EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:252:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 252, 27 augusti 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.252.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 252

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
27 augusti 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2011/C 252/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 238, 13.8.2011

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2011/C 252/02

Mål C-212/08: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 30 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d’État — Frankrike) — Société Zeturf Ltd mot Premier ministre (Bestämmelser om ensamrätt att anordna vadhållning på hästar utanför kapplöpningsbanor — Artikel 49 EG — Inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster — Tvingande skäl av allmänintresse — Mål att bekämpa spelberoende, motverka bedrägliga och brottsliga förfaranden samt bidra till landsbygdens utveckling — Proportionalitet — En inskränkande åtgärd som ska syfta till att minska möjligheterna till spel och begränsa hasardspelsverksamhet på ett sammanhängande och systematiskt sätt — Aktör som för en dynamisk affärspolicy — Väl avvägd reklampolicy — Bedömning av hindret för saluföring genom traditionella medier och på internet)

2

2011/C 252/03

Mål C-262/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 30 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Köln (Tyskland)) — Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler mot Finanzamt Bonn-Innenstadt (Fri rörlighet för kapital — Inkomstskatt — Intyg avseende den inkomstskatt för juridiska personer som faktiskt erlagts på utdelning från utlandet — Undvikande av dubbelbeskattning av utdelningen — Skattetillgodohavande för utdelning från bolag med hemvist i landet — Beviskrav beträffande avräkningsbar utländsk skatt)

3

2011/C 252/04

Mål C-263/09 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 5 juli 2011 — Edwin Co. Ltd mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Elio Fiorucci (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 52.2 a — Gemenskapsordmärket ELIO FIORUCCI — Ansökan om ogiltighetsförklaring som grundas på en rätt till namn enligt nationell rätt — Domstolens prövning av hur förstainstansrätten tolkat och tillämpat nationell rätt — Förstainstansrättens behörighet att ändra överklagandenämndens beslut — Gränser)

4

2011/C 252/05

Mål C-388/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 30 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Bundessozialgericht Kassel, Tyskland) — Joao Filipe da Silva Martins mot Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse (Begäran om förhandsavgörande — Social trygghet — Förordning (EEG) nr 1408/71 — Artiklarna 15, 27 och 28 — Artiklarna 39 EG och 42 EG — Tidigare migrerande arbetstagare — Yrkesverksamhet som utövats i ursprungsmedlemsstaten och i en annan medlemsstat — Pensionering i ursprungsmedlemsstaten — Pension som utbetalas av båda medlemsstaterna — Särskilt socialt trygghetssystem som täcker risken för vård- och omsorgsbehov — Fråga huruvida ett sådant system finns i den andra, tidigare anställningsmedlemsstaten — Frivillig fortsatt anslutning till detta system — Bibehållande av rätten till vård- och omsorgsersättning efter återvändande till ursprungsmedlemsstaten)

4

2011/C 252/06

Mål C-485/09: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 30 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Hamburg — Tyskland) — Viamex Agrar Handels GmbH mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Direktiv 91/628/EEG — Punkt 48.5 i kapitel VII i bilagan — Förordning (EG) nr 615/98 — Artikel 5.3 — Exportbidrag — Skydd av nötkreatur vid järnvägstransport — Villkor för att betala ut exportbidrag för nötkreatur — Iakttagande av bestämmelserna i direktiv 91/628/EEG — Proportionalitetsprincipen)

5

2011/C 252/07

Mål C-271/10: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 30 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State van België — Belgien) — Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) mot Belgische Staat (Direktiv 92/100/EEG — Upphovsrätt och närstående rättigheter — Offentlig utlåning — Upphovsmännens ersättning — Tillräcklig inkomst)

5

2011/C 252/08

Mål C-397/10: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 30 juni 2011 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott — Artikel 56 FEUF — Friheten att tillhandahålla tjänster — Nationell lagstiftning genom vilken ett antal krav införs på verksamhet som drivs av personaluthyrningsfirmor — Obefogade hinder)

