EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:052:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 052, 22 februari 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2014.052.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 52

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

57 årgången
22 februari 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2014/C 052/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 45, 15.2.2014

1

 

Domstolen

2014/C 052/02

Nya ledamöter i domstolen har avlagt ed

2

2014/C 052/03

Beslut som antagits av domstolen i administrativt plenum den 5 november 2013

2

2014/C 052/04

Förteckningar i syfte att fastställa vilka domare som ska ingå i de dömande sammansättningarna

3

 

Tribunalen

2014/C 052/05

En ny ledamot i tribunalen har avlagt ed

4


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2014/C 052/06

Förenade målen C-239/11 P, C-489/11 P och C-498/11 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 19 december 2013 — Siemens AG (C-239/11 P), Mitsubishi Electric Corp. (C-489/11 P), Toshiba Corp. (C-498/11 P) Siemens AG mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för gasisolerad kopplingsutrustning — Marknadsuppdelning — Förordning (EG) nr 1/2003 — Bevis för överträdelsen — En enda pågående överträdelse — Förvanskning av bevisningen — Bevisvårdet hos yttranden som strider mot deklarantens intressen — Böter — Slutbelopp — Referensår — Multiplikationskoefficient avsedd för avskräckning — Fullständig prövningsrätt — Likabehandling — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet)

5

2014/C 052/07

Mål C-281/11: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 19 december 2013 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen (Fördragsbrott — Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer — Direktiv 2009/41/EG — Felaktigt och ofullständigt införlivande)

5

2014/C 052/08

Mål C-500/11: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) — Förenade kungariket) — The Queen, Fruition Po Limited mot Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 2200/96 — Förordning nr 1432/2003 — Jordbruk — Gemensamma organisationen av marknaden — Frukt och grönsaker — Producentorganisationer — De nationella myndigheternas villkor för erkännande — Tillhandahållande av nödvändiga tekniska resurser för lagring, förpackning och saluföring av produkterna — Skyldighet för organisationen, i fall då uppgifter delegerats till utomstående bolag, att utöva kontroll över dessa bolag)

6

2014/C 052/09

Mål C-9/12: Domstolens dom (första avdelningen) av den 19 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de commerce de Verviers — Belgien) — Corman-Collins SA mot La Maison du Whisky SA (Domstols behörighet på privaträttens område — Förordning (EG) nr 44/2001 — Artikel 2 — Artikel 5.1 a och 5.1 b — Särskilda behörighetsregler för talan som avser avtal — Begreppen ”försäljning av varor” och ”utförande av tjänster” — Återförsäljaravtal för varor)

6

2014/C 052/10

Mål C-10/12 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 december 2013 — Transnational Company ”Kazchrome” AO och ENRC Marketing AG mot Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen och Euroalliages (Överklagande — Dumpning — Förordning (EG) nr 172/2008 — Import av ferrokisel med ursprung i Kina, Egypten, Kazakstan. f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Ryssland — Partiell interimsöversyn — Förordning (EG) nr 384/96 — Artikel 3.7 — Kända faktorer — Skada för unionsindustrin — Orsakssamband)

7

2014/C 052/11

Mål C-84/12: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 19 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Berlin — Tyskland) — Rahmanian Koushkaki mot Bundesrepublik Deutschland (Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Förordning (EG) nr 810/2009 — Artiklarna 21.1, 32.1 och 35.6 — Förfaranden och villkor för utfärdande av enhetliga viseringar — Skyldighet att utfärda visering — Bedömning av risken för olaglig invandring — Sökandens avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan giltighetstiden för den sökta viseringen löper ut — Rimligt tvivel — De behöriga myndigheternas utrymme för skönsmässig bedömning)

7

2014/C 052/12

Mål C-116/12: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 12 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Dioikitiko Protodikeio Serron — Grekland) — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE mot Elliniko Dimosio (Tullvärde — Varor som exporteras till tredje land — Exportbidrag — Bearbetning i exportlandet som inte anses vara väsentlig — Återexport av varorna till Europeiska unionen — Fastställande av tullvärdet — Transaktionsvärde)

