Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:055:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 55, 19 februari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.055.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 55

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
19 februari 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2011/C 055/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 46, 12.2.2011

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2011/C 055/02

Mål C-303/08: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht (Tyskland)) — Land Baden-Württemberg mot Metin Bozkurt (Associeringsavtalet EEG Turkiet — Familjeåterförening — Artikel 7 första stycket i associeringsrådets beslut nr 1/80 — Make till en turkisk arbetstagare som har bott tillsammans med nämnda arbetstagare under mer än fem år — Fortsatt uppehållsrätt efter skilsmässa — Fällande dom har meddelats mot den berörde med anledning av att han har utövat våld mot sin tidigare maka — Rättsmissbruk)

2

2011/C 055/03

Mål C-439/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 7 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Hof van beroep te Brussel — Belgien) — Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers ”VEBIC” VZW mot Raad voor de Mededinging, Minister van Economie (Konkurrenspolitik — Nationellt förfarande — Nationella konkurrensmyndigheters deltagande i rättsliga förfaranden — Nationell konkurrensmyndighet som både är av rättslig och administrativ karaktär — Överklagande av en sådan myndighets beslut — Förordning (EG) nr 1/2003)

2

2011/C 055/04

Mål C-537/08 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 december 2010 — Kahla/Thüringen Porzellan GmbH mot Freistaat Thüringen, Förbundsrepubliken Tyskland och Europeiska kommissionen (Överklagande — Statligt stöd — Beslut av kommissionen i vilket ett stöd förklaras oförenligt med den gemensamma marknaden och det föreskrivs att stödet ska återkrävas — Rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar)

3

2011/C 055/05

Mål C-568/08: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 9 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Assen — Nederländerna) — Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, van Spijker Infrabouw BV, de Jonge Konstruktie BV mot Provincie Drenthe (Offentlig upphandling — Prövningsförfarande vid offentlig upphandling av byggentreprenader — Direktiv 89/665/EEG — Skyldighet för medlemsstaterna att föreskriva ett prövningsförfarande — Nationell lagstiftning enligt vilken en domstol med behörighet att fatta beslut om interimistiska åtgärder kan godkänna ett beslut i ett upphandlingsförfarande vilket vid senare prövning i sak kan anses vara oförenligt med unionsrätten — Förenlighet med direktivet — Skadestånd till anbudsgivare som lidit skada — Villkor)

3

2011/C 055/06

Förenade målen C-585/08 och C-144/09: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 7 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof (Österrike)) — Peter Pammer mot Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08), Hotel Alpenhof GesmbH mot Oliver Heller (C-144/09) (Domstols behörighet på privaträttens område — Förordning (EG) nr 44/2001 — Artikel 15.1 c och 15.3 — Behörighet vid konsumenttvister — Avtal om resa med lastfartyg — Begreppet paketresa — Avtal om hotellvistelse — Presentation av resan och hotellet på en webbplats — Begreppet verksamhet ”riktad till” den medlemsstat där konsumenten har hemvist — Kriterier — Webbplatsens tillgänglighet)

4

2011/C 055/07

Mål C-89/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike (Fördragsbrott — Etableringsfrihet — Artikel 43 EG — Folkhälsa — Drift av laboratorier för biomedicinska analyser — Nationell lagstiftning enligt vilken delägare som inte är yrkesverksamma som biologer inte får inneha mer än 25 procent av kapitalet — Förbud mot innehav av kapitalandelar i mer än två bolag som gemensamt driver ett eller flera laboratorier för biomedicinska analyser — Målet att säkerställa biologernas yrkesmässiga oberoende — Målet att upprätthålla mångfalden i det biomedicinska utbudet — Konsekvens — Proportionalitet)

5

2011/C 055/08

Mål C-103/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal — Förenade kungariket) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs mot Weald Leasing Limited (Sjätte mervärdesskattedirektivet — Begreppet förfarandemissbruk — Leasingtransaktioner som genomförs av en företagskoncern i syfte att sprida ut betalningen av icke avdragsgill mervärdesskatt)

