EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:279:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 279, 24 augusti 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 279

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
24 augusti 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2015/C 279/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2015/C 279/02

Förenade målen C-549/12 P och C-54/13 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 24 juni 2015 – Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike och Konungariket Nederländerna (Överklagande — Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) — Nedsättning av finansiellt stöd — Beräkning genom extrapolering — Europeiska kommissionens beslutsförfarande — Underlåtenhet att iaktta den frist som fastställts — Följder)

2

2015/C 279/03

Mål C-263/13 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 24 juni 2015 – Konungariket Spanien mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) — Nedsättning av finansiellt stöd — Beräkning genom extrapolering — Europeiska kommissionens beslutsförfarande — Underlåtenhet att iaktta den frist som fastställts — Följder)

3

2015/C 279/04

Förenade målen C-293/13 P och C-294/13 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 24 juni 2015 – Fresh Del Monte Produce, Inc. mot Europeiska kommissionen, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13 P), Europeiska kommissionen mot Fresh Del Monte Produce, Inc., Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C- 294/13 P) (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Den europeiska marknaden för bananer — Samordning vid fastställande av referenspriser — Begreppet ”ekonomisk enhet” mellan två bolag — Begreppet avgörande inflytande — Ett bolag tillskrivs ansvar för ett annat bolags beteende — Missuppfattning av bevisningen — Bevisbörda — Principen in dubio pro reo — Begreppet en enda, fortlöpande överträdelse — Begreppet samordnat förfarande — Begreppet överträdelse genom syfte — Företag som deltar i en konkurrensbegränsande samverkan — Lämnande av upplysningar till kommissionen — Rättslig skyldighet — Omfattning — Rätten att inte belasta sig själv — Intervenient i första instans — Anslutningsöverklagande — Upptagande till sakprövning)

4

2015/C 279/05

Mål C-373/13: Domstolens dom (första avdelningen) av den 24 juni 2015 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Tyskland) – H. T. mot Land Baden-Württemberg (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Gränser, asyl och invandring — Direktiv 2004/83/EG — Artikel 24.1 — Miniminormer för beviljande av flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande — Återkallande av uppehållstillstånd — Villkor — Begreppet ”tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen” — Deltagande av en person med flyktingstatus i verksamhet som bedrivs av en organisation som är upptagen i den förteckning över terroristorganisationer som Europeiska unionen har upprättat)

5

2015/C 279/06

Mål C-508/13: Domstolens dom (andra avdelningen avdelningen) av den 18 juni 2015 – Republiken Estland mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring — Direktiv 2013/34/EU — Krav på redovisning för vissa typer av företag — Subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen — Motiveringsskyldighet)

6

2015/C 279/07

Mål C-583/13 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 18 juni 2015 – Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG mot Europeiska kommissionen, Konungariket Spanien, Eftas övervakningsmyndighet, Europeiska unionens råd (Överklagande — Konkurrens — Järnvägstrafiksektorn och därtill anknutna tjänster — Missbruk av dominerande ställning — Förordning (EG) nr 1/2003 — Artiklarna 20 och 28.1 — Administrativt förfarande — Beslut om att genomföra en inspektion — Kommissionens inspektionsbefogenheter — Grundläggande rätt till privata lokalers okränkbarhet — Inget förhandstillstånd från en rättslig myndighet — Effektiv domstolsprövning — Upptäckt som gjorts av en tillfällighet)

6

2015/C 279/08

Mål C-586/13: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 18 juni 2015 (begäran om förhandsavgörande från Pesti Központi Kerületi Bíróság – Ungern) – Martin Meat kft mot Géza Simonfay, Ulrich Salburg (Begäran om förhandsavgörande — Frihet att tillhandahålla tjänster — Direktiv 96/71/EG — Artikel 1.3 a och c — Utstationering av arbetstagare — Att ställa arbetskraft till förfogande — 2003 års anslutningsakt — Punkterna 2 och 13 i kapitel 1 i bilaga X — Övergångsåtgärder — Ungerska medborgares tillträde till arbetsmarknaden i stater som redan var medlemmar i Europeiska unionen vid Republiken Ungerns anslutning — Krav på arbetstillstånd för att få ställa arbetskraft till förfogande — Ej känsliga sektorer)

