Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:135:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 135, 5 maj 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 135

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

57 årgången
5 maj 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2014/C 135/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 129, 28.4.2014

1

2014/C 135/02

Domstolens beslut av den 25 mars 2014 om lagstadgade helgdagar och rättsferier

2


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2014/C 135/03

Mål C-222/12: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 13 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tartu Ringkonnakohus – Estland) – A Karuse AS mot Politsei- ja Piirivalveamet (Vägtransport  — Förordning (EG) nr 561/2006  — Skyldighet att använda färdskrivare  — Undantag för fordon som används i samband med underhåll av vägar  — Fordon som transporterar grus från lastningsplatsen till den plats där vägunderhållsarbetet genomförs)

3

2014/C 135/04

Mål C-366/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – Finanzamt Dortmund-West mot Klinikum Dortmund gGmbH (Begäran om förhandsavgörande  — Sjätte mervärdesskattedirektivet  — Undantag från skatteplikt  — Artikel 13 A.1 b  — Leverans av varor  — Tillhandahållande av läkemedel för cytostatikabehandling inom ramen för öppenvård  — Tjänster som tillhandahålls av olika skattskyldiga personer  — Artikel 13 A.1 c  — Vårdtjänster  — Läkemedel som skrivs ut av en läkare som bedriver självständig verksamhet på sjukhuset  — Närbesläktade verksamheter  — Tjänster som är underordnade vårdtjänster  — Verksamheter som i materiellt och ekonomiskt hänseende inte går att skilja från varandra)

4

2014/C 135/05

Mål C-375/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 13 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal administratif de Grenoble – Frankrike) – Margaretha Bouanich mot Direction départementale des finances publiques de la Drôme (Begäran om förhandsavgörande  — Artikel 63 FEUF  — Fri rörlighet för kapital  — Artikel 49 FEUF  — Etableringsfrihet  — Inkomstskatt för fysiska personer  — Mekanism med en inkomstbaserad övre gräns för direkta skatter  — Bilateralt skatteavtal för undvikande av dubbelbeskattning  — Beskattning av utdelning som lämnas av ett bolag med hemvist i en annan medlemsstat på vilken källskatt redan innehållits  — Hänsyn har inte alls eller endast delvis tagits till den skatt som betalats i denna andra medlemsstat vid beräkningen av den övre gränsen för skatten  — Artikel 65 FEUF  — Restriktion  — Motivering)

5

2014/C 135/06

Mål C-456/12: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 12 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State – Nederländerna) – O mot Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel mot B (Direktiv 2004/38/EG  — Artikel 21.1 FEUF  — Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier  — Personer som omfattas av denna rätt  — Rätt för en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare att uppehålla sig i den medlemsstat där unionsmedborgaren är medborgare  — Unionsmedborgarens återvändande till den medlemsstaten efter kortare vistelser i en annan medlemsstat)

6

2014/C 135/07

Mål C-457/12: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 12 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State – Nederländerna) – S mot Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel mot G (Artiklarna 20 FEUF, 21.1 FEUF och 45 FEUF  — Direktiv 2004/38/EG  — Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier  — Personer som omfattas av denna rätt  — Rätt för en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare att uppehålla sig i den medlemsstat där unionsmedborgaren är medborgare  — Unionsmedborgare som är bosatt och är medborgare i samma medlemsstat  — Förvärvsarbete  — Regelbundna resor till en annan medlemsstat)

7

2014/C 135/08

Mål C-464/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 13 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret – Danmark) – ATP Pension Service A/S mot Skatteministeriet (Sjätte mervärdesskattedirektivet  — Undantag från skatteplikt  — Artikel 13 B d punkterna 3 och 6  — Särskilda investeringsfonder  — Tjänstepensionssystem  — Förvaltning  — Transaktioner rörande spar- och transaktionskonton, betalningar och överföringar)