8

2014/C 052/13

Mål C-174/12: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Handelsgericht Wien — Österrike) — Alfred Hirmann mot Immofinanz AG (Begäran om förhandsavgörande — Bolagsrätt — Andra direktivet 77/91/EEG — Aktiebolags ansvar för åsidosättande av dess informationsplikt — Felaktig information i ett emissionsprospekt för teckning av aktier — Ansvarets omfattning — Lagstiftning i en medlemsstat i vilken det föreskrivs att det pris som förvärvaren erlagt för köp av aktierna ska återbetalas)

9

2014/C 052/14

Mål C-202/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 19 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Gerechtshof 's-Gravenhage — Nederländerna) — Innoweb BV mot Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV (Direktiv 96/9/EG — Rättsligt skydd för databaser — Artikel 7.1 och 7.5 — Sui generis-rätt som tillkommer en producent av en databas — Begreppet återanvändning — Väsentlig del av innehållet i en databas — Dedikerad metasökmotor)

10

2014/C 052/15

Mål C-209/12: Domstolens dom (första avdelningen) av den 19 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof — Tyskland) — Walter Endress mot Allianz Lebensversicherungs AG (Begäran om förhandsavgörande — Direktiven 90/619/EEG och 92/96/EEG — Livförsäkring — Rätt att säga upp avtalet — Information om villkoren för utövandet av denna rättighet har inte lämnats — Uppsägningsrätten upphör ett år efter det att den första premien har betalats — Förenlighet med direktiven 90/619/EEG och 92/96/EEG)

10

2014/C 052/16

Förenade målen C-241/12 och C-242/12: Domstolens dom (första avdelningen) av den 12 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank te Rotterdam — Nederländerna) — brottmål mot Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12), Belgian Shell NV (C-242/12) (Miljö — Avfall — Begrepp — Direktiv 2006/12/EG — Avfallstransporter — Skyldighet att underrätta de nationella behöriga myndigheterna — Förordning (EEG) nr 259/93 — Fråga huruvida någon gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med ett föremål, ett ämne eller en substans)

11

2014/C 052/17

Mål C-262/12: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d’État — Frankrike) — Association Vent De Colère! Fédération nationale mot Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (Begäran om förhandsavgörande — Statligt stöd — Begreppet statlig åtgärd eller åtgärd som vidtas med hjälp av statliga medel — El från vindkraft — Inköpsskyldighet till ett pris som överstiger marknadspriset — Full ersättning — Avgifter som erläggs av slutförbrukare av el)

11

2014/C 052/18

Mål C-267/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 12 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation — Frankrike) — Frédéric Hay mot Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (Direktiv 2000/78/EG — Likabehandling — Kollektivavtal enligt vilket en förmån avseende lön och arbetsvillkor förbehålls anställda som ingår äktenskap — Uteslutning av partner som ingår registrerat partnerskap — Diskriminering på grund av sexuell läggning)

12

2014/C 052/19

Mål C-274/12 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 19 december 2013 — Telefónica SA mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Talan om ogiltigförklaring — Artikel 263 fjärde stycket FEUF — Rätt att väcka talan — Talerätt — Fysiska eller juridiska personer — Rättsakt som rör dem personligen — Rättsakt som inte medför genomförandeåtgärder — Beslut i vilket en medlemsstats ordning för statligt stöd förklaras oförenlig med den gemensamma marknaden — Rätt till ett effektivt domstolsskydd)

12

2014/C 052/20

Mål C-279/12: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 19 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Upper Tribunal — Förenade kungariket) — Fish Legal, Emily Shirley mot Information Commissioner, United UtilitiesWater plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd (Begäran om förhandsavgörande — Århuskonventionen — Direktiv 2003/4/EG — Allmänhetens tillgång till miljöinformation — Tillämpningsområde — Begreppet offentlig myndighet — Vatten- och avloppsbolag — Privatisering av vattenindustrin i England och Wales)

