Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:313:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 313, 26 oktober 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.313.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 313

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
26 oktober 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2013/C 313/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 304, 19.10.2013

1

 

Tribunalen

2013/C 313/02

Val av tribunalens ordförande

2

2013/C 313/03

Val av tribunalens vice ordförande

2

2013/C 313/04

Val av avdelningsordförande

2

2013/C 313/05

Indelning av domarna på avdelning

2

2013/C 313/06

Riktlinjer för hur målen ska fördelas mellan avdelningarna

4

2013/C 313/07

Plenum

4

2013/C 313/08

Den stora avdelningens sammansättning

5

2013/C 313/09

Avdelningen för överklaganden

5

2013/C 313/10

Utnämning av den domare som ersätter tribunalens ordförande vad gäller behörigheten att besluta om interimistiska åtgärder

5

 

Europeiska unionens personaldomstol

2013/C 313/11

Sammansättning av avdelningar och indelning av domare på avdelning

6


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2013/C 313/12

Mål C-407/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 17 juli 2013 — Rotondo m.fl. mot Rete Ferroviaria Italiana

7

2013/C 313/13

Mål C-418/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte costituzionale (Italien) den 23 juli 2013 — Napolitano m.fl. mot Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

7

2013/C 313/14

Mål C-420/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundespatentgericht (Tyskland) den 24 juli 2013 — Netto Marken Discount AG & Co. KG mot Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/15

Mål C-421/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundespatentgericht (Tyskland) den 24 juli 2013 — Apple Inc. mot Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/16

Mål C-428/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 26 juli 2013 — Ministero dell’Economia e delle Finanze e AAMS mot Yesmoke Tobacco

9

2013/C 313/17

Mål C-434/13 P: Överklagande ingett den 1 augusti 2013 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 17 maj 2013 i mål T-146/09, Parker ITR Srl och Parker-Hannifin Corp mot kommissionen

9

2013/C 313/18

Mål C-441/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Handelsgericht Wien (Österrike) den 5 augusti 2013 — Pez Hejduk mot EnergieAgentur.NRW GmbH

10

2013/C 313/19

Mål C-448/13: Överklagande ingett den 7 augusti 2013 av Delphi Technologies, Inc. av den dom som tribunalen (sjätte) meddelade den 6 juni 2013 i mål T-448/13, Delphi Technologies, Inc. mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

10

2013/C 313/20

Mål C-449/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal d'instance d'Orléans (Frankrike) den 12 augusti 2013 — CA Consumer Finance mot Ingrid Bakkaus m.fl.

11

2013/C 313/21

Mål C-450/13 P: Överklagande ingett den 12 augusti 2013 av Donaldson Filtration Deutschland GmbH av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 30 maj 2013 i mål T-396/11, ultra air GmbH mot harmoniseringsbyrån

12

2013/C 313/22

Mål C-454/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgien) den 13 augusti 2013 — Balgacom SA mot Commune d'Etterbeek

13

2013/C 313/23

Mål C-466/13 P: Överklagande ingett den 27 augusti 2013 av Repsol, SA av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 27 juni 2013 i mål T-89/12, Repsol YPF mot harmoniseringsbyrån — Ajuntament de Roses (R)

13

2013/C 313/24

Mål C-496/13 P: Överklagande ingett den 16 september 2013 av GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 3 juli 2013 i mål T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

13

 

Tribunalen

2013/C 313/25

Mål T-73/08: Tribunalens dom av den 13 september 2013 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung mot kommissionen (Finansiellt stöd som betalats inom ramen för Daphne II-programmet — Fastställande av det slutliga stödbeloppet — Debetnota — Rättsakt mot vilken talan kan väckas — Motiveringsskyldighet — Rättvis rättegång — Oriktig bedömning)

15

2013/C 313/26

Mål T-142/08: Tribunalens dom av den 12 september 2013 — Italien mot kommissionen (Språkordning — Meddelande om allmänt uttagningsprov för anställning av handläggare och assistenter — Fullständig publicering på tre officiella språk — Information om meddelanden om allmänna uttagningsprov — Publicering på samtliga officiella språk — Språk vid proven — Val av andraspråk bland tre officiella språk)

15

2013/C 313/27

Mål T-164/08: Tribunalens dom av den 12 september 2013 — Italien mot kommissionen (Språkregler — Meddelande om allmänt uttagningsprov för att upprätta en reservförteckning för rekrytering av läkare — Fullständig publicering på tre officiella språk — Upplysningar angående meddelandet om allmänt uttagningsprov — Publicering på samtliga officiella språk — Det språk som provet hålls på — Val av andraspråk bland tre officiella språk)

