Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:353E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 353, 3 december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.CE2013.353.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 353E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
3 december 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet
SESSIONEN 2012–2013
Sammanträdena den 11–13 september 2012
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 370 E, 30.11.2012.
ANTAGNA TEXTER

 

Tisdagen den 11 september 2012

2013/C 353E/01

CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder: uppföljning av TDIP-utskottets betänkandeEuropaparlamentets resolution av den 11 september 2012 om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder: uppföljning av TDIP-utskottets betänkande (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

Ökad solidaritet inom EU på asylområdetEuropaparlamentets resolution av den 11 september 2012 om ökad solidaritet inom EU på asylområdet (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

Kommissionens arbetsprogram för 2013Europaparlamentets resolution av den 11 september 2012 om kommissionens arbetsprogram för 2013 (2012/2688(RSP))

25

2013/C 353E/04

Frivillig, obetald donation av vävnader och cellerEuropaparlamentets resolution av den 11 september 2012 om frivillig, obetald donation av vävnader och celler (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

Kvinnors roll i den gröna ekonominEuropaparlamentets resolution av den 11 september 2012 om kvinnors roll i den gröna ekonomin (2012/2035(INI))

38

2013/C 353E/06

Kvinnors arbetsvillkor inom tjänstesektornEuropaparlamentets resolution av den 11 september 2012 om kvinnors arbetsvillkor inom tjänstesektorn (2012/2046(INI))

47

2013/C 353E/07

Allmän och yrkesinriktad utbildning samt Europa 2020Europaparlamentets resolution av den 11 september 2012 om allmän och yrkesinriktad utbildning samt Europa 2020 (2012/2045(INI))

56

2013/C 353E/08

Distribution på internet av audiovisuella verk inom EUEuropaparlamentets resolution av den 11 september 2012 om distribution på internet av audiovisuella verk inom EU (2011/2313(INI))

64

 

Onsdagen den 12 september 2012

2013/C 353E/09

Beslut att inte invända mot en genomförandeåtgärd: flygburna kollisionsavvärjande system på vissa luftfartygEuropaparlamentets beslut att inte invända mot kommissionens utkast till beslut om tillstånd för Republiken Frankrike att avvika från kommissionens förordning (EU) nr 1332/2011 vad gäller användning av en ny programversion av det flygburna kollisionsavvärjande systemet (ACAS II) på vissa nybyggda luftfartyg (D020967/02 - 2012/2745 (RPS))

75

2013/C 353E/10

Beslut att inte invända mot en delegerad akt: gränsöverskridande samarbete och förhandlingar inom sektorn för mjölk och mjölkprodukterEuropaparlamentets beslut att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 28 juni 2012 om komplettering av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller gränsöverskridande samarbete och producentorganisationers avtalsförhandlingar inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (12020-12 - C(2012)4297 - 2012/2780 (RPS))

76

2013/C 353E/11

Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitikenEuropaparlamentets resolution av den 12 september 2012 om årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (12562/2011 – 2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

Bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresursernaEuropaparlamentets resolution av den 12 september 2012 om rapporteringskrav enligt rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (2011/2291(INI))

99

2013/C 353E/13

Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken – övergripande meddelandeEuropaparlamentets resolution av den 12 september 2012 om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken – Övergripande meddelande (2011/2290(INI))

104

 

Torsdagen den 13 september 2012

2013/C 353E/14

18:e rapporten om bättre lagstiftning – Tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (2010)Europaparlamentets resolution av den 13 september 2012 om 18:e rapporten om bättre lagstiftning – Tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (2010) (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

EU:s strategi för sammanhållningspolitiken för AtlantområdetEuropaparlamentets resolution av den 13 september 2012 om EU:s strategi för sammanhållningspolitiken för Atlantområdet (2011/2310(INI))

122

2013/C 353E/16

SyrienEuropaparlamentets resolution av den 13 september 2012 om Syrien (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

RysslandEuropaparlamentets resolution av den 13 september 2012 om politiskt utnyttjande av rättsväsendet i Ryssland (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

En europeisk bankunion (EB)Europaparlamentets resolution av den 13 september 2012 om förslag om en europeisk bankunion (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Sydafrika: blodbad på strejkande gruvarbetareEuropaparlamentets resolution av den 13 september 2012 om Sydafrika: blodbad på strejkande gruvarbetare (2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

Förföljelse av rohingya-muslimer i Burma/MyanmarEuropaparlamentets resolution av den 13 september 2012 om förföljelse av rohingya-muslimer i Burma/Myanmar (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Azerbajdzjan: fallet Ramil SafarovEuropaparlamentets resolution av den 13 september 2012 om Azerbajdzjan: fallet Ramil Safarov (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

Kampen mot multipel skleros i EuropaEuropaparlamentets förklaring av den 13 september 2012 om kampen mot multipel skleros i Europa

151


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 11 september 2012

2013/C 353E/23

Begäran om upphävande av Jarosław Leszek Wałęsas immunitetEuropaparlamentets beslut av den 11 september 2012 om begäran om upphävande av Jarosław Leszek Wałęsas immunitet (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Begäran om upphävande av Birgit Collin-Langens immunitetEuropaparlamentets beslut av den 11 september 2012 om begäran om upphävande av Birgit Collin-Langens immunitet (2012/2128(IMM))

