Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:379:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 379, 8 december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.379.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 379

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
8 december 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2012/C 379/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 373, 1.12.2012

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2012/C 379/02

Mål C-301/10: Domstolens dom (första avdelningen) av den 18 oktober 2012 — Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Fördragsbrott — Föroreningar och olägenheter — Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse — Direktiv 91/271/EEG — Artiklarna 3, 4 och 10 — Bilaga 1 A och B)

2

2012/C 379/03

Mål C-364/10: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 oktober 2012 — Ungern mot Republiken Slovakien (Fördragsbrott — Artikel 259 FEUF — Unionsmedborgarskap — Artikel 21 FEUF — Direktiv 2004/38/EG — Rätt till fri rörlighet inom medlemsstaternas territorier — Ungerns president — Förbud mot att resa in i Republiken Slovakien — Diplomatiska förbindelser mellan medlemsstater)

2

2012/C 379/04

Mål C-385/10: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato — Italien) — Elenca Srl mot Ministero dell’Interno (Fri rörlighet för varor — Kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan — Inre beklädnad av skorstenar och skorstensrör — CE-märkning saknas — Saluföring utesluten)

3

2012/C 379/05

Mål C-498/10: Domstolens dom (första avdelningen) av den 18 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden — Nederländerna) — X NV mot Staatssecretaris van Financiën (Frihet att tillhandahålla tjänster — Restriktioner — Skattelagstiftning — Innehållande av källskatt på lön som en tjänstemottagare som har hemvist i landet ska tillämpa på lön som betalas till en tjänsteleverantör med hemvist i en annan medlemsstat — Sådan skyldighet föreligger inte när det gäller en tjänsteleverantör med hemvist i samma medlemsstat)

3

2012/C 379/06

Mål C-502/10: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State — Nederländerna) — Staatssecretaris van Justitie mot Mangat Singh (Direktiv 2003/109/EG — Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning — Tillämpningsområde — Artikel 3.2 e — Bosättningen grundas på ett formellt begränsat tillstånd)

4

2012/C 379/07

Mål C-583/10: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Förenade kungariket) — United States of America mot Christine Nolan (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 98/59/EG — Skydd för arbetstagare — Kollektiv uppsägning — Tillämpningsområde — Nedläggning av en amerikansk militärbas — Information till och samråd med arbetstagare — Tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att inleda överläggningar — Domstolen saknar behörighet)

5

2012/C 379/08

Mål C-603/10: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Upravno sodišče Republike Slovenije — Slovenien) — Pelati d.o.o. mot Republika Slovenija (Tillnärmning av lagstiftning — Direktiv 90/434/EEG — Gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater — Artikel 11.1 a — Nationell lagstiftning enligt vilken skattelättnader endast beviljas om ett tillstånd har meddelats — Krav på att ansökan om tillstånd som ska ges in minst 30 dagar innan den planerade transaktionen genomförs)

5

2012/C 379/09

Mål C-614/10: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 oktober 2012 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike (Fördragsbrott — Direktiv 95/46/EG — Behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter — Skydd för enskilda personer — Artikel 28.1 — Nationell tillsynsmyndighet — Krav på oberoende — Tillsynsmyndigheten och förbundskanslerns kansli — Personliga och organisatoriska kopplingar)

6

2012/C 379/10

Mål C-37/11: Domstolens dom (första avdelningen) av den 18 oktober 2012 — Europeiska kommissionen mot Republiken Tjeckien (Fördragsbrott — Upptagande till sakprövning — Förordning nr 1234/2007 — Artikel 115 — Bilaga XV — Punkt 1.2 — Tillägg till bilaga XV — Del A — Beteckningarna ”smör” och ”bredbart smör” — Beteckningen pomazánkové máslo (bredbart smör) — Förteckning över undantag)

6

2012/C 379/11

Förenade målen C-101/11 P och C-102/11 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 18 oktober 2012 — Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel, Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) mot José Manuel Baena Grupo SA (Överklagande — Gemenskapsformgivning — Förordning (EG) nr 6/2002 — Artiklarna 6, 25.1 b och e, och 61 — Registrerad gemenskapsformgivning som föreställer en sittande figur — Äldre gemenskapsfigurmärke — Helhetsintrycken skiljer sig åt — Formgivarens grad av frihet — Kunnig användare — Domstolskontrollens omfattning — Bristande motivering)