13

2014/C 052/21

Mål C-281/12: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 19 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato — Italien) — Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop mot Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Begäran om förhandsavgörande — Konsumentskydd — Otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter — Direktiv 2005/29/EG — Artikel 6.1 — Begreppet ”vilseledande handling” — Den kumulativa karaktären hos de villkor som räknas upp i den aktuella bestämmelsen)

13

2014/C 052/22

Mål C-292/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 12 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Tartu ringkonnakohus — Estland) — Ragn-Sells AS mot Sillamäe Linnavalitsus (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2008/98/EG — Avfallshantering — Artikel 16.3 — Närhetsprincipen — Förordning (EG) nr 1013/2006 — Avfallstransport — Blandat kommunalt avfall — Industri- och byggavfall — Förfarande för att tilldela en tjänstekoncession avseende insamling och transport av avfall som producerats inom en kommun — Skyldighet för den som erhåller koncessionen att transportera det insamlade avfallet till behandlingsanläggningar som utsetts av den koncessionsgivande myndigheten — Närmast belägna lämpliga behandlingsanläggningar)

14

2014/C 052/23

Mål C-303/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 12 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de première instance de Liège — Belgien) — Guido Imfeld och Nathalie Garcet mot Belgiska staten (Etableringsfrihet — Likabehandling — Inkomstskatt — Lagstiftning för undvikande av dubbelbeskattning — Inkomst som intjänats i en annan stat än hemviststaten — Undantagandemetod med progressionsförbehåll — Delvis beaktande av de personliga förhållandena och familjesituationen — Förlust av vissa skattefördelar kopplade till arbetstagarens familjeförhållanden och familjesituation)

15

2014/C 052/24

Mål C-327/12: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 12 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato — Italien) — Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture mot Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione Spa (Artiklarna 101 FEUF, 102 FEUF och 106 FEUF — Offentliga företag och företag som medlemsstaterna gett särskilda eller exklusiva rättigheter — Företag som har anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse — Begrepp — Organ som kontrollerar och intygar att företag som utför offentliga bygg- och anläggningsarbeten uppfyller lagstadgade villkor — Artikel 49 FEUF — Etableringsfrihet — Inskränkning — Motivering — Skydd för tjänstemottagare — Kvaliteten på certifieringstjänsten)

15

2014/C 052/25

Mål C-361/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Napoli — Italien) — Carmela Carratù mot Poste Italiane SpA (Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete — Icke-diskrimineringsprincipen — Begreppet ”anställningsvillkor” — Nationella bestämmelser vari det föreskrivs ett system för ersättning vid rättsstridig tidsbegränsning av ett anställningsavtal som skiljer sig från det system som äger tillämpning då ett avtal om tillsvidareanställning sägs upp utan saklig grund)

16

2014/C 052/26

Mål C-362/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court of the United Kingdom — Förenade kungariket) — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation mot Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Domstolsskydd — Effektivitetsprincipen — Rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar — Återbetalning av felaktigt inbetalt belopp — Rättsmedel — Nationell lagstiftning — Preskriptionstiden för tillämpliga rättsmedel förkortas utan föregående underrättelse och med retroaktiv verkan)

16

2014/C 052/27

Mål C-411/12: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 12 december 2013 — Europeiska kommissionen mot Republiken Italien (Fördragsbrott — Statligt stöd — Förmånliga eltariffer — Beslut 2011/746/EU — Stöd som är oförenligt med den inre marknaden — Återkrav — Underlåtenhet att följa beslutet inom den föreskrivna fristen)