8

2014/C 135/09

Mål C-512/12: Domstolens dom (första avdelningen) av den 13 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Octapharma France SAS mot Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé (Tillnärmning av lagstiftning  — Direktiv 2001/83/EG  — Direktiv 2002/98/EG  — Tillämpningsområde  — Labila blodprodukter  — Industriellt framställd plasma  — Samtidig eller exklusiv tillämpning av direktiv  — En medlemsstats möjlighet att införa strängare regler för plasma än för läkemedel)

9

2014/C 135/10

Mål C-548/12: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 13 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Krefeld – Tyskland) – Marc Brogsitter mot Fabrication de Montres Normandes Eurl., Karsten Fräßdorf (Område med frihet, säkerhet och rättvisa  — Domstols behörighet på privaträttens område  — Förordning (EG) nr 44/2001  — Särskilda behörighetsregler  — Artikel 5.1 och 5.3  — Skadeståndstalan  — Fråga huruvida talan avser avtal eller skadestånd utanför avtalsförhållanden)

10

2014/C 135/11

Mål C-599/12: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 13 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank van eerste aanleg te Brugge – Belgien) – Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you mot FOD Financiën (Mervärdesskatt  — Särskild ordning för resebyråer  — Transaktioner som genomförts utanför Europeiska unionen  — Sjätte direktivet 77/388/EEG  — Artikel 28.3  — Direktiv 2006/112/EG  — Artikel 370  — ”Standstill”-klausuler  — Ändring av den nationella lagstiftningen under införlivandefristen)

10

2014/C 135/12

Förenade målen C-29/13 och C-30/13: Domstolens dom (första avdelningen) av den 13 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad Sofia-grad – Bulgarien) – Global Trans Lodzhistik OOD mot Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Begäran om förhandsavgörande  —  Gemenskapens tullkodex  —  Artiklarna 243 och 245  —  Förordning (EEG) nr 2454/93  —  Artikel 181a  — Beslut mot vilket talan kan väckas  —  Fråga huruvida en talan vid domstol mot ett beslut kan tas upp till prövning utan att beslutet först har angripits på administrativ väg  — Principen om iakttagande av rätten till försvar)

11

2014/C 135/13

Mål C-38/13: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 13 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Rejonowy w Białymstoku – Polen) – Małgorzata Nierodzik mot Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy (Begäran om förhandsavgörande  — Socialpolitik  — Direktiv 1999/70/EG  — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP  — Klausul 4  — Begreppet anställningsvillkor  — Uppsägningstiden för ett avtal om visstidsanställning  — Särbehandling av visstidsanställda arbetstagare)

13

2014/C 135/14

Mål C-52/13: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 13 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Posteshop SpA – Divisione Franchising Kipoint mot Autorità garante della concorrenza e del mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Begäran om förhandsavgörande  — Direktiv 2006/114/EG  — Begreppen ”vilseledande reklam” och ”jämförande reklam”  — Nationell lagstiftning enligt vilken vilseledande reklam och otillåten jämförande reklam utgör två separata överträdelser)

13

2014/C 135/15

Mål C-107/13: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bulgarien) – FIRIN OOD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Gemensamt system för mervärdesskatt  — Avdrag för ingående mervärdesskatt  — Förskottsbetalningar  — Beslut att neka avdrag  — Skatteundandragande  — Jämkning av avdrag när den skattepliktiga transaktionen inte ägt rum  — Villkor)

14

2014/C 135/16

Mål C-132/13: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 13 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Köln – Tyskland) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV mot ILME GmbH (Begäran om förhandsavgörande  — Tillnärmning av lagstiftning  — Direktiv 2006/95/EG  — Begreppet elektrisk utrustning  — CE-märkning  — Höljen till flerpoliga elektriska kopplingar)

15

2014/C 135/17

Mål C-155/13: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 13 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia – Italien) – Società Italiana Commercio e Servizi srl, en liquidation (SICES) m.fl. mot Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia (Jordbruk  — Förordning (EG) nr 341/2007  — Artikel 6.4  — Tullkvoter  — Vitlök med ursprung i Kina  — Importlicenser  — Rättigheter som följer av vissa importlicenser kan inte överlåtas  — Kringgående  — Rättsmissbruk)

