Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:198:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 198, 15 juni 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 198

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
15 juni 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2015/C 198/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2015/C 198/02

Förenade målen C-446/12 till C-449/12: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State – Nederländerna) – W. P. Willems mot Burgemeester van Nuth (C-446/12), H. J. Kooistra mot Burgemeester van Skarsterlân (C-447/12), M. Roest mot Burgemeester van Amsterdam (C-448/12), L. J. A. van Luijk mot Burgemeester van Den Haag(C-449/12) (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Biometriskt pass — Biometriska uppgifter — Förordning (EG) nr 2252/2004 — Artikel 1.3 — Artikel 4.3 — Användning av insamlade uppgifter för andra syften än utfärdande av pass och resehandlingar — Upprättande och användning av databaser innehållande biometriska uppgifter — Lagstadgade garantier — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 7 och 8 — Direktiv 95/46/EG — Artiklarna 6 och 7 — Rätt till respekt för privatlivet — Rätt till skydd av personuppgifter — Tillämpning på identitetskort)

2

2015/C 198/03

Förenade målen C-317/13 och C-676/13: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 april 2015 – Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring — Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Ett nytt psykoaktivt ämne underställs kontrollåtgärder — Fastställande av den rättsliga grunden — Tillämplig rättslig ram efter Lissabonfördragets ikraftträdande — Övergångsbestämmelser — Härledd rättslig grund — Samråd med parlamentet)

3

2015/C 198/04

Mål C-388/13: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Kúria – Ungern) – förfarande inlett av Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2005/29/EG — Otillbörliga affärsmetoder — Felaktig information som getts av ett telekombolag till en abonnent och som orsakat extra kostnader för abonnenten — Bestämning av begreppet ”vilseledande affärsmetod”)

3

2015/C 198/05

Mål C-409/13: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 april 2015 – Europeiska unionens råd mot Europeiska kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Makroekonomiskt stöd till tredjeländer — Kommissionens beslut att återkalla ett förslag till ramförordning — Artiklarna 13.2 FEU och 17 FEU — Artikel 293 FEUF — Principen om tilldelade befogenheter — Principen om institutionell jämvikt — Principen om lojalt samarbete — Artikel 296 FEUF — Motiveringsskyldighet)

4

2015/C 198/06

Mål C-477/13: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht – Tyskland) – Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer mot Hans Angerer (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2005/36/EG — Artikel 10 — Erkännande av yrkeskvalifikationer — Tillträde till arkitektyrket — Examensbevis som inte anges i punkt 5.7.1 i bilaga V — Begreppen specifik och exceptionell anledning och arkitekt)

5

2015/C 198/07

Mål C-527/13: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Spanien) – Lourdes Cachaldora Fernández mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) och Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Begäran om förhandsavgörande — Manliga och kvinnliga arbetstagare — Likabehandling i fråga om social trygghet — Direktiv 79/7/EEG — Artikel 4 — Direktiv 97/81/EG — Ramavtalet om deltidsarbete mellan UNICE, CEEP och EFS — Beräkning av förmåner — System för att utfylla luckor i avgiftsinbetalningarna — Deltidsanställda respektive heltidsanställda arbetstagare)

6

2015/C 198/08

Mål C-540/13: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 april 2015 – Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring — Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Fastställande av det datum då ett tidigare beslut får verkan — Fastställande av den rättsliga grunden — Tillämplig rättslig ram efter Lissabonfördragets ikraftträdande — Övergångsbestämmelser — Härledd rättslig grund — Samråd med parlamentet)

7

2015/C 198/09

Mål C-557/13: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Hermann Lutz mot Elke Bäuerle, i egenskap av förvaltare för ECZ Autohandel GmbH (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 1346/2000 — Artiklarna 4 och 13 — Insolvensförfarande — Utbetalning som ägt rum efter inledandet av insolvensförfarandet på grundval av en utmätning som ägde rum före detta datum — Talan om återvinning av en återvinningsgrundande rättshandling — Preskriptionsfrister, återvinningsfrister och preklusionsfrister — Formkrav för återvinningstalan — Tillämplig lag)

