EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:032:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 32, 4 februari 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.032.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 32

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
4 februari 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2012/C 032/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 25, 28.1.2012

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2012/C 032/02

Mål C-250/08: Domstolens dom (första avdelningen) av den 1 december 2011 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott — Fri rörlighet för personer — Förvärv av fast egendom som ska användas som ny permanentbostad — Beräkning av skatteförmån — Stämpelskatt — Skattesystemets inre sammanhang)

2

2012/C 032/03

Mål C-371/08: Domstolens dom (första avdelningen) av den 8 december 2011 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Tyskland) — Nural Ziebell, tidigare Nural Örnek, mot Land Baden-Württemberg (Associeringsavtalet EEG-Turkiet — Fri rörlighet för arbetstagare — Artiklarna 7 första stycket andra strecksatsen och 14.1 i associeringsrådets beslut nr 1/80 — Direktiven 64/221/EEG, 2003/109/EG och 2004/38/EG — Uppehållsrätt för en turkisk medborgare som är född i den mottagande medlemsstaten och som såsom barn till en turkisk arbetstagare under mer än tio år utan avbrott lagligt har varit bosatt där — Fällande domar i brottmål — Laglighet av ett utvisningsbeslut — Villkor)

2

2012/C 032/04

Mål C-157/09: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 1 december 2011 — Kommissionen mot Nederländerna (Fördragsbrott — Artikel 43 EG — Etableringsfrihet — Notarius Publicus — Krav på viss nationalitet — Artikel 45 EG — Deltagande i utövande av offentlig makt)

3

2012/C 032/05

Mål C-253/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 1 december 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Ungern (Fördragsbrott — Fri rörlighet för personer — Etableringsfrihet — Köp av fast egendom som ska användas som permanentbostad — Fastställande av underlaget för den skatt som tas ut vid förvärv av fast egendom — Rätt att från värdet på den förvärvade bostaden dra av värdet på den sålda bostaden — Avdragsrätt saknas om den sålda egendomen inte är belägen i beskattningsstaten)

3

2012/C 032/06

Mål C-272/09 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 8 december 2011 — KME Germany AG, tidigare KM Europa Metal AB, KME France SAS, tidigare Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, tidigare Europa Metalli SpA mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för kopparrör för industriellt bruk — Böter — Beaktande av marknadens storlek, överträdelsens varaktighet och samarbete — Effektiva rättsmedel)

4

2012/C 032/07

Förenade målen C-446/09 och C-495/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 1 december 2011 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgien, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Förenade kungariket) — Koninklijke Philips Electronics NV mot Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Nokia Corporation mot Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09) (Gemensam handelspolitik — Bekämpning av införsel av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor till unionen — Förordningarna (EG) nr 3295/94 och nr 1383/2003 — Lagring i tullager och extern transitering av varor som kommer från tredjeland och som utgör imitationer eller kopior av varor som åtnjuter immaterialrättsligt skydd i unionen — Ingripande av medlemsstaternas myndigheter — Villkor)

4

2012/C 032/08

Mål C-79/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 1 december 2011 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof — Tyskland) — Systeme Helmholz GmbH mot Hauptzollamt Nürnberg (Direktiv 2003/96/EG — Beskattning av energiprodukter och elektricitet — Artikel 14.1 b — Skattebefrielse för energiprodukter som används som flygbränsle för luftfart — Användning av ett flygplan för andra än kommersiella ändamål — Tillämpningsområde)

5

2012/C 032/09

Mål C-81/10 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 8 december 2011 — France Télécom mot Europeiska kommissionen och Republiken Frankrike (Överklagande — Statligt stöd — Ordning för företagsskatt tillämpad på France Télécom — Begreppet stöd — Berättigade förväntningar — Preskriptionstid — Motiveringsskyldighet — Rättssäkerhetsprincipen)

