Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:366:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 366, 24 november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.366.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 366

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
24 november 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2012/C 366/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 355, 17.11.2012

1

 

Domstolen

2012/C 366/02

Nya ledamöter i domstolen har avlagt ed

2

2012/C 366/03

Val av domstolens ordförande

2

2012/C 366/04

Val av domstolens vice ordförande

2

2012/C 366/05

Val av ordförande på avdelningarna med fem domare

3

2012/C 366/06

Val av ordförande på avdelningarna med tre domare

3

2012/C 366/07

Domarnas indelning på avdelningarna med fem domare

3

2012/C 366/08

Domarnas indelning på avdelningarna med tre domare

4

2012/C 366/09

Listor för att fastställa domstolens sammansättningar

4

2012/C 366/10

Utnämning av förste generaladvokat

6

2012/C 366/11

Den avdelning som ska ansvara för sådana mål som avses i artikel 104b i rättegångsreglerna

6

 

Tribunalen

2012/C 366/12

Nya domare i tribunalen har avlagt ed

7


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2012/C 366/13

Förenade målen C-113/10, C-147/10 och C-234/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 september 2012 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland, High Court of Justice (Chancery Division) — Förenade kungariket, Tribunal de grande instance de Nanterre — Frankrike) — Zuckerfabrik Jülich AG mot Hauptzollamt Aachen (C-113/10), British Sugar plc mot Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10) och Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable mot Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10) (Gemensam jordbrukspolitik — Gemensam organisation av marknaden — Socker- och isoglukosproducenter — Beräkning av produktionsavgifter — Giltigheten av en beräkningsmetod som beaktar fiktiva bidragsbelopp för de kvantiteter socker som exporterats utan bidrag — Lagstiftningens retroaktiva verkan — Växelkurs — Utbetalning av ränta)

8

2012/C 366/14

Mål C-587/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 september 2012 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof — Tyskland) — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) mot Finanzamt Plauen (Beskattning — Mervärdesskatt — Leverans av varor — Beskattning av kedjetransaktioner — Beslut att inte medge undantag från skatteplikt när det inte finns något registreringsnummer för mervärdesskatt för förvärvaren)

9

2012/C 366/15

Mål C-22/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen (Finland)) — Finnair Oyj mot Timy Lassooy (Luftfart — Förordning (EG) nr 261/2004 — Kompensation till passagerare vid nekad ombordstigning — Begreppet ”nekad ombordstigning” — Huruvida kvalificering som nekad ombordstigning är utesluten — Inställd flygning på grund av strejk på avreseflygplatsen — Omläggning av flygningarna efter den inställda flygningen — Rätt till kompensation för passagerarna på dessa flygningar)

9

2012/C 366/16

Mål C-75/11: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 4 oktober 2012 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike (Fördragsbrott — Unionsmedborgarskap — Rätten att fritt röra och uppehålla sig — Artiklarna 20 FEUF och 21 FEUF — Diskriminering på grund av nationalitet — Artikel 18 FEUF — Direktiv 2004/38/EG — Artikel 24 — Undantag — Räckvidd — Medlemsstat i vilken nedsatt pris på transport är förbehållet studerande vars föräldrar mottar familjebidrag i den staten)

10

2012/C 366/17

Mål C-115/11: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polen) — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o. mot Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social trygghet — Bestämmande av tillämplig lagstiftning — Förordning (EEG) nr 1408/71 — Artikel 14.2 b — Den som normalt arbetar inom två eller flera medlemsstaters territorier — Successiva anställningsavtal — Arbetsgivaren har sitt säte i den medlemsstat där arbetstagaren är stadigvarande bosatt — Arbete som uteslutande utförs i andra medlemsstater)