17

2014/C 052/28

Mål C-425/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 12 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portugal) — Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, SA mot Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (Förfarande vid offentlig upphandling inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna — Direktiv 93/38/EEG — Underlåtenhet att införliva med nationell rätt — Möjlighet för staten att åberopa detta direktiv gentemot ett organ som innehar koncessionen för en allmännyttig tjänst när direktivet inte har införlivats med nationell rätt)

17

2014/C 052/29

Mål C-437/12: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 19 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Gerechtshof ’s-Hertogenbosch — Nederländerna) — i ett mål som anhängiggjorts av X (Interna skatter och avgifter — Artikel 110 FEUF — Registreringsskatt — Liknande inhemska varor — Skatteneutralitet mellan begagnade motorfordon som importeras och liknande fordon som redan finns på den nationella marknaden)

18

2014/C 052/30

Mål C-443/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (Chancery Division) — Förenade kungariket) — Actavis UK Ltd mot Sanofi (Humanläkemedel — Tilläggsskydd — Förordning (EG) nr 469/2009 — Artikel 3 — Villkor för erhållande av tilläggsskydd — Successivt saluförande av två läkemedel, som helt eller delvis innehåller samma aktiva ingrediens — Kombination av aktiva ingredienser, av vilken en redan har saluförts i form av ett läkemedel med endast en aktiv ingrediens — Möjlighet att erhålla flera tilläggsskydd på grundval av samma patent och två godkännanden för saluföring)

18

2014/C 052/31

Mål C-445/12 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 12 december 2013 — Rivella International AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Figurmärke innehållande ordelementet BASKAYA — Invändning — Bilateral konvention — Ett tredjelands territorium — Begreppet verkligt bruk)

19

2014/C 052/32

Mål C-452/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 19 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Krefeld — Tyskland) — Nipponkoa Insurance Co (Europe) Ltd mot Inter-Zuid Transport BV (Civilrättsligt samarbete — Förordning (EG) nr 44/2001 — Artiklarna 27, 33 och 71 — Litispendens — Erkännande och verkställighet av domar — Konvention om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR) — Artikel 31.2 — Kollisionsnormer — Regresstalan — Negativ fastställelsetalan — Negativ fastställelsedom)

19

2014/C 052/33

Mål C-484/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank's Gravenhage — Nederländerna) — Georgetown University mot Octrooicentrum Nederland, som verkar under namnet NL Octrooicentrum (Humanläkemedel — Tilläggsskydd — Förordning (EG) nr 469/2009 — Artikel 3 — Villkor för erhållande av tilläggsskyddet — Möjlighet att erhålla flera tilläggsskydd på grundval av samma patent)

20

2014/C 052/34

Mål C-495/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 19 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Förenade kungariket) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs mot The Bridport and West Dorset Golf Club Limited (Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Undantag från skatteplikt — Artikel 132.1 m — Tillhandahållanden av tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning — Tillträde till en golfanläggning — Icke-medlemmar som besöker en golfklubb betalar en avgift för att få spela golf (”greenfee”) — Omfattas ej av undantaget — Artikel 133 första stycket d — Artikel 134 b — Ytterligare intäkter)

20

2014/C 052/35

Mål C-563/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 19 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Kúria — Ungern) — BDV Hungary Trading Kft (i likvidation) mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 146 — Undantag för export — Artikel 131 — Villkor som fastställs av medlemsstaterna — Nationell lagstiftning som kräver att en vara avsedd för export måste ha lämnat Europeiska unionens tullområde inom en absolut tidsfrist om 90 dagar från leveransen)

21

2014/C 052/36

Mål C-586/12 P: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 19 december 2013 — Koninklijke Wegenbouw Stevin BV mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrensbegränsande samverkan — Nederländska marknaden för vägbitumen — Fastställande av bruttopriset på vägbitumen — Fastställande av en rabatt till vägbyggnadsföretag — Bevis — Domstolens obegränsad behörighet — Principen om likabehandling — Domstolens prövning)