7

2015/C 198/10

Mål C-570/13: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Karoline Gruber mot Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Direktiv 2011/92/EU — Miljökonsekvensbedömning av vissa offentliga och privata projekt — Uppförande av ett köpcentrum — Bindande verkan av ett myndighetsbeslut om att inte genomföra någon miljökonsekvensbedömning — Utan allmänhetens deltagande)

8

2015/C 198/11

Mål C-591/13: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 april 2015 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott — Skattelagstiftning — Uppskov med beskattningen av den vinst som uppkommer i samband med avyttringen mot ersättning av vissa anläggningstillgångar — Uppbörd av skatt — Etableringsfrihet — Artikel 49 FEUF — Artikel 31 i EES-avtalet — Skillnad i behandlingen mellan fasta driftsställen inom en medlemsstat och fasta driftsställen i en annan stat som är medlem i Europeiska unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet — Proportionalitet)

9

2015/C 198/12

Mål C-690/13: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Efeteio Thrakis – Grekland) – Trapeza Eurobank Ergasias AE mot Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE), Pavlos Sidiropoulos (Begäran om förhandsavgörande — Statligt stöd — Begrepp — Artikel 87.1 EG — Förmåner som en bank har beviljats — Bolag som har en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster — Befintligt stöd och nytt stöd — Artikel 88.3 EG — Den nationella domstolens befogenheter)

9

2015/C 198/13

Mål C-3/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Najwyższy – Polen) – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Telefonia Dialog sp. z o.o. mot T-Mobile Polska SA, tidigare Polska Telefonia Cyfrowa SA (Begäran om förhandsavgörande — Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster — Direktiv 2002/21/EG — Artiklarna 7 och 20 — Lösning av tvister mellan företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster — Skyldighet att inleda förfarandet i artikel 7.3 — Åtgärd som kan inverka på handeln mellan medlemsstater — Direktiv 2002/19/EG — Artikel 5 — Nationella regleringsmyndigheters befogenheter och ansvarsområden när det gäller tillträde och samtrafik — Direktiv 2002/22/EG — Artikel 28 — Icke-geografiska nummer)

10

2015/C 198/14

Mål C-42/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Naczelny Sąd Administracyjny – Polen) – Minister Finansów mot Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Gemensamt system för mervärdesskatt — Uthyrning av en fastighet — Tillhandahållande av el, värme, vatten och sophämtning — Avtal mellan hyresvärden och leverantörerna av dessa varor och tjänster — Tjänster som tillhandahålls hyresgästen och som ska anses utförda av hyresvärden — Övriga avgifter vid hyra — Fastställande av beskattningsunderlaget — Möjlighet att låta övriga avgifter vid hyra ingå i beskattningsunderlaget för hyrestjänsten — Transaktion som består av ett enda tillhandahållande eller av flera fristående tillhandahållanden)

11

2015/C 198/15

Mål C-76/14: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Braşov – Rumänien) – Mihai Manea mot Instituția Prefectului județul Brașov – Serviciul Public Comunitar Regim de Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (Begäran om förhandsavgörande — Interna skatter och avgifter — Artikel 110 FEUF — Skatt som en medlemsstat tar ut på motorfordon vid den första registreringen eller den första överföringen av äganderätten — Neutralitet mellan begagnade motorfordon som kommer från andra medlemsstater och liknande motorfordon som är tillgängliga på den inhemska marknaden)

12

2015/C 198/16

Mål C-143/14: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Berlin-Brandenburg – Tyskland) – TMK Europe GmbH mot Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Begäran om förhandsavgörande — Dumpning — Import av vissa rör av järn eller stål — Förordning (EG) nr 384/96 — Artikel 3.7 — Skada för industrin — Kända faktorer — Orsakssamband — En utredning avseende eventuella konkurrensbegränsande förfaranden av gemenskapsföretag inom berörd sektor har ej beaktats — Förordning (EG) nr 2320/97 — Giltighet)

