Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:349E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 349, 22 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.CE2010.349.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 349E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
22 december 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet
SESSIONEN 2010–2011
Sammanträdena den 9–11 mars 2010
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 131 E, 20.5.2010.
ANTAGNA TEXTER

 

Tisdagen den 9 mars 2010

2010/C 349E/01

KonsumentskyddEuropaparlamentets resolution av den 9 mars 2010 om konsumentskydd (2009/2137(INI))

1

2010/C 349E/02

SOLVITEuropaparlamentets resolution av den 9 mars 2010 om Solvit (2009/2138(INI))

10

2010/C 349E/03

Rapport om konkurrenspolitikenEuropaparlamentets resolution av den 9 mars 2010 om rapporten om konkurrenspolitiken 2008 (2009/2173(INI))

16

2010/C 349E/04

Resultattavlan för den inre marknadenEuropaparlamentets resolution av den 9 mars 2010 om resultattavlan för den inre marknaden (2009/2141(INI))

25

 

Onsdagen den 10 mars 2010

2010/C 349E/05

Uppföljning av Europeiska rådets informella möte den 11 februari 2010Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2010 om EU 2020

30

2010/C 349E/06

Genomförande av Goldstone-rekommendationerna om Israel/PalestinaEuropaparlamentets resolution av den 10 mars 2010 om genomförandet av Goldstone-rekommendationerna om Israel/Palestina

34

2010/C 349E/07

Situationen för civilsamhället och nationella minoriteter i VitrysslandEuropaparlamentets resolution av den 10 mars 2010 om situationen för det civila samhället och nationella minoriteter i Vitryssland

37

2010/C 349E/08

Beskattning av finansiella transaktionerEuropaparlamentets resolution av den 10 mars 2010 om skatt på finansiella transaktioner – att få det att fungera

40

2010/C 349E/09

Det gemensamma eurobetalningsområdetEuropaparlamentets resolution av den 10 mars 2010 om genomförandet av det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa)

43

2010/C 349E/10

Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta)Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2010 om insynen och läget i Acta-förhandlingarna

46

2010/C 349E/11

Förordning om tillillämpning av Allmänna preferenssystemetEuropaparlamentets resolution av den 10 mars 2010 om förordningen om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner

49

2010/C 349E/12

Årlig rapport 2008 om GUSPEuropaparlamentets resolution av den 10 mars 2010 om rådets årliga rapport till Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) – 2008, som läggs fram för parlamentet i enlighet med del II punkt G.43 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 (2009/2057(INI))

51

2010/C 349E/13

Genomförandet av den europeiska säkerhetsstrategin och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikenEuropaparlamentets resolution av den 10 mars 2010 om genomförandet av den europeiska säkerhetsstrategin och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (2009/2198(INI))

63

2010/C 349E/14

Icke-spridningsfördragetEuropaparlamentets resolution av den 10 mars 2010 om fördraget om icke-spridning av kärnvapen

77

 

Torsdagen den 11 mars 2010

2010/C 349E/15

KubaEuropaparlamentets resolution av den 11 mars 2010 om situationen för politiska fångar och samvetsfångar i Kuba

82

2010/C 349E/16

Investera i teknik med låga koldioxidutsläppEuropaparlamentets resolution av den 11 mars 2010 om att investera i utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp (SET-planen)

84

2010/C 349E/17

Den allvarliga naturkatastrofen i den autonoma regionen Madeira och följderna av stormen Xynthia i EuropaEuropaparlamentets resolution av den 11 mars 2010 om de stora naturkatastroferna i den autonoma regionen Madeira och effekterna av stormen Xynthia i Europa

88

2010/C 349E/18

Fallet Gilad ShalitEuropaparlamentets resolution av den 11 mars 2010 om Gilad Shalit

91

2010/C 349E/19

Upptrappningen av våldet i MexikoEuropaparlamentets resolution av den 11 mars 2010 om upptrappningen av våldet i Mexiko

92

2010/C 349E/20

Koreas lagligförklarande av dödsstraffetEuropaparlamentets resolution av den 11 mars 2010 om Republiken Koreas lagligförklarande av dödsstraffet

95


 

III   Förberedande akter

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 9 mars 2010

2010/C 349E/21

Fördelning av indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (Fisim) för att fastställa bruttonationalinkomsten (BNI) *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 mars 2010 om förslaget till rådets beslut om fördelning av indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (Fisim) för att fastställa den bruttonationalinkomst (BNI) som ska användas för Europeiska gemenskapens budget och dess egna medel (KOM(2009)0238 – C7-0049/2009 – 2009/0068(CNS))

97

2010/C 349E/22

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Tyskland – uppsägningarEuropaparlamentets resolution av den 9 mars 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 2010/0005(BUD))

98

BILAGA

100

2010/C 349E/23

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Litauen – uppsägningarEuropaparlamentets resolution av den 9 mars 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2010)0008 – C7-0012/2010 – 2010/0003(BUD))

101

BILAGA

102

2010/C 349E/24

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Litauen – byggbranschenEuropaparlamentets resolution av den 9 mars 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2010)0009 – C7-0013/2010 – 2010/0002(BUD))

104

BILAGA

105

2010/C 349E/25

Tilläggsprotokoll till samarbetsavtalet om skydd av Nordostatlantens kuster och vatten mot föroreningar ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 mars 2010 om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av tilläggsprotokollet till samarbetsavtalet om skydd av Nordostatlantens kuster och vatten mot föroreningar (KOM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(NLE))

107

2010/C 349E/26

Djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 mars 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte (KOM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

107

P7_TC1-COD(2009)0077
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 mars 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2010 om ändring av förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte

108

BILAGA

109

2010/C 349E/27

Fri rörlighet för personer med visering för längre vistelse ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 mars 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och av förordning (EG) nr 562/2006 när det gäller rörlighet för personer med visering för längre vistelse (KOM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD))

109

P7_TC1-COD(2009)0028
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 mars 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2010 om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller rörlighet för personer med visering för längre vistelse

110

BILAGA

110

 

Onsdagen den 10 mars 2010

2010/C 349E/28

Årsbokslut i vissa typer av bolag avseende mikroenheter ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 mars 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag avseende mikroenheter (KOM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD))

111

P7_TC1-COD(2009)0035
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 mars 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/…/EU om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag avseende mikroenheter

112


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Politiska ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▐.

Tekniska rättelser och justeringar gjorda av ansvariga enheter: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med kursiv stil och strykningar med symbolen ║.

SV

 

Top