15

2013/C 313/28

Mål T-380/08: Tribunalens dom av den 13 september 2013 — Nederländerna mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Ansökan om tillgång till vissa konfidentiella avsnitt i kommissionens slutliga beslut avseende en kartell — Beslut att neka tillgång till handlingarna — Motiveringsskyldighet — Skyldighet att genomföra en konkret och individuell prövning — Undantag avseende den enskildes privatliv och integritet — Undantag avseende skyddet för tredje mans affärsintressen — Undantag till skydd för syftet med utredningar — Övervägande allmänintresse — Lojalt samarbete)

16

2013/C 313/29

Mål T-525/08: Tribunalens dom av den 13 september 2013 — Poste Italiane mot kommissionen (Statligt stöd — Ränta på medel som satts in på löpande postkonton hos den italienska statliga finansförvaltningen — Beslut om att förklara stöd oförenligt med den gemensamma marknaden och om återkrav av stödet — Begreppet statligt stöd — Fördel)

16

2013/C 313/30

Mål T-536/08: Tribunalens dom av den 13 september 2013 — Huvis mot rådet (Dumpning — Import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Sydkorea — Bibehållande av antidumpningstullar efter en partiell interimsöversyn — Talan om ogiltigförklaring — Villkoret direkt och personligen berörd — Upptagande till sakprövning — Likabehandling och icke-diskriminering — Artikel 9.5 och artikel 21.1 i förordning (EG) nr 384/96 (nu artikel 9.5 och artikel 21.1 i förordning (EG) nr 1225/2009))

17

2013/C 313/31

Mål T-537/08: Tribunalens dom av den 13 september 2013 — Cixi Jiangnan Chemical Fiber m.fl. mot rådet (Dumpning — Import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Sydkorea — Bibehållande av antidumpningstullar efter en partiell interimsöversyn — Talan om ogiltigförklaring — Villkoret direkt och personligen berörd — Upptagande till sakprövning — Likabehandling och icke-diskriminering — Artikel 9.5 och artikel 21.1 i förordning (EG) nr 384/96 (nu artikel 9.5 och artikel 21.1 i förordning (EG) nr 1225/2009))

17

2013/C 313/32

Mål T-548/08: Tribunalens dom av den 13 september 2013 — Total mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för paraffinvax — Marknaden för råparaffin — Beslut som fastställer en överträdelse av artikel 81 EG — Fastställande av priser och uppdelning av marknaden — Rätten till försvar — Principen om att det ska finnas lagstöd för brott och straff — Oskyldighetspresumtionen — Vem som bär ansvaret för det rättstridiga agerandet — Ett moderbolags ansvar för att dotterbolagen har åsidosatt konkurrensreglerna — Moderbolagets avgörande inflytande — Presumtion för sådant inflytande vid aktieinnehav på närmare 100 procent)

18

2013/C 313/33

Mål T-566/08: Tribunalens dom av den 13 september 2013 — Total Raffinage Marketing mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för paraffinvax — Marknaden för råparaffin — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Prisfastställelse och uppdelning av marknader — Bevis för att konkurrensbegränsande samverkan föreligger — Begreppet en enda och fortlöpande överträdelse — Överträdelsens varaktighet — Avbrott i överträdelsen — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Likabehandling — Oskuldspresumtion — Ansvar för överträdelsen — Moderbolagets ansvar för dotterbolagens överträdelser av konkurrensregler — Moderbolagets avgörande inflytande — Presumtion som kan motbevisas vid innehav av 100 procent av aktiekapitalet — Proportionalitet — Avrundningsmetod — Obegränsad behörighet)

18

2013/C 313/34

Mål T-126/09: Tribunalens dom av den 12 september 2013 — Italien mot kommissionen (Språkregler — Meddelanden om allmänna uttagningsprov för rekrytering av handläggare — Offentliggörande i fulltext på tre officiella språk — Information avseende meddelandena om allmänna uttagningsprov — Offentliggörande på samtliga officiella språk — Språk som används för delproven — Val av andraspråk bland tre officiella språk)

19

2013/C 313/35

Mål T-218/09: Tribunalens dom av den 12 september 2013 — Italien mot kommissionen (Språkregler — Meddelanden om allmänna uttagningsprov för rekrytering av assistenter — Språk som används för delproven — Val av andraspråk bland tre officiella språk)