7

2012/C 379/12

Mål C-173/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Förenade kungariket) — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd mot Sportradar GmbH, Sportradar AG (Direktiv 96/9/EG — Rättsligt skydd för databaser — Artikel 7 — Sui generis-rätt — Databas med uppgifter om pågående fotbollsmatcher — Begreppet ”återanvändning” — Fråga var återanvändningen sker)

7

2012/C 379/13

Mål C-218/11: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 18 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Ítélőtábla — Ungern) — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe, tidigare Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe mot Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság (Direktiv 2004/18/EG — Offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster — Artiklarna 44.2, 47.1 b, 47.2 och 47.5 — Anbudssökandenas eller anbudsgivarnas ekonomiska och finansiella ställning — Miniminivå för ställningen som fastställs på grundval av en enda post i balansräkningen — Bokföringspost som kan påverkas av skillnader mellan de nationella rättsordningarna avseende bolags årsredovisning)

8

2012/C 379/14

Mål C-234/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad-Varna — Bulgarien) — TETS Haskovo AD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno ypravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Beskattning — Mervärdesskatt — Avdragsrätt — Apportegendom i natura — Rivning av byggnader — Nybyggnation — Justering)

9

2012/C 379/15

Förenade målen C-302/11 — C-305/11: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 18 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato — Italien) — Rosanna Valenza (C-302/11 och C-304/11), Maria Laura Altavista (C-303/11), Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini (C-305/11) mot Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausul 4 — Avtal om visstidsanställning inom den offentliga sektorn — Nationell konkurrensmyndighet — Stabiliseringsförfarande — Visstidsanställda anställs som ordinarie tjänstemän utan offentligt uttagningsprov — Fastställande av anställningstid — Anställningstid som fullgjorts under visstidsanställning beaktas inte till någon del — Icke-diskrimineringsprincipen)

9

2012/C 379/16

Mål C-371/11: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 18 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Hof van Beroep te Gent — Belgien) — Punch Graphix Prepress Belgium NV mot Belgische Staat (Begäran om förhandsavgörande — Upptagande till sakprövning — Hänvisning i nationell rätt till unionsrätten — Direktiv 90/435/EEG — Direktiv 90/434/EEG — Förhindrande av ekonomisk dubbelbeskattning — Undantag — Likvidation av ett dotterbolag i samband med en fusion — Vinstutdelning — Begreppet likvidation)

10

2012/C 379/17

Mål C-402/11 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 18 oktober 2012 — Jager & Polacek GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Invändning — Förordning (EG) nr 2868/95 — Regel 18.1 — Rättslig kvalificering av ett meddelande från harmoniseringsbyrån, i vilket byrån informerar om att en invändning har ansetts kunna tas upp till sakprövning — Rätt till ett effektivt rättsmedel)

10

2012/C 379/18

Mål C-428/11: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 18 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Förenade kungariket) — Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings och Peter Henry mot Office of Fair Trading (Direktiv 2005/29/EG — Otillbörliga affärsmetoder — Affärsmetod som innebär att konsumenten informeras om att han eller hon har vunnit ett pris men som kräver att konsumenten ådrar sig en kostnad för att motta priset)

11

2012/C 379/19

Mål C-525/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Augstākās tiesas Senāts — Lettland) — Mednis SIA mot Valsts ieņēmumu dienests (Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 183 — Villkoren för återbetalning av överskjutande mervärdesskatt — Nationell lagstiftning som skjuter upp återbetalningen av en del av den överskjutande mervärdesskatten till dess att den beskattningsbara personens årliga skattedeklaration prövats — Principerna om skatteneutralitet och proportionalitet)

12

2012/C 379/20

Mål C-588/11 P: Domstolens beslut av den 18 september 2012 — Omnicare, Inc. mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Astellas Pharma GmbH (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering av ordmärket OMNICARE — Invändning — Överklagandenämndens beslut att avslå ansökan — Talan — Tribunalens dom genom vilken den ogillat talan — Återkallande av invändningen — Anledning saknas att döma i saken)

