skattskyldig person som agerar i denna egenskap)

13

2015/C 294/18

Mål C-334/14: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 2 juli 2015 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Mons – Belgien) – État belge mot Nathalie De Fruytier (Begäran om förhandsavgörande — Sjätte mervärdesskattedirektivet — Undantag för vissa verksamheter av allmänintresse — Artikel 13 A.1 b och c — Sjukhusvård och sjukvård — Närbesläktade verksamheter — Transport av organ och prover från människor för medicinsk analys eller för medicinsk eller terapeutisk behandling — Självständig näringsverksamhet — Sjukhus och centra för medicinsk behandling eller diagnos — Inrättning av liknande natur)

14

2015/C 294/19

Mål C-348/14: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 9 juli 2015 (begäran om förhandsavgörande från Judecătoria Câmpulung – Rumänien) – Maria Bucura mot SC Bancpost SA (Begäran om förhandsavgörande — Konsumentskydd — Direktiv 87/102/EEG — Artikel 1.2 a — Konsumentkredit — Begreppet konsument — Direktiv 93/13/EEG — Artiklarna 2 b, 3–5 och 6.1 — Oskäliga avtalsvillkor — Den nationella domstolens prövning ex officio — Avtalsvillkor som är klart och begripligt formulerade — Upplysningar som kreditgivaren är skyldig att lämna)

15

2015/C 294/20

Mål C-360/14 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 9 juli 2015 – Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Tillnärmning av lagstiftning — Direktiv 2009/48/EG — Leksakers säkerhet — gränsvärden för bly, barium, arsenik, antimon, kvicksilver, nitrosaminer och nitroserbara ämnen i leksaker — Kommissionens beslut att inte fullt ut godkänna de nationella bestämmelser som anmälts av de tyska myndigheterna där gränsvärdena för dessa ämnen upprätthålls — Bevis för att de nationella bestämmelserna innebär en högre hälsoskyddsnivå)

16

2015/C 294/21

Mål C-575/14 P: Domstolens beslut (andra avdelningen) av den 30 juni 2015 – Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mot kommissionen (Överklagande — Skiljedomsklausul — Kontrakt avseende finansiellt stöd från Europeiska unionen beviljat för ett projekt inom ramen för programmet eContent — Betalning av obetalda belopp och ersättning för den skada som klaganden anser sig ha lidit — Missuppfattning av uppgifterna i ärendet — Uppenbart att överklagandet i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar ska ogillas — Begäran om ändring av det beslut som Europeiska unionens tribunal fattat med avseende på rättegångskostnaderna — Uppenbart att överklagandet ska avvisas)

16

2015/C 294/22

Mål C-223/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgerichts Düsseldorf (Tyskland) den 18 maj 2015 – combit Software GmbH mot Commit Business Solutions Ltd

17

2015/C 294/23

Mål C-229/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 19 maj 2015 – Minister Finansów mot Janowi Mateusiak

17

2015/C 294/24

Mål C-231/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Polen) den 21 maj 2015 – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel sp. z o.o. w Płocku mot Polkomtel sp. z o.o.

18

2015/C 294/25

Mål C-252/15 P: Överklagande ingett den 28 maj 2015 av Naazneen Investments Ltd av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 18 mars 2015 i mål T-250/13: Naazneen Investments Limited mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

19

2015/C 294/26

Mål C-255/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 29 maj 2015 – Steef Mennens mot Emirates Direktion für Deutschland

21

2015/C 294/27

Mål C-262/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 1 juni 2015 – GD European Land Systems – Steyr GmbH

22

2015/C 294/28

Mål C-263/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Kúria (Ungern) den 3 juni 2015 – Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

23

2015/C 294/29

Mål C-264/15 P: Överklagande ingett den 2 juni 2015 av Makro autoservicio mayorista SA av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 12 mars 2015 i mål T-269/12, Makro autoservicio mayorista mot kommissionen