11

2012/C 366/18

Mål C-137/11: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 september 2012 (begäran om förhandsavgörande från Cour de travail du Bruxelles — Belgien) — Partena ASBL mot Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA (Social trygghet för migrerande arbetstagare — Förordning (EEG) nr 1408/71 — Artiklarna 13 och 14c — Tillämplig lagstiftning — Egenföretagare — System för social trygghet — Anslutning — Person som är anställd i en medlemsstat eller inte utövar någon verksamhet där — Utövande av verksamhet som egenföretagare i en annan medlemsstat — Bolagsföreträdare — Bosättning i en annan medlemsstat än den där bolaget har sitt säte — Förvaltning av bolaget från bosättningsstaten — Nationell regel som medför en icke motbevisbar presumtion för att förvärvsverksamhet som egenföretagare utövas i den medlemsstat där bolaget har sitt säte — Obligatorisk anslutning till systemet för social trygghet för egenföretagare i den medlemsstaten)

11

2012/C 366/19

Mål C-179/11: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 september 2012 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État — Frankrike) — CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti) mot Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration (Asylansökan — Direktiv 2003/9/EG — Miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna — Förordning (EG) nr 343/2003 — Skyldighet att garantera minimivillkor för mottagande till asylsökande under förfarandet för övertagande eller återtagande av den asylsökande av den ansvariga medlemsstaten — Fastställande av vilken medlemsstat som ansvarar för kostnaden för att tillhandahålla dessa minimivillkor)

12

2012/C 366/20

Mål C-249/11: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) — Hristo Byankov mot Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier — Direktiv 2004/38/EG — Artikel 27 — Administrativ åtgärd avseende förbud att lämna det nationella territoriet på grund av en obetald skuld gentemot en privaträttslig juridisk person — Rättssäkerhetsprincipen i förhållande till förvaltningsbeslut som vunnit laga kraft — Principerna om likvärdighet och effektivitet)

12

2012/C 366/21

Mål C-321/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Spanien) — Germán Rodríguez Cachafeiro och María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor mot Iberia, Líneas Aéreas de España SA (Luftfart — Förordning (EG) nr 261/2004 — Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning — Begreppet ”nekad ombordstigning” — Ett lufttrafikföretag har annullerat en passagerares boardingkort på grund av ett antagande om att en föregående flygning, för vilken incheckning skett samtidigt med incheckningen för den aktuella flygningen och vilken utförts av samma lufttrafikföretag, var försenad)

13

2012/C 366/22

Mål C-390/11: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší správní soud — Republiken Tjeckien) — CS AGRO Ronov s.r.o. mot Ministerstvo zemědělství (Jordbruk — Sockersektorn — Gemensam organisation av marknaden — Ansökan om omstruktureringsstöd — Åtagande från odlaren att upphöra med leveranser av en viss mängd kvotbetor — Begrepp — Ensidig förklaring från odlaren — Vägran att bevilja stöd — Huruvida gällande leveransavtal måste sägas upp)

14

2012/C 366/23

Mål C-391/11: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 4 oktober 2012 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott — Direktiv 2000/53/EG — Artikel 2 led 3 — Miljöskydd — Uttjänta fordon — Producentbegreppet)

14

2012/C 366/24

Mål C-392/11: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 27 september 2012 (begäran om förhandsavgörande från First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Förenade kungariket) — Field Fisher Waterhouse LLP mot Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Mervärdesskatt — Undantag från skatteplikt för uthyrning av fast egendom — Uthyrning av kontorslokaler — Tjänster som har ett samband med nämnda uthyrning — Kvalificering av transaktionen i mervärdesskattehänseende — Transaktion som utgörs av ett enda tillhandahållande eller av flera självständiga tillhandahållanden)

15

2012/C 366/25

Mål C-403/11: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 4 oktober 2012 — Europeiska kommissionen mot Kungariket Spanien (Fördragsbrott — Direktiv 2000/60/EG — Förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt — Offentliggörande och rapportering till kommissionen — Information till och samråd med allmänheten — Föreligger inte)

15

2012/C 366/26

Mål C-550/11: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad Varna — Bulgarien) — PIGI — Pavleta Dimova ET mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Avdragsrätt — Justering — Varustöld)

16

2012/C 366/27

Mål C-629/11 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 4 oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Offentlig upphandling som genomförts av kommissionen — Avslag på anbudet — Motiveringsskyldighet — Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 — Artikel 100.2 — Frist för att besvara en begäran om upplysningar — Förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 — Artikel 149.2)

