EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:048:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 48, 15 februari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.048.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 48

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
15 februari 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

465:e plenarsessionen den 15 och 16 september 2010

2011/C 048/01

Resolution från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Romernas situation i EU”

1

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

465:e plenarsessionen den 15 och 16 september 2010

2011/C 048/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU-strategin för Donauområdet”

2

2011/C 048/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den legala invandringens roll mot bakgrund av den demografiska utmaningen” (förberedande yttrande)

6

2011/C 048/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Gröna jobb”

14

2011/C 048/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s tropiska tonfiskflotta – dess situation och utmaningar” (förberedande yttrande)

21

2011/C 048/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet: Strategiska riktlinjer för trafiksäkerhet fram till 2020” (yttrande på begäran av Europaparlamentet)

27

2011/C 048/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Finansieringsstrukturer för små och medelstora företag i den nuvarande finansiella situationen” (initiativyttrande)

33

2011/C 048/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Efter krisen: Ett nytt finansiellt system på den inre marknaden” (initiativyttrande)

38

2011/C 048/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kreativitet och företagande: instrument för att bekämpa krisen” (initiativyttrande)

45

2011/C 048/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s reaktion på förskjutningen i de ekonomiska maktförhållandena i världen” (yttrande på eget initiativ)

51

2011/C 048/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ekonomisk återhämtning: lägesrapport och konkreta initiativ” (yttrande på eget initiativ)

57

2011/C 048/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Inför ett världstoppmöte om hållbar utveckling 2012” (initiativyttrande)

65

2011/C 048/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förbättrade modeller för offentlig-privata partnerskap som bygger på delaktighet för att utveckla och sprida elektroniska tjänster för alla i EU-27” (yttrande på eget initiativ)

72

2011/C 048/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Vilka tjänster av allmänt intresse behöver vi för att bemöta krisen?” (initiativyttrande)

77

2011/C 048/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Europeiska unionens nya energipolitik: tillämpning, effektivitet och solidaritet med medborgarna” (yttrande på eget initiativ)

81

2011/C 048/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förbindelserna mellan EU och Kanada” (initiativyttrande)

87

2011/C 048/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Funktionshindrade personers situation i Euromed-länderna”

94

2011/C 048/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s flerspråkighetspolicy” (tilläggsyttrande)

102


 

III   Förberedande akter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

465:e plenarsessionen den 15 och 16 september 2010

2011/C 048/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Tredje strategiska översynen av programmet ’Bättre lagstiftning’ i Europeiska unionen” – KOM(2009) 15 slutlig –”Kommissionens arbetsdokument om minskning av de administrativa bördorna i EU – Bilaga till den tredje strategiska översynen av bättre lagstiftning” – KOM(2009) 16 slutlig –”Kommissionens arbetsdokument – Tredje lägesrapporten om strategin för förenkling av lagstiftningen” – KOM(2009) 17 slutlig

107

2011/C 048/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Förberedelser för framtiden: Att utveckla en gemensam strategi för viktig möjliggörande teknik i EU” – KOM(2009) 512 slutlig

112

2011/C 048/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok: Sammankoppling av företagsregister” – KOM(2009) 614 slutlig

120

2011/C 048/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om förenklat genomförande av ramprogrammen för forskning” – KOM(2010) 187 slutlig

129

2011/C 048/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/68/EG vad gäller bestämmelser om motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet” – KOM(2010) 362 slutlig – 2010/0195 (COD)

134

2011/C 048/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF” – KOM(2010) 94 slutlig – 2010/0064 (COD)

138

2011/C 048/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa”KOM(2009) 591 slutlig

145

2011/C 048/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Förslag till en EU-strategi och EU-mål för biologisk mångfald efter 2010” – KOM(2010) 4 slutlig

150

2011/C 048/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok – Skogsskydd och skoglig information i EU: Att förbereda skogen för klimatförändring”KOM(2010) 66 slutlig

155

2011/C 048/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning (Euratom) om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (omarbetning)” – KOM(2010) 184 slutlig – 2010/0098 (CNS)

160

2011/C 048/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2010 av den […] om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (’enda förordningen om en samlad marknadsordning’) vad gäller det stöd som beviljats inom ramen för det tyska alkoholmonopolet” – KOM(2010) 336 slutlig – 2010/0183 (COD)

163

2011/C 048/30

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet” – KOM(2010) 283 slutlig – 2010/0150 (COD)

165

2011/C 048/31

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2008/9/EG om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat” – KOM(2010) 381 slutlig – 2010/0205 (CNS)

167

2011/C 048/32

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 vad gäller förbudet mot utsortering och begränsningarna av fisket efter skrubbskädda och piggvar i Östersjön, Bälten och Öresund” – KOM(2010) 325 slutlig – 2010/0175 (COD)

168

2011/C 048/33

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (omarbetning)” – KOM(2010) 359 slutlig – 2010/0194 (COD)

169


SV

 

Top