7

2015/C 279/09

Mål C-593/13: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 juni 2015 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Presidenza del Consiglio dei Ministri m.fl. mot Rina Services SpA, Rina SpA och SOA Rina Organismo di Attestazione SpA (Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 49 FEUF, 51 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Verksamhet som har samband med utövandet av offentlig makt — Direktiv 2006/123/EG — Artikel 14 — Organ som kontrollerar och intygar att företag som utför offentliga bygg- och anläggningsarbeten uppfyller lagstadgade villkor — Nationell lagstiftning med krav på att ett sådant organ måste ha sitt säte i Italien)

8

2015/C 279/10

Mål C-664/13: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 25 juni 2015 (begäran om förhandsavgörande från Administratīvā apgabaltiesa – Lettland) – VAS, ”Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija mot Kaspars Nīmanis (Begäran om förhandsavgörande — Transporter — Körkort — Förnyelse av den utfärdande medlemsstaten — Krav på bosättning inom den medlemsstaten — Anmälan av bostadsadress)

9

2015/C 279/11

Mål C-671/13: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 25 juni 2015 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litauen) – i de mål som anhängiggjorts av ”Indėlių ir investicijų draudimas” VĮ, Virgilijus Vidutis Nemaniūnas (Begäran om förhandsavgörande — Direktiven 94/19/EG och 97/9/EG — System för insättningsgaranti och ersättning till investerare — Spar- och investeringsinstrument — Finansiella instrument i den mening som avses i direktiv 2004/39/EG — Undantag från garantin — Direkt effekt — Villkor för att omfattas av direktiv 97/9/EG)

10

2015/C 279/12

Mål C-9/14: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 18 juni 2015 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – Staatssecretaris van Financiën mot D. G. Kieback (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för arbetstagare — Skattelagstiftning — Inkomstskatt — Inkomst uppburen i en medlemsstat — Arbetstagare som saknar hemvist i landet — Beskattning i anställningsstaten — Villkor)

11

2015/C 279/13

Mål C-18/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 25 juni 2015 (begäran om förhandsavgörande från College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nederländerna) – CO Sociedad de Gestión y Participación SA m.fl. mot De Nederlandsche Bank NV, De Nederlandsche Bank NV och CO Sociedad de Gestión y Participación S m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Tillnärmning av lagstiftning — Annan direkt försäkring än livförsäkring — Direktiv 92/49/EEG — Artiklarna 15, 15a och 15b — Tillsynsbedömning av förvärv och ökning av kvalificerade innehav — Möjlighet att förena ett godkännande av ett tilltänkt förvärv med begränsningar eller krav)

11

2015/C 279/14

Mål C-62/14: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 juni 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverfassungsgericht – Tyskland) – Peter Gauweiler m.fl. mot Deutscher Bundestag (Begäran om förhandsavgörande — Ekonomisk och monetär politik — Europeiska centralbankens (ECB) råds beslut om en rad tekniska detaljer avseende Eurosystemets direkta monetära transaktioner på andrahandsmarknaderna för statsobligationer — Artiklarna 119 FEUF och 127 FEUF — ECB:s och Europeiska centralbankssystemets befogenheter — Den monetära politikens transmissionsmekanism — Upprätthållande av prisstabiliteten — Proportionalitet — Artikel 123 TFUE — Förbud mot monetär finansiering av medlemsstater i euroområdet)

12

2015/C 279/15

Mål C-147/14: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 25 juni 2015 (begäran om förhandsavgörande från Hof van beroep te Brussel – Belgien) – Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL mot AMJ Meatproducts NV, Halalsupply NV (Begäran om förhandsavgörande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 9.1 b — Verkningar — Rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke — Kännetecken som är identiska eller liknar varandra — Användningsförbud — Risk för förväxling — Bedömning — Beaktande av användning av ett annat språk än ett av Europeiska unionens officiella språk)

13

2015/C 279/16

Mål C-187/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 25 juni 2015 (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret – Danmark) – Skatteministeriet mot DSV Road A/S (Begäran om förhandsavgörande — Tullkodex för gemenskapen — Förordning (EEG) nr 2913/92 — Artiklarna 203 och 204 — Förordning (EEG) nr 2454/93 — Artikel 859 — Förfarande för extern transitering — Tullskuldens uppkomst — Undandragande eller inte från tullövervakning — Underlåtenhet att iaktta en förpliktelse — Varorna har uppvisats för sent på bestämmelsetullkontoret — Varorna har avvisats av mottagaren och skickats tillbaka utan att ha uppvisats på tullkontoret — Varorna hänfördes åter till förfarandet för extern transitering med stöd av en ny deklaration — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 168 e — Transportörens avdrag för mervärdesskatt vid import)

