Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:232:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 232, 6 augusti 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.232.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 232

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
6 augusti 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2011/C 232/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 226, 30.7.2011

1

 

Tribunalen

2011/C 232/02

Avdelningen för överklaganden

2

2011/C 232/03

Riktlinjer för hur målen ska fördelas mellan avdelningarna

2

2011/C 232/04

Utnämning av den domare som ersätter tribunalens ordförande vad gäller behörigheten att besluta om interimistiska åtgärder

3


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2011/C 232/05

Mål C-484/07: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank ’s-Gravenhage — Nederländerna) — Fatma Pehlivan mot Staatssecretaris van Justitie (Associeringsavtalet EEG–Turkiet — Familjeåterförening — Artikel 7 första stycket första strecksatsen i associeringsrådets beslut nr 1/80 — Barn till en turkisk arbetstagare som har bott tillsammans med arbetstagaren i mer än tre år, men som har ingått äktenskap före utgången av den treårsperiod som föreskrivs i nämnda bestämmelse — Nationell rätt enligt vilken den berörda personens uppehållstillstånd av detta skäl ska omprövas)

4

2011/C 232/06

Mål C-196/09: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Europaskolornas besvärsnämnd) — Paul Miles m.fl. mot Europaskolorna (Begäran om förhandsavgörande — Begreppet ”domstol i en medlemsstat” i den mening som avses i artikel 267 FEUF — Europaskolornas besvärsnämnd — Lönesystemet för lärare utstationerade vid Europaskolorna — Anpassning av lönerna skedde inte till följd av det brittiska pundets värdeminskning — Fråga om förenlighet med artiklarna 18 FEUF och 45 FEUF)

4

2011/C 232/07

Mål C-346/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Gerechtshof te ’s-Gravenhage — Nederländerna) — Staat der Nederlanden mot Denkavit Nederland BV m.fl. (Jordbruk — Hälsoskydd — Direktiv 90/425/EEG — Provisorisk nationell lagstiftning som syftar till att bekämpa spridandet av bovin spongiform encefalopati genom förbud mot produktion av och handel med bearbetat animaliskt protein avsett för utfodring av djur inom animalieproduktionen — Tillämpning av denna lagstiftning före ikraftträdandet av beslut 2000/766/EG, vilket innehåller ett sådant förbud — Tillämpning av denna lagstiftning på två produkter som kan undantas från förbudet i detta beslut — Förenligheten med direktiv 90/425/EEG och besluten 94/381/EG och 2000/766/EG)

5

2011/C 232/08

Mål C-360/09: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Bonn (Tyskland)) — Pfleiderer AG mot Bundeskartellamt (Konkurrens — Administrativt förfarande — Handlingar och information inom ramen för ett nationellt program för förmånlig behandling — Eventuella negativa återverkningar av att tredje parter ges tillgång till sådana handlingar för den effektiva och korrekta tillämpningen av systemet för samarbete mellan de myndigheter som tillsammans bildar det europeiska konkurrensnätverket)

5

2011/C 232/09

Mål C-399/09: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší správní soud (Republiken Tjeckien)) — Marie Landtová mot Česká správa sociálního zabezpečení (Fri rörlighet för arbetstagare — Social trygghet — Konvention om social trygghet som två medlemsstater ingått före sin anslutning till Europeiska unionen — Medlemsstat som är behörig att beakta fullgjorda försäkringsperioder — Ålderspension — Beviljande av ett tillägg till en förmån till endast personer som är både medborgare och bosatta i en viss medlemsstat)

6

2011/C 232/10

Mål C-462/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna)) — Stichting de Thuiskopie mot Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee (Tillnärmning av lagstiftning — Upphovsrätt och närstående rättigheter — Direktiv 2001/29/EG — Rätt till mångfaldigande — Undantag och inskränkningar — Undantag för privatkopiering — Artikel 5.2 b och 5.5 — Rimlig kompensation — Betalningsskyldig för den avgift som finansierar denna kompensation — Distansförsäljning mellan två personer med hemvist i olika medlemsstater)

7

2011/C 232/11

Mål C-536/09: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 16 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Upravno sodišče Republike Slovenije — Republiken Slovenien) — Marija Omejc mot Republika Slovenija (Gemensam jordbrukspolitik — Gemenskapens stödsystem — Integrerat administrations- och kontrollsystem — Förordning (EG) nr 796/2004 — Kontroll på platsen hindras — Begrepp — Jordbrukare som inte bor på jordbruket — Jordbrukarens företrädare — Begrepp)