21

2014/C 052/37

Mål C-524/12 P: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 14 november 2013 — TeamBank AG Nürnberg mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Fercredit Servizi Finanziari SpA (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Figurmärket f@ir Credit — Invändning från innehavaren av gemenskapsfigurmärket FERCREDIT — Avslag på registreringsansökan)

22

2014/C 052/38

Mål C-534/12 P: Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 5 december 2013 — Luigi Marcuccio mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Resningstalan — Beslut av Europeiska unionens tribunal att avvisa talan — Tjänsteplacering — Omplacering från delegationen i Luanda (Angola) till Bryssel (Belgien) — Beslut att packa ihop och flytta klagandens personliga tillhörigheter i dennes frånvaro — Följder av en senare dom från tribunalen)

22

2014/C 052/39

Mål C-50/13: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 12 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale ordinario di Aosta — Italien) — Rocco Papalia mot Commune di Aosta (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Klausul 5 i ramavtalet om visstidsarbete — Offentliga sektorn — På varandra följande avtal — Missbruk — Skadestånd — Villkor för skadestånd när anställningsavtalet olagligen har tidsbegränsats — Likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen)

23

2014/C 052/40

Mål C-159/13: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 12 december 2013 — Fercal — Consultadoira e Serviços, Lda mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Jacson of Scandinavia AB (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Ordmärket JACKSON SHOES — Ansökan om ogiltighetsförklaring framställd av innehavaren av den nationella firman Jacson of Scandinavia AB — Ogiltighetsförklaring — Uppenbart att överklagandet ska avvisas)

23

2014/C 052/41

Mål C-224/13: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 7 november 2013 — (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Cagliari — Italien) — brottmål mot Sergio Alfonso Lorrai (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler — Grundläggande rättigheter — Oskäligt lång handläggningstid i brottmålet — Vilandeförklaring av brottmålet, på obestämd tid, om den tilltalade är så sjuk att vederbörande inte är i stånd att i medvetet tillstånd följa förfarandet — Obotlig sjukdom hos den tilltalade — Ej tillämpning av unionsrätten — Uppenbart att domstolen saknar behörighet)

23

2014/C 052/42

Mål C-355/13: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 12 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria — Italien) — Umbra Packaging srl mot Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia (Begäran om förhandsavgörande — Rättegångsreglerna — Artiklarna 53.2 och 99 — Svaret på en fråga i en begäran om förhandsavgörande kan klart utläsas av rättspraxis — Uppenbart att begäran om förhandsavgörande inte kan tas upp till sakprövning — Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster — Direktiv 2002/20/EG (auktorisationsdirektiv) — Artikel 3 — Uttag av en statlig koncessionsavgift när avtal om telefonabonnemang ingås — Avgiften tas inte ut på förbetalda telefonkort — Artikel 102 FEUF)

24

2014/C 052/43

Mål C-304/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Timișoara (Rumänien) den 3 juni 2013 — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș mot Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș

24

2014/C 052/44

Mål C-469/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Verona (Italien) den 30 augusti 2013 — Shamim Tahir mot Ministero dell’Interno och Questura di Verona

25

2014/C 052/45

Mål C-568/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 6 november 2013 — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze mot Data Medical Service srl

25

2014/C 052/46

Mål C-592/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 20 november 2013 — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico mot Ediltecnica SpA

26

2014/C 052/47

Mål C-600/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Giudice di pace di Matera (Italien) den 21 november 2013 — Intelcom Service Ltd mot Vincenzo Mario Marvulli

26

2014/C 052/48

Mål C-611/13 P: Överklagande ingett den 16 september 2013 av Hansa Metallwerke AG m.fl. av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 26 november 2013 i mål T-375/10, Hansa Metallwerke AG m.fl. mot Europeiska kommissionen