16

2012/C 366/28

Mål C-669/11: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État — Frankrike) — Société ED et F Man Alcohols mot Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) (Skydd för unionens finansiella intressen — Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 — Materiellt tillämpningsområde — Begreppet skada på unionens finansiella intressen — Enkla anbudsinfordringar för export av vinalkohol som innehas av interventionsorganen — Export av alkohol utanför unionen sedan den föreskrivna fristen löpt ut — Förlust av uppfyllelsesäkerheten — Administrativa åtgärder — Administrativa sanktionsåtgärder — Förordning (EG) nr 360/95 — Förordning (EG) nr 1623/2000 — Retroaktiv tillämpning av den minst betungande sanktionsåtgärden)

17

2012/C 366/29

Mål C-38/11: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 18 juni 2012 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Amorin Energia BV mot Ministério das Finanças e da Administração Pública (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Artiklarna 49 FEUF och 54 FEU — Artiklarna 63 FEUF och 65 FEUF — Direktiv 90/434/EEG — Artikel 3.2 — Skattelagstiftning — Bolagsskatt — Beskattning av utdelning — Källskatt — Undantag — Innehav av ett minsta antal aktier i det bolag som står för utdelningen — Villkor — Minsta period av oavbrutet innehav av nämnda aktier — Villkor — Mottagande bolag som är hemmahörande eller inte hemmahörande i en viss medlemsstat — Särbehandling)

18

2012/C 366/30

Mål C-278/11 P: Domstolens beslut av den 12 juli 2012 — Densmore Ronald Dover mot Europaparlamentet (Överklagande — Bestämmelser för kostnadsersättningar och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter — Kontroll av användningen av ersättningar — Ersättning för assistans till ledamöterna — Bestyrkande av utgifter — Återkrav av felaktigt utbetalda belopp)

18

2012/C 366/31

Mål C-372/11 P: Domstolens beslut av den 12 juli 2012 — Power-One Italy SpA mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Projekt som samfinansieras genom det finansiella instrumentet LIFE — Utveckling av ett nytt energiförsörjningssystem för användning inom mobiltelefoni (Pneuma-projektet) — Beslut av kommissionen att avsluta projektet och att återkräva utbetalat förskott — Ersättning för den skada som påstås ha uppkommit)

19

2012/C 366/32

Mål C-384/11: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 12 juli 2012 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgien) — Tate & Lyle Investments Ltd mot Belgische Staat (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Artikel 63 FEUF — Skattelagstiftning — Utdelning — Källskatt — Förhindrande eller minskning av kedjebeskattning — Olika behandling av bolag med hemvist i landet och bolag utan hemvist i landet)

19

2012/C 366/33

Mål C-407/11 P: Domstolens beslut av den 12 juli 2012 — Government of Gibraltar mot Europeiska kommissionen, Konungariket Spanien, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Överklagande — Direktiv 92/43/EEG — Bevarande av livsmiljöer — Förteckning över områden av gemenskapsintresse i den mediterrana biogeografiska regionen — Upptagande i förteckningen, på Konungariket Spaniens inrådan, av platsen Estrecho oriental som omfattar en del av Brittiska Gibraltars territorialvatten och ett område i öppna havet — Talan om ogiltigförklaring — Odelbarhet — Rätten till försvar)

20

2012/C 366/34

Mål C-491/11 P: Domstolens beslut av den 27 juni 2012 — Fuchshuber Agrarhandel GmbH mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Gemensam jordbrukspolitik — Inköp av majs från det ungerska interventionsorganet — Otillräckliga lager — Kommissionens påstås ha åsidosatt sin kontrollskyldighet — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

20

2012/C 366/35

Mål C-493/11 P: Domstolens beslut av den 15 juni 2012 — United Technologies Corp. mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Karteller — Marknaden för installation och underhåll av hissar och rulltrappor — Böter — Moderbolag och dotterbolag — Ansvar för överträdelser av konkurrensreglerna)

20

2012/C 366/36

Mål C-494/11 P: Domstolens beslut av den 15 juni 2012 — Otis Luxembourg Sàrl, tidigare General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Karteller — Marknaden för installation och underhåll av hissar och rulltrappor — Böter — Moderbolag och dotterbolag — Ansvar för överträdelser av konkurrensreglerna)