16

2014/C 135/18

Mål C-190/13: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 13 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona – Spanien) – Antonio Márquez Samohano mot Universitat Pompeu Fabra (Socialpolitik  — Direktiv 1999/70/EG  — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP  — Universitet  — Biträdande lektorer  — På varandra följande visstidsanställningsavtal  — Klausul 5.1  — Åtgärder för att förhindra missbruk vid tillämpningen av på varandra följande visstidsanställningsavtal  — Begreppet ”objektiva grunder” som kan motivera sådana avtal  — Klausul 3  — Begreppet tillsvidareanställning  — Sanktioner  — Rätt till ersättning  — Skillnad i behandling mellan tillsvidareanställda arbetstagare)

17

2014/C 135/19

Mål C-204/13: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 13 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – Finanzamt Saarlouis mot Heinz Malburg (Beskattning  — Mervärdesskatt  — Avdragsrättens inträde och räckvidd  — Bolagsmans upplösning av ett bolag  — Förvärv av en del av detta bolags kundstock  — Apport av annan egendom än pengar till ett annat bolag  — Betalning av den ingående mervärdesskatten  — Fråga huruvida rätt till avdrag föreligger)

18

2014/C 135/20

Mål C-30/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 22 januari 2014 – Ryanair Ltd mot PR Aviation BV

18

2014/C 135/21

Mål C-42/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 27 januari 2014 – Minister Finansów mot Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie

19

2014/C 135/22

Mål C-49/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Spanien) den 3 februari 2014 – Finanmadrid E.F.C, SA mot Jesús Vicente Albán Zambrano m.fl.

20

2014/C 135/23

Mål C-54/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia Madrid (Spanien) den 5 februari 2014 – Rafael Villafañez Gallego och María Pérez Anguio mot Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

20

2014/C 135/24

Mål C-56/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgien) den 5 februari 2014 – Openbaar Ministerie mot Marc Emiel Melanie De Beuckeleer m.fl.

21

2014/C 135/25

Mål C-61/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italien) den 7 februari 2014 – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato mot Azienda Pubblica di Servizi alla persona ”San Valentino” m.fl.

21

2014/C 135/26

Mål C-63/14: Talan väckt den 10 februari 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

22

2014/C 135/27

Mål C-70/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugal) den 10 februari 2014 – Agrocaramulo – Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA mot Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

23

2014/C 135/28

Mål C-75/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Ávila (Spanien) den 11 februari 2014 – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA mot Francisco Javier Rodríguez Barbero och María Ángeles Barbero Gutiérrez

23

2014/C 135/29

Mål C-88/14: Talan väckt den 21 februari 2014 – Europeiska kommissionen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

24

2014/C 135/30

Mål C-102/14 P: Överklagande ingett den 4 mars 2014 av Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 13 januari 2014 i mål T-134/12, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT mot kommissionen

25

2014/C 135/31

Mål C-114/14: Talan väckt den 10 mars 2014 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige

26

2014/C 135/32

Mål C-116/14: Talan väckt den 10 mars 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

27

2014/C 135/33

Mål C-121/14: Talan väckt den 12 mars 2014 – Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

28

 

Tribunalen

2014/C 135/34

Mål T-292/11: Tribunalens dom av den 14 mars 2014 – Cemex m.fl. mot kommissionen (Konkurrens  — Administrativt förfarande  — Beslut att begära upplysningar  — Fråga huruvida de begärda upplysningarna är nödvändiga  — Motiveringsskyldighet  — Proportionalitet)

29

2014/C 135/35

Mål T-293/11: Tribunalens dom av den 14 mars 2014 – Holcim (Deutschland) och Holcim mot kommissionen (Konkurrens  — Administrativt förfarande  — Beslut om begäran om upplysningar  — Behovet av de begärda upplysningarna  — Motiveringsskyldighet  — Proportionalitet)