26

2014/C 052/49

Mål C-613/13 P: Överklagande ingett den 26 november 2013 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i de förenade målen T-379/10 och T-381/10, Keramag Keramische Werke AG m.fl. och Sanitec Europe Oy mot Europeiska kommissionen

27

2014/C 052/50

Mål C-636/13 P: Överklagande ingett den 4 december 2013 av Roca Sanitario, S.A. av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-408/10, Roca Sanitario mot kommissionen

28

2014/C 052/51

Mål C-637/13 P: Överklagande ingett den 4 december 2013 av Laufen Austria AG av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-411/10, Laufen Austria mot kommissionen

28

2014/C 052/52

Mål C-638/13 P: Överklagande ingett den 4 december 2013 av Roca av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-412/10, Roca mot kommissionen

29

2014/C 052/53

Mål C-643/13 P: Överklagande ingett den 4 december 2013 av Melkveebedrijf Overenk BV m.fl. av det beslut som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 11 september 2013 i mål T-540/11, Melkveebedrijf Overenk m.fl. mot kommissionen

29

2014/C 052/54

Mål C-670/13 P: Överklagande ingett den 13 december 2013 av The Cartoon Network, Inc. av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 2 oktober 2013 i mål T-285/12, The Cartoon Network, Inc. mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

29

2014/C 052/55

Mål C-677/13: Talan väckt den 18 december 2013 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

30

2014/C 052/56

Mål C-679/13: Talan väckt den 19 december 2013 — Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd

31

2014/C 052/57

Mål C-683/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal do Trabalho da Covilhã (Portugal) den 23 december 2013 — Pharmacontinente-Saúde e Higiene m.fl. mot Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

31

2014/C 052/58

Mål C-7/14 P: Överklagande ingett den 10 januari 2014 av Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 12 november 2013 i mål T-147/12 Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG mot Europeiska kommissionen

32

 

Tribunalen

2014/C 052/59

Mål T-385/11: Tribunalens dom av den 16 januari 2014 — BP Products North America mot rådet (Dumpning — Subventionering — Import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna — Kringgående — Artikel 13 i förordning (EG) nr 1225/2009 — Artikel 23 i förordning (EG) nr 597/2009 — Obetydligt ändrad likadan produkt — Rättssäkerhet — Maktmissbruk — Uppenbart oriktiga bedömningar — Motiveringsskyldighet — Likabehandling — Principen om god förvaltningssed)

33

2014/C 052/60

Mål T-528/11: Tribunalens dom av den 16 januari 2014 — Aloe Vera of America mot harmoniseringsbyrån — Detimos (FOREVER) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket FOREVER — Det äldre nationella figurmärket 4 EVER — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009)

33

2014/C 052/61

Mål T-95/12 P: Tribunalens dom av den 15 januari 2014 — Stols mot rådet (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Befordringsår 2007 — Beslut att inte befordra den berörde till lönegrad AST 11 — Jämförelse av meriter — Tribunalens prövning av om det förekommit någon uppenbart felaktig bedömning)

34

2014/C 052/62

Mål T-149/12: Tribunalens dom av den 16 januari 2014 — Investrónica mot harmoniseringsbyrån — Olympus Imaging (MICRO) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket MICRO — Det äldre nationella figurmärket micro — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Tribunalens behörighet att ändra beslut)

34

2014/C 052/63

Mål T-279/12: Tribunalens dom av den 15 januari 2014 — SICOM mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Livsmedelsbistånd — Leverans av raps- och rybsfröolja till Guinea — Avtalsbrott — Preskription)

34

2014/C 052/64

Mål T-304/12: Tribunalens dom av den 16 januari 2014 — Message Management mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av gemenskapsfigurmärket ABSACKER of Germany — Det äldre nationella figurmärket ABSACKER — Relativa registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

35

2014/C 052/65

Mål T-383/12: Tribunalens beslut av den 16 januari 2014 — Ferienhäuser zum See mot harmoniseringsbyrån — Sunparks Groep (Sun Park Holidays) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Sun Park Holidays — Äldre gemenskapsfigurmärket Sunparks Holiday Parks — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