21

2012/C 366/37

Mål C-608/11 P: Domstolens beslut av den 12 juli 2012 — Land Wien mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Atomenergi — Utbyggnad av kärnkraftverket i Mochovce (Republiken Slovakien) — Kommissionens beslut att avskriva klagomålet — Talan om ogiltigförklaring — Kommissionens avslag på begäran att få ta del av vissa handlingar — Passivitetstalan — Minimikraven i artikel 44.1 c i tribunalens rättegångsregler — Avvisning)

21

2012/C 366/38

Mål C-310/12: Talan väckt den 27 juni 2012 — Europeiska kommissionen mot Ungern

22

2012/C 366/39

Mål C-359/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Handelsgericht Wien (Österrike) den 30 juli 2012 — Michael Timmel mot Aviso Zeta AG

22

2012/C 366/40

Mål C-366/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 1 augusti 2012 — Finanzamt Dortmund-West mot Klinikum Dortmund gGmbH

23

2012/C 366/41

Mål C-385/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Székesfehérvári Törvényszék (Ungern) den 13 augusti 2012 — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2012/C 366/42

Mål C-395/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel (Luxemburg) den 27 augusti 2012 — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines mot Edenred Luxembourg SA

24

2012/C 366/43

Mål C-412/12: Talan väckt den 11 september 2012 — Europeiska kommissionen mot Republiken Cypern

24

2012/C 366/44

Mål C-415/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Arbeitsgericht Nienburg (Tyskland) den 13 september 2012 — Bianca Brandes mot Land Niedersachsen

25

2012/C 366/45

Mål C-419/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 14 september 2012 — Crono Service Scarl m.fl. mot Roma Capitale

25

2012/C 366/46

Mål C-420/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 14 september 2012 — Anitrav mot Roma Capitale

26

2012/C 366/47

Mål C-434/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 26 september 2012 — Slancheva sila EOOD mot Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ”Zemedelie” — Razplashtatelna agentsia

26

2012/C 366/48

Mål C-445/12: Överklagande ingett den 3 oktober 2012 av Rivella International AG av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 12 juli 2012 i mål T-170/11, Rivella International AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

27

2012/C 366/49

Mål C-70/11: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens åttonde avdelning den 5 juli 2012 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige

27

2012/C 366/50

Mål C-194/11: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 6 augusti 2012 (begäran om förhandsavgörande — Juzgado Constencioso Administrativo — Espagne) mot Susana Natividad Martínez Álvarez/Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

27

2012/C 366/51

Mål C-195/11 P: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 11 juli 2012 — Europeiska kommissionen mot Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd och Europeiska rådet

27

 

Tribunalen

2012/C 366/52

Mål T-426/08: Tribunalens dom av den 9 oktober 2012 — Italien mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — EGFJ — Utgifter som undantas från finansiering — Frukt och grönsaker — Socker — Bearbetning av citrusfrukter — Mjölk — Jordbruksgrödor — Schablonmässig finansiell korrigering — Proportionalitet — Motiveringsskyldighet — Oriktig bedömning föreligger inte)

28

2012/C 366/53

Mål T-591/08: Tribunalens dom av den 5 oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Tillhandahållande av IT-tjänster — Klassificering av en anbudsgivare i andra hand i kaskadssystemet — Talan om ogiltigförklaring — Skäl för uteslutning från anbudsförfarande — Intressekonflikt — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning — Likabehandling — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

28

2012/C 366/54

Mål T-150/09: Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners mot rådet (Dumpning — Import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Kina — Status som företag som verkar i en marknadsekonomi — Frist för antagande av beslut avseende denna status — Uppenbart oriktig bedömning — Bevisbörda — Anpassning av kostnader — Artikel 2.5 och 2.7 b och c i förordning (EG) nr 384/96 (nu artikel 2.5 och 2.7 b och c i förordning (EG) nr 1225/2009))

