EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:188E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 188, 28 juni 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.CE2012.188.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 188E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
28 juni 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet
SESSIONEN 2010–2011
Sammanträdena den 15–17 februari 2011
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 164 E, 2.6.2011.
ANTAGNA TEXTER

 

Tisdagen den 15 februari 2011

2012/C 188E/01

Genomförandet av tjänstedirektivet 2006/123/EGEuropaparlamentets resolution av den 15 februari 2011 om genomförandet av tjänstedirektivet 2006/123/EG (2010/2053(INI))

1

 

Onsdagen den 16 februari 2011

2012/C 188E/02

Praktiska aspekter avseende översynen av EU-instrumenten för att stödja de små och medelstora företagens finansiering under nästa programperiodEuropaparlamentets resolution av den 16 februari 2011 om praktiska aspekter som avser översynen av EU-instrument i syfte att stödja små och medelstora företags finanser under nästa programperiod

7

2012/C 188E/03

Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EUEuropaparlamentets resolution av den 16 februari 2011 om ”Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU” (2010/2239(INI))

9

2012/C 188E/04

2010 års lägesrapport om KroatienEuropaparlamentets resolution av den 16 februari 2011 om Kroatiens framstegsrapport 2010

19

 

Torsdagen den 17 februari 2011

2012/C 188E/05

Situationen i EgyptenEuropaparlamentets resolution av den 17 februari 2011 om situationen i Egypten

26

2012/C 188E/06

Genomförande av EU:s strategi för DonauregionenEuropaparlamentets resolution av den 17 februari 2011 om genomförandet av EU-strategin för Donauregionen

30

2012/C 188E/07

Rättsstatsprincipen i RysslandEuropaparlamentets resolution av den 17 februari 2011 om rättsstatsprincipen i Ryssland

37

2012/C 188E/08

Världsbankens energistrategiEuropaparlamentets resolution av den 17 februari 2011 om Världsbankens energistrategi för utvecklingsländerna

40

2012/C 188E/09

Europa 2020Europaparlamentets resolution av den 17 februari 2011 om Europa 2020-strategin

42

2012/C 188E/10

Genomförande av riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitikEuropaparlamentets resolution av den 17 februari 2011 om genomförandet av riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

47

2012/C 188E/11

Stigande livsmedelspriserEuropaparlamentets resolution av den 17 februari 2011 om stigande livsmedelspriser

51

2012/C 188E/12

Sammandrabbningar på gränsen mellan Thailand och KambodjaEuropaparlamentets resolution av den 17 februari 2011 om gränsstriderna mellan Thailand och Kambodja

57

2012/C 188E/13

Jemen: dödsstraff mot ungdomsbrottslingar, särskilt fallet Muhammed Taher Thabet SamoumEuropaparlamentets resolution av den 17 februari 2011 om Jemen: förföljelse av ungdomsbrottslingar, särskilt fallet Muhammed Taher Thabet Samoum

59

2012/C 188E/14

Uganda: mordet på David KatoEuropaparlamentets resolution av den 17 februari 2011 om Uganda: mordet på David Kato

62


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Onsdagen den 16 februari 2011

2012/C 188E/15

Förfarande med associerade utskott och återförvisning till utskott (tolkning av artiklarna 50 och 56)Europaparlamentets beslut av den 16 februari 2011 om förfarandet med associerade utskott och om återförvisande till utskott i händelse av förkastande av kommissionens förslag (tolkning av artiklarna 50 och 56 i arbetsordningen)

65


 

III   Förberedande akter

 

EUROPAPARLAMENTET

 

Tisdagen den 15 februari 2011

2012/C 188E/16

Ändring av avtalet EG/Sydafrika om handel, utveckling och samarbete ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, om ändring av avtalet om handel, utveckling och samarbete (10297/2010 – C7-0190/2010 – 2010/0119(NLE))