14

2015/C 279/17

Mål C-207/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 24 juni 2015 (begäran om förhandsavgörande från Vrhovno sodišče – Slovenien) – Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve d.o.o. mot Republika Slovenija (Begäran om förhandsavgörande — Tillnärmning av lagstiftning — Naturligt mineralvatten — Direktiv 2009/54/EG — Artikel 8.2 — Bilaga I — Förbud mot att saluföra naturligt mineralvatten ”från en och samma källa” under mer än en handelsbeteckning — Begrepp)

15

2015/C 279/18

Mål C-242/14: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 25 juni 2015 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Mannheim – Tyskland) – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH mot Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel, Gerhard Vogel (Begäran om förhandsavgörande — Gemenskapens växtförädlarrätt — Förordning (EG) nr 2100/94 — Det undantag som föreskrivs i artikel 14 — Jordbrukares användning av en skördeprodukt för förökningsändamål utan rättsinnehavarens tillstånd — Skyldighet för jordbrukare att betala en rimlig ersättning för denna användning — Tidsfrist inom vilken denna ersättning ska betalas för att kunna omfattas av undantaget — Rättsinnehavarens möjlighet att tillämpa artikel 94 — Överträdelse)

15

2015/C 279/19

Mål C-303/14: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 25 juni 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen (Fördragsbrott — Rådets förordning (EU) nr 842/2006 — Utbildning och certifiering — Anmälningsskyldighet — Påföljder — Rådets förordning (EU) nr 303/2008, (EU) nr 304/2008, (EU) nr 305/2008, (EU) nr 306/2008, (EU) nr 307/2008 och (EU) nr 308/2008)

16

2015/C 279/20

Mål C-535/14 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 juni 2015 – Vadzim Ipatau mot Europeiska unionens råd (Överklagande — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Republiken Vitryssland — Upptagande till sakprövning — Tidsfrist för väckande av talan — Rättshjälp — Uppskjutande verkan — Effektivt domstolsskydd — Rätten till försvar — Proportionalitetsprincipen)

17

2015/C 279/21

Mål C-219/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 13 maj 2015 – Elisabeth Schmitt mot TÜV Rheinland LGA Products GmbH

17

2015/C 279/22

Mål C-243/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakien) den 27 maj 2015 – Lesoochranárske zoskupenie VLK mot Obvodný úrad Trenčín

18

2015/C 279/23

Mål C-257/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 1 juni 2015 – Michael Ihden, Gisela Brinkmann mot TUIfly GmbH

19

2015/C 279/24

Mål C-268/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d’appel de Bruxelles (Belgien) den 8 juni 2015 – Fernand Ullens de Schooten mot Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique och Ministre de la Justice

19

2015/C 279/25

Mål C-272/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) den 8 juni 2015 – Swiss International Air Lines AG mot The Secretary of State for Energy and Climate Change och Environment Agency

20

2015/C 279/26

Mål C-275/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) den 8 juni 2015 – ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited mot TVCatchup Limited, Media Resources Limited, TVCatchup (UK) Limited

21

2015/C 279/27

Mål C-284/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour du travail de Bruxelles (Belgien) den 10 juni 2015 – Office national de l'emploi (ONEm), M mot M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

22

2015/C 279/28

Mål C-290/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Belgien) den 15 juni 2015 – Patrice D’Oultremont, Henri Tumelaire, François Boitte, Éoliennes à tout prix? ASBL mot Région wallonne

23

2015/C 279/29

Mål C-307/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Alicante (Spanien) den 25 juni 2015 – Ana María Palacios Martínez mot Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

24

2015/C 279/30

Mål C-308/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Alicante (Spanien) den 25 juni 2015 – Banco Popular Español, S.A. mot Emilio Irles López och Teresa Torres Andreu

24

2015/C 279/31

Mål C-319/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av cour administrative d'appel de Paris (Frankrike) den 29 juni 2015 – Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited mot Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

25

2015/C 279/32

Mål C-347/15: Talan väckt den 9 juli 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

26

 

Tribunalen

2015/C 279/33

Mål T-516/10: Tribunalens dom av den 6 juli 2015 – Frankrike mot kommissionen (EUGFJ — Utvecklingssektionen — Nedsättning av ett finansiellt stöd — Programmet för gemenskapsinitiativet Leader+ — Underlåtenhet att iaktta fristen för antagande av ett beslut — Åsidosättande av väsentliga formföreskrifter)