35

2014/C 052/66

Mål T-433/12: Tribunalens dom av den 16 januari 2014 — Steiff mot harmoniseringsbyrån (Metallknapp som satts fast i mitten av ett tygdjurs öra) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om gemenskapsvarumärke som består i en metallknapp som satts fast i mitten av ett tygdjurs öra — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

35

2014/C 052/67

Mål T-434/12: Tribunalens dom av den 16 januari 2014 — Steiff mot harmoniseringsbyrån (Etikett med metallknapp i mitten av ett plyschdjurs öra) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke bestående av en etikett fäst med en knapp i mitten av ett plyschdjurs öra — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

36

2014/C 052/68

Mål T-475/12: Tribunalens dom av den 13 januari 2014 — LaserSoft Imaging mot harmoniseringsbyrån (WorkflowPilot) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Workflow Pilot — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

36

2014/C 052/69

Mål T-538/12: Tribunalens dom av den 16 januari 2014 — Optilingua mot harmoniseringsbyrån — (ALPHATRAD) (Gemenskapsvarumärke — Upphävandeförfarande — Gemenskapsfigurmärket ALPHATRAD — Verkligt bruk av varumärket — Den omfattning i vilken varumärket har brukats — Artiklarna 15.1 andra stycket a och 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009)

36

2014/C 052/70

Mål T-385/13 P: Tribunalens beslut av den 19 december 2013 — Marcuccio mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Talan i första instans ogillades, eftersom det var uppenbart att den inte kunde prövas i sak — Ansökan som ingetts via telefaxmeddelande överensstämde inte med det original som ingavs därefter — Originalet har ingetts för sent — Talan har väckts för sent — Uppenbart att överklagandet är ogrundat)

37

2014/C 052/71

Mål T-633/13: Talan väckt den 22 november 2013 — Reed Exhibitions mot harmoniseringsbyrån (INFOSECURITY)

37

2014/C 052/72

Mål T-637/13: Talan väckt den 27 november 2013 — Bimbo mot harmoniseringsbyrån — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO)

37

2014/C 052/73

Mål T-638/13: Talan väckt den 27 november 2013 — Bimbo mot harmoniseringsbyrån — Cafè do Brasil (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

38

2014/C 052/74

Mål T-653/13 P: Överklagande ingett den 6 december 2013 av Kari Wahlström av den dom som personaldomstolen meddelade den 9 oktober 2013 i mål F-116/12, Wahlström mot Frontex

38

2014/C 052/75

Mål T-663/13 P: Överklagande ingett den 16 december 2013 av Europeiska unionens revisionsrätt av den dom som personaldomstolen meddelade den 17 oktober 2013 i mål F-69/11, BF mot revisionsrätten

39

2014/C 052/76

Mål T-669/13 P: Överklagande ingett den 17 december 2013 av Europeiska kommissionen av den dom som personaldomstolen meddelade den 7 oktober 2013 i mål F-97/12, Thomé mot kommissionen

40

2014/C 052/77

Mål T-671/13: Talan väckt den 17 december 2013 — PAN Europe and Confédération paysanne mot kommissionen

40

2014/C 052/78

Mål T-684/13: Talan väckt den 23 december 2013 — Copernicus-Trademarks mot harmoniseringsbyrån — Bolloré (BLUECO)

41

2014/C 052/79

Mål T-685/13: Talan väckt den 23 december 2013 — Copernicus-Trademarks mot harmoniseringsbyrån — Blue Coat Systems (BLUECO)

41

2014/C 052/80

Mål T-686/13: Talan väckt den 17 december 2013 — Unibail Management mot harmoniseringsbyrån (Återgivning av två linjer och fyra stjärnor)

42

2014/C 052/81

Mål T-687/13: Talan väckt den 13 december 2013 — Unibail Management mot harmoniseringsbyrån (Föreställande två linjer och fem stjärnor)