23

2015/C 294/30

Mål C-265/15 P: Överklagande ingett den 2 juni 2015 av Vestel Iberia, SL av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 12 mars 2015 i mål T-249/12, Vestel Iberia mot kommissionen

24

2015/C 294/31

Mål C-266/15 P: Överklagande ingett den 3 juni 2015 av Central Bank of Iran av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 25 mars 2015 i mål T-563/12, Central Bank of Iran mot Europeiska unionens råd

25

2015/C 294/32

Mål C-269/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Cassatie (Belgien) den 8 juni 2015 – Rijksdienst voor Pensioenen mot Willem Hoogstad; övrig part i målet: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

26

2015/C 294/33

Mål C-276/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 9 juni 2015 – Hecht-Pharma GmbH mot Hohenzollern Apotheke, innehavare Winfried Ertelt

27

2015/C 294/34

Mål C-277/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 9 juni 2015 – Servoprax GmbH mot Roche Diagnostics Deutschland GmbH

28

2015/C 294/35

Mål C-279/15 P: Överklagande ingett den 10 juni 2015 av Alexandre Borde och Carbonium av det beslut som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 25 mars 2015 i mål T-314/14: Borde och Carbonium mot kommissionen

28

2015/C 294/36

Mål C-281/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht München (Tyskland) den 11 juni 2015 – Soha Sahyouni mot Raja Mamisch

29

2015/C 294/37

Mål C-282/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichts Braunschweig (Tyskland) den 11 juni 2015 – Queisser Pharma GmbH & Co. KG mot Förbundsrepubliken Tyskland

30

2015/C 294/38

Mål C-283/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 11 juni 2015 – X mot Staatssecretaris van Financiën

31

2015/C 294/39

Mål C-288/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht München (Tyskland) den 15 juni 2015 – Medical Imaging Systems GmbH (MIS) mot Hauptzollamt München

32

2015/C 294/40

Mål C-289/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský súd v Prešove (Republiken Slovakien) den 15 juni 2015 – Jozef Grundza

32

2015/C 294/41

Mål C-292/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vergabekammer Südbayern (Tyskland) den 16 juni 2015 – Hörmann Reisen GmbH mot Stadt Augsburg och Landkreis Augsburg

33

2015/C 294/42

Mål C-297/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sø- og Handelsretten (Danmark) den 18 juni 2015, Ferring Lægemidler A/S, som för talan för Ferring B.V., mot Orifarm A/S

34

2015/C 294/43

Mål C-300/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal administratif (Luxemburg) den 19 juni 2015 – Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser mot Directeur de l'administration des contributions directes

34

2015/C 294/44

Mål C-301/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 19 juni 2015 – Marc Soulier, Sara Doke mot ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

35

2015/C 294/45

Mål C-302/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Contencioso-Administrativo Tarragona (Spanien) den 19 juni 2015 – Correos y Télegrafos S.A. mot Ayuntamiento de Vila Seca

35

2015/C 294/46

Mål C-305/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 24 juni 2015 – Delta Air Lines Inc. mot Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen

36

2015/C 294/47

Mål C-310/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 25 juni 2015 – Vincent Deroo-Blanquart mot Sony Europe Limited, som trätt istället för Sony France SA

37

2015/C 294/48

Mål C-311/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Korkein oikeus (Finland) den 25 juni 2015 – TrustBuddy AB mot Lauri Pihlajaniemi

38

2015/C 294/49

Mål C-313/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de commerce de Paris (Frankrike) den 25 juni 2015 – Eco-Emballages SA mot Sphère France SAS, Schweitzer SAS, Carrefour Import SAS, Tissue France SCA, SCA Hygiène Products SAS, WEPA Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Delipapier, CMC France SARL, Paul Hartmann SA, Wepa Lille SAS, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Scamark SAS, Système U Centrale Nationale SAS

38

2015/C 294/50

Mål C-314/15: Talan väckt den 26 juni 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