6

2011/C 252/09

Mål C-353/09 P: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 15 februari 2011 — Perfetti Van Melle SpA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Cloetta AB, som inträtt istället för Cloetta Fazer AB (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 8.1 b — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket CENTER SHOCK — Det äldre nationella ordmärket CENTER — Bedömning av risken för förväxling)

6

2011/C 252/10

Mål C-457/09: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 1 mars 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de première instance de Liège, Belgien) — Claude Chartry mot État belge (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 234 EG — Prövning av en nationell lags förenlighet med såväl unionsrätten som landets grundlag — Nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs att ett prejudiciellt förfarande för kontroll av en lags förenlighet med grundlagen ska handläggas med förtur — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Nödvändig anknytning till unionsrätten — Uppenbart att domstolen saknar behörighet)

7

2011/C 252/11

Mål C-535/09 P: Domstolens beslut av den 23 mars 2011 — Republiken Estland mot Europeiska kommissionen, Republiken Lettland (Överklagande — Socker — Fastställande av överskottskvantiteter av socker, isoglukos och fruktos för de nya medlemsstaterna)

7

2011/C 252/12

Mål C-5/10 P: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 16 maj 2011 — Giampietro Torresan mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Ordmärket CANNABIS — Ogiltighetsförfarande — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 7.1 c)

7

2011/C 252/13

Mål C-194/10: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 24 mars 2011 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht München I — Tyskland) — Robert Nicolaus Abt, m.fl. mot Hypo Real Estate Holding AG (Begäran om förhandsavgörande — Frågans relevans — Bristande behörighet)

8

2011/C 252/14

Mål C-254/10 P: Domstolens beslut av den 3 mars 2011 — Centre de Coordination Carrefour SNC mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Stödordning till förmån för samordningscentra som är etablerade i Belgien — Sakprövningsförutsättningar för en talan om ogiltigförklaring — Begreppet berättigat intresse av att få saken prövad — Rättskraft)

8

2011/C 252/15

Mål C-288/10: Domstolens beslut (första avdelningen) av den 30 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank van Koophandel te Dendermonde — Belgien) — Wamo BVBA mot JBC NV, Modemakers Fashion NV (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Direktiv 2005/29/EG — Otillbörliga affärsmetoder — Nationell lagstiftning med förbud mot tillkännagivanden av rabatter och tillkännagivanden som antyder rabatter)

9

2011/C 252/16

Mål C-349/10 P: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 2 mars 2011 — Claro SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), Telefónica SA (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Avslag på registreringsansökan — Huruvida överklagandenämnden kan ta upp överklagandet till sakprövning — Inlaga i vilken grunderna för överklagandet anges har inte ingetts — Artikel 49.1 i förordning (EG) nr 2868/95 — Uppenbart att överklagandet ska ogillas)

9

2011/C 252/17

Mål C-367/10 P: Domstolens beslut av den 31 mars 2011 — ECM Development AB mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrensbegränsande samverkan — Den europeiska marknaden för cement — Talan om ogiltigförklaring av ett beslut att avslå ett klagomål om att anta en harmoniserad standard för cement — Förfarandet för att anta standarden — Standardens bindande karaktär — Uppenbart att överklagandet delvis ska avvisas och delvis ska ogillas)

9

2011/C 252/18

Mål C-369/10 P: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 14 mars 2011 — Ravensburger AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), Educa Borras SA (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Gemenskapsordmärket MEMORY — Ogiltighetsförfarande — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 7.1 c)

10

2011/C 252/19

Mål C-388/10 P: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 24 mars 2011 — Félix Muñoz Arraiza mot Byrån för harmonisering inom den interna marknaden (varumärken, mönster och modeller), Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artiklarna 8.1 b, 43.2 och 44.1 — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket RIOJAVINA — Invändning från innehavaren av det äldre kollektiva gemenskapsfigurmärket RIOJA — Avslag på registreringsansökan — Risk för förväxling)