7

2011/C 232/12

Mål C-10/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 juni 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike (Fördragsbrott — Fri rörlighet för kapital — Avdragsrätt för gåvor till inrättningar som har till uppgift att bedriva forskning och utbildning — Avdragsrätten omfattar endast gåvor till inrättningar med hemvist i landet)

8

2011/C 232/13

Mål C-152/10: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 16 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Højesteret — Danmark) — Unomedical A/S mot Skatteministeriet (Gemensamma tulltaxan — Tullklassificering — Kombinerade nomenklaturen — Dialyspåsar i plast som endast är avsedda att användas i anslutning till dialysapparater — Urinuppsamlingspåsar som endast är avsedda att användas tillsammans med katetrar — KN-numren 9018 och 3926 — Begreppen ”delar” och ”tillbehör” — Andra plastvaror)

8

2011/C 232/14

Mål C-212/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Republiken Polen) — Logstor ROR Polska Sp z o.o. mot Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (Skatter och avgifter — Skatt på kapitaltillskott — Direktiv 69/335/EEG — Indirekta skatter på kapitalanskaffning — Beskattning av ett lån som en kapitalassociation tagit upp av en person som har rätt till en viss procent av vinsten i kapitalassociationen — En medlemsstats rätt att återinföra en skatt som inte längre var i kraft då medlemsstaten anslöt sig till Europeiska unionen)

9

2011/C 232/15

Mål C-317/10 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 juni 2011 — Union Investment Privatfonds GmbH mot UniCredito Italiano SpA och Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 8.1 b — Ordmärkena UNIWEB och UniCredit Wealth Management — Invändning från innehavaren av de nationella ordmärkena UNIFONDS och UNIRAK samt det nationella figurmärket UNIZINS — Bedömning av risken för förväxling — Risk för association — Varumärkesserie eller varumärkesfamilj)

9

2011/C 232/16

Mål C-32/10: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 11 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Varhoven kasatsionen sad, Bulgarien) — Tony Georgiev Semerdzhiev mot ET Del-Pi-Krasimira Macheva (Artikel 92.1 i rättegångsreglerna — Direktiv 90/314/EEG — Paketresor, inbegripet semesterpaket och andra paketarrangemang — Förhållandena före Republiken Bulgariens anslutning till Europeiska unionen — Domstolen uppenbart obehörig att besvara tolkningsfrågorna)

10

2011/C 232/17

De förenande målen C-267/10 och C-268/10: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 23 maj 2011 (begäran om förhandsavgöranden från Tribunal de première instance de Namur — Belgien) — André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10) mot Ètat belge — SPF Finances (Artikel 6.1 EUF — Artikel 35 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Innehav och försäljning av rökbara tobaksvaror — Nationella bestämmelser enligt vilka det är tillåtet att ta ut punktskatt på tobaksvaror — Uppenbart att domstolen saknar behörighet)

10

2011/C 232/18

Mål C-460/10 P: Domstolens beslut av den 14 april 2011 — Luigi Marcuccio mot Europeiska unionens domstol (Överklagande — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Sökandens ombud — Advokat som inte fått något uppdrag — Delgivning av ett överklagande — Skadeståndsyrkande — Europeiska unionens domstol — Avslag — Talan om ogiltigförklaring — Påstådd skada — Skadeståndstalan — Uppenbart att en del av överklagandet inte kan tas upp till prövning och att överklagandet i övrigt är ogrundat)

11

2011/C 232/19

Mål C-613/10: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 15 april 2011 (begäran om förhandsavgörande från Commissione tributaria provinciale di Parma — Italien) — Danilo Debiasi mot Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma (Begäran om förhandsavgörande — Uppenbart att domstolen saknar behörighet)

11

2011/C 232/20

Mål C-180/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Bíróság (Ungern) den 18 april 2011 — Bericap Záródástechnikai Bt. mot Plastinnova 2000 Kft.

11

2011/C 232/21

Mål C-204/11 P: Överklagande ingett den 27 april 2011 av Fédération Internationale de Football Association (FIFA) av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 17 februari 2011 i mål T-385/07, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) mot Europeiska kommissionen

12

2011/C 232/22

Mål C-205/11 P: Överklagande ingett den 27 april 2011 av Fédération Internationale de Football Association (FIFA) av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 17 februari 2011 i mål T-68/08, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) mot Europeiska kommissionen

13

2011/C 232/23

Mål C-218/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Ítélőtábla (Ungern) den 11 maj 2011 — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe mot Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

14

2011/C 232/24

Mål C-219/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 11 maj 2011 — BrainProducts GmbH mot Bio Semi V.O.F. m.fl.