28

2015/C 279/34

Mål T-44/11: Tribunalens dom av den 6 juli 2015 – Italien mot kommissionen (EUGFJ — Garantifonden — EGFJ och EJFLU — Utgifter som undantagits från finansiering — Stöd till produktion av skummjölkspulver — Oegentligheter eller försummelser som kan tillskrivas myndigheter eller andra organ i medlemsstaterna — Proportionalitet — Motiveringsskyldighet — Principen ne bis in idem — Rimlig tidsfrist)

28

2015/C 279/35

Mål T-89/11: Tribunalens dom av den 9 juli 2015 – Nanu-Nana Joachim Hoepp mot harmoniseringskontoret – Vincci Hoteles (NANU) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket NANU — Det äldre gemenskapsordmärket NAMMU — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

29

2015/C 279/36

Mål T-536/11: Tribunalens dom av den 8 juli 2015 – European Dynamics Luxembourg m.fl. mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Datortjänster, programvaruutveckling, underhåll, rådgivning och stöd avseende olika typer av IT-applikationer — Rangordning av en anbudsgivares anbud i kaskadsystemet beträffande olika delkontrakt och rangordningen av andra anbudsgivares anbud — Motiveringsskyldighet — Tilldelningskriterium — Uppenbart oriktig bedömning — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

30

2015/C 279/37

Mål T-436/12: Tribunalens dom av den 8 juli 2015 – Deutsche Rockwool Mineralwoll mot harmoniseringsbyrån – Ceramicas del Foix (Rock & Rock) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärket Rock & Rock — Äldre nationella ordmärkena MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK och CEILROCK — Relativt registreringshinder — Artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009)

30

2015/C 279/38

Mål T-548/12: Tribunalens dom av den 8 juli 2015 – Deutsche Rockwool Mineralwoll mot harmoniseringsbyrån – Redrock Construction (REDROCK) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärket REDROCK — Äldre nationella ordmärkena ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK och MASTERROCK — Relativt registreringshinder — Artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009)

31

2015/C 279/39

Mål T-98/13 och T-99/13: Tribunalens dom av den 9 juli 2015 – CMT mot harmoniseringskontoret – Camomilla (Camomilla) (Gemenskapvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärkena Camomilla — Äldre nationellt figurmärke CAMOMILLA — Absolut registreringshinder — Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Frånvaro av ond tro hos innehavaren av gemenskapsvarumärket — Relativt registreringshinder — Varuslagslikhet saknas — Ingen skadlig inverkan på renomméet — Artiklarna 8.1 b och 5 i förordning nr 207/2009 — Artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009)

32

2015/C 279/40

Mål T-100/13: Tribunalens dom av den 9 juli 2015 mot harmoniseringskontoret (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket CAMOMILLA — Det äldre nationella figurmärket Camomilla — Absolut registreringshinder — Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Innehavaren av gemenskapsvarumärket var inte i ond tro — Relativt registreringshinder — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Kompletterande bevisning som getts in under förfarandet vid överklagandenämnden)

33

2015/C 279/41

Mål T-521/13: Tribunalens dom av den 7 juli 2015 – Alpinestars Research mot harmoniseringskontoret – Tung Cho och Wang Yu (A ASTER) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket A ASTER — Det äldre gemenskapsordmärket A-STARS — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

33

2015/C 279/42

Mål T-677/13: Tribunalens dom av den 7 juli 2015 – Axa Versicherung mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar som avser ett förfarande enligt konkurrensreglerna — Ansökan som avser en uppsättning av handlingar — Avslag på ansökan om tillgång — Ansökan som avser en enda handling — Innehållsförteckning — Skyldighet att göra en konkret och individuell prövning — Undantag avseende skyddet för tredje parts affärsintressen — Undantag avseende skyddet för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner — Övervägande allmänintresse — Skadeståndstalan — Motiveringsskyldighet)

34

2015/C 279/43

Mål T-312/14: Tribunalens dom av den 7 juli 2015 – Federcoopesca m.fl. mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Fiske — Kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs — Kommissionens beslut att upprätta en handlingsplan för att avhjälpa bristerna i det italienska systemet för fiskerikontroll — Rättsakt som inte i sig påverkar sökandens rättsliga ställning — Villkoret personligen berörd ej uppfyllt — Avvisning)