13

2015/C 198/17

Mål C-173/14 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 16 april 2015 – European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics UK Ltd mot Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (Överklagande — Offentligt tjänstekontrakt — Anbudsförfarande — Tilldelningskriterier — Insyn — Objektiv bedömning — Yrkande om skadestånd)

13

2015/C 198/18

Förenade målen C-271/14 och C-273/14: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – LFB Biomédicaments SA, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-France) (C-271/14), Pierre Fabre Médicament SA (C-273/14) mot Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat (Begäran om förhandsavgörande — Humanläkemedel — Direktiv 89/105/EEG — Artikel 6 leden 3 och 5 — Avförande av läkemedel från en förteckning över farmaceutiska specialiteter för vilka ersättning utgår utöver det schablonbelopp som gäller för kostnader under sjukhusvistelser — Motiveringsskyldighet)

14

2015/C 198/19

Mål C-278/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Alba Iulia – Rumänien) – SC Enterprise Focused Solutions SRL mot Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Varor — Tekniska specifikationer — Principerna om likabehandling och icke-diskriminering — Skyldigheten att lämna insyn — Hänvisning till en produkt av ett visst varumärke — Bedömning av om den vara som föreslås av en anbudsgivare är likvärdig — Tillverkningen av referensprodukten har upphört)

15

2015/C 198/20

Mål C-164/14 P: Domstolens beslut av den 24 februari 2015 – Pesquerias Riveirenses, SL m.fl. mot Europeiska unionens råd (Överklagande — Fiskeripolitik — Bevarande av fiskeresurserna — Fiskbestånd som är föremål för förhandlingar eller internationella avtal — Gemensamt beaktade av de nordliga och sydliga bestånden av blåvitling i nordöstra Atlanten vid fastställandet av högsta tillåtna fångstmängd — Talans upptagande till sakprövning — Rättsakt som inte direkt berör enskilda — Överklagandet är uppenbart ogrundat)

15

2015/C 198/21

Mål C-414/14 P: Överklagande ingett den 2 september 2014 av Fundação Calouste Gulbenkian av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 26 juni 2014 i mål T-541/11, Fundação Calouste Gulbenkian mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

16

2015/C 198/22

Mål C-113/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tyskland) den 6 mars 2015 – Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG mot Landeshauptstadt München

16

2015/C 198/23

Mål C-117/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Köln (Tyskland) den 9 mars 2015 – Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH mot Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

17

2015/C 198/24

Mål C-119/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polen) den 9 mars 2015 – Biuro podróży ”Partner” Sp. z o.o, Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej mot Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

18

2015/C 198/25

Mål C-131/15 P: Överklagande ingett den 16 mars 2015 av Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE och Kazino Aigaiou AE av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 8 januari 2015 i mål T-58/13, Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE och Kazino Aigaiou AE mot Europeiska kommissionen

19

2015/C 198/26

Mål C-135/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 20 mars 2015 – Republiken Grekland mot Grigorios Nikiforidis

20

2015/C 198/27

Mål C-143/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 26 mars 2015 – G.E. Security BV mot Staatssecretaris van Financiën

21

2015/C 198/28

Mål C-144/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 26 mars 2015 – Staatssecretaris van Financiën mot Customs Support Holland BV

21

2015/C 198/29

Mål C-145/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 26 mars 2015 – K. Ruijssenaars, A. Jansen mot Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Royal Air Maroc

22

2015/C 198/30

Mål C-146/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 26 mars 2015 – J.H. Dees-Erf mot Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

22

2015/C 198/31

Mål C-155/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Sverige) den 1 april 2015 – George Karim mot Migrationsverket