29

2014/C 135/36

Mål T-296/11: Tribunalens dom av den 14 mars 2014 – Cementos Portland Valderrivas mot kommissionen (Konkurrens  — Administrativt förfarande  — Beslut att begära upplysningar  — Fråga huruvida de begärda upplysningarna är nödvändiga  — Tillräckligt tydliga indicier  — Domstolsprövning  — Proportionalitet)

30

2014/C 135/37

Mål T-297/11: Tribunalens dom av den 14 mars 2014 – Buzzi Unicem mot kommissionen (Konkurrens  — Administrativt förfarande  — Beslut att begära upplysningar  — Fråga huruvida de begärda upplysningarna är nödvändiga  — Principen om god förvaltningssed  — Motiveringsskyldighet  — Proportionalitet)

31

2014/C 135/38

Mål T-302/11: Tribunalens dom av den 14 mars 2014 – HeidelbergCement mot kommissionen (Konkurrens  — Administrativt förfarande  — Beslut att begära upplysningar  — Fråga huruvida de begärda upplysningarna är nödvändiga  — Motiveringsskyldighet  — Proportionalitet)

31

2014/C 135/39

Mål T-305/11: Tribunalens dom av den 14 mars 2014 – Italmobiliare mot kommissionen (Konkurrens  — Administrativt förfarande  — Beslut att begära upplysningar  — Fråga huruvida de begärda upplysningarna är nödvändiga  — Principen om god förvaltning  — Motiveringsskyldighet  — Proportionalitet)

32

2014/C 135/40

Mål T-306/11: Tribunalens dom av den 14 mars 2014 – Schwenk Zement mot kommissionen (Konkurrens  — Administrativt förfarande  — Beslut att begära upplysningar  — Fråga huruvida de begärda upplysningarna är nödvändiga  — Motiveringsskyldighet  — Proportionalitet)

32

2014/C 135/41

Mål T-131/13: Tribunalens dom av den 14 mars 2014 – Lardini mot harmoniseringsbyrån (Anbringande av en blomma på en krage) (Gemenskapsvarumärke  — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett märke i form av anbringandet av en blomma på en krage  — Absolut registreringshinder  — Särskiljningsförmåga saknas  — Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009)

33

2014/C 135/42

Mål T-134/10: Tribunalens beslut av den 7 mars 2014 – FESI mot rådet (Talan om ogiltigförklaring  — Dumpning  — Omfattningen av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Vietnam och Folkrepubliken Kina som är utvidgad till att omfatta import av vissa skodon med överdelar av läder från Macao  — Sammanslutning som företräder oberoende importörer  — Villkoret personligen berörd ej uppfyllt  — Rättsakt innehållande genomförandebestämmelser  — Avvisning)

34

2014/C 135/43

Mål T-430/10: Tribunalens beslut av den 10 mars 2014 – Magnesitas de Rubián m.fl. mot kommissionen (Miljö  — Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar  — Referensdokument för bästa tillgängliga teknik inom produktion av cement, kalk och magnesiumoxid  — Yrkande om fastställande av att det saknas anledning att döma i saken  — Avslag  — Återkallande  — Avskrivning)

34

2014/C 135/44

Mål T-158/11: Tribunalens beslut av den 10 mars 2014 – Magnesitas de Rubián m.fl. mot parlamentet och rådet (Miljö  — Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar  — Individuellt beslut ingående i artikel 13.7 i direktiv 2010/75/EU  — Begäran om förklaring av att det saknas anledning att döma i saken  — Avslag  — Återkallelse  — Avskrivning)

35

2014/C 135/45

Mål T-411/11: Tribunalens beslut av den 10 mars 2014 – Hemofarm mot harmoniseringsbyrån – Laboratorios Diafarm (HEMOFARM) (Gemenskapsvarumärke  — Invändningsförfarande  — Invändningen har återkallats  — Anledning saknas att döma i saken)