12

2012/C 379/21

Mål C-396/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 27 augusti 2012 — A.M. van der Ham, A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren mot College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

13

2012/C 379/22

Mål C-413/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Salamanca (Spanien) den 11 september 2012 — Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León

13

2012/C 379/23

Mål C-416/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 14 september 2012 — Wikom Elektrik GmbH mot VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte mbH

14

2012/C 379/24

Mål C-422/12: Överklagande ingett den 17 september 2012 av Industrias Alen SA de CV av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 10 juli 2012. i mål T-135/11, Clorox mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) — Industrias Alen (Cloralex)

14

2012/C 379/25

Mål C-424/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Oradea (Rumänien) den 18 september 2012 — SC Fatorie SRL mot Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor

15

2012/C 379/26

Mål C-428/12: Talan väckt den 20 september 2012 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

15

2012/C 379/27

Mål C-436/12 P: Överklagande ingett den 28 september 2012 av Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque srl, i likvidation, av det beslut som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 12 juli 2012 i mål T-264/00, Compagnia Generale delle Acque mot kommissionen

16

2012/C 379/28

Mål C-438/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht München (Tyskland) den 2 oktober 2012 — Irmengard Weber mot Mechthilde Weber

16

2012/C 379/29

Mål C-453/12: Talan väckt den 9 oktober 2012 — Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd

17

2012/C 379/30

Mål C-462/12: Talan väckt den 12 oktober 2012 — Europeiska kommissionen mot Ungern

18

2012/C 379/31

Mål C-466/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Svea hovrätt (Sverige) den 18 oktober 2012 — Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd/Retriever Sverige AB

19

2012/C 379/32

Mål C-47/11: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 14 september 2012 (begäran om förhandsavgörande från Judecătoria Timișoara — Rumänien) SC Volksbank România SA mot Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor CRPC ARAD TIMIȘ

19

2012/C 379/33

Mål C-473/11: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 18 september 2012 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna

20

2012/C 379/34

Mål C-88/12: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 14 september 2012 (begäran om förhandsavgörande av Rechtbank Roermond, Nederländerna) — Brottmål mot Jibril Jaoo

20

 

Tribunalen

2012/C 379/35

Mål T-161/06: Tribunalens dom av den 25 oktober 2012 — Arbos mot kommissionen (Skadeståndstalan — Kultur 2000-programmet — Bidrag beviljade inom ramen för projekt — Begäran om utbetalning av olika belopp — Artikel 44.1 c i rättegångsreglerna — Avvisning)

21

2012/C 379/36

Mål T-216/09: Tribunalens dom av den 25 oktober 2012 — Astrim och Elyo Italia mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Underhållstjänster beträffande luftkonditionerings-, värme- och ventilationsanläggningar vid gemensamma forskningscentret Ispra — Avslag på en anbudsgivares anbud — Tolkning av ett villkor i förfrågningsunderlaget — Motiveringsskyldighet)

21

2012/C 379/37

Mål T-503/10: Tribunalens dom av den 25 oktober 2012 — IDT Biologika mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Leverans i Serbien av rabiesvaccin — Avslag på en anbudsgivares anbud — Tilldelning av kontraktet till en annan anbudsgivare)

22

2012/C 379/38

Mål T-552/10: Tribunalens dom av den 25 oktober 2012 — riha mot harmoniseringsbyrån — Lidl Stiftung (VITAL&FIT) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket VITAL&FIT — Det äldre nationella ordmärket VITAFIT — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

22

2012/C 379/39

Mål T-191/11: Tribunalens dom av den 25 oktober 2012 — Automobili Lamborghini Holding mot harmoniseringsbyrån — Miura Martínez (Miura) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Miura — Det äldre nationella ordmärket och internationella figurmärket MIURA — Rätten till försvar — Rätten att yttra sig — Artikel 75 i förordning (EG) nr 207/2009 — Delgivning med normal postförsändelse — Regel 62, punkterna 1 och 5 i förordning (EG) nr 2868/95)