29

2012/C 366/55

Mål T-158/09: Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Grekland mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — Utgifter som undantas från finansiering — Avslut av räkenskaper för utbetalningsställen i medlemsstaterna beträffande utgifter som finansierats av EUGFJ — Medlemsstatens oaktsamhet vid återkrav av belopp som felaktigt utbetalats — Medlemsstaten får stå för de ekonomiska följderna av att återkravet ej genomförts)

29

2012/C 366/56

Mål T-170/09: Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener och Shanghai Prime Machinery mot rådet (Dumpning — Import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Kina — Status som företag som verkar i en marknadsekonomi — Frist för antagande av beslut avseende denna status — Principen om god förvaltningssed — Bevisbörda — Motiveringsskyldighet — Artiklarna 2.7 b, 2.7 c och 10 i förordning (EG) nr 384/96 (nu artiklarna 2.7 b, 2.7 c och 10 i förordning (EG) nr 1225/2009))

30

2012/C 366/57

Mål T-172/09: Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Gem-Year och Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) mot rådet (Dumpning — Import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Kina — Gemenskapsindustrin stöder klagomålet — Definition av den berörda produkten — Skada — Status som företag som verkar i en marknadsekonomi — Kostnaderna för de huvudsakliga insatsvarorna motsvarar till stor del marknadspriserna — Artikel 2.7 b och 2.7 c i förordning (EG) nr 384/96 (nu artikel 2.7 b och 2.7 c i förordning (EG) nr 1225/2009))

30

2012/C 366/58

Mål T-247/09: Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Tillhandahållande av tjänster för produktion och spridning av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning och liknande medier offline och online — Beslut att inte anta en anbudsgivares anbud och att tilldela en annan anbudsgivare kontraktet — Motiveringsskyldighet — Likabehandling — Uppenbart oriktig bedömning — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

31

2012/C 366/59

Mål T-183/10: Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Sviluppo Globale GEIE mot Europeiska kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Tillhandahållande av teknisk assistans till Syriens regering — Avslag på ansökan — Motiveringsskyldighet)

31

2012/C 366/60

Mål T-204/10: Tribunalens dom av den 5 oktober 2012 — Lancôme parfums et beauté & Cie mot harmoniseringsbyrån — Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Det gemenskapsrättsliga ordmärket COLOR FOCUS — Det äldre gemenskapsrättsliga ordmärket FOCUS — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Likhet mellan varumärkena — Artiklarna 8.1 b och 53.1 a i rådets förordning (EG) nr 207/2009 — Faktisk användning av det äldre varumärket — Missbruk av rättighet)

31

2012/C 366/61

Mål T-556/10: Tribunalens dom av den 11 oktober 2012 — Novatex mot rådet (Subventioner — Import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Iran, Pakistan och Förenade Arabemiraten — Slutgiltig utjämningstull och slutgiltigt uttag av den provisoriska tullen — Artiklarna 3.1, 3.2, 6 b och 7.2 i förordning (EG) nr 597/2009)

32

2012/C 366/62

Mål T-569/10: Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Bimbo mot harmoniseringsbyrån — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket BIMBO DOUGHNUTS — Det äldre nationella ordmärket DOGHNUTS — Relativt registreringshinder — Artikel 75 i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 — Yrkande om ändring — Upptagande till sakprövning)

32

2012/C 366/63

Mål T-333/11: Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Wessang mot harmoniseringsbyrån — Greinwald (star foods) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av figurmärket star foods som gemenskapsvarumärke — Äldre ord- och figurgemenskapsvarumärkena STAR SNACKS — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

32

2012/C 366/64

Mål T-366/11: Tribunalens dom av den 9 oktober 2012 — Bial-Portela mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av gemenskapsordmärket ZEBEXIR — Tidigare gemenskapsordmärket ZEBINIX — Relativa registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

33

2012/C 366/65

Mål T-371/11: Tribunalens beslut av den 16 oktober 2012 — Monier Roofing Components mot harmoniseringsbyrån (CLIMA COMFORT) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket CLIMA COMFORT — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Rätten att yttra sig — Artikel 75, andra meningen i förordning nr 207/2009 — Prövning av sakförhållandena på eget initiativ — Artikel 76.1 i förordning nr 207/2009)