10

2011/C 252/20

Mål C-429/10 P: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 16 maj 2011 — X Technology Swiss GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Kännetecken som består av en delvis färgning av en vara — Orange färgning av spetsen på en strumpa — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 7.1 b)

11

2011/C 252/21

Mål C-433/10 P: Domstolens beslut av den 31 mars 2011 — Volker Mauerhofer mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Projekt som stöds av unionen i Bosnien-Herzegovina — Avtal som ingåtts mellan kommissionen och ett konsortium samt mellan detta konsortium och experter — Kommissionens beslut att ändra sitt avtal med detta konsortium — Talan om ogiltigförklaring av detta beslut väckt av en av experterna — Upptagande till sakprövning — Skadeståndstalan — Unionens utomobligatoriska skadeståndsansvar — Orsakssamband mellan kommissionens beslut och den skada experten anser sig ha lidit)

11

2011/C 252/22

Mål C-476/10: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 24 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg — Österrike) — Förfarande anhängiggjort av projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Pepic och Herbert Hilbe (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Fri rörlighet för kapital — Artikel 40 och bilaga XII till EES-avtalet — Medborgare i Furstendömet Liechtenstein förvärvar en fritidsbostad i Land Vorarlberg (Österrike) — Förfarande med förhandstillstånd — Tillåtlighet)

11

2011/C 252/23

Mål C-72/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 18 februari 2011 — Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof mot Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi och Heinz Ulrich Kessel

12

2011/C 252/24

Mål C-222/11 P: Överklagande ingett den 13 maj 2011 av Longevity Health Products, Inc. av den dom som tribunalen meddelade den 9 mars 2011 i mål T-190/09, Longevity Health Products, Inc. mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

12

2011/C 252/25

Mål C-243/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgien) den 20 maj 2011 — RVS Levensverzekeringen NV mot Belgische Staat

13

2011/C 252/26

Mål C-248/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curte de Apel Cluj (Rumänien) den 23 maj 2011 — brottmål mot Rareș Doralin Nilaș, Gicu Agenor Gânscă, Ana-Maria Oprean (född Șchiopu), Sergiu-Dan Dascăl, Ionuț Horea Baboș

13

2011/C 252/27

Mål C-259/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 26 maj 2011 — DTZ Zadelhoff vof mot Staatssecretaris van Financiën (motsvarande statssekreteraren vid finansministeriet)

14

2011/C 252/28

Mål C-278/11 P: Överklagande ingett den 6 juni 2011 av Densmore Ronald Dover av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 24 mars 2011 i mål T-149/09, Densmore Ronald Dover mot Europaparlamentet

14

2011/C 252/29

Mål C-281/11: Talan väckt den 6 juni 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

15

2011/C 252/30

Mål C-288/11 P: Överklagande ingett den 8 juni 2011 av Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH av den dom som tribunalen meddelade den 24 mars 2011 i de förenade målen T-443/08 och T-455/08, Freistaat Sachsen m.fl. mot Europeiska kommissionen

16

2011/C 252/31

Mål C-289/11 P: Överklagande ingett den 9 juni 2011 av Legris Industries SA av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 24 mars 2011 i mål T-376/06, Legris Industries mot kommissionen

17

2011/C 252/32

Mål C-290/11 P: Överklagande ingett den 9 juni 2011 av Comap SA av den dom som tribunalen meddelade den 24 mars 2011 i mål T-377/06, Comap mot kommissionen

18

2011/C 252/33

Mål C-291/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 9 juni 2011 — Staatssecretaris van Financiën mot TNT Freight Management

18

2011/C 252/34

Mål C-292/11 P: Överklagande ingett den 9 juni 2011 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen meddelade den 29 mars 2011 i mål T-33/09, Republiken Portugal mot Europeiska kommissionen

19

2011/C 252/35

Mål C-294/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 9 juni 2011 — Ministero dell’Economia e delle Finanze och Agenzia delle Entrate mot Elsacom NV