67

2012/C 188E/17

Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge (finansiella mekanismer för 2009–2014 och import till EU av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för 2009–2014) ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009–2014, ett avtal mellan Europeiska unionen och Norge om en norsk finansiell mekanism för perioden 2009–2014, ett tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island om de särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009–2014 samt ett tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge om de särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009-2014 (09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

68

2012/C 188E/18

Avtal mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien om vissa luftfartsaspekter ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien om vissa luftfartsaspekter (13988/2010 – C7-0335/2010 – 2009/0115(NLE))

69

2012/C 188E/19

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2011 om utkastet till rådets beslut om att på Europeiska unionens vägnar ingå ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om fonden för yttre gränser för perioden 2007-2013 (07853/2010 – C7-0101/2010 – 2009/0148(NLE))

69

2012/C 188E/20

Liechtensteins anslutning till avtalet EU/EG/Schweiz om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (06077/2010 – C7-0141/2010 – 2006/0251(NLE))

70

2012/C 188E/21

Liechtensteins anslutning till avtalet EG/Schweiz om att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (06242/2010 – C7-0140/2010 – 2006/0252(NLE))

71

2012/C 188E/22

Avtal EU-Brasilien om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av vanliga pass ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av vanliga pass (16364/2010 – C7-0400/2010 – 2010/0228(NLE))

72

2012/C 188E/23

Avtal EU-Brasilien om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass, tjänstepass eller officiella pass ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass, tjänstepass eller officiella pass (16362/2010 – C7-0399/2010 – 2010/0222(NLE))

73

2012/C 188E/24

Passagerares rättigheter vid busstransport ***IIIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2011 om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (PE-CONS 00063/2010 – C7-0015/2011 – 2008/0237(COD))

73

2012/C 188E/25

Utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (KOM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

74

P7_TC1-COD(2009)0173
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 februari 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2011 om fastställande av utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon

75

2012/C 188E/26

Fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2011 om utkastet till rådets beslut om bemyndigande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd (05538/2011 – C7- 0044/2011 – 2010/0384(NLE))

76

2012/C 188E/27

Gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2011 om förslaget till rådets förordning (Euratom) om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (omarbetning) (KOM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(COD))

79

P7_TC1-COD(2010)0098
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 februari 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2011 om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (omarbetning)

80

BILAGA I

87

BILAGA II

87

BILAGA III

89

BILAGA IV

89

BILAGA V

89

 

Onsdagen den 16 februari 2011

2012/C 188E/28

Förfalskade läkemedel ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 februari 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG för att förhindra att läkemedel som är förfalskade med avseende på identitet, historia eller ursprung kommer in i den lagliga distributionskedjan (KOM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))

91

P7_TC1-COD(2008)0261
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 februari 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/…/EU om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörjningskedjan

92

 

Torsdagen den 17 februari 2011

2012/C 188E/29

Bilateral skyddsklausul i frihandelsavtalet mellan EU och Korea ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 februari 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införlivandet av en bilateral skyddsklausul i frihandelsavtalet mellan EU och Korea (KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

93

P7_TC1-COD(2010)0032
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 februari 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2011 om införlivande av en bilateral skyddsklausul i frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

93

BILAGA I

94

BILAGA II

94

2012/C 188E/30

Beviljande av en EU-garanti till EIB mot förluster vid lån till och garantier för projekt utanför EU ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 februari 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och garantier för projekt utanför Europeiska unionen (KOM(2010)0174 – C7-0110/2010 – 2010/0101(COD))

95

P7_TC1-COD(2010)0101
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 februari 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2011/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och garantier för projekt utanför Europeiska unionen
[Ändring 1, om inget annat anges]

96

BILAGA I

112

BILAGA II

112

2012/C 188E/31

Frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 februari 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (08505/2010 – C7-0320/2010 – 2010/0075(NLE))

113

2012/C 188E/32

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 februari 2011 om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

114


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Politiska ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▐.

Tekniska rättelser och justeringar gjorda av ansvariga enheter: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med kursiv stil och strykningar med symbolen ║.

SV

 

Top