Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:299:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 299, 4 oktober 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.299.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 299

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
4 oktober 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

482:e plenarsessionen den 11 och 12 juli 2012

2012/C 299/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förstärkning av de lokala myndigheternas, de icke-statliga organisationernas och arbetsmarknadsparternas deltagande och roll i genomförandet av Europa 2020-strategin” (förberedande yttrande)

1

2012/C 299/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Hur påverkar de nya finansiella bestämmelserna den europeiska banksektorn?” (yttrande på eget initiativ)

6

2012/C 299/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Europeiska teknikplattformar och industriell omvandling” (yttrande på eget initiativ)

12

2012/C 299/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Behovet av en europeisk försvarsindustri: aspekter som rör företagen, innovation och sociala frågor”

17

2012/C 299/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kvinnliga företagare – särskilda åtgärder för att främja tillväxten och sysselsättningen i EU” (yttrande på eget initiativ)

24

2012/C 299/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kvinnors roll som drivkraft för en utvecklings- och innovationsmodell inom jordbruket och på landsbygden” (yttrande på eget initiativ)

29

2012/C 299/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Relationerna mellan EU och Moldavien – Det organiserade civila samhällets roll”

34

2012/C 299/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhällets roll i flerpartshandelsavtalet mellan EU, Colombia och Peru”

39

2012/C 299/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kooperativ och utvecklingen av sektorn för jordbruksprodukter” (yttrande på eget initiativ)

45

2012/C 299/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Översyn av riktlinjerna från 1994 och 2005 för luftfarten och flygplatserna i EU” (tilläggsyttrande)

49


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

482:e plenarsessionen den 11 och 12 juli 2012

2012/C 299/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Omstruktureringar och planering för förändringar: Vilka lärdomar kan vi dra av de senaste årens erfarenheter?” (Grönbok) COM(2012) 7 final

54

2012/C 299/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer”COM(2011) 818 final

60

2012/C 299/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) och dess drift (från 2014)” — COM(2011) 831 final

72

2012/C 299/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG” — COM(2012) 73 final – 2012/0029 (COD)

76

2012/C 299/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen” — COM(2012) 84 final – 2012/0035 (COD)

81

2012/C 299/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förenklad överföring av motorfordon registrerade i en annan medlemsstat på den inre marknaden” — COM(2012) 164 final – 2012/0082 (COD)

89

2012/C 299/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om ökad solidaritet inom EU på asylområdet: En EU-agenda för bättre ansvarsfördelning och ökat ömsesidigt förtroende” — COM(2011) 835 final

92

2012/C 299/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Initiativet Bättre möjligheter för unga” — COM(2011) 933 final

97

2012/C 299/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Rättsliga frågor för perioden 2014–2020” — COM(2011) 759 final – 2011/0369 (COD)

103

2012/C 299/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och viseringar” — COM(2011) 750 final – 2011/0365 (COD)”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av asyl- och migrationsfonden” — COM(2011) 751 final – 2011/0366 (COD)”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna bestämmelser för asyl- och migrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering” — COM(2011) 752 final – 2011/0367 (COD)”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering” — COM(2011) 753 final – 2011/0368 (COD)

108

2012/C 299/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Vitbok – En agenda för tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner” — COM(2012) 55 final

115

2012/C 299/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om inrättande av programmet ’Ett Europa för medborgarna’ för perioden 2014–2020” — COM(2011) 884 final — 2011/0436 (APP)

122

2012/C 299/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om frysning och förverkande av vinning av brott i Europeiska unionen” — COM(2012) 85 final – 2012/0036 (COD)

128

2012/C 299/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik” — COM(2011) 804 final – 2011/0380 (COD)

133

2012/C 299/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska sociala kommittén samt Regionkommittén: Säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter – en strategi med stort europeiskt mervärde för att främja Europas smaker” — COM(2012) 148 final

141

2012/C 299/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden” — COM(2012) 155 final – 2012/0077 (COD)

145

2012/C 299/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Högpresterande datorsystem: Europas plats i en global kapplöpning” — COM(2012) 45 final

148

2012/C 299/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll”COM(2012) 129 final – 2012/62 (COD) och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations (ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG” — COM(2012) 134 final – 2012/65 (COD)

153

2012/C 299/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om återvinning av fartyg” — COM(2012) 118 final – 2012/0055 (COD)

158

2012/C 299/30

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Inremarknadsakten II – nyckelåtgärder” (förberedande yttrande)

165

2012/C 299/31

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Vitbok om transporter: För ett större deltagande och engagemang från det civila samhällets sida” (förberedande yttrande)

170


SV

 

Top