EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:103:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 103, 2 april 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.103.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 103

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
2 april 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2011/C 103/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 95, 26.3.2011

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2011/C 103/02

Förenade målen C-436/08 och C-437/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Österrike) — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08) mot Finanzamt Linz (Fri rörlighet för kapital — Inkomstskatt för juridiska personer — Undantag från skatt för inhemsk utdelning — Undantag från skatt för utländsk utdelning förutsätter att vissa villkor uppfylls — Tillämpning av ett avräkningssystem för utländsk utdelning som inte är undantagen från skatt — Erforderlig bevisning beträffande avräkningsbar utländsk skatt)

2

2011/C 103/03

Mål C-52/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Stockholms tingsrätt) — Konkurrensverket mot TeliaSonera AB (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 102 FEUF — Missbruk av dominerande ställning — En teleoperatörs prissättning — Leverans av återförsäljarprodukter för ADSL — Tillhandahållande av bredbandsanslutning till slutkonsumenter — Marginalpress gentemot konkurrenter)

3

2011/C 103/04

Mål C-251/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 17 februari 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Cypern (Offentlig upphandling av varor och byggentreprenader — Områdena vatten, energi, transporter och telekommunikationer — Direktiv 93/38/EEG — Meddelande om upphandling — Tilldelningskriterier — Likabehandling av anbudsgivare — Öppenhetsprincipen — Direktiv 92/13/EEG — Prövningsförfarande — Skyldighet att motivera beslut att avvisa en anbudssökande)

4

2011/C 103/05

Mål C-260/09 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 10 februari 2011 — Activision Blizzard Germany GmbH (tidigare CD-Contact Data GmbH) mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet — Marknaden för spelkonsoler och spelkassetter av märket Nintendo — Begränsning av parallellexport på denna marknad — Avtal mellan tillverkaren och ensamåterförsäljaren — Distributionsavtal som tillåter passiv försäljning — Fastställande av en gemensam vilja när direkt skriftlig bevisning saknas avseende en begränsning av denna försäljning — Beviskravet för att det föreligger ett vertikalt avtal)

4

2011/C 103/06

Mål C-283/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Rejonowy Warszawa (Polen)) — Artur Weryński mot Mediatel 4B Spółka z o.o. (Civilrättsligt samarbete — Bevisupptagning — Hörande av vittne vid den anmodade domstolen på begäran av den ansökande domstolen — Vittnesersättning)

5

2011/C 103/07

Förenade målen C-307/09–C-309/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State — Nederländerna) — Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (C-308/09) och Olbek Industrial Services sp. zoo (C-309/09) mot Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Frihet att tillhandahålla tjänster — Utstationering av arbetstagare — 2003 års anslutningsakt — Övergångsbestämmelser — Polska medborgares tillträde till arbetsmarknaderna i de stater som vid tidpunkten för Republiken Polens anslutning redan var medlemmar i Europeiska unionen — Krav på arbetstillstånd för att ställa arbetskraft till förfogande — Direktiv 96/71/EG — Artikel 1.3)

5

2011/C 103/08

Mål C-359/09: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 3 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Ítélőtábla — Republiken Ungern) — Donat Cornelius Ebert mot Budapesti Ügyvédi Kamara (Advokater — Direktiv 89/48/EEG — Erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier — Direktiv 98/5/EG — Stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls — Användning av värdlandets yrkestitel — Villkor — Registrering i ett advokatsamfund i värdlandet)

6

2011/C 103/09

Mål C-494/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Italien)) — Bolton Alimentari SpA mot Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria (Begäran om förhandsavgörande — Upptagande till sakprövning — Tullrätt — Tullkvot — Tullkodexen — Artikel 239 — Förordning (EEG) nr 2454/93 — Artiklarna 308a, 308b och 905 — Förordning (EG) nr 975/2003 — Tonfisk — Uttömmande av en kvot — Öppnandedag — Söndag)

6

2011/C 103/10

Mål C-11/10: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 17 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden — Nederländerna) — Staatssecretaris van Financiën mot Marishipping and Transport BV (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EEG) nr 2658/87 — Gemensamma tulltaxan — Tull — Befrielse — Farmaceutiska ämnen — Sammansättning — Restriktioner)

7

2011/C 103/11

Mål C-16/10: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Förenade kungariket)) — The Number Ltd och Conduit Enterprises Ltd mot Office of Communications och British Telecommunications plc (Tillnärmning av lagstiftning — Telekommunikation — Nät och tjänster — Direktiv 2002/22/EG — Urval av företag för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster — Åläggande av särskilda skyldigheter för det utsedda företaget — Nummerupplysningstjänster och abonnentförteckningar)