36

2014/C 135/46

Mål T-240/12 och 211/13: Tribunalens beslut av den 7 mars 2014 – Eni mot kommissionen (Konkurrens  — Konkurrensbegränsande samverkan  — Marknaden för Butadiengummi och emulsionspolymeriserat styren-butadiengummi  — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras  — Kommissionens beslut upphävs i viss del och ändras av tribunalen  — Förfarandet återupptas  — Nytt meddelande om invändningar  — Förfarandet avslutas  — Anledning saknas att döma i saken)

36

2014/C 135/47

Förenade målen T-241/12 och T-210/13: Tribunalens beslut av den 7 mars 2014 – Versalis mot kommissionen (Konkurrens  — Konkurrensbegränsande samverkan  — Marknaden för butadiengummi och emulsionspolymeriserat styren-butadiengummi  — Beslut vari en överträdelse av artikel 81 EG konstateras  — Tribunalen har delvis ogiltigförklarat och ändrat kommissionens beslut  — Återupptagande av förfarandet  — Nytt meddelande om invändningar  — Avslutande av förfarandet  — Anledning saknas att döma i saken)

37

2014/C 135/48

Mål T-518/12: Tribunalens beslut av den 10 mars 2014 – Spirlea mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring  — Folkhälsa  — Beslut om att avsluta ett förfarande inom ramen för EU Pilot-projektet  — Avskrivning av ett klagomål  — Underlåtenhet att inleda ett fördragsbrottsförfarande  — Avvisning)

38

2014/C 135/49

Mål T-187/13: Tribunalens beslut av den 20 februari 2014 – Jannatian mot rådet (Talan om ogiltigförklaring  — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik  — Restriktiva åtgärder mot Iran  — Förteckning över personer och enheter på vilka restriktiva åtgärder är tillämpliga  — Tidsfrist för väckande av talan  — Dröjsmål  — Avvisning)

38

2014/C 135/50

Mål T-578/13 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 13 februari 2014 – Luxembourg Pamol (Cypern) och Luxembourg Industries mot kommissionen (Interimistiskt förfarande  — Förfarande för utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden  — Offentliggörande av handlingar avseende upptagandet av ett verksamt ämne  — Avslag på ansökan om konfidentiell behandling av vissa uppgifter  — Ansökan om uppskov med verkställigheten  — Upptagande till sakprövning  — Situation som ställer krav på skyndsamhet  — Fumus boni juris  — Intresseavvägning)

39

2014/C 135/51

Mål T-1/14 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 7 mars 2014 – Aluminios Cortizo och Cortizo Cartera mot kommissionen (Interimistiskt förfarande  — Statligt stöd  — Stöd som beviljats vissa ekonomiska intressegrupperingar och deras investerare av de spanska myndigheterna  — Skattesystem tillämpligt på vissa avtal avseende finansiell leasing för förvärv av fartyg (det spanska ”tax lease”-systemet)  — Begäran om uppskov med verkställigheten  — Åsidosättande av formkraven  — Avvisning)

40

2014/C 135/52

Mål T-506/12 P: Överklagande ingett den 12 mars 2014 av Eva Cuallado Martorell av den dom som personaldomstolen meddelade den 18 september 2012 i mål F-96/06, Cuallado Martorell mot kommissionen

40

2014/C 135/53

Mål T-11/14: Talan väckt den 3 januari 2014 – Grundig Multimedia mot harmoniseringsbyrån (Pianissimo)

41

2014/C 135/54

Mål T-36/14: Talan väckt den 15 januari 2014 – St’art m.fl. mot kommissionen

42

2014/C 135/55

Mål T-65/14: Talan väckt den 28 januari 2014 – Bank Refah Kargaran mot rådet

43

2014/C 135/56

Mål T-74/14: Talan väckt den 31 januari 2014 – Frankrike mot kommissionen

44

2014/C 135/57

Mål T-76/14: Talan väckt den 4 februari 2014 – Morningstar mot kommissionen

45

2014/C 135/58

Mål T-77/14: Talan väckt den 4 februari 2014 – EE mot harmoniseringsbyrån (avbildning av ett grått mönster)