23

2012/C 379/40

Mål T-53/12: Tribunalens dom av den 26 oktober 2012 — CF Sharp Shipping Agencies mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Talan om ogiltigförklaring — Motiveringsskyldighet)

23

2012/C 379/41

Mål T-63/12: Tribunalens dom av den 26 oktober 2012 — Oil Turbo Compressor mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Talan om ogiltigförklaring — Motiveringsskyldighet)

24

2012/C 379/42

Mål T-435/12: Talan väckt den 24 september 2012 — Bacardi mot harmoniseringsbyrån — Granette & Starorežná Distilleries (42 BELOW)

24

2012/C 379/43

Mål T-436/12: Talan väckt den 28 september 2012 — Deutsche Rockwool Mineralwoll mot harmoniseringsbyrån — Ceramicas del Foix (Rock & Rock)

25

2012/C 379/44

Mål T-443/12: Talan väckt den 5 oktober 2012 — ancotel GmbH mot harmoniseringsbyrån (ancotel.)

25

2012/C 379/45

Mål T-445/12: Talan väckt den 8 oktober 2012 — Koscher + Würtz mot harmoniseringsbyrån — Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS)

26

2012/C 379/46

Mål T-447/12: Talan väckt den 10 oktober 2012 — Visa Europe mot kommissionen

26

2012/C 379/47

Mål T-448/12: Talan väckt den 10 oktober 2012 — Davril mot rådet och kommissionen

27

2012/C 379/48

Mål T-456/12: Talan väckt den 17 oktober 2012 — British Telecommunications mot kommissionen

27

2012/C 379/49

Mål T-460/12: Talan väckt den 17 oktober 2012 — Virgin Media Ltd mot Europeiska kommissionen

28

2012/C 379/50

Mål T-461/12: Talan väckt den 19 oktober 2012 — Flughafen Lübeck mot kommissionen

29

2012/C 379/51

Mål T-462/12: Talan väckt den 19 oktober 2012 — Pilkington Group mot kommissionen

30

2012/C 379/52

Mål T-463/12: Talan väckt 22 oktober 2012 — Popp und Zech mot harmoniseringsbyrån — Müller-Boré & Partner (MB)

31

2012/C 379/53

Mål T-464/12 P (R): Överklagande ingett den 15 oktober 2012 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 3 augusti 2012 i mål F-57/12 R, Marcuccio mot kommissionen

32

2012/C 379/54

Mål T-465/12: Talan väckt den 19 oktober 2012 — AGC Glass Europe m.fl. mot kommissionen

32

 

Personaldomstolen

2012/C 379/55

Mål F-34/11: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 13 september 2012 — Markland mot Europol (Personalmål — Anställda vid Europol — Avtal om tillfällig anställning — Tillämpning av anställningsvillkoren för övriga anställda — Placering i lönegrad — Uppenbart att talan ska ogillas)

34

2012/C 379/56

Mål F-108/12: Talan väckt den 28 september 2012 — ZZ mot kommissionen

34

2012/C 379/57

Mål F-110/12: Talan väckt den 1 oktober 2012 — ZZ mot EMA

34

2012/C 379/58

Mål F-111/12: Talan väckt den 2 oktober 2012 — ZZ mot kommissionen

35

2012/C 379/59

Mål F-112/12: Talan väckt den 4 oktober 2012 — ZZ m.fl. mot kommissionen

35

2012/C 379/60

Mål F-116/12: Talan väckt den 15 oktober 2012 — ZZ mot Frontex

35

2012/C 379/61

Mål F-119/12: Talan väckt den 17 oktober 2012 — ZZ mot Europeiska polisbyrån

36

2012/C 379/62

Mål F-120/12: Talan väckt den 17 oktober 2012 — ZZ mot Europol

36

2012/C 379/63

Mål F-121/12: Talan väckt den 17 oktober 2012 — ZZ mot Europol

36

2012/C 379/64

Mål F-16/10: Personaldomstolens beslut av den 18 oktober 2012 — Verstreken mot Rådet

37


SV

 

Top