6

2012/C 032/10

Mål C-125/10: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 8 december 2011 (begäran om förhandsavgörande från Bundespatentgericht — Tyskland) — Merck Sharp & Dohme Corporation (tidigare Merck & Co.) mot Deutsches Patent- und Markenamt (Immaterialrätt och industriell äganderätt — Patent — Förordning (EEG) nr 1768/92 — Artikel 13 — Tilläggsskydd för läkemedel — Möjlighet att meddela tilläggsskydd när perioden mellan dagen då ansökan om grundpatent gjordes och dagen då det första godkännandet att saluföra produkten i unionen gavs är kortare än fem år — Förordning (EG) nr 1901/2006 — Artikel 36 — Förlängning av tilläggsskyddets giltighetstid)

6

2012/C 032/11

Mål C-145/10: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 1 december 2011 (begäran om förhandsavgörande från Handelsgericht Wien — Österrike) — Eva-Maria Painer mot Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG och Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG (Domstols behörighet på privaträttens område — Förordning (EG) nr 44/2001 — Artikel 6.1 — Flera svarande — Direktiv 93/98/EEG — Artikel 6 — Skydd för fotografier — Direktiv 2001/29/EG — Artikel 2 — Mångfaldigande — Användande av ett porträttfotografi som modell för att skapa en fantombild — Artikel 5.3 d — Undantag och begränsningar vad gäller stämning — Artikel 5.3 e — Undantag och begränsningar med hänsyn till allmän säkerhet — Artikel 5.5)

7

2012/C 032/12

Mål C-157/10: Domstolens dom (första avdelningen) av den 8 december 2011 (begäran om förhandsavgörande från Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA — Spanien) — Banco mot Administración General del Estado (Fri rörlighet för kapital — Inkomstskatt för juridiska personer — Avtal för att undvika dubbelbeskattning — Förbud mot avräkning för skatt som påförts men som inte utkrävts i andra medlemsstater)

8

2012/C 032/13

Mål C-275/10: Domstolens dom (första avdelningen) av den 8 december 2011 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden — Nederländerna) — Residex Capital IV CV mot Gemeente Rotterdam (Artikel 88.3 EG — Statligt stöd — Stöd som beviljats i form av en garanti som ställs ut till en långivare för att denne ska kunna bevilja låntagaren ett lån — Åsidosättande av handläggningsregler — Skyldighet att återkräva stöd — Ogiltighet — Den nationella domstolens behörighet)

8

2012/C 032/14

Mål C-371/10: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 29 november 2011 (begäran om förhandsavgörande från Gerechtshof te Amsterdam — Nederländerna) — National Grid Indus BV mot Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (Flyttning av ett bolags verkliga ledning till en annan medlemsstat än den medlemsstat där bolaget bildats — Etableringsfrihet — Artikel 49 FEUF — Beskattningen av orealiserade värdeökningar på tillgångar i ett bolag som ämnar flytta sitt säte mellan medlemsstater — Fastställelse av skatten vid den tidpunkt då sätet flyttas — Skatten tas ut omgående — Proportionalitet)

9

2012/C 032/15

Mål C-386/10 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 8 december 2011 — Chalkor AE Epexergasias Metallon mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för VVS-kopparrör — Böter — Beaktande av marknadens storlek, överträdelsens varaktighet och samarbete — Effektiva rättsmedel)

9

2012/C 032/16

Mål C-389/10 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 8 december 2011 — KME Germany AG, tidigare KM Europa Metal AB, KME France SAS, tidigare Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, tidigare Europa Metalli SpA mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för VVS-kopparrör — Böter — Beaktande av marknadens storlek, överträdelsens varaktighet och samarbete — Effektiva rättsmedel)