19

2011/C 252/36

Mål C-296/11: Talan väckt den 14 juni 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

19

2011/C 252/37

Mål C-300/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Förenade kungariket) den 17 juni 2011 — ZZ mot Secretary of State for the Home Department

20

2011/C 252/38

Mål C-301/11: Talan väckt den 16 juni 2011 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna

20

2011/C 252/39

Mål C-302/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 17 juni 2011 — Rosanna Valenza mot Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

20

2011/C 252/40

Mål C-303/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 17 juni 2011 — Maria Laura Altavista mot Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

21

2011/C 252/41

Mål C-304/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 17 juni 2011 — Rosanna Valenza mot Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

22

2011/C 252/42

Mål C-305/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 17 juni 2011 — Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini mot Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

22

2011/C 252/43

Mål C-309/11: Talan väckt den 17 juni 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Finland

23

2011/C 252/44

Mål C-313/11: Talan väckt den 21 juni 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

23

2011/C 252/45

Mål C-320/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad — Varna (Bulgarien) den 27 juni 2011 — Digitalnet OOD mot Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsi Varna

24

2011/C 252/46

Mål C-322/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 28 juni 2011 — K

25

2011/C 252/47

Mål C-330/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad — Varna (Bulgarien) den 29 juni 2011 — Tsifrova kompania OOD mot Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsi Varna

25

2011/C 252/48

Mål C-352/11: Talan väckt den 5 juli 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

26

2011/C 252/49

Mål C-353/11: Talan väckt den 5 juli 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Tjeckien

26

2011/C 252/50

Mål C-341/09 P: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 9 februari 2011 — Acegas-APS SpA, tidigare Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) mot Kommissionen

26

2011/C 252/51

Mål C-390/09: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 11 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato, Italien) — Reti Televisive Italiane SpA (RTI) mot Autorità per le Garanzie nelle Communicazioni, Sky Italia Srl

26

2011/C 252/52

Mål C-86/10: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens andra avdelning den 23 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Arbeitsgericht Siegburg, Tyskland) — Hüseyin Balaban mot Zelter GmbH

27

2011/C 252/53

Förenade målen C-97/10–C-99/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 8 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal d'instance de Dags — Frankrike) — AG2R Prévoyance mot Bourdil SARL (C-97/10), Société boucalaise de boulangerie SARL (C-98/10) och Baba-Pom SARL (C-99/10)

27

2011/C 252/54

Mål C-253/10: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens åttonde avdelning av den 19 maj 2011 — Kommissionen mot Republiken Slovakien

27

2011/C 252/55

Mål C-269/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 15 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal administratif de Montreuil, Frankrike) — Accor Services France mot Le Chèque Déjeuner CCR, Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard

27

2011/C 252/56

Mål C-278/10: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens Sjunde avdelning av den 17 mars 2011 — Kommissionen mot Republiken Grekland

27

2011/C 252/57

Mål C-299/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 15 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Judicial de Amares, Portugal) — Cristiano Marques Vieira mot Companhia de Seguros Tranquilidade SA

27

2011/C 252/58

Mål C-363/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 6 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso, Portugal) — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues mot Companhia de Seguros Zurich SA

27

2011/C 252/59

Mål C-428/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 24 mars 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

27

2011/C 252/60

Mål C-466/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 16 februari 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

28

2011/C 252/61

Mål C-486/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 13 maj 2011 — Kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

28

2011/C 252/62

Mål C-487/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 16 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal administratif de Rennes, Frankrike) — L'Océane Immobilière SAS mot Direction de contrôle fiscal Ouest

28

2011/C 252/63

Mål C-531/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 8 april 2011 — Kommissionen mot Republiken Slovakien

28

2011/C 252/64

Mål C-570/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 2 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Irland

28

2011/C 252/65

Mål C-50/11: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 21 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Ivrea, Italien) — Procura della Repubblica mot Lucky Emegor

28

2011/C 252/66

Mål C-60/11: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 21 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Ragusa) — Procura della Repubblica mot Mohamed Mrad

