Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:129:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 129, 28 april 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 129

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

57 årgången
28 april 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2014/C 129/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 112, 14.4.2014

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2014/C 129/02

Förenade målen C-337/12 P–C-340/12 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 6 mars 2014 – Pi Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S mot Yoshida Metal Industry Co. Ltd, Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Registrering av kännetecken som föreställer en yta med svarta prickar — Ogiltighetsförklaring — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 7.1 e ii — Missuppfattning av bevisningen)

2

2014/C 129/03

Mål C-409/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 6 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Patent- und Markensenat – Österrike) – Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH mot Pfahnl Backmittel GmbH (Varumärken — Direktiv 2008/95/EG — Artikel 12.2 a — Upphävande — Varumärke som till följd av innehavarens verksamhet eller passivitet har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilken varumärket är registrerat — Fråga hur kännetecknet KORNSPITZ uppfattas av säljarna respektive slutanvändarna — Det är endast slutanvändarna som uppfattar kännetecknet som att det har förlorat sin särskiljningsförmåga)

3

2014/C 129/04

Mål C-458/12: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 6 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Trento – Italien) – Lorenzo Amatori m.fl. mot Telecom Italia SpA och Telecom Italia Information Technology Srl (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Övergång av företag — Bibehållande av arbetstagares rättigheter — Direktiv 2001/23/EG — Övergång av anställningsförhållanden när en del av en verksamhet som inte utgör en redan existerande självständig ekonomisk enhet övergår till följd av avtal)

4

2014/C 129/05

Mål C-595/12: Domstolens dom (första avdelningen) av den 6 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italien) – Loredana Napoli mot Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 2006/54/EG — Likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet — Utbildning för att få ställning som fast anställd offentlig tjänsteman — Uteslutning på grund av långvarig frånvaro — Frånvaro på grund av mammaledighet)

5

2014/C 129/06

Förenade målen C-606/12 och C-607/12: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 6 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Commissione tributaria provinciale Genova – Italien) – Dresser Rand SA mot Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 17.2 f — Kravet att en vara ska återsändas till den medlemsstat från vilken den ursprungligen försänts eller transporterats från)

5

2014/C 129/07

Mål C-206/13: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 6 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Italien) – Cruciano Siragusa mot Regione Sicilia – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo (Begäran om förhandsavgörande — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Allmänna unionsrättsliga principer — Tillämpning av unionsrätten — Unionsrättens tillämpningsområde — Tillräcklig anknytning — Föreligger inte — Domstolen saknar behörighet)

6

2014/C 129/08

Mål C-650/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av tribunal d'instance et de proximité de Bordeaux (Frankrike) den 9 december 2013 – Thierry Delvigne mot Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

7

2014/C 129/09

Mål C-661/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 13 december 2013 – Astellas Pharma Inc. mot Polpharma SA Pharmaceutical Works

7

2014/C 129/10

Mål C-6/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Obersten Gerichtshof (Österrike) den 9 januari 2014 – Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG mot Fridolin Santer

8

2014/C 129/11

Mål C-10/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 13 januari 2014 – J.B.G.T. Miljoen mot Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/12

Mål C-14/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 15 januari 2014 – X mot Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/13

Mål C-17/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 16 januari 2014 – Société générale SA mot Staatssecretaris van Financiën

10

2014/C 129/14

Mål C-20/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundespatentgericht (Tyskland) den 17 januari 2014 – BGW Marketing- & Management-Service GmbH mot Bodo Scholz

11

2014/C 129/15

Mål C-62/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverfassungsgericht (Tyskland) den 10 februari 2014 – Peter Gauweiler m.fl.

11

2014/C 129/16

Mål C-65/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal du travail de Nivelles (Belgien) den 10 februari 2014 – Charlotte Rosselle mot Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

13

2014/C 129/17

Mål C-84/14 P: Överklagande ingett den 18 februari 2014 av Forgital Italy SpA av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 4 december 2013 i mål T-438/10, Forgital Italy SpA mot Europeiska unionens råd

14

2014/C 129/18

Mål C-100/14 P: Överklagande ingett den 28 februari 2014 av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 11 december 2013 i mål T-116/11, European Medical Association Asbl (EMA) mot Europeiska kommissionen

14

2014/C 129/19

Mål C-113/14: Talan väckt den 10 mars 2014 – Förbundsrepubliken Tyskland mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

15

 

Tribunalen

2014/C 129/20

Mål T-592/10: Tribunalens dom av den 12 mars 2014 – El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån – Technisynthese (BTS) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket BTS — De äldre gemenskapsfigurmärkena och nationella figurmärkena TBS — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

17

2014/C 129/21

Förenade målen T-102/11 och T-369/12 – T-371/12: Tribunalens dom av den 12 mars 2014 – American Express Marketing & Development mot harmoniseringsbyrån (IP ZONE) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering av gemenskapsordmärkena IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE och EUROPEAN IP ZONE — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

17

2014/C 129/22

Mål T-202/12: Tribunalens dom av den 12 mars 2014 – Al Assad mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av penningmedel — Uppförande på förteckningen över personer som omfattas — Personlig anknytning till medlemmar av regimen — Rätten till försvar — Rättvis rättegång — Motiveringsskyldighet — Bevisbörda — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Proportionalitet — Rätten till egendom — Rätten till privatliv)

18

2014/C 129/23

Mål T-315/12: Tribunalens dom av den 12 mars 2014 – Tubes Radiatori mot harmoniseringsbyrån – Antrax It (Element) (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning som föreställer ett värmeelement — Tidigare formgivning — Ogiltighetsgrund — Särprägel föreligger inte — Helhetsintrycken skiljer sig inte åt — Artiklarna 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002 — Det konstnärliga utrymmet är mättat — Motiveringsskyldighet)