10

2012/C 032/17

Mål C-442/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 1 december 2011 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Förenade kungariket) — Churchill Insurance Company Limited mot Benjamin Wilkinson och Tracy Evans mot Equity Claims Limited (Obligatorisk ansvarsförsäkring för motorfordon — Direktiv 84/5/EEG — Artiklarna 1.4 och 2.1 — Tredje man som orsakats skador — Uttryckligt eller underförstått tillstånd att framföra fordon — Direktiv 90/232/EEG — Artikel 1 första stycket — Direktiv 2009/103/EG — Artiklarna 10, 12.1 och 13.1 — Skadelidande vid en trafikolycka som är passagerare i ett fordon med avseende på vilket personen är försäkrad i egenskap av förare — Fordon som framförs av en person som inte omfattas av försäkringen — Skadelidande person som är försäkrad omfattas av försäkringen)

10

2012/C 032/18

Mål C-492/10: Domstolens dom (första avdelningen) av den 1 december 2011 (begäran om förhandsavgörande från Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Österrike) — Immobilien Linz GmbH & Co KG mot Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Beskattning — Direktiv 69/335/EEG — Indirekta skatter — Kapitalanskaffning — Artikel 4.2 b — Transaktioner som omfattas av skatt på kapitaltillskott — Ökning av bolagets tillgångar — Tjänster som tillhandahålls av en delägare — Övertagande av underskott som grundar sig på en utfästelse som gjorts innan underskottet uppkom)

11

2012/C 032/19

Mål C-515/10: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 1 december 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike (Fördragsbrott — Direktiv 1999/31/EG — Beslut 2003/33/EG — Nationella bestämmelser — Deponi för inert avfall — Mottagande av asbestcementavfall)

11

2012/C 032/20

Mål C-329/11: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 december 2011 (begäran om förhandsavgörande från Cour d’appel de Paris — Frankrike) — Alexandre Achughbabian mot Préfet du Val-de-Marne (Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Direktiv 2008/115/EG — Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna — Nationell lagstiftning enligt vilken fängelsestraff och böter kan följa på olaglig vistelse)

12

2012/C 032/21

Förenade målen C-448/10 P — C-450/10 P: Domstolens beslut av den 6 oktober 2011 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P) mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Kompensation för expropriation som genomförts för allmännyttiga ändamål — Förlängning av en förmånlig tariff för elleveranser — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden och enligt vilket stödet ska återbetalas — Begreppet fördel — Principen om skydd för berättigade förväntningar — Tolkning av nationell rätt — Missuppfattning — Begrepp — Uppenbart att överklagandet inte kan tas upp till sakprövning och att det är ogrundat)

12

2012/C 032/22

Mål C-515/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 3 oktober 2011 — Deutsche Umwelthilfe mot Förbundsrepubliken Tyskland

13

2012/C 032/23

Mål C-559/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgien) den 7 november 2011 — Pelckmans Turnhout NV mot Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Schoten NV och Walter Van Gastel Lifesttyle NV

13

2012/C 032/24

Mål C-574/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgerichts Düsseldorf (Tyskland) den 16 november 2011 — Novartis AG mot Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.

13

2012/C 032/25

Mål C-577/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel de Bruxelles (Belgien) den 21 november 2011 — DKV Belgium mot Association belge des consommateurs test-achats ASBL

14

2012/C 032/26

Mål C-579/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugal) den 22 november 2011 — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP) mot Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território m.fl.

14

2012/C 032/27

Mål C-594/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 25 november 2011 — Christoph Becker mot Société Air France SA

15

2012/C 032/28

Mål C-604/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Jozgado de Primera Instancia nr 12 Madrid (Spanien) den 28 november 2011 — Genil 48, S.L. y Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L. mot Bankinter S.A. y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

15

2012/C 032/29

Mål C-613/11: Talan väckt den 30 november 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

16

 

Tribunalen

2012/C 032/30

Mål T-291/04: Tribunalens dom av den 16 december 2011 — Enviro Tech Europe och Enviro Tech International mot kommissionen (Miljö- och konsumentskydd — Klassificering, märkning och förpackning av n-propylbromid som farligt ämne — Direktiv 2004/73/EG — Direktiv 67/548/EEG — Förordning (EG) nr 1272/2008 — Talan om ogiltigförklaring — För sent inkommen begäran om justering av yrkanden — Berättigat intresse av att få saken prövad — Villkoret personligen berörd ej uppfyllt — Avvisning — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Domstolens dom om giltigheten av direktiv 2004/73 — Samma föremål för talan)