42

2014/C 052/82

Mål T-691/13: Talan väckt den 27 december 2013 — Ricoh Belgium mot rådet

43

2014/C 052/83

Mål T-695/13: Talan väckt den 31 december 2013 — ENAC mot kommissionen och TEN-T EA

44

2014/C 052/84

Mål T-696/13: Talan väckt den 30 december 2013 — Meta Group mot Europeiska kommissionen

44

2014/C 052/85

Mål T-698/13 P: Överklagande ingett den 30 december 2013 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 17 oktober 2013 i mål F-127/12, Marcuccio mot kommissionen

44

2014/C 052/86

Mål T-699/13: Överklagande ingett den 30 december 2013 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 17 oktober 2013 i mål F-145/12, Marcuccio mot kommissionen

45

2014/C 052/87

Mål T-700/13: Talan väckt den 30 december 2013 — Bankia mot kommissionen

45

2014/C 052/88

Mål T-701/13: Talan väckt den 30 december 2013 — Asociación Española de Banca mot kommissionen

46

2014/C 052/89

Mål T-702/13: Talan väckt den 30 december 2013 — Unicaja Banco mot kommissionen

46

2014/C 052/90

Mål T-703/13: Talan väckt den 30 december 2013 — Liberbank mot kommissionen

47

2014/C 052/91

Mål T-704/13: Talan väckt den 30 december 2013 — Banco de Sabadell och Banco Gallego mot kommissionen

47

2014/C 052/92

Mål T-705/13: Talan väckt den 30 december 2013 — Catalunya Banc mot kommissionen

47

2014/C 052/93

Mål T-719/13: Talan väckt den 30 december 2013 — Lico Leasing och Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión mot kommissionen

48

2014/C 052/94

Mål T-1/14: Talan väckt den 7 januari 2014 — Aluminios Cortizo och Cortizo Cartera mot kommissionen

49

2014/C 052/95

Mål T-2/14: Talan väckt den 1 januari 2014 — Caixabank mot kommissionen

49

2014/C 052/96

Mål T-3/14: Talan väckt den 2 januari 2014 — Anudal Industrial mot kommissionen

50

2014/C 052/97

Mål T-4/14: Talan väckt den 2 januari 2014 — Industrias Ponsa mot kommissionen

50

2014/C 052/98

Mål T-5/14: Talan väckt den 2 januari 2014 — Anudal mot kommissionen

50

2014/C 052/99

Mål T-10/14: Talan väckt den 3 januari 2014 — Inditex och Naviera Nebulosa de Omega mot kommissionen

51

2014/C 052/00

Mål T-15/14: Talan väckt den 6 januari 2014 — Simet mot kommissionen

51

2014/C 052/01

Mål T-390/12: Tribunalens beslut av den 7 januari 2014 — Lifted Research och LRG Europe mot harmoniserinsbyrån — Fei Liangchen (Lr geans)

52

 

Personaldomstolen

2014/C 052/02

Mål F-114/13: Talan väckt den 29 november 2013 — ZZ och ZZ mot kommissionen

53

2014/C 052/03

Mål F-118/13: Talan väckt den 9 december 2013 — ZZ mot kommissionen

53

2014/C 052/04

Mål F-121/13: Talan väckt den 16 december 2013 — ZZ mot kommissionen

53

2014/C 052/05

Mål F-122/13: Talan väckt den 17 december 2013 — ZZ mot Europol

53

2014/C 052/06

Mål F-123/13: Talan väckt den 18 december 2013 — ZZ mot kommissionen

54

2014/C 052/07

Mål F-124/13: Talan väckt den 19 december 2013 — ZZ mot Parlamentet

54

2014/C 052/08

Mål F-1/14: Talan väckt den 6 januari 2014 — ZZ mot kommissionen

54


SV

 

Top