23

2015/C 198/32

Mål C-156/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 1 april 2015 – SIA ”Private Equity Insurance Group”mot AS ”Swedbank”

24

2015/C 198/33

Mål C-162/15 P: Överklagande ingett den 8 april 2015 av Evonik Degussa GmbH av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 28 januari 2015 i mål T-341/12, Evonik Degussa GmbH mot Europeiska kommissionen

24

2015/C 198/34

Mål C-172/15: Talan väckt den 16 april 2015 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

26

 

Tribunalen

2015/C 198/35

Mål T-217/11: Tribunalens dom av den 29 april 2015 – Staelen mot ombudsmannen (Utomobligatoriskt skadestånd — Ombudsmannens handläggning av ett klagomål avseende hanteringen av en förteckning över godkända sökande i ett allmänt uttagningsprov — Utredningsbefogenheter — Omsorgsplikt — Förlorad möjlighet — Ideell skada)

27

2015/C 198/36

Mål T-470/11: Tribunalens dom av den 29 april 2015 – Total och Elf Aquitaine mot kommissionen (Konkurrens — Marknaden för metakrylater — Böter — Moderbolagens och dotterbolagets solidariska ansvar för dotterbolagets överträdelse — Omedelbar betalning av hela bötesbeloppet av dotterbolaget — Nedsättning av dotterbolagets böter till följd av en dom från tribunalen — Kommissionens skrivelser med krav på betalning från moderbolagen av det belopp som kommissionen återbetalat till dotterbolaget, jämte dröjsmålsränta — Talan om ogiltigförklaring — Rättsakt mot vilken talan kan väckas — Upptagande till sakprövning — Dröjsmålsränta)

27

2015/C 198/37

Mål T-593/11: Tribunalens dom av den 30 april 2015 – Al-Chihabi mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av tillgångar — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Oriktig bedömning — Rätten till egendom — Rätten till privatliv — Proportionalitet)

28

2015/C 198/38

Mål T-169/12: Tribunalens dom av den 28 april 2015 – CHEMK och KF mot rådet (Dumpning — Import av ferrokisel med ursprung i bland annat Ryssland — Partiell interimsöversyn — Beräkning av dumpningsmarginalen — Förändring av omständigheterna — Bestående karaktär)

29

2015/C 198/39

Mål T-432/12: Tribunalens dom av den 30 april 2015 – VTZ m.fl. mot rådet (Dumpning — Import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Ryssland och Ukraina — Slutgiltig antidumpningstull — Översyn vid giltighetstidens utgång — Sannolikhet för återkommande skada — Unionens intresse — Uppenbart felaktig bedömning — Motiveringsskyldighet)

30

2015/C 198/40

Förenade målen T-558/12 och T-559/12: Tribunalens dom av den 29 april 2015 – Changshu City Standard Parts Factory och Ningbo Jinding Fastener mot rådet (Dumping — Import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Kina — Ändring av förordningen om införande av en slutgiltig antidumpningstull — Artikel 2.10 och 2.11 i förordning (EG) nr 1225/2009 — Beräkning av dumpningsmarginal — Justeringar — Motiveringsskyldighet)

30

2015/C 198/41

Mål T-9/13: Tribunalens dom av den 29 april 2015 – National Iranian Gas Company mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Invändning om rättsstridighet — Felaktig rättstillämpning — Proportionalitet — Äganderätt — Rådets befogenheter — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Omprövning av de restriktiva åtgärderna — Rätt till effektivt domstolsskydd — Oriktig bedömning)

31

2015/C 198/42

Mål T-10/13: Tribunalens dom av den 29 april 2015 – Bank of Industry and Mine mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Talan om ogiltigförklaring — Tidsfrist för väckande av talan — Upptagande till sakprövning — Invändning om rättsstridighet — Felaktig rättstillämpning — Proportionalitet — Rätt till egendom — Rådets befogenhet — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Omprövning av restriktiva åtgärder som antagits — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Oriktig bedömning)