17

2012/C 032/31

Mål T-377/07: Tribunalens dom av den 13 december 2011 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Tillhandahållande av it-tjänster avseende tekniska lösningar för innehållsmässig interoperabilitet för tjänster inom europeisk eGovernment — Avslag på en anbudsgivares anbud — Uppenbart oriktig bedömning — Motiveringsskyldighet — Maktmissbruk — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

17

2012/C 032/32

Mål T-232/08: Tribunalens dom av den 15 december 2011 — Luxemburg mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — Utgifter som har undantagits från gemenskapsfinansiering — Åtgärder för landsbygdsutveckling — ”Mindre gynnade områden” och ”miljövänligt jordbruk” — Nationella system för förvaltning, kontroll och sanktioner — Schablonmässig finansiell korrigering)

18

2012/C 032/33

Mål T-244/08: Tribunalens dom av den 13 december 2011 — Konsum Nord mot kommissionen (Statligt stöd — Försäljningspriset på en fastighet — Beslut enligt vilket stödet förklaras oförenligt med den gemensamma marknaden och enligt vilket stödet ska återkrävas — Kriteriet privat investerare — Fastställelse av marknadspriset)

18

2012/C 032/34

Mål T-437/08: Tribunalens dom av den 15 december 2011 — CDC Hydrogene Peroxide mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Innehållsförteckning i akten i ett ärende rörande konkurrensbegränsande samverkan — Beslut att neka tillgång — Undantag avseende skyddet för tredje mans affärsintressen — Undantag avseende skyddet för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner)

18

2012/C 032/35

Mål T-52/09: Tribunalens dom av den 14 december 2011 — Nycomed Danmark mot EMA (Humanläkemedel — Godkännande för försäljning av ett läkemedel — Förordning (EG) nr 1901/2006 — Ansökan om undantag från skyldigheten att lämna in ett pediatriskt prövningsprogram — Avslagsbeslut av EMA — Maktmissbruk)

19

2012/C 032/36

Mål T-61/09: Tribunalens dom av den 13 december 2011 — Meica mot harmoniseringsbyrån — Bösinger Fleischwaren (Schinken King) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Schinken King — Det äldre nationella ordmärket King — De äldre nationella ordmärkena och gemenskapsordmärkena Curry King — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) — Motiveringsskyldighet — Artikel 73 i förordning nr 40/94 (nu artikel 75 i förordning nr 207/2009))

19

2012/C 032/37

Mål T-62/09: Tribunalens dom av den 16 december 2011 — Rintisch mot harmoniseringsbyrån — Bariatrix Europe (PROTI SNACK) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PROTI SNACK — De äldre nationella ord- och figurmärkena PROTIPLUS, PROTI och PROTIPOWER — Handlingar som har ingetts för sent — Utrymme för skönsmässig bedömning enligt artikel 74.2 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 76.2 i förordning (EG) nr 207/2009) — Begreppet ”inget annat föreskrivs” — Regel 20.1 i förordning (EG) nr 2868/95 — Regel 50.1 i förordning nr 2868/95)

20

2012/C 032/38

Mål T-109/09: Tribunalens dom av den 16 december 2011 — Rintisch mot harmoniseringsbyrån — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PROTIVITAL — De äldre nationella ord- och figurmärkena PROTIPLUS, PROTI och PROTIPOWER — Handlingar som har ingetts för sent — Utrymme för skönsmässig bedömning enligt artikel 74.2 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 76.2 i förordning (EG) nr 207/2009) — Begreppet ”inget annat föreskrivs” — Regel 20.1 i förordning (EG) nr 2868/95 — Regel 50.1 i förordning nr 2868/95)