8

2011/C 103/12

Mål C-25/10: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de première instance de Liège — Belgien) — Missionswerk Werner Heukelbach ev mot État belge — SPF Finances (Direkt beskattning — Fri rörlighet för kapital — Arvsskatt — Testamentariskt förordnande till förmån för ideella organisationer — En reducerad skattesats är inte tillämplig när organisationerna har sätet för sin verksamhet i en annan medlemsstat än den i vilken testatorn hade sitt egentliga hemvist eller arbetade — Restriktion — Motivering)

8

2011/C 103/13

Mål C-30/10: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 10 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Linköpings tingsrätt — Sverige) — Lotta Andersson mot Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 80/987/EEG — Artikel 10 c — Nationell bestämmelse — Garanti för betalning av arbetstagarnas utestående fordringar — Undantag beträffande personer som senare än sex månader före konkursansökningen har ägt en väsentlig andel av det företag i vilket de är anställda och haft ett betydande inflytande över dess verksamhet)

9

2011/C 103/14

Mål C-78/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Cour d’appel de Rouen (Frankrike)) — Marc Berel m.fl mot Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre och Administration des douanes du Havre (Gemenskapens tullkodex — Artiklarna 213, 233 och 239 — Solidariskt ansvar när flera personer är gäldenärer i fråga om en och samma tullskuld — Eftergift av importtull — Tullskuldens upphörande — En solidariskt ansvarig medgäldenärs möjlighet att göra gällande en eftergift av tullskuld som beviljats en annan medgäldenär — Föreligger inte)

9

2011/C 103/15

Mål C-321/10: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 17 februari 2011 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott — Direktiv 2007/2/EG — Miljöpolitik — Infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) — Utbyte och uppdatering av data i elektroniskt format — Ofullständigt införlivande)

10

2011/C 103/16

Mål C-391/10: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 3 februari 2011 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott — Direktiv 2007/36/EG — Utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag — Underlåtenhet att fullständigt införliva direktivet inom den föreskrivna fristen)

10

2011/C 103/17

Mål C-395/10: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 3 februari 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike (Fördragsbrott — Direktiv 2007/2/EG — Miljöpolitik — Infrastruktur för rumslig information — Utbyte och uppdatering av uppgifter i elektroniskt format — Underlåtese att vidta nationella införlivandeåtgärder)

11

2011/C 103/18

Mål C-143/10 P: Överklagande ingett den 29 januari 2010 av Antoni Tomasz Uznański av det beslut som förstainstansrätten (åttonde avdelningen) meddelade den 27 november 2009 i mål T-348/09, Uznański mot Polen

11

2011/C 103/19

Mål C-611/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 23 december 2010 — Waldemar Hudzinski mot Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse

11

2011/C 103/20

Mål C-612/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 23 december 2010 — Jaroslaw Wawrzyniak mot Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse

11

2011/C 103/21

Mål C-625/10: Talan väckt den 29 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

12

2011/C 103/22

Mål C-626/10 P: Överklagande ingett den 28 december 2010 av Kalliope Agapiou Joséphidès av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 21 oktober 2010 i mål T-439/08, Agapiou Joséphidès mot kommissionen och EACEA

13

2011/C 103/23

Mål C-627/10: Talan väckt den 29 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Slovenien

13

2011/C 103/24

Mål C-5/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 6 januari 2011 — brottmål mot Titus Alexander Jochen Donner

14

2011/C 103/25

Mål C-25/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 17 januari 2011 — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animaçao, S.A mot Fazenda Pública

14

2011/C 103/26

Mål C-34/11: Talan väckt den 21 januari 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

15

2011/C 103/27

Mål C-35/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) (Förenade kungariket) den 21 januari 2011 — Test Claimants in the FII Group Litigation mot Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

15

2011/C 103/28

Mål C-42/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel d'Amiens (Frankrike) den 31 januari 2011 — brottmål mot Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

16

2011/C 103/29

Mål C-46/11: Talan väckt den 1 februari 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

16

2011/C 103/30

Mål C-48/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 2 februari 2011 — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

17

2011/C 103/31

Mål C-52/11 P: Överklagande ingett den 4 februari 2011 av Fernando Marcelino Victoria Sánchez av det beslut som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 17 november 2010 i mål T-61/10

17

 

Tribunalen

2011/C 103/32

Mål T-118/07: Tribunalens dom av den 18 februari 2011 — P.P.TV mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsordmärket PPT — Det äldre nationella figurmärket PPTV — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