33

2012/C 366/66

Mål T-360/10: Tribunalens beslut av den 3 oktober 2012 — Tecnimed mot harmoniseringsbyrån — Ecobrands (ZAPPER-CLICK) (Gemenskapsvarumärke — Tidsfrist för väckande av talan — För sent väckt talan — Oförutsebara omständigheter föreligger inte — Force majeure föreligger inte — Rätt till domstolsprövning — Uppenbart att talan ska avvisas)

34

2012/C 366/67

Mål T-622/11 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 11 oktober 2012 — Cervelli mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Utlandstillägg — Begäran om omprövning — Nya omständigheter — Uppenbart att överklagandet ska avvisas)

34

2012/C 366/68

Mål T-639/11: Tribunalens beslut av den 28 september 2012 — Heads! mot harmoniseringsbyrån (HEADS) (Gemenskapsvarumärke — Avslag på registreringsansökan — Återkallande av registreringsansökan — Anledning saknas att döma i saken)

34

2012/C 366/69

Mål T-31/12: Tribunalens beslut av den 9 oktober 2012 — Région Poitou-Charentes mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Strukturfonder — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Delvis upplysande, delvis förberedande rättsakt — Avvisning)

34

2012/C 366/70

Mål T-62/12: Tribunalens beslut av den 8 oktober 2012 — ClientEarth mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Rättsutlåtande av rådets rättstjänst angående ett förslag till parlamentets och rådets förordning om allmänhetens tillgång till parlamentets, rådets och kommissionens handlingar — Fastställande av beslut om vägran att lämna ut i sin helhet — Avvisning — Tidsfrist för talans väckande — Begreppet rättsakt mot vilken talan kan väckas i den mening som avses i artikel 230 FEUF — Bekräftande rättsakt)

35

2012/C 366/71

Mål T-389/12 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 11 oktober 2012 — EDF mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Konkurrens — Koncentrationer — Elmarknaden — Beslut om att godkänna en företagskoncentration under förutsättning att vissa åtaganden uppfylls — Förlängning av fristen för att uppfylla sina åtaganden nekas — Ansökan om interimistiska åtgärder — Krav på skyndsamhet föreligger inte)

35

2012/C 366/72

Mål T-378/12: Talan väckt den 14 augusti 2012 — Capitalizaciones Mercantiles mot harmoniseringsbyrån — Leineweber (X)

35

2012/C 366/73

Mål T-411/12: Talan väckt den 14 september 2012 — Celtipharm mot harmoniseringsbyrån — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

36

2012/C 366/74

Mål T-418/12: Talan väckt den 21 september 2012 — Beninca mot kommissionen

36

2012/C 366/75

Mål T-428/12: Talan väckt den 26 september 2012 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mot harmoniseringsbyrån (VALORES DE FUTURO)

37

2012/C 366/76

Mål T-431/12: Talan väckt den 28 september 2012 — Distillerie Bonollo m.fl. mot rådet

37

2012/C 366/77

Mål T-432/12: Talan väckt den 26 september 2012 — VTZ m.fl. mot Europeiska unionens råd

38

2012/C 366/78

Mål T-433/12: Talan väckt den 28 september 2012 — Steiff mot harmoniseringsbyrån (metallknapp som satts fast i mitten av ett tygdjurs öra)

39

2012/C 366/79

Mål T-434/12: Talan väckt den 28 september 2012 — Steiff mot harmoniseringsbyrån (tyglapp med metallknapp som sitter fast i mitten av ett tygdjurs öra)

39

2012/C 366/80

Mål T-442/12: Talan väckt den 5 oktober 2012 — Changmao Biochemical Engineering mot rådet

39

2012/C 366/81

Mål T-25/12: Tribunalens beslut av den 3 oktober 2012 — 3M Pumps/OHMI mot 3M (3M Pumps)

40

 

Personaldomstolen

2012/C 366/82

Mål F-102/12: Talan väckt den 25 september 2012 — ZZ mot parlamentet

41

2012/C 366/83

Mål F-107/12: Talan väckt den 28 september 2012 — ZZ mot EIB

41


SV

 

Top