39

2015/C 294/51

Mål C-321/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour constitutionnelle (Luxemburg) den 29 juni 2015 – ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA mot État du Grand-duché de Luxembourg

39

2015/C 294/52

Mål C-327/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 2 juli 2015 – TDC mot Teleklagenævnet och Erhvers- och Vækstministeriet

40

2015/C 294/53

Mål C-335/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 3 juli 2015 – Maria Cristina Elisabetta Ornano mot Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

41

2015/C 294/54

Mål C-337/15 P: Överklagande ingett den 6 juli 2015 av Europeiska ombudsmannen av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 29 april 2015 i mål T-2017/11, Staelen mot Europeiska ombudsmannen

42

2015/C 294/55

Mål C-338/15 P: Överklagande ingett den 7 juli 2015 av Claire Staelen av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 29 april 2015 i mål T-217/11, Staelen mot Europeiska ombudsmannen

43

2015/C 294/56

Mål C-351/15 P: Överklagande ingett den 10 juli 2015 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 29 april 2015 i mål T-470/11, Total och Elf Aquitaine mot kommissionen

44

2015/C 294/57

Mål C-358/15 P: Överklagande ingett den 13 juli 2015 av Bank of Industry and Mine av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 29 april 2015 i mål T-10/13, Bank of Industry and Mine mot rådet

45

2015/C 294/58

Mål C-359/15 P: Överklagande ingett den 13 juli 2015 av The National Iranian Gas Company av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 29 april 2015 i mål T-9/13, The National Iranian Gas Company mot rådet

47

2015/C 294/59

Mål C-373/15 P: Överklagande ingivet den 15 juli 2015 av Republiken Frankrike av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 30 april 2015 i mål T-259/13, Frankrike mot kommissionen

48

 

Tribunalen

2015/C 294/60

Mål T-172/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Stahlwerk Bous mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken — Talan om ogiltigförklaring — Begäran om justering av yrkanden — Avsaknad av nya omständigheter — Avvisning)

50

2015/C 294/61

Mål T-173/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – WeserWind mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108.2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

51

2015/C 294/62

Mål T-174/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Dieckerhoff Guss mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108.2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

51

2015/C 294/63

Mål T-175/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Walter Hundhausen mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108.2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

52

2015/C 294/64

Mål T-176/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Georgsmarienhütte mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108.2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken — Talan om ogiltigförklaring — Begäran om justering av yrkanden — Avsaknad av nya omständigheter — Avvisning)

53

2015/C 294/65

Mål T-177/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Harz Guss Zorge mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder antagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken — Talan om ogiltigförklaring — Begäran om justering av yrkanden — Avsaknad av nya omständigheter — Avvisning)

54

2015/C 294/66

Mål T-178/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Friedrich Wilhelms-Hütte mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder antagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

55

2015/C 294/67

Mål T-179/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Schmiedewerke Gröditz mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder antagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

56

2015/C 294/68

Mål T-183/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Schmiedag mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken — Talan om ogiltigförklaring — Begäran om justering av yrkanden — Avsaknad av nya omständigheter — Avvisning)

57

2015/C 294/69

Mål T-230/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Deutsche Edelstahlwerke mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

57

2015/C 294/70

Mål T-235/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – ArcelorMittal Hamburg m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

58

2015/C 294/71

Mål T-236/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Kronotex och Kronoply mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

59

2015/C 294/72

Mål T-237/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Steinbeis Papier mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

60

2015/C 294/73

Mål T-265/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Schumacher Packaging mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

60

2015/C 294/74

Mål T-270/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Grupa Azoty ATT Polymers mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

61

2015/C 294/75

Mål T-272/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – P-D Glasseiden m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

62

2015/C 294/76

Mål T-275/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Drahtwerk St. Ingbert m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

63

2015/C 294/77

Mål T-276/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Flachglas Torgau m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

