Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:230:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 230, 14 juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 230

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
14 juli 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 503:e plenarsession den 10–11 december 2014

2015/C 230/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Lokalt ledd utveckling som ett verktyg för sammanhållningspolitiken 2014–2020 för utveckling av lokalområden, landsbygdsområden, stadsområden och stadsnära områden (förberedande yttrande på begäran av det grekiska ordförandeskapet)

1

2015/C 230/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s strategi för Alperna” (förberedande yttrande)

9

2015/C 230/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Flygplatskapacitet inom EU (förberedande yttrande på begäran av Europeiska kommissionen)

17

2015/C 230/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Fullbordande av EMU – Skattepolitikens roll (Yttrande på eget initiativ)

24

2015/C 230/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Industriell omvandling i den europeiska förpackningssektorn (yttrande på eget initiativ)

33

2015/C 230/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Träförädlingssektorns bidrag till kolbalansen (yttrande på eget initiativ)

39

2015/C 230/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Europeisk film i den digitala tidsåldern (yttrande på eget initiativ)

47

2015/C 230/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhället i Ryssland” (yttrande på eget initiativ)

52


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

EESK:s 503:e plenarsession den 10–11 december 2014

2015/C 230/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Forskning och innovation som källor till förnyad tillväxt (COM(2014) 339 final – SWD(2014) 181 final)

59

2015/C 230/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit): Lägesrapport och framtidsutsikter”COM(2014) 368 final

66

2015/C 230/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Mot ett förnyat samförstånd om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter: En EU-handlingsplan COM(2014) 392 final

72

2015/C 230/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Vitbok – Effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU COM(2014) 449 final

77

2015/C 230/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 COM(2014) 332 final

82

2015/C 230/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om möjligheter till resurseffektivitet inom byggsektorn COM(2014) 445 final Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Mot ett kretsloppssamhälle: Program för ett avfallsfritt Europa COM(2014) 398 final och Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2008/98/EG om avfall, 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, 1999/31/EG om deponering av avfall, 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter COM(2014) 397 final – 2014/0201 (COD)

91

2015/C 230/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Grön handlingsplan för små och medelstora företag – Att hjälpa små och medelstora företag att omvandla miljöproblem till affärsmöjligheter COM(2014) 440 final och Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Initiativ för grön sysselsättning: Ta vara på den gröna ekonomins jobbpotential COM(2014) 446 final

99

2015/C 230/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Ökad medvetenhet om situationen till sjöss genom ökat samarbete mellan sjöövervakningsmyndigheter: Nästa steg inom den gemensamma miljön för informationsutbyte för EU:s sjöbevakningsområde COM(2014) 451 final

107

2015/C 230/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Strategi för skydd och säkerställande av immateriella rättigheter i tredjeländer (meddelande) COM(2014) 389 final

112

2015/C 230/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet (kodifiering) COM(2014) 586 final – 2014/0272 (COD)

117

2015/C 230/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillfälligt upphävande av vissa koncessioner när det gäller import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet (kodifiering) COM(2014) 593 final – 2014/0275 (COD)

118

2015/C 230/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om öppnande och förvaltning av vissa unionstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (kodifiering) COM(2014) 594 final – 2014/0276 COD

119

2015/C 230/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 COM(2014) 614 final – 2014/0285 COD

120

2015/C 230/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de skyddsåtgärder som avses i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island (kodifiering) COM(2014) 308 final – 2014/0160 (COD)

121

2015/C 230/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma importregler (kodifiering) COM(2014) 322 final – 2014/0167 (COD)

122

2015/C 230/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma importregler” (kodifiering) COM(2014) 321 final – 2014/0166 (COD)

123

2015/C 230/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer” (omarbetning) COM(2014) 323 final – 2014/0168 (COD)

124

2015/C 230/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import” (omarbetning) COM(2014) 345 final – 2014/0177 (COD)

125

2015/C 230/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av unionsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa unionens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO)” (kodifiering) COM(2014) 341 final – 2014/0174 (COD)

126

2015/C 230/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de åtgärder som unionen får vidta till följd av rapporter som antagits av Världshandelsorganisationens tvistelösningsorgan när det gäller antidumpningsåtgärder eller antisubventionsåtgärder (kodifiering) COM(2014) 317 final – 2014/0163 (COD)

127

2015/C 230/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan (kodifiering)”COM(2014) 374 final – 2014/0190 (COD)

128

2015/C 230/30

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering) COM(2014) 660 final – 2014/0305 (COD)

129


SV

 

Top