6

2011/C 055/09

Mål C-137/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State — Nederländerna) — Marc Michel Josemans mot Burgemeester van Maastricht (Frihet att tillhandahålla tjänster — Fri rörlighet för varor — Icke-diskrimineringsprincipen — Åtgärd som vidtagits av en lokal myndighet som innebär att enbart personer bosatta i Nederländerna ges tillträde till coffee-shops — Försäljning av så kallad lätt narkotika — Försäljning av alkoholfria drycker och matvaror — Målet att bekämpa narkotikaturism och de olägenheter som den för med sig — Allmän ordning — Skydd för folkhälsan — Inre sammanhang — Proportionalitet)

6

2011/C 055/10

Mål C-163/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 9 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Förenade kungariket) — Repertoire Culinaire Ltd mot The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Direktiv 92/83/EEG — Harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker — Artikel 20 första strecksatsen och artikel 27.1 e och f — Matlagningsvin, matlagningsportvin och matlagningscognac)

7

2011/C 055/11

Mål C-239/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Berlin (Tyskland)) — Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG mot BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (Statligt stöd — Stöd som Förbundsrepubliken Tyskland har beviljat för markförvärv — Program för privatisering av jordbruksmark i de nya delstaterna i Tyskland)

7

2011/C 055/12

Mål C-241/09: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 9 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Bruxelles (Belgien)) — Fluxys SA mot Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg) (Begäran om förhandsavgörande — Domstolens behörighet — Klaganden vid den nationella domstolen har delvis återkallat sin talan — Ändring av de tillämpliga bestämmelserna — Domstolens svar är inte längre nödvändigt för utgången i målet — Anledning saknas att döma i saken)

8

2011/C 055/13

Mål C-266/09: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nederländerna) — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co. mot College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, tidigare College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Miljö — Växtskyddsmedel — Direktiv 91/414/EEG — Allmänhetens tillgång till information — Direktiven 90/313/EEG och 2003/4/EG — Tillämpning i tiden — Begreppet miljöinformation — Sekretess för kommersiell eller industriell information)

8

2011/C 055/14

Mål C-270/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Court of Session (Scotland), Edinburgh — Förenade kungariket) — Macdonald Resorts Limited mot The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Mervärdesskatt — Sjätte direktivet 77/388/EEG — Undantag från skatteplikt — Artikel 13 B b — Uthyrning av fast egendom — Försäljning av avtalsrättigheter som kan omvandlas till tillfällig användning av semesterlägenheter)

9

2011/C 055/15

Mål C-279/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Kammergericht Berlin — Tyskland) — DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH mot Bundesrepublik Deutschland (Effektivt domstolsskydd av rättigheter som följer av unionsrätten — Rätten till domstolsprövning — Rättshjälp — Nationell lagstiftning enligt vilken juridiska personer endast kan beviljas rättshjälp om det föreligger skäl av allmänintresse)

9

2011/C 055/16

Mål C-285/09: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 7 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof (Tyskland)) — brottmål mot R (Sjätte mervärdesskattedirektivet — Artikel 28c A. a — Undandragande av mervärdesskatt — Undantag från skatteplikt för gemenskapsinterna leveranser av varor medges inte — Säljarens aktiva medverkan till undandragandet — Medlemsstaternas befogenheter i kampen mot skatteflykt, skatteundandragande och missbruk)

10

2011/C 055/17

Mål C-296/09: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 9 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Hof van Cassatie van België (Belgien)) — Vlaamse Gemeenschap mot Maurits Baesen (Social trygghet — Förordning (EEG) nr 1408/71 — Artikel 13.2 d — Begreppet ”personer som behandlas som” offentligt anställda — Anställningsavtal som ingåtts med en myndighet)

11

2011/C 055/18

Förenade målen C-300/09 och C-301/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 9 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State — Nederländerna) — Staatssecretaris van Justitie mot F. Toprak (C-300/09), I. Oguz (C-301-09) (Associeringsavtalet EEG-Turkiet — Fri rörlighet för arbetstagare — ”Standstill” -bestämmelsen i artikel 13 i associeringsrådets beslut nr 1/80 — Förbud för medlemsstaterna mot att införa nya begränsningar av tillträdet till arbetsmarknaden)