28

2011/C 252/67

Mål C-63/11: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 21 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Rovereto — Italien) — Procura della Repubblica mot John Austine

28

2011/C 252/68

Mål C-94/11: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 21 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Bergamo (Italien)) — Procura della Repubblica mot Survival Godwin

29

2011/C 252/69

Mål C-140/11: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens första avdelning den 29 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione, Italien) — Procuratore generale della Republica presso la Corte Suprema di Cassazione mot Demba Ngagne

29

 

Tribunalen

2011/C 252/70

Mål T-112/07: Tribunalens dom av den 12 juli 2011 — Hitachi m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för projekt avseende gasisolerade ställverk — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Uppdelning av marknaden — Rätten till försvar — Bevis för överträdelsen — En enda, fortlöpande överträdelse — Böter — Överträdelsens allvar och varaktighet — Avskräckande verkan — Samarbete)

30

2011/C 252/71

Mål T-113/07: Tribunalens dom av den 12 juli 2011 — Toshiba Corp. mot Europeiska kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för projekt avseende gasisolerade ställverk — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Uppdelning av marknaden — Rätten till försvar — Bevis för överträdelsen — En enda, fortlöpande överträdelse — Böter — Överträdelsens allvar och varaktighet — Motivering — Utgångsbelopp — Referensår)

30

2011/C 252/72

Mål T-132/07: Tribunalens dom av den 12 juli 2011 — Fuji Electric mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för projekt avseende gasisolerade ställverk — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Uppdelning av marknaden — Bevis för överträdelsen — Ansvar för överträdelsen — Överträdelsens varaktighet — Böter — Förmildrande omständigheter — Samarbete)

31

2011/C 252/73

Mål T-133/07: Tribunalens dom av den 12 juli 2011 — Mitsubishi Electric Corp. mot Europeiska kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för projekt avseende gasisolerade ställverk — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Uppdelning av marknaden — Rätten till försvar — Bevis för överträdelsen — Överträdelsens varaktighet — Böter — Utgångspunkten för böterna — Referensår — Likabehandling)

31

2011/C 252/74

Mål T-374/08: Tribunalens dom av den 12 juli 2011 — Aldi Einkauf mot harmoniseringsbyrån — Illinois Tools Works (TOP CRAFT) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket TOP CRAFT — De äldre nationella figurmärkena Krafft — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) — Verkligt bruk av de äldre varumärkena — Artikel 43.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 42.2 i förordning nr 207/2009) och regel 22 i förordning (EG) nr 2868/95)

32

2011/C 252/75

Mål T-80/09 P: Tribunalens dom av den 12 juli 2011 — kommissionen mot Q (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Anslutningsöverklagande — Mobbning — Artikel 12a i tjänsteföreskrifterna — Meddelande om policy avseende mobbning till kommissionen — Administrationens biståndsskyldighet — Artikel 24 i tjänsteföreskrifterna — Innebörd — Begäran om bistånd — Tillfälliga omplaceringsåtgärder — Omsorgsplikt — Ansvar — Skadeståndsyrkande — Obegränsad behörighet — Villkor för genomförande — Rapport om karriärutveckling — Talan om upphävande — Berättigat intresse av att få saken prövad)

32

2011/C 252/76

Mål T-197/09: Tribunalens dom av den 12 juli 2011 — Slovenien mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — Utgifter som undantas från gemenskapsfinansiering — Odlad mark)

33

2011/C 252/77

Mål T-209/11 R: TBeslut meddelat av tribunalens ordförande den 21 juni 2011 — MB System mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Statligt stöd — Skyldighet att återkräva stödet — Begäran om uppskov med verkställighet — Krav på skyndsamhet — Intresseavvägning)

33

2011/C 252/78

Mål T-259/11: Talan väckt den 16 maj 2011 — Zinātnes, inovāciju un testēšānas centrs mot kommissionen