19

2011/C 103/33

Mål T-385/07: Tribunalens dom av den 17 februari 2011 — FIFA mot kommissionen (TV-sändningar — Artikel 3a i direktiv 89/552/EEG — Åtgärder som vidtagits av Konungariket Belgien avseende evenemang av särskild vikt för det belgiska samhället — Fotbolls-VM — Beslut i vilket åtgärderna förklaras vara förenliga med gemenskapsrätten — Motivering — Artiklarna 43 EG och 49 EG — Äganderätt)

19

2011/C 103/34

Mål T-55/08: Tribunalens dom av den 17 februari 2011 — UEFA mot kommissionen (TV-sändningar — Artikel 3a i direktiv 89/552/EEG — Åtgärder som vidtagits av Förenade kungariket avseende evenemang av särskild vikt för samhället i medlemsstaten — Europamästerskapen i fotboll — Beslut i vilket åtgärderna förklaras vara förenliga med gemenskapsrätten — Motivering — Artiklarna 49 EG och 86 EG — Äganderätt)

20

2011/C 103/35

Mål T-68/08: Tribunalens dom av den 17 februari 2011 — FIFA mot kommissionen (TV-sändningar — Artikel 3a i direktiv 89/552/EEG — Åtgärder som vidtagits av Förenade kungariket avseende evenemang av särskild vikt för samhället i medlemsstaten — Fotbolls-VM — Beslut i vilket åtgärderna förklaras vara förenliga med gemenskapsrätten — Motivering — Artiklarna 43 EG, 49 EG och 86 EG — Äganderätt)

20

2011/C 103/36

Mål T-10/09: Tribunalens dom av den 17 februari 2011 — Formula One Licensing mot harmoniseringsbyrån — Global Sports Media (F1-LIVE) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket F 1-LIVE — Det äldre gemenskapsfigurmärket och de äldre nationella och internationella ordmärkena F 1 och F 1 Formula 1 — Överklagandenämndens avslag på invändningen — Relativa registreringshinder — Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009))

21

2011/C 103/37

Mål T-122/09: Tribunalens dom av den 17 februari 2011 — Zhejiang Xinshiji Foods och Hubei Xinshiji Foods mot rådet (Dumping — Import av beredda eller konserverade citrusfrukter med ursprung i Folkrepubliken Kina — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Principen om god förvaltningssed — Artiklarna 15.2, 20.4 och 20.5 i förordning (EG) nr 384/96 (nu artiklarna 15.2, 20.4 och 20.5 i förordning (EG) nr 1225/2009))

21

2011/C 103/38

Mål T-324/09: Tribunalens dom av den 17 februari 2011 — J & F Participações mot harmoniseringsbyrån — Plusfood Wrexham (Friboi) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av figurmärket Friboi som gemenskapsvarumärke — Det tidigare nationella ordmärket FRIBO — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009)

22

2011/C 103/39

Mål T-385/09: Tribunalens dom av den 17 februari 2011 — Annco mot harmoniseringsbyrån — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ANN TAYLOR LOFT — Det äldre nationella ordmärket LOFT — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

22

2011/C 103/40

Mål T-471/10: Talan väckt den 28 september 2010 — Brendan Gill mot kommissionen

22

2011/C 103/41

Mål T-32/11: Talan väckt den 24 januari 2011 — Verenigde Douaneagenten BV mot kommissionen

23

2011/C 103/42

Mål T-60/11: Talan väckt den 26 januari 2011 — Kraft Foods Global Brands mot harmoniseringsbyrån — Fenaco (SUISSE PREMIUM)

24

2011/C 103/43

Mål T-65/11: Talan väckt den 28 januari 2011 — Recombined Dairy System mot kommissionen

25

2011/C 103/44

Mål T-78/11 P: Överklagande ingett den 7 februari 2011 av Erika Lenz av den dom som personaldomstolen meddelade den 14 december 2010 i mål F-80/09, Lenz mot kommissionen

25

2011/C 103/45

Mål T-80/11: Talan väckt den 9 februari 2011 — Nath Kalsi mot harmoniseringsbyrån — American Clothing Associates (RIDGE WOOD)

26

2011/C 103/46

Mål T-85/11 P: Överklagande ingett den 11 februari 2011 av Luigi Marcuccio av den dom som personaldomstolen meddelade den 23 november 2010 i mål F-65/09, Luigi Marcuccio mot kommissionen

27

2011/C 103/47

Mål T-88/11: Talan väckt den 18 februari 2011 — BIA Separations mot kommissionen

27

2011/C 103/48

Mål T-92/11: Talan väckt den 18 februari 2011 — Andersen mot kommissionen

28


SV

 

Top