46

2014/C 135/59

Mål T-78/14: Talan väckt den 4 februari 2014 – Benediktinerabtei St. Bonifaz mot harmoniseringsbyrån – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

46

2014/C 135/60

Mål T-81/14: Talan väckt den 6 februari 2014 – Energy Brands mot harmoniseringsbyrån – Smart Wines (SMARTWATER)

47

2014/C 135/61

Mål T-84/14: Talan väckt den 6 februari 2014 – Harrys Pubar mot harmoniseringsbyrån – Harry's New York Bar (HARRY'S NEW YORK BAR)

48

2014/C 135/62

Mål T-85/14: Talan väckt den 7 februari 2014 – Infocit mot harmoniseringsbyrån– DIN (DINKOOL)

48

2014/C 135/63

Mål T-89/14: Talan väckt den 10 februari 2014 – Export Development Bank of Iran mot rådet

49

2014/C 135/64

Mål T-90/14: Talan väckt den 3 februari 2014 – Secolux mot kommissionen och översättningscentrum

50

2014/C 135/65

Mål T-93/14: Talan väckt den 10 februari 2014 – St’art m.fl. mot kommissionen

51

2014/C 135/66

Mål T-94/14: Talan väckt den 11 februari 2014 – EE mot harmoniseringsbyrån (Märke med ett färgat mönster)

52

2014/C 135/67

Mål T-96/14: Talan väckt den 11 februari 2014 – Vimeo mot harmoniseringsbyrån – PT Comunicações (VIMEO)

52

2014/C 135/68

Mål T-130/11 P: Överklagande ingett den 24 februari 2014 av Europeiska unionens råd av den dom som personaldomstolen meddelade den 12 december 2013 i mål F-142/11, Simpson mot rådet

53

2014/C 135/69

Mål T-132/14: Talan väckt den 24 februari 2014 – Albis Plastic mot harmoniseringsbyrån – IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

53

2014/C 135/70

Mål T-135/14: Talan väckt den 20 februari 2014 – Kicktipp mot harmoniseringsbyrån – Società Italiana Calzature (kicktipp)

54

2014/C 135/71

Mål T-136/14: Talan väckt den 24 februari 2014 – Tilda Riceland Private mot harmoniseringsbyrån – Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

55

2014/C 135/72

Mål T-137/14: Talan väckt den 25 februari 2014 – I Castellani mot harmoniseringsbyrån – Chomarat (Återgivning av en cirkel)

55

2014/C 135/73

Mål T-140/14: Talan väckt den 28 februari 2014 – Bora Creations mot harmoniseringsbyrån (gel nails at home)

56

2014/C 135/74

Mål T-143/14: Talan väckt den 3 mars 2014 – EE mot harmoniseringsbyrån (emblem med gult mönster)

57

2014/C 135/75

Mål T-144/14: Talan väckt den 3 mars 2014 – EE mot harmoniseringsbyrån (Märke med ett prickigt elfenbensmönster)

57

2014/C 135/76

Mål T-156/14: Talan väckt den 7 mars 2014 – Volkswagen mot harmoniseringsbyrån (StartUP)

58

2014/C 135/77

Mål T-162/14: Talan väckt den 28 februari 2014 – Canadian Solar Emea m.fl. mot rådet

58

2014/C 135/78

Mål T-163/14: Talan väckt den 28 februari 2014 – Canadian Solar Emea m.fl. mot rådet

59

2014/C 135/79

Mål T-168/14: Talan väckt den 13 mars 2014 – Pérez Gutiérrez mot Europeiska kommissionen

60

2014/C 135/80

Mål T-119/12: Tribunalens beslut av den 20 februari 2014 – USFSPEI och Loescher mot rådet

61

2014/C 135/81

Mål T-600/13: Tribunalens beslut av den 24 februari 2014 – Bimbo mot harmoniseringsbyrån (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

61


SV

 

Top