19

2013/C 313/36

Mål T-347/09: Tribunalens dom av den 12 september 2013 — Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen (Statligt stöd — Vederlagsfri överföring av vissa nationella naturskyddsområden — Åtgärder för ekonomiskt stöd till stora naturskyddsprojekt — Beslut i vilket stöd förklaras förenligt med den gemensamma marknaden — Begreppet företag — Motiveringsskyldighet)

20

2013/C 313/37

Mål T-320/10: Tribunalens dom av den 13 september 2013 — Fürstlich Castell’sches Domänenamt mot harmoniseringsbyrån — Castel Frères (CASTEL) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket CASTEL — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 — Upptagande till sakprövning — Absolut registreringshinder som inte åberopats inför överklagandenämnden — Prövning av sakförhållandena på eget initiativ — Artikel 76.1 i förordning (EG) nr 207/2009)

20

2013/C 313/38

Mål T-551/10: Tribunalens dom av den 13 september 2013 — Fri-El Acerra mot kommissionen (Statligt stöd — Subvention till övertagande och omvandling av ett termoelektriskt kraftverk till ett biobränslekraftverk — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden — Tillämpning i tiden av riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål — Berättigade förväntningar — Stimulansverkan)

21

2013/C 313/39

Mål T-111/11: Tribunalens dom av den 13 september 2013 — ClientEarth mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Undersökningar som lämnats in till kommissionen avseende införlivande av miljödirektiv — Delvist avslag på ansökan om tillgång — Undantag avseende skyddet för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner — Konkret och individuell prövning — Förenlighet med Århuskonventionen — Övervägande allmänintresse — Följder av att fristen för att fatta ett uttryckligt beslut har överskridits — Omfattningen av skyldigheten att aktivt sprida miljöinformation)

21

2013/C 313/40

Mål T-214/11: Tribunalens dom av den 13 september 2013 — ClientEarth och PAN Europe mot EFSA (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Namn på experter som har yttrat sig över ett utkast till vägledning avseende den vetenskapliga dokumentation som ska bifogas ansökningar om godkännande för försäljning av växtskyddsmedel och verksamma ämnen i sådana medel — Avslag på ansökan om tillgång till handlingar — Undantag avseende skyddet för den enskildes privatliv och integritet — Skydd av personuppgifter — Förordning (EG) nr 45/2001 — Motiveringsskyldighet)

21

2013/C 313/41

Mål T-264/11 P: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — De Nicola mot BEI (Överklagande — Personalmål — Personal vid EIB — Utvärdering — Befordran — Utvärderings-och befordringsförfarande 2007 — Överklagandenämndens beslut — Mobbning — Skälig frist — Yrkande om ogiltigförklaring — Yrkande om ersättning)

22

2013/C 313/42

Mål T-331/11: Tribunalens dom av den 12 september 2013 — Besselink mot rådet (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Utkast till rådets beslut att bemyndiga kommissionen att förhandla om Europeiska unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna — Undantag som rör skyddet för det allmänna samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser — Delvis tillgång — Motiveringsskyldighet — Begäran om åtgärder för processledning eller bevisupptagning — Avvisning)

22

2013/C 313/43

Mål T-380/11: Tribunalens dom av den 12 september 2013 — Palirria Souliotis mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Gemensamma tulltaxan — Klassificering i Kombinerade nomenklaturen — Tulltaxenummer — Regleringsakt som medför genomförandeåtgärder — Avvisning)

23

2013/C 313/44

Mål T-383/11: Tribunalens dom av den 13 september 2013 — Makhlouf mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av penningmedel och ekonomiska resurser — Restriktioner för inresa till och transitering genom unionens territorium — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning — Grundläggande rättigheter)

23

2013/C 313/45

Mål T-418/11 P: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — De Nicola mot Europeiska investeringsbanken (Överklagande — Personalmål — Personal vid EIB — Sjukförsäkring — Nekad ersättning för sjukkostnader — Begäran om att en oberoende läkare ska utses — Rimlig frist — Avslag på ansökan om förlikningsförfarande — Talan om ogiltigförklaring — Ansökan om ersättning för sjukkkostnader — Litis pendens)