63

2015/C 294/78

Mål T-280/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Ineos Manufacturing Deutschland m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

64

2015/C 294/79

Mål T-281/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Fels-Werke mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

65

2015/C 294/80

Mål T-282/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Bayer MaterialScience mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

66

2015/C 294/81

Mål T-283/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Advansa m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

66

2015/C 294/82

Mål T-318/14: Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Vinnolit mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag — Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF — Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

67

2015/C 294/83

Mål T- T-161/15: Talan väckt den 1 april 2015 – Brinkmann (Steel Trading) m.fl. mot kommissionen och and ECB

68

2015/C 294/84

Mål T-255/15: Talan väckt den 19 maj 2015 – Almaz-Antey mot rådet

69

2015/C 294/85

Mål T-262/15: Talan väckt den 22 maj 2015 – Kiselev mot rådet

70

2015/C 294/86

Mål T-275/15: Talan väckt den 29 maj 2015 – Hmicho mot rådet

71

2015/C 294/87

Mål T-278/15 P: Överklagande ingett den 1 juni 2015 av Europeiska utrikestjänsten (EEAS) av den dom som personaldomstolen meddelade den 18 mars 2015 i mål F-51/14

72

2015/C 294/88

Mål T-292/15: Talan väckt den 3 juni 2015 – Vakakis mot kommissionen

73

2015/C 294/89

Mål T-310/15: Talan väckt den 5 juni 2015 – European Union Copper Task Force mot kommissionen

74

2015/C 294/90

Mål T-316/15: Talan väckt den 11 juni 2015 – Republiken Polen mot kommissionen

75

2015/C 294/91

Mål T-332/15: Talan väckt den 16 juni 2015 – Ocean Capital Administration m.fl. mot rådet

76

2015/C 294/92

Mål T-336/15: Överklagande ingett den 25 juni 2015 – Windrush Aka mot harmoniseringskontoret – Dammers (The Specials)

77

2015/C 294/93

Mål T-337/15: Överklagande av den 29 juni 2015 – Bach Flower Remedies mot harmoniseringskontoret – Durapharma (RESCUE)

78

2015/C 294/94

Mål T-349/15: Överklagande av den 30 juni 2015 – CG mot harmoniseringskontoret – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)

79

2015/C 294/95

Mål T-355/15: Överklagande av den 30 juni 2015 – Alpex Pharma mot harmoniseringskontoret – Astex Pharmaceuticals (ASTEX)

79

2015/C 294/96

Mål T-358/15: Överklagande ingett den 3 juli 2015 – Arrom Conseil mot harmoniseringskontoret – Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

80

2015/C 294/97

Mål T-359/12: Talan väckt den 3 juli 2015 – Arrom Conseil mot harmoniseringskontoret – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

81

2015/C 294/98

Mål T-361/15: Talan väckt den 3 juli 2015 – Choice mot harmoniseringskontoret (Choice chocolate & ice cream)

81

2015/C 294/99

Mål T-362/15: Överklagande ingett den 1 juli 2015 – Lacamanda Group mot harmoniseringskontoret – Woolley (HENLEY)

82

 

Personaldomstolen

2015/C 294/00

Mål F-92/15: Talan väckt den 26 juni 2015 – ZZ mot kommissionen

83

2015/C 294/01

Mål F-94/15: Talan väckt den 30 juni 2015 – ZZ mot EEAS

83

2015/C 294/02

Mål F-95/15: Talan väckt den 1 juli 2015 – ZZ mot kommissionen

84

2015/C 294/03

Mål F-96/15: Talan väckt den 1 juli 2015 – ZZ mot kommissionen

84

2015/C 294/04

Mål F-97/15: Talan väckt den 1 juli 2015 – ZZ mot kommissionen

85

2015/C 294/05

Mål F-98/15: Talan väckt den 3 juli 2015 – ZZ mot parlamentet

86


SV

 

Top