35

2015/C 279/44

Mål T-221/15: Talan väckt den 5 maj 2015 – Arbuzov mot rådet

36

2015/C 279/45

Mål T-269/15: Talan väckt den 28 maj 2015 – Novartis Europharm mot kommissionen

36

2015/C 279/46

Mål T-270/15: Talan väckt den 26 maj 2015 – ANKO AE mot genomförandeorganet för forskning (Rea)

37

2015/C 279/47

Mål T-274/15: Talan väckt den 29 maj 2015 – Alcogroup och Alcodis mot kommissionen

38

2015/C 279/48

Mål T-287/15: Talan väckt den 1 juni 2015 – Tayto Grouop mot harmoniseringsbyrån – MIP Metro (real)

39

2015/C 279/49

Mål T-306/15: Talan väckt den 9 juni 2015 – KV mot EACEA

39

2015/C 279/50

Mål T-314/15: Talan väckt den 2 juni 2015 – Grekland mot kommissionen

40

2015/C 279/51

Mål T-325/15: Överklagande av den 22 juni 2015 – Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató mot harmoniseringskontoret – Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love)

41

2015/C 279/52

Mål T-327/15: Talan väckt den 2 juni 2015 – Republiken Grekland mot kommissionen

42

2015/C 279/53

Mål T-328/15 P: Överklagande ingett den 24 juni 2015 av Geoffroy Alsteens av den dom som personaldomstolen meddelade den 21 april 2015 i mål F-87/12 RENV, Alsteens mot kommissionen

43

2015/C 279/54

Mål T-329/15: Överklagande ingett den 24 juni 2015 – Certuss Dampfautomaten mot harmoniseringskontoret – Universal for Engineering Industries (Universal 1800 TC)

44

2015/C 279/55

Mål T-330/15: Överklagande ingett den 24 juni 2015 – Keil mot harmoniseringskontoret – Naturafit Diätetische Lebensmittelproduktions (BasenCitrate)

44

2015/C 279/56

Mål T-335/15: Talan väckt den 23 juni 2015 – Universal Protein Supplements mot harmoniseringsbyrån (ombud för en kroppsbyggare)

45

2015/C 279/57

Mål T-339/15: Talan väckt den 27 juni 2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen mot harmoniseringskontoret (formen på en bensinmack)

46

2015/C 279/58

Mål T-340/15: Talan väckt den 27 juni 2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen mot harmoniseringskontoret (formen på en bensinmack)

46

2015/C 279/59

Mål T-341/15: Talan väckt den 27 juni 2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen. mot harmoniseringskontoret (formen på en bensinmack)

47

2015/C 279/60

Mål T-342/15: Talan väckt den 27 juni 2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen mot harmoniseringskontoret (formen på en bensinmack)

48

2015/C 279/61

Mål T-343/15: Talan väckt den 27 juni 2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen mot harmoniseringskontoret (formen på en bensinmack)

48

2015/C 279/62

Mål T-357/15 P: Överklagande ingett den 7 juli 2015 av Maria Luisa Garcia Minguez av det beslut som personaldomstolen meddelade den 28 april 2015 i mål F-72/14, Garcia Minguez mot kommissionen

49

2015/C 279/63

Mål T-360/15: Överklagande ingett den 1 juli 2015 – Dr Vita mot harmoniseringskontoret (69)

50

 

Personaldomstolen

2015/C 279/64

Mål F-112/14: Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 16 juli 2015 – EJ mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Ändring av tjänsteföreskrifterna — Förordning nr 1023/2013 — Tjänstekategorier — Övergångsbestämmelser avseende klassificering i tjänstekategorier — Artikel 30.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna — Juristhandläggare i lönegrad AD 13 vid kommissionens rättstjänst — Situationen för ”juridiska rådgivare” och ”anställda vid rättstjänsten” — Bestämmelser om uppflyttning till lönegrad AD 13 enligt 2004 års tjänsteföreskrifter — Befordran enligt artikel 45 i tjänsteföreskrifterna — Tillsättning med tillämpning av artikel 29.1 i tjänsteföreskrifterna — Klassificering i tjänstekategorierna ”rådgivare eller motsvarande” och ”handläggare under en övergångsperiod” — Åtgärd som går någon emot — Begreppet ”betydande ansvar” — Begreppet ”särskilt ansvar” — Likabehandling — Möjlighet till befordran till lönegrad AD 14 — Berättigade förväntningar — Rättssäkerhetsprincipen)