20

2012/C 032/39

Mål T-152/09: Tribunalens dom av den 16 december 2011 — Rintisch mot harmoniseringsbyrån — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PROTIACTIVE — De äldre nationella ord- och figurmärkena PROTIPLUS, PROTI och PROTIPOWER — Handlingar som har ingetts för sent — Utrymme för skönsmässig bedömning enligt artikel 74.2 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 76.2 i förordning (EG) nr 207/2009) — Begreppet ”såvida inte annat anges” — Regel 20.1 i förordning (EG) nr 2868/95 — Regel 50.1 i förordning (EG) nr 2868/95)

21

2012/C 032/40

Mål T-377/09: Tribunalens dom av den 15 december 2011 — Mövenpick mot harmoniseringsbyrån (PASSIONATELY SWISS) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PASSIONATELY SWISS — Absolut registreringshinder — Geografisk ursprungsbeteckning — Särskiljningsförmåga saknas)

21

2012/C 032/41

Mål T-423/09: Tribunalens dom av den 16 december 2011 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials mot rådet (Dumpning — Import av vissa tegelstenar av magnesia med ursprung i Kina — Förordning som avslutar en interimsöversyn — Jämförelse mellan normalvärdet och exportpriset — Beaktande av mervärdesskatten i ursprungslandet — Tillämpning av en annan metod än den som använts vid den ursprungliga undersökningen — Förändrade omständigheter — Artikel 2.10 b och artikel 11.9 i förordning (EG) nr 384/96 (nu artikel 2.10 b och artikel 11.9 i förordning (EG) nr 1225/2009))

21

2012/C 032/42

Mål T-424/09: Tribunalens dom av den 13 december 2011 — Goodyear Dunlop Tyres UK mot harmoniseringsbyrån — Sportfive (QUALIFIER) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket QUALIFIER — Äldre gemenskapsordmärket Qualifiers 2006 — Avslag på registreringsansökan — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

22

2012/C 032/43

Mål T-504/09: Tribunalens dom av den 14 december 2011 — Völkl mot harmoniseringsbyrån — Marker Völkl (VÖLKL) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket VÖLKL — Det äldre internationella ordmärket VÖLKL — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Delvist avslag på registreringsansökan — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 och regel 22.3 i förordning (EG) nr 2868/95 — Överklagandenämndens behörighet när det är fråga om ett överklagande som endast avser en del av de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan — Artikel 64.1 i förordning nr 207/2009 — Yrkande om ändring av överklagandenämndens beslut — Artikel 65.3 i förordning nr 207/2009)

22

2012/C 032/44

Mål T-106/10: Tribunalens dom av den 14 december 2011 — Spanien mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — Nedsättning av finansiellt stöd — Programmet för gemenskapsinitiativet Leader+ — Artikel 4 i förordning (EG) nr 438/2001 — Proportionalitet)

23

2012/C 032/45

Mål T-237/10: Tribunalens dom av den 14 december 2011 — Vuitton Malletier mot harmoniseringsbyrån — Friis Group International (Återgivning av en låsanordning) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Särskiljningsförmåga — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning saknas — Artikel 7.3 i förordning (EG) nr 207/2009))

23

2012/C 032/46

Mål T-361/10 P: Tribunalens dom av den 14 december 2011 — Kommissionen mot Pachtitis (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Rekrytering — Meddelande om uttagningsprov — Allmänt uttagningsprov — Nekad tillträde till det skriftliga provet till följd av det resultat som uppnåtts på tillträdesproven — Fördelning av behörighet mellan Epso och uttagningskommittén)

23

2012/C 032/47

Mål T-425/10: Tribunalens dom av den 14 december 2011 — Häfele mot harmoniseringsbyrån (Mixfront) (Gemenskapsvarumärken — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Mixfront — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

24

2012/C 032/48

Mål T-433/10 P: Tribunalens dom av den 14 december 2011 — Allen m.fl. mot kommissionen (Överklagande — Personal som anställts inom ramen för projektet JET — Tillämpning av en annan rättslig ställning än den för tillfälligt anställda — Ersättning för materiell skada — Tidsfrist för väckande av talan — För sent inkommen — Rimlig tidsfrist)