11

2011/C 055/19

Mål C-339/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšši správní soud — Republiken Tjeckien) — Skoma-Lux s.r.o. mot Celní ředitelství Olomouc (Gemensamma tulltaxan — Tullklassificering — Kombinerade nomenklaturen — Numren 2204 och 2206 — Jäst dryck av färska druvor — Verklig alkoholhalt på 15,8 — 16,1 volymprocent — Majsalkohol och betsocker tillsatt under framställningen)

12

2011/C 055/20

Mål C-340/09: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 9 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott — Direktiv 1999/22/EG — Artikel 4.2-4.5 — Hållande av vilda djur — Djurpark)

12

2011/C 055/21

Mål C-362/09 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 december 2010 — Athinaïki Techniki AE mot Europeiska kommissionen, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Överklagande — Statligt stöd — Klagomål — Beslut att avskriva klagomålet — Återkallande av avskrivningsbeslutet — Villkor för återkallandets lagenlighet — Förordning (EG) nr 659/1999)

12

2011/C 055/22

Mål C-421/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 9 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Österrike)) — Humanplasma GmbH mot Republiken Österrike (Artiklarna 28 EG och 30 EG — Nationell lagstiftning enligt vilken det är förbjudet att importera blodprodukter som inte härrör från helt obetald blodgivning)

13

2011/C 055/23

Mål C-430/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden — Nederländerna) — Euro Tyre Holding BV mot Staatssecretaris van Financiën (Sjätte mervärdesskattedirektivet — Artiklarna 8.1 a och b, 28a.1 a, 28b A.1 och 28c A a första stycket — Undantag från skatteplikt för varor som försänds eller transporteras inom unionen — På varandra följande leveranser av samma varor som ger upphov till en enda gemenskapsintern sändning eller transport)

13

2011/C 055/24

Mål C-433/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike (Fördragsbrott — Beskattning — Direktiv 2006/112/EG — Mervärdesskatt — Beskattningsunderlag — Skatt som påförs vid leverans av fordon, som ännu inte registrerats i den berörda medlemsstaten, utifrån deras värde och genomsnittsförbrukning — ”Normverbrauchsabgabe”)

14

2011/C 055/25

Förenade målen C-444/09 och C-456/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña, Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra — Spanien) — Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09) mot Consejería de Educación e Ordenación Universitária de la Xunta de Galicia (Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Klausul 4 i ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Icke-diskrimineringsprincipen — Ramavtalets tillämpning på vikarier anställda av en autonom region — Nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs en särbehandling vad gäller tjänstetidstillägg enbart på grund av att anställningsförhållandet är av tillfällig art — Skyldighet att retroaktivt tillerkänna anställda rätt till tjänstetidstillägg)

14

2011/C 055/26

Mål C-480/09 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 december 2010 — AceaElectrabel Produzione SpA mot Europeiska kommissionen, Electrabel SA (Överklagande — Statligt stöd — Statligt stöd som förklarats vara förenligt med den gemensamma marknaden — Skyldighet för stödmottagaren att först återbetala ett tidigare stöd som förklarats vara rättsstridigt — Begreppet ekonomisk enhet — Två skilda moderbolags gemensamma kontroll — Missuppfattning av grunderna för talan — Felaktig och bristfällig motivering)

15

2011/C 055/27

Mål C-31/10: Domstolens dom (första avdelningen) av den 9 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof — Tyskland) — Minerva Kulturreisen GmbH mot Finanzamt Freital (Sjätte mervärdesskattedirektivet — Artikel 26 — Särskilda regler för resebyråer och skattskyldiga som arrangerar turistresor — Tillämpningsområde — Försäljning av operabiljetter utan ytterligare tillhandahållanden)

15

2011/C 055/28

Mål C-131/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgien) — Corman SA mot Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) (Skydd av Europeiska unionens finansiella intressen — Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 — Artikel 3 — Preskriptionstid för att vidta åtgärder — Tidsfrist — Lagstiftning för vissa sektorer — Förordning (EG) nr 2571/97 — Bestämmelserna om preskription tillämpas olika beroende på om oegentligheten har begåtts av stödmottagaren eller av dennes medkontrahenter)

16

2011/C 055/29

Mål C-233/10: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 16 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna (Fördragsbrott — Direktiv 2007/44/EG — Bedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn — Förfaranderegler och utvärderingskriterier)

