Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:143:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 143, 22 maj 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.143.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 143

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
22 maj 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

478:e plenarsessionen av den 22 och 23 februari 2012

2012/C 143/01

Resolution från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om den ekonomiska och sociala situationen i Europeiska unionen antagen vid kommitténs 478:e plenarsession

1

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

478:e plenarsessionen av den 22 och 23 februari 2012

2012/C 143/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Att involvera det civila samhället i regleringen av finansmarknaderna” (yttrande på eget initiativ)

3

2012/C 143/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Tillväxt och statsskuld i EU: två innovativa förslag” (yttrande på eget initiativ)

10

2012/C 143/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Medborgarinriktat och humanistiskt perspektiv på den inre marknaden” (yttrande på eget initiativ)

17

2012/C 143/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Sociala konsekvenser av de nya bestämmelserna för den ekonomiska styrningen” (yttrande på eget initiativ)

23

2012/C 143/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den sociala ekonomin i Latinamerika” (yttrande på eget initiativ)

29

2012/C 143/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Jordbruk och hantverk – en vinnande kombination för landsbygdsområden” (yttrande på eget initiativ)

35

2012/C 143/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EESK:s ståndpunkt vad gäller förberedelserna inför Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20)” (tilläggsyttrande)

39


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

478:e plenarsessionen av den 22 och 23 februari 2012

2012/C 143/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)”KOM(2011) 608 slutlig – 2011/0269 (COD)

42

2012/C 143/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater” (omarbetning) KOM(2011) 714 slutlig – 2011/0314 (CNS)

46

2012/C 143/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett åtgärdsprogram för tull- och skattefrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Fiscus) och om upphävande av beslut nr 1482/2007/EG och nr 624/2007/EG”KOM(2011) 706 slutlig – 2011/0341 (COD)

48

2012/C 143/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Årlig tillväxtöversikt 2012”KOM(2011) 815 slutlig

51

2012/C 143/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen: möjligheter och utmaningar med en digital inre marknad”KOM(2011) 427 slutlig

69

2012/C 143/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EMIR) om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister”KOM(2011) 652 slutlig – 2011/0296 (COD)

74

2012/C 143/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 2007/14/EG”KOM(2011) 683 slutlig – 2011/0307 (COD)

78

2012/C 143/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006”KOM(2011) 607 slutlig – 2011/0268 (COD)

82

2012/C 143/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation”KOM(2011) 609 slutlig – 2011/0270 (COD)

88

2012/C 143/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik”KOM(2011) 813 slutlig – 2011/0390 (CNS)

94

2012/C 143/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för hälsa och tillväxt, det tredje fleråriga programmet för EU-åtgärder på hälsoområdet för perioden 2014–2020”KOM(2011) 709 slutlig – 2011/0339 (COD)

102

2012/C 143/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerhet för prospekterings-, undersöknings- och produktionsverksamhet för olja och gas till havs”KOM(2011) 688 slutlig – 2011/0309 (COD)

107

2012/C 143/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om ett gemenskapssystem för registrering av transportörer av radioaktivt material”KOM(2011) 518 slutlig

110

2012/C 143/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning”KOM(2011) 593 slutlig – 2011/0254 (NLE)

113

2012/C 143/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa”KOM(2011) 665 slutlig – 2011/0302 (COD)

116

2012/C 143/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG”KOM(2011) 657 slutlig – 2011/0299 (COD)

120

2012/C 143/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG”KOM(2011) 658 slutlig – 2011/0300(COD)

125

2012/C 143/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet”KOM(2011) 650 slutlig – 2011/0294 (COD)

130

2012/C 143/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av beslut nr 1639/2006/EG om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007–2013) och av förordning (EG) nr 680/2007 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet”KOM(2011) 659 slutlig – 2011/0301 (COD)

134

2012/C 143/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG vad gäller körkort som innehåller ett förarkorts funktioner”KOM(2011) 710 slutlig – 2011/0327 (COD)

139

2012/C 143/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhällets roll i förbindelserna mellan Europeiska unionen och Chile”

141

2012/C 143/30

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller information till allmänheten om receptbelagda humanläkemedel och vad gäller säkerhetsövervakning”KOM(2011) 632 slutlig – 2008/0255 (COD)

146

2012/C 143/31

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG vad gäller information till allmänheten om receptbelagda läkemedel och vad gäller säkerhetsövervakning”KOM(2011) 633 slutlig – 2008/0256 (COD)

147

2012/C 143/32

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/40/EG om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (18:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)”KOM(2012) 15 slutlig – 2012/0003 (COD)

148

2012/C 143/33

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska gemenskapen”KOM(2011) 855 slutlig – 2011/0416 COD

149


SV

 

Top