EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:080:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 80, 12 mars 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.080.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 80

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
12 mars 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2011/C 080/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 72, 5.3.2011

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2011/C 080/02

Mål C-382/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 25 januari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich, Österrike) — Michael Neukirchinger mot Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen (Luftfart — Tillstånd för att genomföra yrkesmässiga ballongflygningar — Artikel 12 EG — Krav på bosättning eller säte — Administrativa sanktionsåtgärder)

2

2011/C 080/03

Mål C-90/09 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 20 januari 2011 — General Química, SA, Repsol Química, SA och Repsol YPF, SA mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Sektorn för gummikemikalier — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Företagskoncern — Solidariskt ansvar för ett moderbolag för de överträdelser av konkurrensreglerna som begåtts av dess dotterbolag — Ansvar för moderbolaget i koncernen)

2

2011/C 080/04

Mål C-155/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 20 januari 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Artiklarna 12 EG, 18 EG, 39 EG och 43 EG — Artiklarna 4, 28 och 31 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet — Skattelagstiftning — Villkor för befrielse från stämpelskatt vid ett första förvärv av fast egendom — Undantag från skatteplikt gäller enbart personer som är bosatta inom medlemsstaten och grekiska medborgare som inte är bosatta inom denna vid tidpunkten för förvärvet)

3

2011/C 080/05

Mål C-168/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 27 januari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Milano (Italien)) — Flos SpA mot Semeraro Casa e Famiglia SpA (Industriell och kommersiell äganderätt — Direktiv 98/71/EG — Mönsterrätt — Artikel 17 — Krav på dubbelt skydd enligt mönsterrätt och upphovsrätt — Nationell lagstiftning enligt vilken upphovsrätt inte omfattar eller inte kan göras gällande beträffande mönster för vilka skyddet hade upphört innan den trädde i kraft — Principen om skydd för berättigade förväntningar)

4

2011/C 080/06

Mål C-463/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 januari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Spanien) — CLECE, S.A. mot Maria Socorro Martín Valor och Ayuntamiento de Cobisa (Socialpolitik — Direktiv 2001/23/EG — Övergång av företag — Skydd för arbetstagares rättigheter — Begreppet ”övergång” — Städverksamhet — Verksamhet som kommunen genomför själv genom anställning av ny personal)

4

2011/C 080/07

Mål C-489/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 27 januari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Hof van Beroep te Gent) — Vandoorne NV mot Belgische Staat (Sjätte mervärdesskattedirektivet — Artiklarna 11 C.1, 27.1 och 27.5 — Beskattningsunderlag — Förenklingsförfaranden — Tobaksvaror — Skattemärken — Uttag av mervärdesskatt som sker vid ett enda tillfälle, nämligen vid källan — Mellanliggande leverantör — Betalning som helt eller delvis uteblir — Beslut att inte återbetala mervärdesskatt)

5

2011/C 080/08

Mål C-490/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 27 januari 2011 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg (Fördragsbrott — Artikel 49 EG — Frihet att tillhandahålla tjänster — Kostnader för laboratorieanalyser och -undersökningar som utförts i andra medlemsstater än Storhertigdömet Luxemburg ersätts inte — Nationell lagstiftning enligt vilken omhändertagande av kostnader inte kan ske genom ersättning för belopp som erlagts i form av förskottsbetalning avseende sådana analyser och undersökningar — Nationella föreskrifter enligt vilka omhändertagande av kostnader för vårdtjänster underställs de villkor som föreskrivs i dessa föreskrifter)

5

2011/C 080/09

Mål C-92/10 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 13 januari 2011 — Media-Saturn-Holding GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Varumärke som består av en reklamslogan och som utgörs av beståndsdelar som var och en saknar särskiljningsförmåga — Figurkännetecknet ”BEST BUY”)

6

2011/C 080/10

Mål C-559/08 P: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 16 september 2010 — Deepak Rajani (Dear!Net Online) mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Artoz-Papier AG (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Ordmärket ATOZ — Invändning framställd av innehavaren av det internationella ordmärket ARTOZ — Avslag på registreringsansökan)

6

2011/C 080/11

Mål C-342/09 P: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 27 oktober 2010 — Victor Guedes-Indústria e Comércio, SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Consorci de l'Espail Rural de Gallecs, Gallecs (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 8.1 b och 8.5 — Figurmärket Gallecs — Invändning från innehavaren av de nationella figurmärkena GALLO, GALLO AZEITE NOVO, Aziete Novo och gemenskapsfigurmärket GALLO — Avslag på invändningen — Uppenbart att överklagandet delvis inte kan tas upp till sakprövning och delvis är ogrundat)