24

2012/C 032/49

Mål T-488/10: Tribunalens dom av den 16 december 2011 — Frankrike mot kommissionen (ERUF — Nedsättning av finansiellt stöd — Gemenskapens strukturåtgärder i regionen Martinique — Talan om ogiltigförklaring — Offentlig upphandling — Direktiv 93/37/EEG — Begreppet direkt bidrag — Begreppet sport, rekreation och fritid — Motiveringsskyldighet — Proportionalitetsprincipen)

24

2012/C 032/50

Mål T-531/10: Tribunalens dom av den 14 december 2011 — Häfele mot harmoniseringsbyrån (Vorfront) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Vorfront Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

25

2012/C 032/51

Mål T-563/10 P: Tribunalens dom av den 14 december 2011 — De Luca mot kommissionen (Överklagande — Anslutningsöverklagande — Personalmål — Tjänstemän — Anställning till en högre tjänstegrupp efter ett allmänt uttagningsprov — Ikraftträdande av de nya tjänsteföreskrifterna — Övergångsbestämmelser — Artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna)

25

2012/C 032/52

Mål T-6/11 P: Tribunalens dom av den 14 december 2011 — Kommissionen mot Vicente Carbajosa m.fl. (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Rekrytering — Meddelande om uttagningsprov — Allmänt uttagningsprov — Nekad tillträde till det skriftliga provet till följd av det resultat som uppnåtts på tillträdesproven — Fördelning av behörighet mellan Epso och uttagningskommittén — Den kontradiktoriska principen)

25

2012/C 032/53

Mål T-166/11: Tribunalens dom av den 14 december 2011 — Häfele mot harmoniseringsbyrån (Infront) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Infront — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

26

2012/C 032/54

Mål T-283/11: Talan väckt den 23 maj 2011 — Fon Wireless mot harmoniseringsbyrån — nfon (nfon)

26

2012/C 032/55

Mål T-566/11: Talan väckt den 31 oktober 2011 — Viejo Valle mot harmoniseringsbyrån — Etablissements Coquet SA (räfflad kaffeservis)

26

2012/C 032/56

Mål T-567/11: Talan väckt den 31 oktober 2011 — Viejo Valle mot harmoniseringsbyrån — Etablissements Coquet SA (räfflad djup tallrik)

27

2012/C 032/57

Mål T-584/11: Talan väckt den 15 november 2011 — Atlas Transport mot harmoniseringsbyrån — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

27

2012/C 032/58

Mål T-589/11: Talan väckt den 17 november 2011 — Phonebook of the World mot harmoniseringsbyrån — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

28

2012/C 032/59

Mål T-591/11: Talan väckt den 15 november 2011 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz mot harmoniseringsbyrån — Henkel (SUPER GLUE)

29

2012/C 032/60

Mål T-598/11: Talan väckt den 28 november 2011 — MPDV Mikrolab mot harmoniseringsbyrån (Lean Performance Index)

29

2012/C 032/61

Mål T-599/11: Talan väckt den 25 november 2011 — Eni SpA mot harmoniseringsbyrån — EMI (IP) (ENI)

29

2012/C 032/62

Mål T-600/11: Talan väckt den 25 november 2011 — Schuhhaus Dielmann mot harmoniseringsbyrån — Carrera (Carrera panamericana)

30

2012/C 032/63

Mål T-602/11: Talan väckt den 22 november 2011 — Pêra-Grave mot harmoniseringsbyrån — Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)

30

2012/C 032/64

Mål T-604/11: Talan väckt den 28 november 2011 — Mega Brands mot harmoniseringsbyrån — Diset (MAGNEXT)

31

2012/C 032/65

Mål T-605/11: Talan väckt den 29 november 2011 — Novartis mot harmoniseringsbyrån — Organic (BIOCERT)