153

 

Torsdagen den 13 september 2012

2013/C 353E/25

Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och rådet om överföring till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsklassificerade uppgifter som innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitikenEuropaparlamentets beslut av den 13 september 2012 om ingående av ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och rådet om överförande till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (2012/2069(ACI))

156

BILAGA

159


 

III   Förberedande akter

 

EUROPAPARLAMENTET

 

Tisdagen den 11 september 2012

2013/C 353E/26

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2011/008 DK/Odense Stålskibsværft Danmark)Europaparlamentets resolution av den 11 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/008 DK/Odense Stålskibsværft från Danmark) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

168

BILAGA

172

2013/C 353E/27

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2011/017 ES/Aragón Construction i SpanienEuropaparlamentets resolution av den 11 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/017 ES/Aragón Construction i Spanien) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

172

BILAGA

175

2013/C 353E/28

Energieffektivitet ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivitet och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/…/EU om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG

177

Bilaga till lagstiftningsresolutionen

177

2013/C 353E/29

Europeisk standardisering ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/105/EG och 2009/23/EG (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut nr 87/95/EEG och nr 1673/2006/EG

179

2013/C 353E/30

Elektronisk identifiering av nötkreatur ***IEuropaparlamentets ändringar antagna den 11 september 2012 av förslaget till en förordning om ändring av förordning (EG) nr 1760/2000 vad gäller elektronisk identifiering av nötkreatur och avskaffande av bestämmelserna om frivillig märkning av nötkött (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av direktiv 2001/83/EG) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/…/EU om ändring av direktiv 2001/83/EG, vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel

192

2013/C 353E/32

Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av förordning (EG) nr 726/2004) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012 om ändring av förordning (EG) nr 726/2004, vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel

193

2013/C 353E/33

Svavelhalten i marina bränslen ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/…/EU om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen

194

2013/C 353E/34

Systemet med samlat gårdsstöd och stödet till vinodlare ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller systemet med samlat gårdsstöd och stödet till vinodlare (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller systemet med samlat gårdsstöd och stödet till vinodlare

195

2013/C 353E/35

Administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen)

196

2013/C 353E/36

Gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2012 om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater (omarbetning) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

Onsdagen den 12 september 2012

2013/C 353E/37

Miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012 /…/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF

202

2013/C 353E/38

Förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter ***IEuropaparlamentets ändringar antagna den 12 september 2012 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Import av olivolja och andra jordbruksprodukter från Turkiet när det gäller delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter som ska ges kommissionen ***IEuropaparlamentets ändringar antagna den 12 september 2012 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 2008/97, (EG) nr 779/98 och (EG) nr 1506/98 på områdena import av olivolja och andra jordbruksprodukter från Turkiet när det gäller delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter som ska ges kommissionen (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

Avtal om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse, intyg och märkning mellan EG och Australien ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 september 2012 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Australien om ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse, intyg och märkning mellan Europeiska gemenskapen och Australien (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

Avtal om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse mellan EG och Nya Zeeland ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 september 2012 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

Vissa åtgärder i fråga om länder som tillåter ohållbart fiske i syfte att bevara fiskbestånd ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa åtgärder i fråga om länder som tillåter ohållbart fiske i syfte att bevara fiskbestånd (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012 om vissa åtgärder i syfte att bevara fiskbestånd i fråga om länder som tillåter ohållbart fiske

212

2013/C 353E/43

Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt om ändring av rådets förordning (EG) nr 1184/2006 och upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000

213

BILAGA I

241

BILAGA II

242

BILAGA III

245

 

Torsdagen den 13 september 2012

2013/C 353E/44

Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 september 2012 om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

Ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om vetenskapligt och tekniskt samarbete ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 september 2012 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om vetenskapligt och tekniskt samarbete (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Tillbakadragande av handelspreferenser för vissa länder ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 med avseende på att stryka ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört förhandlingar (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012/EU om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 med avseende på att stryka ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört förhandlingar

249

BILAGA

252

2013/C 353E/47

Mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal på energiområdet mellan medlemsstater och tredjeländer ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet (KOM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2012/EU om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet

253

2013/C 353E/48

Kvalitetsordningar för jordbruksprodukter ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 september 2012 om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

255

Bilaga till lagstiftningsresolutionen

255

2013/C 353E/49

Europeiska fonder för socialt företagande ***IEuropaparlamentets ändringar antagna den 13 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Europeiska riskkapitalfonder ***IEuropaparlamentets ändringar antagna den 13 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska riskkapitalfonder (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru ***IEuropaparlamentets ändringar antagna den 13 september 2012 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen samt Colombia och Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika ***IEuropaparlamentets ändringar antagna den 13 september 2012 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Tillåten användning av anonyma verk ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av anonyma verk (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/…/UE om viss tillåten användning av anonyma verk

323

2013/C 353E/54

Införande av brådskande autonoma handelsförmåner för Pakistan ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av brådskande autonoma handelsförmåner för Pakistan (KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012 om införande av brådskande autonoma handelsförmåner för Pakistan

324


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Politiska ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▐.

Tekniska rättelser och justeringar gjorda av ansvariga enheter: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med kursiv stil och strykningar med symbolen ║.

SV

 

Top