7

2011/C 080/12

Mål C-459/09 P: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 16 september 2010 — Dominio de la Vega, SL mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och Ambrosio Velasco SA (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 8.1 b — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket DOMINIO DE LA VEGA — Äldre gemenskapsfigurmärket PALACIO DE LA VEGA — Förekomsten av en risk för förväxling i en del av unionen — Bedömning av likheten mellan varumärkena)

7

2011/C 080/13

Mål C-487/09: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 6 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo — Spanien) — Inmogolf SA mot Administración General del Estado (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Direktiv 69/335/EEG — Indirekta skatter — Kapitalanskaffning — Överlåtelser av värdepapper — Bolagskapital som huvudsakligen består av fast egendom)

8

2011/C 080/14

Mål C-532/09 P: Domstolens beslut av den 4 oktober 2010 — Vladimir Ivanov mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Talan om utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Förlust av möjligheten att bli anställd — Förbehåll om åsidosättande av handläggningsregler — Uppenbart att överklagandet i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundat)

8

2011/C 080/15

Förenade målen C-74/10 P och C-75/10 P: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 29 september 2010 — European Renwable Energies Federation ASBL (EREF) mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Artikel 19 i domstolens stadga — En part företräds av en advokat som inte är utomstående i förhållande till parten — Uppenbart att talan ska avvisas)

9

2011/C 080/16

Mål C-84/10 P: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 22 oktober 2010 — Longevity Health Products, Inc. mot harmoniseringsbyrån, Merck KGaA (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 8.1 b — Ordkännetecknet Kids Vits — Invändning från innehavaren av gemenskapsordmärket VITS4KIDS — Graden av omsättningskretsens uppmärksamhet — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Rätten till försvar)

9

2011/C 080/17

Mål C-290/10 P: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 9 september 2010 — Franssons Verkstäder AB mot harmoniseringsbyrån, Lindner Recyclingtech GmbH (Överklagande — Talan vid tribunalen om ogiltigförklaring av ett beslut fattat av harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd — Förordning (EG) nr 6/2002 — Tidsfrist för väckande av talan — Avvisning till följd av dröjsmål — Uppenbart att överklagandet är ogrundat)

9

2011/C 080/18

Mål C-513/10 P: Överklagande ingett den 14 oktober 2010 av Dimitris Platis av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 30 september 2010 i mål T-311/10, Dimitris Platis mot rådet och Republiken Grekland

10

2011/C 080/19

Mål C-587/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof den 15 december 2010 — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) mot Finanzamt Plauen, övrig part i målet: Bundesministerium der Finanzen

10

2011/C 080/20

Mål C-594/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 17 december 2010 — Van Laarhoven Belastingadvies mot Staatssecretaris van Financïen

10

2011/C 080/21

Mål C-600/10: Talan väckt den 16 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

11

2011/C 080/22

Mål C-603/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Upravno sodišče Republike Slovenije den 21 december 2010 — Pelati d.o.o. mot Republiken Slovenien

12

2011/C 080/23

Mål C-613/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Italien) den 30 december 2010 — Danilo Debiasi mot Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

12

2011/C 080/24

Mål C-622/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance de Namur (Belgien) den 22 december 2010 — Rémi Paquot mot État belge — SPF Finances

12

2011/C 080/25

Mål C-623/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance de Namur (Belgien) den 22 december 2010 — Adrien Daxhelet mot État belge — SPF Finances

13

2011/C 080/26

Mål C-7/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Palermo (Italien) den 5 januari 2011 — Brottmål mot Fabio Caronna

14

2011/C 080/27

Mål C-12/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Dublin Metropolitan District Court (Irland) den 10 januari 2011 — Denise McDonagh mot Ryanair Ltd

14

2011/C 080/28

Mål C-14/11 P: Överklagande ingett den 11 januari 2011 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 27 oktober 2010 i mål T-24/05, Alliance One International, Inc. (tidigare Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc. och Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd mot Europeiska kommissionen

15

2011/C 080/29

Mål C-20/11: Talan väckt den 13 januari 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

15

2011/C 080/30

Mål C-22/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av korkein oikeus (Finland) den 17 januari 2011 — Finnair Oyj mot Timy Lassooy

15

2011/C 080/31

Mål C-37/11: Talan väckt den 25 januari 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Tjeckien

16

2011/C 080/32

Mål C-455/09: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 22 september 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