31

2012/C 032/66

Mål T-606/11: Talan väckt den 30 november 2011 — Woodman Labs mot harmoniseringsbyrån — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)

32

2012/C 032/67

Mål T-608/11: Talan väckt den 30 november 2011 — Beifa Group mot harmoniseringsbyrån — Schwan-Stabilo Schwanhäuβer (skrivredskap)

32

2012/C 032/68

Mål T-610/11: Talan väckt den 2 december 2011 — Wagon Automotive Nagold mot kommissionen

33

2012/C 032/69

Mål T-611/11: Talan väckt den 1 december 2011 — Spa Monopole mot harmoniseringsbyrån — South Pacific Management (Manea Spa)

34

2012/C 032/70

Mål T-612/11: Talan väckt den 2 december 2011 — Treofan Holdings och Treofan Germany mot kommissionen

34

2012/C 032/71

Mål T-613/11: Talan väckt den 5 december 2011 — VMS Deutschland mot kommissionen

35

2012/C 032/72

Mål T-615/11: Talan väckt den 6 december 2011 — Royal Scandinavian Casino Århus mot kommissionen

36

2012/C 032/73

Mål T-617/11: Talan väckt den 5 december 2011 — Meyr-Melnhof Karton mot harmoniseringsbyrån — Stora Enso (SILVAWHITE)

37

2012/C 032/74

Mål T-622/11: Överklagande ingett den 2 december 2011 av Francesca Cervelli av det beslut som personaldomstolen meddelade den 12 september 2011 i mål F-98/10, Cervelli mot kommissionen

37

2012/C 032/75

Mål T-623/11: Talan väckt den 30 november 2011 — PICO Food mot harmoniseringsbyrån — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

38

2012/C 032/76

Mål T-624/11: Talan väckt den 30 november 2011 — Yueqing Onesto Electric mot harmoniseringsbyrån

38

2012/C 032/77

Mål T-625/11: Talan väckt den 2 december 2011 — BSH mot harmoniseringsbyrån (ecoDoor)

39

2012/C 032/78

Mål T-631/11: Talan väckt den 6 december 2011 — Caventa mot harmoniseringsbyrån — Anson’s Herrenhaus (B BERG)

39

2012/C 032/79

Mål T-633/11: Talan väckt den 8 december 2011 — Guangdong Kito Ceramics m.fl. mot rådet

40

2012/C 032/80

Mål T-634/11 P: Överklagande ingett den 9 december 2011 av Mario Paulo da Silva Tenreiro av den dom som personaldomstolen meddelade den 29 september 2011 i mål F-72/10, da Silva Tenreiro mot kommissionen

40

2012/C 032/81

Mål T-635/11: Talan väckt den 9 december 2011 — Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki mot kommissionen

41

2012/C 032/82

Mål T-637/11: Talan väckt den 15 december 2011 — Euris Consult mot parlamentet

41

2012/C 032/83

Mål T-342/09: Tribunalens beslut av den 2 december 2011 — Bard mot OHMI — Braun Melsungen (PERFIX)

42

 

Personaldomstolen

2012/C 032/84

Mål F-51/08 RENV: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 13 december 2011 — Stols mot rådet (Personalmål — Tjänstemän — Återförvisning till personaldomstolen efter upphävande — Befordran — Befordringsförfarandet 2007 — Jämförelse av kvalifikationerna — Uppenbart oriktig bedömning — Föreligger inte — Skäl för beslutet — Skäl som redovisas för fullständighetens skull — Grund som saknar verkan)

43

2012/C 032/85

Mål F-30/10: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 15 december 2011 de Fays mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Social trygghet — Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring — Artikel 73 i tjänsteföreskrifterna — Beslut att inte erkänna en sjukdom som yrkessjukdom)

43

2012/C 032/86

Mål F-9/11: Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 15 december 2011 — Sabbag Afota mot rådet (Personalmål — Tjänstemän — Betygssättning — Befordran — Befordringsförfarandet år 2010 — Betygsrapport saknas)

43


SV

 

Top