EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:218:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 218, 23 juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.218.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 218

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
23 juli 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

471:a plenarsessionen den 4—5 maj 2011

2011/C 218/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den finansiella och ekonomiska krisens inverkan på arbetskraftens fördelning mellan de olika produktionssektorerna, med särskilt fokus på små och medelstora företag”(förberedande yttrande)

1

2011/C 218/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Familjepolitikens roll i den demografiska förändringsprocessen: utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna”(förberedande yttrande)

7

2011/C 218/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Hållbarhetsbedömningar och EU:s handelspolitik”

14

2011/C 218/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Lantbruksmaskiner samt bygg- och lagerutrustning: Hur ska vi ta oss ur den finansiella krisen?” (initiativyttrande)

19

2011/C 218/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den europeiska industripolitikens externa dimension – Tar EU:s handelspolitik verkligen hänsyn till den europeiska industrins intressen?” (initiativyttrande)

25

2011/C 218/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Statsägda tredjelandsföretag i EU:s offentliga upphandlingar” (initiativyttrande)

31


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

471:a plenarsessionen den 4—5 maj 2011

2011/C 218/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En integrerad industripolitik för en globaliserad tid – Med konkurrenskraft och hållbar utveckling i centrum”KOM(2010) 614 slutlig

38

2011/C 218/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om effektiv övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet”KOM(2010) 524 slutlig – 2010/0278 (COD)

46

2011/C 218/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om verkställighetsåtgärder för att korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser i euroområdet”KOM(2010) 525 slutlig 2010/0279 (COD) och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser”KOM(2010) 527 slutlig 2010/0281 (COD)

53

2011/C 218/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Vitbok om försäkringsgarantisystem”KOM(2010) 370 slutlig

61

2011/C 218/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya personbilar”KOM(2010) 657 slutlig

66

2011/C 218/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen”KOM(2010) 791 slutlig – 2011/0001 (COD)

69

2011/C 218/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om antagande av tekniska krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009”KOM(2010) 775 slutlig – 2010/0373 (COD)

74

2011/C 218/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område”KOM(2010) 748 slutlig – 2010/0383 (COD)

78

2011/C 218/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG och 2009/138/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten”KOM(2011) 8 slutlig – 2011/0006 COD

82

2011/C 218/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Svar på rapporten från expertgruppen för preliminär utvärdering av sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration och rapporten från expertgruppen för preliminär utvärdering av finansieringsinstrumentet för riskdelning”KOM(2011) 52 slutlig

87

2011/C 218/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – EU:s strategi för terrorismbekämpning: viktiga framsteg och kommande utmaningar”KOM(2010) 386 slutlig

91

2011/C 218/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning”KOM(2010) 379 slutlig – 2010/0210 (COD)

97

2011/C 218/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern överföring av personal”KOM(2010) 378 slutlig – 2010/0209 (COD)

101

2011/C 218/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet”KOM(2011) 32 slutlig – 2011/0023 (COD)

107

2011/C 218/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter”KOM (2010) 728 slutlig – 2010/0362 (COD)

110

2011/C 218/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter”KOM(2010) 733 slutlig – 2010/0353 (COD)

114

2011/C 218/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller handelsnormer”KOM(2010) 738 slutlig – 2010/0354 (COD)

118

2011/C 218/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter”KOM(2010) 759 slutlig – COD 2010/0364

122

2011/C 218/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/… av den … om ändring av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 165/94 och 78/2008”KOM(2010) 745 slutlig – 2010/0365 (COD)

124

2011/C 218/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 485/2008 om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket”KOM(2010) 761 slutlig – 2010/0366 (COD)

126

2011/C 218/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om angrepp mot informationssystem och om upphävande av rådet rambeslut 2005/222/RIF”KOM(2010) 517 slutlig – 2010/0273 (COD)

130

2011/C 218/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall”KOM(2010) 618 slutlig

135


SV

 

Top