32

2015/C 198/43

Mål T-134/13: Tribunalens dom av den 30 april 2015 – Polynt och Sitre mot kemikaliemyndigheten (Reach — Identifiering av vissa luftvägssensibiliserande ämnen som ämnen som inger mycket stora betänkligheter — Motsvarande betänkligheter — Talan om ogiltigförklaring — Villkoret direkt berörd — Upptagande till sakprövning — Rätten till försvar — Proportionalitet)

33

2015/C 198/44

Mål T-135/13: Tribunalens dom av den 30 april 2015 – Hitachi Chemical Europe m.fl.mot Echa (Reach — Identifiering av vissa luftvägssensibiliserande ämnen som ämnen som inger mycket stora betänkligheter — Motsvarande betänkligheter — Talan om ogiltigförklaring — Villkoret direkt berörd — Upptagande till sakprövning — Rätten till försvar — Proportionalitet)

33

2015/C 198/45

Mål T-137/13: Tribunalens dom av den 28 april 2015 – Saferoad RRS mot harmoniseringsbyrån (MEGARAIL) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket MEGARAIL — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

34

2015/C 198/46

Mål T-457/13 P: Tribunalens dom av den 29 april 2015 – CC mot parlamentet (Överklagande — Anslutningsöverklagande — Personalmål — Allmänt uttagningsprov — Felaktig hantering av förteckningen över godkända sökande — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Ekonomisk skada — Berättigade förväntningar — Missuppfattning av de faktiska omständigheterna — Förlust av chans till vinst — Ideell skada — Motiveringsskyldighet)

35

2015/C 198/47

Mål T-566/13: Tribunalens dom av den 29 april 2015 – Hostel Tourist World mot harmoniseringsbyrån – WRI Nominees (HostelTouristWorld.com) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärke HostelTouristWorld.com — Äldre internationellt ordmärke HOSTELWORLD.COM — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Det äldre varumärkets minsta ursprungliga särskiljningsförmåga — Risk för förväxling)

35

2015/C 198/48

Mål T-707/13 och T-709/13: Tribunalens dom av den 30 april 2015 – Steinbeck mot harmoniseringsbyrån – Alfred Sternjakob (BE HAPPY) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärkena BE HAPPY — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 52.1 a och artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

36

2015/C 198/49

Mål T-717/13: Tribunalens dom av den 29 april 2015 – Chair Entertainment Group mot harmoniseringsbyrån – Libelle (SHADOW COMPLEX) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SHADOW COMPLEX — Det äldre gemenskapsordmärket BusinessShadow — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1b i förordning (EG) nr 207/2009)

37

2015/C 198/50

Mål T-100/14: Tribunalens beslut av den 30 april 2015 – Tecalan mot harmoniseringsbyrån– Ensinger (TECALAN) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket TECALAN — Äldre gemenskapsordmärke TECADUR — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

37

2015/C 198/51

Mål T-216/14: Tribunalens dom av den 28 april 2015 – Volkswagen mot harmoniseringsbyrån (EXTRA) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket EXTRA — Varumärke som utgörs av en reklamslogan — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

38

2015/C 198/52

Mål T-580/13: Tribunalens beslut av den 21 april 2015 – Real Express mot harmoniseringsbyrån – MIP Metro (real) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket real — De äldre nationella figurmärkena Real och Real mark — Avslag på invändningen — Regel 19.1 i förordning (EG) nr 2868/95 — Regel 20.1 i förordning nr 2868/95)

38

2015/C 198/53

Mål T-138/15: Talan väckt den 25 mars 2015 – Aanbestedingskalender m.fl. mot kommissionen

39

2015/C 198/54

Mål T-160/15: Talan väckt den 1 april 2015 – LG Developpement mot harmoniseringsbyrån – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO)