15

2011/C 232/25

Mål C-221/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 11 maj 2011 — Leyla Ecem Demirkan mot Förbundsrepubliken Tyskland

15

2011/C 232/26

Mål C-234/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad — Varna (Bulgarien) den 16 maj 2011 — TETS Haskovo AD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsiya za prihodite

15

2011/C 232/27

Mål C-241/11: Talan väckt den 19 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Tjeckien

16

2011/C 232/28

Mål C-249/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgarien) den 19 maj 2011 — Hristo Byankov mot Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (Generalsekreteraren vid inrikesministeriet)

17

2011/C 232/29

Mål C-254/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Ungern) den 25 maj 2011 — Oskar Shomodi mot Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége

17

2011/C 232/30

Mål C-262/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 26 maj 2011 — Kremikovtski AD mot Minister na ikonomikata erergetikata i turizma izamestnik- Minster na ikomomikata, ernergetikata i turizma (ministern för ekonomi, energi och turism och viceministern för ekonomi, energi och turism)

18

2011/C 232/31

Mål C-269/11: Talan väckt den 31 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Tjeckien

19

2011/C 232/32

Mål C-271/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Symvoulio tis Epikrateias (Högsta förvaltningsdomstolen, Grekland) den 31 maj 2011 — Techniko Epimelitirio Ellados (TEE) m.fl. mot Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikonomikon

19

2011/C 232/33

Mål C-293/11: Talan väckt den 9 juni 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

21

2011/C 232/34

Mål C-295/11: Talan väckt den 10 juni 2011 — Republiken Italien mot Europeiska unionens råd

21

2011/C 232/35

Mål C-298/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 14 juni 2011 — Dobrudzhanska petrolna kompania AD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (chefen för avdelningen ”Överklaganden och verkställighetsförvaltning” i Varna vid centralförvaltningen för den nationella skattemyndigheten)

22

2011/C 232/36

Mål C-547/09: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 20 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Innsbruck — Österrike) — Pensionsversicherungsanstalt mot Andrea Schwab

23

2011/C 232/37

Mål C-341/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

23

2011/C 232/38

Mål C-437/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 20 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Judicial de Vieira do Minho — Portugal) — Manuel Afonso Esteves mot Axa — Seguros de Portugal SA

23

2011/C 232/39

Mål C-622/10 och C-623/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 7 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från första instansrätten Namur — Belgien) — Rémi Paquot (C-622/10), Adrien Daxhelet (C-623/10) mot Belgiska staten — SFP Finances

23

2011/C 232/40

Mål C-110/11: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden — (Nederländerna)) — Minister van Financiën mot G. in ’t Veld

23

 

Tribunalen

2011/C 232/41

Mål T-471/09: Tribunalens dom av den 28 juni 2011 — Oetker Nahrungsmittel mot harmoniseringsbyrån — Bonfait (Buonfatti) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av gemenskapsordmärket Buonfatti — Det äldre Beneluxordmärket Bonfait — Förväxlingsrisk föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

24

2011/C 232/42

Mål T-475/09: Tribunalens dom av den 28 juni 2011 — ATB Norte mot harmoniseringsbyrån — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av gemenskapsfigurmärket BRICO CENTER — Tidigare gemenskapsfigurmärkena ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro och CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

24

2011/C 232/43

Mål T-476/09: Tribunalens dom av den 28 juni 2011 — ATB Norte, SL mot harmoniseringsbyrån — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BRICO CENTER — De äldre gemenskapsfigurmärkena ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro och CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

25

2011/C 232/44

Mål T-477/09: Tribunalens dom av den 28 juni 2011 — ATB Norte mot harmoniseringsbyrån (BRICO CENTER) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BRICO CENTER — Äldre gemenskapsfigurmärkena ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro och CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

25

2011/C 232/45

Mål T-478/09: Tribunalens dom av den 28 juni 2011 — ATB Norte, SL mot harmoniseringsbyrån — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke — BRICO CENTER — Äldre gemenskapsfigurmärken ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro och CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

26

2011/C 232/46

Ärende T-479/09: Tribunalens dom av den 28 juni 2011 — ATB Norte/harmoniseringsbyrån mot Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden) (”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BRICO CENTER Garden — Äldre gemenskapsfigurmärkena ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro och CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009”)

26

2011/C 232/47

Mål T-480/09: Tribunalens dom av den 28 juni 2011 — ATB Norte mot harmoniseringsbyrån — Bricocenter Italia (BRICOCENTER) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BRICOCENTER — De äldre gemenskapsfigurmärkena ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro och CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