23

2013/C 313/46

Mål T-457/11: Tribunalens dom av den 12 september 2013 — Valeo Vision mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Gemensamma tulltaxan — Klassificering i Kombinerade nomenklaturen — Tulltaxenummer — Villkoret personligen berörd ej uppfyllt — Regleringsakt som medför genomförandeåtgärder — Avvisning)

24

2013/C 313/47

Mål T-492/11: Tribunalens dom av den 12 september 2013 — ”Rauscher” Consumer Products mot harmoniseringsbyrån (Återgivning av en tampong) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett figurmärke föreställande en tampong — Absolut registreringshinder — Avsaknad av särskiljningsförmåga — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

24

2013/C 313/48

Mål T-563/11: Tribunalens dom av den 13 september 2013 — Anouba mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av penningmedel och ekonomiska tillgångar — Bevisbörda — Uppenbart oriktig bedömning — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Tredskodom — Interventionsansökan — Anledning saknas att döma i saken)

24

2013/C 313/49

Mål T-592/11: Tribunalens dom av den 13 september 2013 — Anbouba mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av penningmedel och ekonomiska resurser — Oskuldspresumtion — Bevisbörda — Uppenbart oriktig bedömning — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet)

25

2013/C 313/50

Mål T-618/11 P: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — De Nicola mot EIB (Överklagande — Personalmål — EIB:s personal — Bedömning — Befordran — Bedömnings- och befordringsförfarandet för år 2008 — Prövningsorganets beslut — Kontrollens omfattning — Bedömningsrapport — Invändning om rättsstridighet — Skälig tidsfrist — Talan om ogiltigförklaring — Skadeståndstalan — Litis pendens)

25

2013/C 313/51

Mål T-383/13: Talan väckt den 17 juli 2013 — Antonios Chatzianagnostou mot rådet m.fl.

26

2013/C 313/52

Mål T-386/13: Talan väckt den 29 juli 2013 — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB m.fl. mot rådet och kommissionen

27

2013/C 313/53

Mål T-402/13: Talan väckt den 31 juli 2013 — Orange mot kommissionen

28

2013/C 313/54

Mål T-406/13: Talan väckt den 29 juli 2013 — Gossio mot rådet

28

2013/C 313/55

Mål T-416/13: Talan väckt den 13 augusti 2013 — Stanleybet Malta och Stanley International Betting mot kommissionen

29

2013/C 313/56

Mål T-427/13: Talan väckt den 12 augusti 2013 — Gruppo Norton mot harmoniseringsbyrån — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

30

2013/C 313/57

Mål T-428/13: Talan väckt den 19 augusti 2013 — IOC-UK mot rådet

30

2013/C 313/58

Mål T-433/13: Talan väckt den 20 augusti 2013 — Petropars Iran m.fl. mot rådet

31

2013/C 313/59

Mål T-453/13: Talan väckt den 26 augusti 2013 — Klaes mot harmoniseringsbyrån

31

2013/C 313/60

Mål T-458/13: Talan väckt den 23 augusti 2013 — Larrañaga Otaño mot harmoniseringsbyrån (GRAPHENE)

32

2013/C 313/61

Mål T-459/13: Talan väckt den 23 augusti 2013 — Larrañaga Otaño mot harmoniseringsbyrån (GRAPHENE)

32

2013/C 313/62

Mål T-467/13: Talan väckt den 28 augusti 2013 — Arrow Group och Arrow Generics mot kommissionen

32

2013/C 313/63

Mål T-482/13: Talan väckt den 9 september 2013 — MedSkin Solutions Dr. Suwelack mot harmoniseringsbyrån — Cryo-Save (CryoSafe)

33

2013/C 313/64

Mål T-487/13: Talan väckt den 6 september 2013 — Navarra de Servicios y Tecnologías mot kommissionen

34

 

Personaldomstolen

2013/C 313/65

Mål F-83/08: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 19 september 2013 — Gheysens mot rådet (Personalmål — Kontraktsanställd för övriga uppgifter — Anställningsvillkor — Funktionsgrupp — Överensstämmelse mellan arbetsuppgifter och funktionsgrupper — Anställningens varaktighet)

35

2013/C 313/66

Mål F-31/13: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 19 september 2013 — Marcuccio mot kommissionen (Personalmål — Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna — Ansökan som ingetts per fax inom fristen, förlängd med tio dagar med hänsyn till avstånd — Ansökan som inkommit per post inom tio dagar därefter — Dessa båda ansökningar är ej identiska — Talan har väckts för sent)

35


SV

 

Top