EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:024:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 24, 28 januari 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.024.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 24

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
28 januari 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

475:e plenarsessionen den 26 och 27 oktober 2011

2012/C 024/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Socialt entreprenörskap och socialt företagande” (förberedande yttrande)

1

2012/C 024/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Krisens effekter på de europeiska företagens förmåga att genomföra klimatvänliga investeringar” (förberedande yttrande)

7

2012/C 024/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Bearbetning och utnyttjande av industri- och gruvavfall i Europeiska unionen för ekonomiska och miljörelaterade syften” (initiativyttrande)

11

2012/C 024/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Möjligheter och utmaningar för en mer konkurrenskraftig europeisk sektor för träbearbetning och möbler” (initiativyttrande)

18

2012/C 024/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Framtidsutsikterna för hållbar sysselsättning inom järnvägssektorn, sektorn för rullande materiel och infrastruktur: Hur påverkar den industriella omvandlingen sysselsättningen och kompetensbasen i Europa?” (yttrande på eget initiativ)

24

2012/C 024/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Stärkt sammanhållning och socialpolitisk samordning inom EU genom den nya övergripande sociala klausulen i artikel 9 i EUF-fördraget” (yttrande på eget initiativ)

29

2012/C 024/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Hemlöshet” (initiativyttrande)

35

2012/C 024/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Datormoln (cloud computing) i Europa” (initiativyttrande)

40

2012/C 024/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Utveckling av regionala områden för förvaltning av fiskbestånden och fiskerikontroll” (initiativyttrande)

48

2012/C 024/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhällets roll i frihandelsavtalet mellan EU och Indien” (yttrande på eget initiativ)

51

2012/C 024/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s nya utrikes- och säkerhetspolitik och det civila samhällets roll” (initiativyttrande)

56


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

475:e plenarsessionen den 26 och 27 oktober 2011

2012/C 024/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas” – KOM(2011) 121 slutlig – 2011/0058 (CNS)

63

2012/C 024/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet” – KOM(2011) 169 slutlig – 2011/0092 (CNS) och ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om smartare energibeskattning för EU: förslag på ändring av energiskattedirektivet” – KOM(2011) 168 slutlig

70

2012/C 024/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller återbetalningspliktigt stöd och finansieringstekniska instrument” – KOM(2011) 483 slutlig – 2011/0210 (COD)

78

2012/C 024/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning)” – KOM(2011) 319 slutlig – 2009/0165 (COD)

79

2012/C 024/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna (omarbetning)” – KOM(2011) 320 slutlig – 2008/0244 (COD)

80

2012/C 024/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet” – KOM(2011) 482 slutlig – 2011/0211 (COD)

81

2012/C 024/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet” – KOM(2011) 481 slutlig – 2011/0209 (COD)

83

2012/C 024/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som genomgår eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras ekonomiska stabilitet” – KOM(2011) 484 slutlig – 2011/0212 (COD)

84

2012/C 024/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om onlinespel på den inre marknaden” – KOM(2011) 128 slutlig

85

2012/C 024/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok – En EU-ram för bolagsstyrning” – KOM(2011) 164 slutlig

91

2012/C 024/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden: Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt” – KOM(2011) 206 slutlig

99

2012/C 024/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Utveckling av idrottens europeiska dimension” – KOM(2011) 12 slutlig

106

2012/C 024/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen: Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald fram till 2020” – KOM(2011) 244 slutlig

111

2012/C 024/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 302/2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet” – KOM(2011) 330 slutlig – 2011/0144 (COD)

116

2012/C 024/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medicinska ändamål” – KOM(2011) 353 slutlig – 2011/0156 (COD)

119

2012/C 024/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten” – KOM(2011) 385 slutlig – 2011/0170 (NLE)

122

2012/C 024/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Flygpassagerares etablerade rättigheter – funktion och tillämpning”

125

2012/C 024/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen (omarbetning)” – KOM(2011) 402 slutlig – 2011/0187 (COD)

131

2012/C 024/30

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivitet och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG” – KOM(2011) 370 slutlig – 2011/0172 (COD)

134

2012/C 024/31

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa” – KOM(2011) 222 slutlig

139

2012/C 024/32

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Vitbok – Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem” – KOM(2011) 144 slutlig

146

2012/C 024/33

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förebyggande åtgärder för att skydda barn mot sexuella övergrepp” (tilläggsyttrande)

154


SV

 

Top