33

2011/C 252/79

Mål T-288/11: Talan väckt den 1 juni 2011 — Kieffer Omnitec mot kommissionen

34

2011/C 252/80

Mål T-319/11: Talan väckt den 14 juni 2011 — ABN AMRO Group mot kommissionen

35

2011/C 252/81

Mål T-320/11: Talan väckt den 17 juni 2011 — Republiken Ungern mot Europeiska kommissionen

36

2011/C 252/82

Mål T-323/11: Talan väckt den 21 juni 2011 — UCP Backus y Johnston SAA mot harmoniseringsbyrån

36

2011/C 252/83

Mål T-325/11: Talan väckt den 17 juni 2011 — Amador López mot harmoniseringsbyrån (AUTOCOACHING)

37

2011/C 252/84

Mål T-329/11: Talan väckt den 20 juni 2011 — TM.E. mot kommissionen

37

2011/C 252/85

Mål T-336/11: Talan väckt den 24 juni 2011 — Italiana Calzature mot harmoniseringsbyrån — Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN)

38

2011/C 252/86

Mål T-337/11: Talan väckt den 24 juni 2011 — Italiana Calzature mot harmoniseringsbyrån — Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI)

38

2011/C 252/87

Mål T-338/11: Talan väckt den 30 juni 2011 — Getty Images mot harmoniseringsbyrån (PHOTOS.COM)

39

2011/C 252/88

Mål T-339/11: Talan väckt den 28 juni 2011 — Spanien mot kommissionen

39

2011/C 252/89

Mål T-341/11: Talan väckt den 30 juni 2011 — Ecologistas en Acción CODA mot kommissionen

40

2011/C 252/90

Mål T-342/11: Talan väckt den 30 juni 2011 — CEEES och Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio mot kommissionen

40

2011/C 252/91

Mål T-343/11: Talan väckt den 28 juni 2011 — Konungariket Nederländerna mot kommissionen

41

2011/C 252/92

Mål T-346/11: Talan väckt den 7 juli 2011 — Gollnisch mot parlamentet

42

2011/C 252/93

Mål T-347/11: Talan väckt den 7 juli 2011 — Gollnisch mot parlamentet

43

2011/C 252/94

Mål T-353/11: Talan väckt den 29 juni 2011 Event mot harmoniseringsbyrån — CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS)

43

2011/C 252/95

Mål T-357/11: Talan väckt den 1 juli 2011 — Bimbo mot harmoniseringsbyrån — Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO)

44

2011/C 252/96

Mål T-358/11: Talan väckt den 27 juni 2011 — Italien mot kommissionen

44

2011/C 252/97

Mål T-362/11: Talan väckt den 7 juli 2011 — Stichting Greenpeace Nederland och PAN Europe mot kommissionen

46

 

Personaldomstolen

2011/C 252/98

Mål F-17/05 REV: Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 15 juni 2011 — de Brito Sequeira Carvalho mot kommissionen (Personalmål — Ansökan om resning — Ny omständighet — Föreligger inte — Ansökan kan inte tas upp till prövning)

47

2011/C 252/99

Mål F-67/05 RENV: Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 14 december 2010 — Michail mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Återförvisning till personaldomstolen efter upphävande — Karriärutvecklingsrapport — Bedömningsförfarandet för år 2003 — Talan om ogiltigförklaring — Skadeståndstalan)

47

2011/C 252/00

Mål F-113/07: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 14 april 2011 — Irmantas Šimonis mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Förflyttning mellan institutioner — Juristlingvist — Ändring av skälen — Krav på den fullgjorda arbetsperiodens längd)

47

2011/C 252/01

Mål F-119/07: Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 17 februari 2011 — Strack mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Medlingsförfarande — Rättsakt som går någon emot — Artikel 73 i föreskrifterna — Konsolidering — Förskottsutbetalning av ersättning)

48

2011/C 252/02

Mål F-120/07: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 15 mars 2011 — Strack mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Överföring av årlig ledighet — Artikel 4 i bilaga V till tjänsteföreskrifterna — Hänsyn till tjänstens krav — Artikel 73 i tjänsteföreskrifterna — Direktiv 2003/88/EG — Rätt till betald årlig ledighet — Sjukledighet)