16

2011/C 055/30

Mål C-497/10 PPU: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Förenade kungariket) — Barbara Mercredi mot Richard Chaffe (Civilrättsligt samarbete — Förordning (EG) nr 2201/2003 — Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar — Barn till ogifta föräldrar — Begreppet ”hemvist” för ett spädbarn — Begreppet vårdnad)

17

2011/C 055/31

Mål C-552/10 P: Överklagande ingett den 24 november 2010 av Usha Martin Ltd av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 9 september 2010 i mål T-119/06, Usha Martin Ltd mot Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen

18

2011/C 055/32

Mål C-559/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgien) den 29 november 2010 — Deli Ostrich NV mot Belgische Staat

18

2011/C 055/33

Mål C-568/10: Talan väckt den 6 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

19

2011/C 055/34

Mål C-576/10: Talan väckt den 9 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna

19

2011/C 055/35

Mål C-597/10: Talan väckt den 16 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

20

 

Tribunalen

2011/C 055/36

Mål T-362/08: Tribunalens dom av den 13 januari 2011 — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar avseende genomförandet av ett industriprojekt i ett skyddat område enligt direktiv 92/43/EEG — Handlingar som härrör från en medlemsstat — Invändning från en medlemsstat mot att en handling lämnas ut — Delvis avslag på ansökan om tillgång till handling — Undantag med hänsyn till en medlemsstats ekonomiska politik — Artikel 4.5–4.7 i förordning nr 1049/2001)

21

2011/C 055/37

Mål T-28/09: Tribunalens dom av den 13 januari 2011 — Park mot harmoniseringsbyrån — Bae (PINE TREE) (Gemenskapsvarumärke — Upphävandeförfarande — Gemenskapsfigurmärket PINE TREE — Verkligt bruk av varumärket — Artiklarna 50.1 a och 55.1 a i förordning (EG) nr 40/94 (nu artiklarna 51.1 a och 56.1 a i förordning (EG) nr 207/2009))

21

2011/C 055/38

Mål T-164/09: Tribunalens beslut av den 16 december 2010 — Kitou mot datatillsynsmannen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Anledning saknas att döma i saken)

22

2011/C 055/39

Mål T-219/09 och T-326/09: Tribunalens beslut av den 15 december 2010 — G mot Europaparlamentet (Talan om ogiltigförklaring — Det kompletterande pensionssystemet för ledamöter vid Europaparlamentet — Ändring av det kompletterande pensionssystemet — Rättsakt med allmän giltighet — Ej personligen berörd — Avvisning)

22

2011/C 055/40

Mål T-394/09: Tribunalens beslut av den 14 december 2010 — General Bearing mot harmoniseringsbyrån (GENERAL BEARING CORPORATION) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket GENERAL BEARING CORPORATION — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

22

2011/C 055/41

Mål T-38/10 P: Tribunalens beslut av den 17 december 2010 — Marcuccio mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Utomobligatoriskt ansvar — Ersättning för ersättningsgilla rättegångskostnader — Invändning om parallell talan — Förfarandefel — Överklagandet ska delvis avvisas och delvis ogillas då det saknar grund)

23

2011/C 055/42

Mål T-48/10 P: Tribunalens beslut av den 16 december 2010 — Meister mot harmoniseringsbyrån (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Befordringsförfarandet år 2008 — Beslut om tilldelning av poäng under befordringsförfarandet — Uppgift rörande ackumulerade poäng under föregående befordringsförfaranden — Missuppfattning av de faktiska omständigheterna — Fördelning av rättegångskostnaderna — Uppenbart att överklagandet delvis inte kan tas upp till prövning och att det delvis är ogrundat)

23

2011/C 055/43

Mål T-385/10 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 7 december 2010 — ArcelorMittal Wire France m.fl. mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Konkurrens — Kommissionens beslut att ålägga böter — Bankgaranti — Begäran om uppskov med verkställigheten — Ekonomisk skada — Särskilda omständigheter föreligger inte — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

24

2011/C 055/44

Mål T-507/10 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 17 december 2010 — Uspaskich mot parlamentet (Interimistiskt förfarande — Upphävande av immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet — Begäran om uppskov med verkställigheten)

24

2011/C 055/45

Mål T-360/10: Talan väckt den 26 augusti 2010 — Tecnimed mot harmoniseringsbyrån — Ecobrands (ZAPPER-CLICK)