17

2011/C 080/33

Mål C-525/09: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens sjätte avdelning av den 28 september 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

17

 

Tribunalen

2011/C 080/34

Mål T-437/09: Tribunalens dom av den 2 februari 2011 — Oyster Cosmetics mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Oyster cosmetics — Det äldre gemenskapsfigurmärket Kadus oystra AUTO STOP PROTECTION — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

18

2011/C 080/35

Mål T-54/07: Tribunalens beslut av den 21 januari 2011 — Vtesse Networks mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Telekommunikationer — Fastighetsskatt från affärsverksamhet i Förenade kungariket — Beslut om att åtgärden inte utgör ett statligt stöd — Villkoret personligen berörd ej uppfyllt — Avvisning)

18

2011/C 080/36

Mål T-586/10: Talan väckt den 22 december 2010 — Aktieselskabet af 21. november 2001 mot harmoniseringsbyrån — Parfums Givenchy (only givenchy)

19

2011/C 080/37

Mål T-592/10: Talan väckt den 27 december 2010 — El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån — Technisynthese (BTS)

19

2011/C 080/38

Mål T-593/10: Talan väckt den 29 december 2010 — El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån — Ruan (B)

20

2011/C 080/39

Mål T-596/10: Talan väckt den 28 december 2010 — Almunia Textil, SA mot harmoniseringsbyrån — FIBA Europe (EuroBasket)

20

2011/C 080/40

Mål T-597/10: Talan väckt den 27 december 2010 — Biodes mot harmoniseringsbyrån — Manasul International (BIESUL)

21

2011/C 080/41

Mål T-598/10: Talan väckt den 27 december 2010 — Biodes mot harmoniseringsbyrån — Manasul International (LINEASUL)

21

2011/C 080/42

Mål T-14/11: Talan väckt den 11 januari 2011 — Timab Industries och CFPR mot kommissionen

22

2011/C 080/43

Mål T-23/11: Talan väckt den 17 januari 2011 — El Corte Inglès mot harmoniseringsbyrån — BA&SH (ba&sh)

22

2011/C 080/44

Mål T-24/11: Talan väckt den 19 januari 2011 — Bank Refah Kargaran mot rådet

23

2011/C 080/45

Mål T-25/11: Talan väckt den 17 januari 2011 — Germans Boada mot harmoniseringsbyrån (formen på en kakelskärare)

23

2011/C 080/46

Mål T-29/11: Talan väckt den 14 januari 2011 — Technische Universität Dresden mot kommissionen

23

2011/C 080/47

Mål T-33/11: Talan väckt den 24 januari 2011 — Peeters Landbouwmachines mot harmoniseringsbyrån — Fors MW (BIGAB)

24

2011/C 080/48

Mål T-34/11: Talan väckt den 24 januari 2011 — Canon Europa mot kommissionen

24

2011/C 080/49

Mål T-35/11: Talan väckt den 24 januari 2011 — Kyocera Mita Europe mot kommissionen

25

2011/C 080/50

Mål T-36/11: Talan väckt den 24 januari 2011 — Japan Airlines mot kommissionen

25

2011/C 080/51

Mål T-39/11: Talan väckt den 24 januari 2011 — Cargolux Airlines mot kommissionen

26

2011/C 080/52

Mål T-40/11: Talan väckt den 24 januari 2011 — Lan Airlines och Lan Cargo mot kommissionen

27

2011/C 080/53

Mål T-42/11: Talan väckt den 19 januari 2011 — Universal mot kommissionen

28

2011/C 080/54

Mål T-44/11: Talan väckt den 17 januari 2011 — Republiken Italien mot kommissionen

29

2011/C 080/55

Mål T-45/11: Talan väckt den 21 januari 2011 — Italien mot kommissionen

30

2011/C 080/56

Mål T-46/11: Talan väckt den 24 januari 2011 — Deutsche Lufthansa m.fl. mot kommissionen

31

2011/C 080/57

Mål T-48/11: Talan väckt den 24 januari 2011 — British Airways mot kommissionen

32

2011/C 080/58

Mål T-54/11: Talan väckt den 27 januari 2011 — Spanien mot kommissionen

33

2011/C 080/59

Mål T-57/11: Talan väckt den 27 januari 2011 — Castelnou Energía mot kommissionen

33

2011/C 080/60

Mål T-399/07: Tribunalens beslut av den 25 januari 2011 — Basell Polyolefine mot kommissionen

34


SV

 

Top