48

2011/C 252/03

Mål F-82/08: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 14 april 2011 — Clarke m.fl. mot harmoniseringsbyrån (Tjänstemän — Tillfälligt anställda — Artikel 8 i anställningsvillkoren för övriga anställda — Avtalsvillkor som avslutade anställningen för det fall den anställde inte tagits upp i förteckningen över godkända sökande — Allmänna uttagningsprov OHIM/AD/02/07 och OHIM/AST/02/02 — Rättsakt som går någon emot — Principen om ärligt fullgörande av avtalsförpliktelser — Omsorgsplikt — Principen om god förvaltningssed — Språkkrav — EPSO:s bristande behörighet — Direktiv 1999/70/EG — Tidsbegränsad anställning)

49

2011/C 252/04

Mål F-29/09 REV: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 april 2011 — Lebedef och Jones mot kommissionen (Personalmål — Resning — Ny faktisk omständighet — Föreligger inte — Avvisning)

49

2011/C 252/05

Mål F-30/09: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 april 2011 — Chaouch mot kommissionen (Personalmål — Lön — Bosättningsbidrag — Fastställande av rättigheter — Inledande av tjänstgöring i egenskap av provanställd tjänsteman — Beaktande av byte av bosättningsort efter utnämningen — En tjänstemans bosättningsskyldighet enligt artikel 20 i tjänsteföreskrifterna)

49

2011/C 252/06

Mål F-53/09: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 maj 2011 — J mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Social trygghet — Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom — Artikel 73 i tjänsteföreskrifterna — Vägran att erkänna en sjukdom som yrkesskada — Skyldighet att genomföra förfarandet inom rimlig tid)

50

2011/C 252/07

Mål F-68/09: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 15 februari 2011 — Barbin mot parlamentet (Personalmål — Tjänstemän — Befordringsförfarandet 2006 — Verkställighet av en dom från tribunalen — Jämförelse av kvalifikationerna — Principen om likabehandling — Föräldraledighet på halvtid)

50

2011/C 252/08

Mål F-73/09: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 april 2011 — Sukup mot kommissionen (Personalmål — Löner och ersättningar — Barntillägg — Utbildningstillägg — Betalning i efterhand)

50

2011/C 252/09

Mål F-83/09: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 26 maj 2011 — Kalmár mot Europol (Personalmål — Anställda vid Europol — Uppsägning — Yrkande om ogiltigförklaring — Utbetalning av lön — Följderna av en dom om ogiltigförklaring)

51

2011/C 252/10

Mål F-105/09: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 april 2011 — Séverine Scheefer mot Europaparlamentet (Personalmål — Tillfälligt anställd — Förnyande av tidsbegränsat anställningsavtal — Omvandling av visstidsanställning till tillsvidareanställning — Artikel 8 första stycket i anställningsvillkor för övriga anställda)

51

2011/C 252/11

Mål F-40/10: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 26 maj 2011 — Lebedef mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Årlig ledighet — Frånvaro utan någon innestående ledighet och utan något förhandsgodkännande — Löneavdrag — Artikel 60 i tjänsteföreskrifterna)

52

2011/C 252/12

Mål F-10/10: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 31 mars 2011 — Hecq mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Social trygghet — 100 procents ersättning för sjukvårdskostnader — Tyst avslag — Beslut om erkännande av sjukdomen som yrkessjukdom — Administrationens normbundna behörighet — Beslut att avslå klagomålet — Ej enbart bekräftande beslut — Avsaknad av klagomål — Avvisning)

52

2011/C 252/13

Mål F-14/10: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 30 juni 2011 — Luigi Marcuccio mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Social säkerhet — Olycka — Förfarande för att fastställa en partiell, permanent invaliditet i den mening som avses i artikel 73 i tjänsteföreskrifterna — Varaktigheten av förfarandet — Talan om skadestånd — Uppenbart att talan saknar rättslig grund — Artikel 94 i rättegångsreglerna)

