EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:131E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 131, 8 maj 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.CE2013.131.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 131E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
8 maj 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet
SESSIONEN 2011–2012
Sammanträdena den 25–27 oktober 2011
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 48 E, 18.2.2012.
De texter som antogs den 25 oktober 2011 beträffande ansvarsfrihet för budgetåret 2009 har offentliggjorts i EUT L 313, 26.11.2011.
ANTAGNA TEXTER

 

Tisdagen den 25 oktober 2011

2013/C 131E/01

Alternativ tvistlösning i civil-, handels- och familjerättsliga ärendenEuropaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om alternativ tvistlösning i civil-, handels- och familjerättsliga ärenden (2011/2117(INI))

1

2013/C 131E/02

Rörlighet och integrering av personer med funktionshinderEuropaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om rörlighet och integrering av personer med funktionsnedsättning och EU:s handikappstrategi 2010–2020 (2010/2272(INI))

9

2013/C 131E/03

Modernisering av offentlig upphandlingEuropaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om modernisering av offentlig upphandling (2011/2048(INI))

25

2013/C 131E/04

Främjande av arbetskraftens rörlighetEuropaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om att främja arbetskraftens rörlighet inom Europeiska unionen (2010/2273(INI))

35

2013/C 131E/05

Ömsesidig utvärdering av tjänstedirektivetEuropaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om den ömsesidiga utvärderingen av tjänstedirektivet (2011/2085(INI))

46

2013/C 131E/06

Global ekonomisk styrningEuropaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om global ekonomisk styrning (2011/2011(INI))

51

2013/C 131E/07

Situationen för ensamstående mödrarEuropaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om situationen för ensamstående mödrar (2011/2049(INI))

60

2013/C 131E/08

Organiserad brottslighet i Europeiska unionenEuropaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om organiserad brottslighet i Europeiska unionen (2010/2309(INI))

66

2013/C 131E/09

Fjärde högnivåforumet om biståndseffektivitetEuropaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om det fjärde högnivåforumet om biståndseffektivitet (2011/2145(INI))

80

 

Onsdagen den 26 oktober 2011

2013/C 131E/10

Agendan för ny kompetens och arbetstillfällenEuropaparlamentets resolution av den 26 oktober 2011 om agendan för ny kompetens och arbetstillfällen (2011/2067(INI))

87

 

Torsdagen den 27 oktober 2011

2013/C 131E/11

Ombudsmannens årsrapport för 2010Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2011 om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2010 (2011/2106(INI))

103

2013/C 131E/12

Situationen i Egypten och Syrien, särskilt för kristnaEuropaparlamentets resolution av den 27 oktober 2011 om situationen i Egypten och Syrien, särskilt för de kristna samfunden

108

2013/C 131E/13

Den senaste utvecklingen i UkrainaEuropaparlamentets resolution av den 27 oktober 2011 om den senaste utvecklingen i Ukraina

113

2013/C 131E/14

Det hot mot folkhälsan som antimikrobiell resistens utgörEuropaparlamentets resolution av den 27 oktober 2011 om det hot mot folkhälsan som antimikrobiell resistens utgör

116

2013/C 131E/15

Tibet, i synnerhet nunnors och munkars självbränningEuropaparlamentets resolution av den 27 oktober 2011 om Tibet, särskilt fallen av självbränningar bland nunnor och munkar

121

2013/C 131E/16

BahrainEuropaparlamentets resolution av den 27 oktober 2011 om Bahrain

125

2013/C 131E/17

Fallet Rafah Nached i SyrienEuropaparlamentets resolution av den 27 oktober 2011 om fallet med Rafah Nashed i Syrien

129


 

III   Förberedande akter

 

EUROPAPARLAMENTET

 

Tisdagen den 25 oktober 2011

2013/C 131E/18

Ändringsbudget nr 5/2011 för budgetåret 2011, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen och avsnitt X – Europeiska utrikestjänstenEuropaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2011 för budgetåret 2011, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen och avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (13991/2011 – C7-0244/2011 – 2011/2131(BUD))

131

2013/C 131E/19

Däck på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om däck och däckmontering på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (kodifiering) (KOM(2011)0120 – C7-0071/2011 – 2011/0053(COD))

133

P7_TC1-COD(2011)0053
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen av den 25 oktober 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/…/EU om däck och däckmontering på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (kodifiering)
 (1)

134

LISTA ÖVER BILAGOR

138

2013/C 131E/20

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG vad gäller tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer (KOM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

139

P7_TC1-COD(2011)0002
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen av den 25 oktober 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/…/EU om ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer

140

2013/C 131E/21

Motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/68/EG vad gäller bestämmelser om motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet (KOM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

140

P7_TC1-COD(2010)0195
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen av den 25 oktober 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/…/EU om ändring av direktiv 97/68/EG vad gäller bestämmelserna om motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet

141

 

Onsdagen den 26 oktober 2011

2013/C 131E/22

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012 med rådets ändringar – alla avsnittEuropaparlamentets resolution av den 26 oktober 2011 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012 med rådets ändringar – alla avsnitt (13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)) och ändringsskrivelserna nr 1/2012 (KOM(2011)0372) och 2/2012 (KOM(2011)0576) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012

142

2013/C 131E/23

Ingående av samarbetsavtalet om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 oktober 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av samarbetsavtalet om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge (11114/2011 – C7-0184/2011 – 2011/0033(NLE))

155

2013/C 131E/24

Avtal mellan Förenta staterna och EG om främjande, tillhandahållande och användning av de satellitbaserade navigationssystemen Galileo och GPS ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 oktober 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om främjande, tillhandahållande och användning av de satellitbaserade navigationssystemen Galileo och GPS och relaterade tillämpningar mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan (11117/2011 – C7-0185/2011 – 2011/0054(NLE))

156

2013/C 131E/25

Ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 oktober 2011 om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (omarbetning) (KOM(2010)0784 – C7-0030/2011 – 2010/0387(CNS))

156

2013/C 131E/26

Finansiella bestämmelser för unionens årliga budget ***IEuropaparlamentets ändringar antagna den 26 oktober 2011 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella bestämmelser för unionens årliga budget (KOM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))

158

 

Torsdagen den 27 oktober 2011

2013/C 131E/27

Sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF (KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

270

P7_TC1-COD(2010)0064
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen av den 27 oktober 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/…/EU om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF

271

BILAGA

271

2013/C 131E/28

Miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd och om innehållet i det beviljade skyddet ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning) (KOM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

271

P7_TC1-COD(2009)0164
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen av den 27 oktober 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/…/EU om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning)

272

BILAGA

273

2013/C 131E/29

Avtal mellan EU och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till Australiens tull- och gränsbevakningsmyndighet (09825/2011 – C7-0304/2011 – 2011/0126(NLE))

274


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Politiska ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▐.

Tekniska rättelser och justeringar gjorda av ansvariga enheter: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med kursiv stil och strykningar med symbolen ║.

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top