19

2014/C 129/24

Mål T-348/12: Tribunalens dom av den 12 mars 2014 – Globosat Programadora mot harmoniseringsbyrån – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SPORT TV INTERNACIONAL — Det äldre nationella figurmärket SPORTV — Relativt registreringshinder — Bevis på användning av det äldre varumärket — Artikel 42.2 i förordning (EG) nr 207/2009 och regel 22 i förordning (EG) nr 2868/95)

19

2014/C 129/25

Mål T-381/12: Tribunalens dom av den 12 mars 2014 – Borrajo Canelo mot harmoniseringsbyrån – Tecnoazúcar (PALMA MULATA) (Gemenskapsvarumärke — Upphävandeförfarande — Gemenskapsordmärket PALMA MULATA — Verkligt bruk — Artikel 15.1 a och artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Form som skiljer sig i delar som inte påverkar särskiljningsförmågan)

20

2014/C 129/26

Mål T-430/12: Tribunalens dom av den 13 mars 2014 – Heinrich mot harmoniseringsbyrån – kommissionen (European Network Rapid Manufacturing) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärket European Network Rapid Manufacturing — Absolut registreringshinder — Efterbildning av en internationell mellanstatlig organisations emblem — Artikel 7.1 h i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 6 ter i Pariskonventionen)

20

2014/C 129/27

Mål T-373/13 P: Tribunalens dom av den 12 mars 2014 – Alsteens mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tillfälligt anställda — Förlängning av avtal — Uppenbart att talan inte kunde tas upp till sakprövning i första instans — Rätten att yttra sig — Tillägget om förlängning av avtalet kan åtskiljas)

21

2014/C 129/28

Mål T-41/14: Talan väckt den 15 januari 2014 – Argo Development and Manufacturing mot harmoniseringsbyrån – Clapbanner (Reklamartiklar)

22

2014/C 129/29

Mål T-43/14: Talan väckt den 13 januari 2014 – Heidrick & Struggles International mot harmoniseringsbyrån (THE LEADERSHIP COMPANY)

22

2014/C 129/30

Mål T-53/14: Talan väckt den 20 januari 2014 – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik mot kommissionen

23

2014/C 129/31

Mål T-56/14: Talan väckt den 24 januari 2014 – Evyap mot harmoniseringsbyrån – Megusta Trading (DURU)

24

2014/C 129/32

Mål T-58/14: Talan väckt den 27 januari 2014 – Stührk Delikatessen Import mot kommissionen

25

2014/C 129/33

Mål T-59/14: Talan väckt den 23 januari 2014 – Blackrock mot harmoniseringsbyrån (INVESTING FOR A NEW WORLD)

26

2014/C 129/34

Mål T-61/14: Talan väckt den 28 januari 2014 – Monster Energy mot harmoniseringsbyrån – Balaguer (icexpresso + energy coffee)

26

2014/C 129/35

Mål T-68/14: Talan väckt den 29 januari 2014 – Post Bank Iran mot rådet

27

2014/C 129/36

Mål T-71/14: Talan väckt den 30 januari 2014 – Swatch mot harmoniseringsbyrån – Panavision Europe (SWATCHBALL)

29

2014/C 129/37

Mål T-87/14: Talan väckt den 7 februari 2014 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines m.fl. mot rådet

30

2014/C 129/38

Mål T-97/14: Talan väckt den 13 februari 2014 – Harry’s New York Bar mot harmoniseringsbyrån – Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR)

31

2014/C 129/39

Mål T-107/14: Talan väckt den 14 februari 2014 – Republiken Grekland mot kommissionen

31

2014/C 129/40

Mål T-116/14: Talan väckt den 17 februari 2014 – Bunge Argentina mot rådet

33

2014/C 129/41

Mål T-123/14: Talan väckt den 17 februari 2014 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte mot harmoniseringsbyrån– Arçelik (AquaPerfect)

34

2014/C 129/42

Mål T-145/14: Talan väckt den 3 mars 2014 – adidas mot harmoniseringsbyrån – Shoe Branding Europe (Märke med två parallella ränder)

35

 

Personaldomstolen

2014/C 129/43

Mål F-128/12: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 mars 2014 – CR mot parlamentet (Personalmål — Lön — Familjetillägg — Barntillägg — Återkrav av felaktigt utbetalda belopp — Uppsåt att vilseleda administrationen — Bevis — Femårsfristen för att framställa återkrav av felaktigt utbetalda belopp gäller inte för administrationen — Invändning om rättsstridighet — Administrativt förfarande — Regel om överensstämmelse — Invändning om rättsstridighet som framställs för första gången när talan väcks — Upptagande till sakprövning)

36

2014/C 129/44

Mål F-77/13: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 5 mars 2014 – DC mot Europol (Personalmål — Europols personal — Invaliditet — Invaliditetsersättning — Beräkning av ränta — Yrkande om ersättning — Uppenbart att talan ska avvisas)

36

2014/C 129/45

Mål F-119/13: Talan väckt den 11 december 2013 – ZZ mot kommissionen

37

2014/C 129/46

Mål F-125/13: Talan väckt den 20 december 2013 – ZZ mot harmoniseringsbyrån

37


 

Rättelser

2014/C 129/47

Rättelse till meddelande i Europeiska unionens officiella tidning i mål T-689/13 (Europeiska unionens officiella tidning C 85 av den 22 mars 2014, s. 21)

39


SV

 

Top