51

2015/C 279/65

Mål F-116/14: Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 16 juli 2015 – Murariu mot Eiopa (Personalmål — Anställda vid Eiopa — Tillfälligt anställd — Meddelande om lediga tjänster — Krav på minst åtta års yrkeserfarenhet — Intern sökande som efter en provanställning fått sin tjänst som tillfälligt anställd bekräftad — Placering på den nya tjänsten som tillfälligt anställd med placering i en högre lönegrad — Materiellt fel i meddelandet om lediga tjänster — Återkallelse av erbjudandet om anställning — De allmänna genomförandebestämmelsernas tillämplighet — Samråd med personalkommittén — Berättigade förväntningar)

52

2015/C 279/66

Mål F-109/14: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 14 juli 2015 – Roda mot kommissionen (Personalmål — Lön — Efterlevandepension — Artikel 27 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Rättighet som tillkommer en avliden tjänstemans frånskilda maka — Underhållsbidrag som betalades av den avlidne tjänstemannen — Tak för efterlevandepensionen — Uppenbart att talan ska ogillas)

53

2015/C 279/67

Mål F-20/15: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 16 juli 2015 – FG mot Europeiska kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Ändring av tjänsteföreskrifterna — Förordning nr 1023/2013 — Tjänstebeteckningar — Övergångsbestämmelser för klassificering av tjänstebeteckningar — Artikel 30.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna — Rätt att befordras till en högre lönegrad — Befordringsåret 2014 — Administratör som inte har särskilt ansvar — Möjligheten till befordran begränsad till lönegrad AD 12 — Administratörens namn förekommer inte i förteckningen över befordringsbara tjänstemän i lönegrad AD 12 — Möjlighet att ansöka om att artikel 30.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska tillämpas — Fristen löper ut den 31 december 2015 — Huruvida talan kan prövas i sak — Begreppet rättsakt som går någon emot — Ändring av tjänstemannens elektroniska personalakt — Administrativa upplysningar — Information tillhandahålls på institutionens intranät — Bristande iakttagelse av de krav som gäller för det administrativa förfarandet — Artikel 81 i rättegångsreglerna)

53

2015/C 279/68

Mål F-35/15: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 15 juli 2015 De Esteban Alonso mot kommissionen (Personalmål — Artikel 24 i tjänsteföreskrifterna — Begäran om bistånd — Brottmål vid nationell domstol — Kommissionen för talan om enskilt anspråk — Talan uppenbart ogrundad)

54

2015/C 279/69

Mål F-94/15 R: Beslut meddelat av personaldomstolens ordförande den 15 juli 2015 – Wolff mot SEAE (Personalmål — Interimistiskt förfarande — Ansökan om uppskov med verkställighet — Val till personalkommitté — Skyndsamhet — Frånvaro — Intresseavvägning)

54

2015/C 279/70

Mål F-72/15: Talan väckt den 4 maj 2015 – ZZ mot kommissionen

55

2015/C 279/71

Mål F-74/15: Talan väckt den 11 maj 2015 – ZZ mot kommissionen

55

2015/C 279/72

Mål F-78/15: Talan väckt den 18 maj 2015 – ZZ m.fl. mot EIB

56

2015/C 279/73

Mål F-79/15: Talan väckt den 26 Maj 2015 – ZZ mot ECB

57

2015/C 279/74

Mål F-80/15: Talan väckt den 26 maj 2015 – ZZ och ZZ mot kommissionen

58

2015/C 279/75

Mål F-82/15: Talan väckt den 26 maj 2015 – ZZ mot EIB

59

2015/C 279/76

Mål F-83/15: Talan väckt den 28 maj 2015 – ZZ mot Europeiska byrån för GNSS

60

2015/C 279/77

Mål F-84/15: Talan väckt den 2 juni 2015 – ZZ mot rådet

60

2015/C 279/78

Mål F-86/15: Talan väckt den 9 juni 2015 – ZZ mot ECB

61

2015/C 279/79

Mål F-88/15: Talan väckt den 15 juni 2015 – ZZ mot kommissionen

61

2015/C 279/80

Mål F-89/15: Talan väckt den 18 maj 2015 – ZZ mot kommissionen

62

2015/C 279/81

Mål F-69/14: Personaldomstolens beslut av den 13 juli 2015 – Carreira mot AEMF

62


SV

 

Top