52

2011/C 252/14

Mål F-56/10: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 10 juni 2011 — Hecq mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Social trygghet — Ersättning av sjukvårdskostnader till 100 procent — Tyst avslag — För tidigt klagomål — Avvisning)

53

2011/C 252/15

Mål F-75/10: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 27 juni 2011 — Scheffer mot parlamentet (Personalmål — Tillfälligt anställd — Förnyande av tidsbegränsat anställningsavtal — Anledning saknas att döma i saken)

53

2011/C 252/16

Mål F-78/10: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 16 juni 2011 — Antelo Sanchez m.fl. mot parlamentet (Personalmål — Årlig anpassning av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda — Anledning saknas att döma i saken)

53

2011/C 252/17

Mål F-82/10: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 16 juni 2011 — Nolin mot kommissionen (Personalmål — Årliga anpassningen av tjänstemäns och övriga anställdas löner och pensioner — Anledning saknas att döma i saken)

54

2011/C 252/18

Mål F-87/10: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 16 juni 2011 — Adriaens m.fl. mot kommissionen (Personalmål — Årlig anpassning av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda — Anledning saknas att döma i saken)

54

2011/C 252/19

Mål F-92/10: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 16 juni 2011 — Dricot-Daniele m.fl. mot kommissionen (Personalmål — Årlig anpassning av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda — Anledning saknas att döma i saken)

54

2011/C 252/20

Mål F-96/10: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 16 juni 2011 — Andrecs m.fl. mot kommissionen (Personalmål — Den årliga anpassningen av tjänstemäns och övriga anställdas löner och pensioner — Anledning saknas att döma i saken)

55

2011/C 252/21

Mål F-99/10: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 16 juni 2011 — Ashbrook m. fl. mot kommissionen (Personalmål — Årlig anpassning av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda — Anledning saknas att döma i målet)

55

2011/C 252/22

Mål F-106/10: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 20 juni 2011 — Gross m.fl. mot domstolen (Personalmål — Årlig anpassning av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda — Anledning saknas att döma i saken)

55

2011/C 252/23

Mål F-47/11: Talan väckt den 15 april 2011 — ZZ mot Europeiska kommissionen

56

2011/C 252/24

Mål F-51/11: Talan väckt den 21 april 2011 — ZZ mot kommissionen

56

2011/C 252/25

Mål F-55/11: Talan väckt den 9 maj 2011 — ZZ mot kommissionen

56

2011/C 252/26

Mål F-64/11: Talan väckt den 24 juni 2011 — ZZ mot Europeiska kommissionen

57

2011/C 252/27

Mål F-65/11: Talan väckt den 3 juli 2011 — ZZ mot parlamentet

57

2011/C 252/28

Mål F-87/09: Personaldomstolens beslut av den 11 januari 2011 — Dekker mot Europol

57

2011/C 252/29

Mål F-70/10: Personaldomstolens beslut av den 12 juli 2011 — Hidalgo mot Parlamentet

57

2011/C 252/30

Mål F-94/10: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 18 maj 2011 — Carpenito mot rådet

58

2011/C 252/31

Mål F-97/10: Personaldomstolens beslut av den tredje kammaren den 16 juni 2011 — Kerstens mot kommissionen

58

2011/C 252/32

Mål F-101/10: Personaldomstolens beslut av den 12 juli 2011 — Massez e.a. mot Domstolen

58

2011/C 252/33

Mål F-102/10: Personaldomstolens beslut av den 12 juli 2011 — Geradon mot Rådet

58

2011/C 252/34

Mål F-8/11: Personaldomstolens beslut av den 17 juni 2011 — Nieminen mot rådet

58

2011/C 252/35

Mål F-28/11: Personaldomstolens beslut (tredje kammaren) av den 12 juli 2011 — BC mot Rådet

58


SV

 

Top