24

2011/C 055/46

Mål T-564/10: Talan väckt den 15 december 2010 — Quimitécnica.com och de Mello mot Europeiska kommissionen

25

2011/C 055/47

Mål T-565/10: Talan väckt den 21 december 2010 — ThyssenKrupp Steel Europe mot harmoniseringsbyrån (Highprotect)

26

2011/C 055/48

Mål T-566/10: Talan väckt den 15 december 2010 — Ertmer mot harmoniseringsbyrån — Caterpillar (erkat)

27

2011/C 055/49

Mål T-573/10: Talan väckt den 23 december 2010 — Octapharma Pharmazeutika mot EMEA

27

2011/C 055/50

Mål T-575/10: Talan väckt den 14 december 2010 — Moreda-Riviere Trefilerías mot kommissionen

28

2011/C 055/51

Mål T-576/10: Talan väckt den 14 december 2010 — Trefileras Quijano mot kommissionen

29

2011/C 055/52

Mål T-577/10: Talan väckt den 14 december 2010 — Trenzas y Cables de Acero mot kommissionen

29

2011/C 055/53

Mål T-578/10: Talan väckt den 14 december 2010 — Global Steel Wire mot kommissionen

29

2011/C 055/54

Mål T-579/10: Talan väckt den 21 december 2010 — macros consult mot harmoniseringsbyrån — MIP Metro (makro)

30

2011/C 055/55

Mål T-582/10: Talan väckt den 23 december 2010 — Acron och Dorogobuzh mot rådet

30

2011/C 055/56

Mål T-583/10: Talan väckt den 27 december 2010 — Deutsche Telekom mot harmoniseringsbyrån — TeliaSonera Denmark (Nyans av magenta)

31

2011/C 055/57

Mål T-584/10: Talan väckt den 27 december 2010 — Mustafa Yilmaz mot harmoniseringsbyrån — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO)

32

2011/C 055/58

Mål T-591/10: Talan väckt den 29 december 2010 — Castiglioni mot kommissionen

32

2011/C 055/59

Mål T-594/10 P: Överklagande ingett den 21 december 2010 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 6 oktober 2010 i mål F-2/10, Marcuccio mot kommissionen

33

2011/C 055/60

Mål T-10/11 P: Överklagande ingett den 3 januari 2011 av Gerhard Birkhoff av den dom som personaldomstolen meddelade den 27 oktober 2010 i mål F-60/09, Gerhard Birkhoff mot Europeiska kommissionen

34

2011/C 055/61

Mål T-3/08: Tribunalens beslut av den 10 januari 2011 — Coedo Suárez mot rådet

34

2011/C 055/62

Förenade målen T-444/08–T-448/08: Tribunalens beslut av den 16 december 2010 — FIFA mot harmoniseringsbyrån — Ferrero (WORLD CUP 2006 e.a.)

34

2011/C 055/63

Mål T-163/09: Tribunalens beslut av den 13 december 2010 — Martinet mot kommissionen

35

2011/C 055/64

Mål T-2/10: Tribunalens beslut av den 15 december 2010 — De Lucia mot harmoniseringsbyrån — Galbani (De Lucia La natura pratica del gusto)

35

 

Personaldomstolen

2011/C 055/65

Mål F-77/09: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 13 januari 2011 — Nijs mot revisionsrätten (Personalmål — Tjänstemän — Disciplinåtgärder — Disciplinärt förfarande — Artiklarna 22a och 22b i tjänsteföreskrifterna — Opartiskhet — Rimlig tidsfrist)

36

2011/C 055/66

Mål F-57/10: Talan väckt den 14 juli 2010 — Pedeferri m.fl. mot kommissionen

36

2011/C 055/67

Mål F-90/10: Talan väckt den 29 september 2010 — Florentiny mot parlamentet

36

2011/C 055/68

Mål F-100/10: Talan väckt den 8 oktober 2010 — AM mot parlamentet

37

2011/C 055/69

Mål F-114/10: Talan väckt den 4 november 2010 — Bowles m.fl. mot ECB

37

2011/C 055/70

Mål F-116/10: Talan väckt den 10 november 2010 — Gozi mot kommissionen

38


SV

 

Top