40

2015/C 198/55

Mål T-166/15: Talan väckt den 2 april 2015 – Gramberg mot harmoniseringsbyrån – Mahdavi Sabet (Fodral för mobiltelefon)

40

2015/C 198/56

Mål T-177/15: Talan väckt den 9 april 2015 – Grandel mot harmoniseringsbyrån – The Colomer Group Spain (Beautygen)

41

2015/C 198/57

Mål T-188/15: Talan väckt den 17 april 2015 – Compagnia Trasporti Pubblici m.fl. mot kommissionen

42

2015/C 198/58

Mål T-190/15: Talan väckt den 16 april 2015 – Intervog mot harmoniseringsbyrån (meet me)

42

2015/C 198/59

Mål T-193/15: Talan väckt den 21 april 2015 – Bodegas Williams & Humbert mot harmoniseringsbyrån – Central Hisumer (Botanic Williams & Humbert)

43

2015/C 198/60

Mål T-197/15: Talan väckt den 20 april 2015 – Costa mot parlamentet

44

2015/C 198/61

Mål T-201/15: Talan väckt den 22 april 2015 – Unicorn mot harmoniseringsbyrån – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

44

2015/C 198/62

Mål T-202/15: Talan väckt den 23 april 2015 – Zitro IP mot harmoniseringsbyrån (WORLD OF BINGO)

45

2015/C 198/63

Mål T-203/15: Talan väckt den 23 april 2015 – Zitro IP mot harmoniseringsbyrån (WORLD OF BINGO)

46

2015/C 198/64

Mål T-212/15: Talan väckt den 23 april 2015 – Aldi mot harmoniseringsbyrån – Miquel Alimentació Grup (Gourmet)

46

 

Personaldomstolen

2015/C 198/65

Mål F-78/12: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 29 april 2015 – Todorova Androva mot rådet (Personalmål — Befordran — Befordringsförfarandet för år 2011 — Beslut att inte föra upp sökanden på förteckningen över befordringsbara tjänstemän — Artikel 45 i tjänsteföreskrifterna — Två års tjänstetid i lönegraden — Anställningsperioden som tillfälligt anställd har inte beaktats — Olika behandling på grund av den juridiska beskaffenheten av de berörda personernas anställningsförhållande — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausul 4 — Möjlighet att åberopa — Saknas)

48

2015/C 198/66

Målen F-159/12 och F-161/12: Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 29 april 2015 – CJ mot ECDC (Personalmål — Kontraktsanställda — Tidsbegränsad anställning — Uppsägning — Förtroende föreligger inte längre — Rätten att yttra sig — Åsidosättande)

48

2015/C 198/67

Mål F-17/14: Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 29 april 2015 – Ibánez Martínez mot parlamentet (Personalmål — Tjänstemän — Tilldelning av meritpoäng — Bedömningskommitténs yttrande — Administrationen har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning — Likabehandling)

49

2015/C 198/68

Mål F-71/14: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 30 april 2015 – Maraoud mot SEAE (Personalmål — SEAE:s personal — Kontraktsanställd — Uppdrag i tredje land — Olycka i arbetet — Tillägg för levnadsvillkor — Outnyttjad semester — Omhändertagande — Underlåtenhet att iaktta det administrativa förfarandet — Uppenbart att talan skall avvisas)

50

2015/C 198/69

Mål F-90/14: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 27 april 2015 – Meyer mot kommissionen (Personalmål — Tillfälligt anställd — Lön — Familjetillägg — Vägran att utbetala barntillägg — Artikel 2.3 b i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna — Barn mellan 18 och 26 år som deltar i skol- eller yrkesutbildning — Skoltillägg — Artikel 3.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna — Barn som regelbundet och på heltid deltar i ett utbildningsinstituts verksamhet — Studieavbrott — Uppenbart att talan är ogrundad)

50

2015/C 198/70

Mål F-112/13: Personaldomstolens beslut av den 29 april 2015 – Dimitriou mot ENISA

51


SV

 

Top