27

2011/C 232/48

Mål T-481/09: Tribunalens dom av den 28 juni 2011 — ATB Norte mot harmoniseringsbyrån och Bricocenter Italia (maxi BRICO CENTER) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket maxi BRICO CENTER — Äldre gemenskapsfigurmärkena ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro och CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

27

2011/C 232/49

Mål T-482/09: Tribunalens dom av den 28 juni 2011 — ATB Norte SL mot harmoniseringsbyrån — Briocenter Italia (BRICO CENTER Città) (Gemenskapsvarumärken — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BRICO CENTER Città — Äldre gemenskapsfigurmärkena ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro och CENTROS DE BRICOLAGE BricoCenter — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 i förordning (EG) nr 207/2009)

28

2011/C 232/50

Mål T-483/09: Tribunalens dom av den 28 juni 2011 — ATB Norte mot harmoniseringsbyrån — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Affiliato BRICO CENTER — De äldre gemenskapsfigurmärkena ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro och CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

28

2011/C 232/51

Mål T-487/09: Tribunalens dom av den 28 juni 2011 — ReValue Immobilienberatung mot harmoniseringsbyrån (ReValue) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket ReValue — Delvis avslag på registreringsansökan — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

29

2011/C 232/52

Mål T-207/07 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 10 juni 2011 — Eurallumina SpA mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Statligt stöd — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden och enligt vilket stödet ska återbetalas — Begäran om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

29

2011/C 232/53

Mål T-259/10: Tribunalens beslut av den 15 juni 2011 — Ax mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Ekonomiskt bistånd från unionen till en medlemsstat som genomgår en allvarlig ekonomisk eller finansiell störning — Förordning i vilken föreskrivs villkor och förfaranden enligt vilka ekonomiskt bistånd från unionen får beviljas en medlemsstat — Artikel 263 fjärde stycket FEUF — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

29

2011/C 232/54

Mål T-199/11: Överklagande ingett den 30 mars 2011 av Guido Strack av den dom som personaldomstolen meddelade den 20 januari 2011 i mål F-132/07, Strack mot kommissionen

30

2011/C 232/55

Mål T-251/11: Talan väckt den 18 maj 2011 — Österrike mot Europeiska

30

2011/C 232/56

Mål T-268/11: Överklagande ingett den 26 maj 2011 av Europeiska kommissionen av den dom som personaldomstolen meddelade den 15 mars 2011 i mål F-120/07, Strack mot kommissionen

31

2011/C 232/57

Mål T-274/11: Överklagande ingett den 25 maj 2011 av Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni av den dom som personaldomstolen meddelade den 15 mars 2011 i mål F-28/10, Mioni mot kommissionen

32

2011/C 232/58

Mål T-275/11: Talan väckt den 27 maj 2011 — TF1 mot kommissionen

32

2011/C 232/59

Mål T-276/11: Talan väckt den 31 maj 2011 — Carlotti mot parlamentet

33

2011/C 232/60

Mål T-279/11: Talan väckt den 30 maj 2011 — T&L Sugars och Sidul Açúcares mot kommissionen

33

2011/C 232/61

Mål T-284/11: Talan väckt den 7 juni 2011 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones mot harmoniseringsbyrån — MIP Metro (METROINVEST)

35

2011/C 232/62

Mål T-286/11 P: Överklagande ingett den 6 juni 2011 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 16 mars 2011 i mål F-21/10, Marcuccio mot kommissionen

35

2011/C 232/63

Mål T-291/11: Talan väckt den 9 juni 2011 — Portovesme mot kommissionen

36

2011/C 232/64

Mål T-299/11: Talan väckt den 6 juni 2011 — European Dynamics Luxembourg m.fl. mot harmoniseringsbyrån

37

2011/C 232/65

Mål T-305/11: Talan väckt den 8 juni 2011 — Italmobiliare mot kommissionen

38

 

Personaldomstolen

2011/C 232/66

Mål F-50/09: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 12 maj 2011 — Missir Mamachi di Lusignano mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Skadeståndstalan — Regel om att det i fråga om skadestånd ska råda överensstämmelse mellan begäran, klagomål och talan — Förfarandets kontradiktoriska karaktär — Användning vid domstol av en konfidentiell handling som åsatts klassificeringen ”begränsad EU” — Institutionernas utomobligatoriska skadeståndsansvar — Culpaansvar — Orsakssamband — Flera skadeståndsgrundande orsaker — Handling av tredje man — Strikt ansvar — Biståndsskyldighet — Skyldighet för en institution att säkerställa skyddet av dess anställda — Mord på en tjänsteman och dennes maka begånget av tredje man — Förlust av överlevnadschans)

39

2011/C 232/67

Mål F-84/09: Personaldomstolens dom av den 7 juni 2011 — Larue och Seigneur mot ECB (Personalmål — ECB:s anställda — Lön — Allmän lönejustering — Missuppfattning beträffande beräkningsmetoden)

39

2011/C 232/68

Mål F-22/10: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 25 maj 2011 — Bombín Bombín mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Tjänstledighet av personliga skäl — Årlig ledighet — Överföring av ledighet — Tjänsteman som har lämnat sin tjänst — Ekonomisk ersättning)

39

2011/C 232/69

Mål F-49/10: Personaldomstolens dom av den 28 juni 2011 — De Nicola mot Europeiska investeringsbanken (Personalmål — Personal vid Europeiska Investeringsbanken — Sjukförsäkring — Nekad ersättning för kostnaderna för viss läkarbehandling — Ansökan om att det skulle utpekas en oberoende läkare — Rimlig frist)

40

2011/C 232/70

Mål F-55/10: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 28 juni 2011 — AS mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Meddelande om lediga tjänster — Avslag på ansökan om tjänst — Berättigat intresse av att få saken prövad — Invalidiserad tjänsteman — Beslutet om avslag på ansökan om tjänst kan inte skiljas från tillsättningsbeslutet — Föreligger inte — Skillnad mellan tjänstemän som tillhör samma tjänstegrupp och lönegrad i olika karriärsystem — Överensstämmelse mellan lönegrad och tjänst)

40

2011/C 232/71

Mål F-64/10: Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 7 juni 2011 — Mantzouratos mot parlamentet (Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Befordringsförfarandet 2009 — Beslut att inte befordra — Upptagande till sakprövning av en invändning om rättsstridighet — Jämförelse av kvalifikationerna — Uppenbart oriktig bedömning)

40

2011/C 232/72

Mål F-66/10: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 12 maj 2011 — AQ mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Utvärderingsrapport — Bedömningsförfarandet för år 2009 — Bedömarens lönegrad lägre än den lönegrad som tjänstens innehavare har — Bedömning av prestationsförmågan för en del av referensperioden — Underlåtenhet att fastställa syftena med tjänsten)

41

2011/C 232/73

Mål F-128/10: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 28 juni 2011 — Mora Carrasco m.fl. mot parlamentet (Personalmål — Tjänstemän — Förflyttning mellan institutioner under ett befordringsförfarande då tjänstemannen skulle ha befordrats hos sin ursprungsinstitution — Behörig institution för att bestämma om befordran av den tjänsteman som flyttat)

41

2011/C 232/74

Mål F-74/07 RENV: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 25 maj 2011 — Stefan Meierhofer mot kommissionen (Personalmål — Rekrytering — Allmänt uttagningsprov — En kandidat misslyckas i det muntliga provet — Motiveringsskyldighet — Bestämmelser som styr uttagningskommitténs arbete)

41

2011/C 232/75

Mål F-33/10: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 22 juni 2011 — Giorgio Lebedef mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — bedömningsförfarandet för år 2005 — Karriärutvecklingsrapport — Allmänna genomförandebestämmelser för artikel 43 i tjänsteföreskrifterna — Rapport upprättad till följd av domen i mål F-36/07 — Uppenbart att talan skall avvisas)

42

2011/C 232/76

Mål F-88/10: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 30 juni 2011 Van Asbroeck mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Beslut att placera i tillfällig lönegrad — Begäran om omprövning — Ny och väsentlig omständighet — Föreligger inte — Talan avvisas då det är uppenbart att den inte kan prövas i sak)

42

2011/C 232/77

Mål F-125/10: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 29 juni 2011 Schuerewegen mot parlamentet (Personalmål — Tjänstemän — Åtgärd som innebär längre avstånd till arbetsplatsen — Återkallande av tjänstekort — Återkallande av tillträdesrätt till datornätverk — Föregående administrativt klagomål — Elektronisk överföring — Administrationens kännedom — Dröjsmål — Uppenbart att talan ska avvisas)

42

2011/C 232/78

Mål F-90/10: Personaldomstolens beslut av den 20 maj 2011 — Florentiny mot parlamentet

43

2011/C 232/79

Mål F-93/10: Personaldomstolens beslut av den 25 maj 2011 — AL mot parlamentet

43

2011/C 232/80

Mål F-120/10: Personaldomstolens beslut av den 27 april 2011 — AR mot kommissionen

43


SV

 

Top