EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:346:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 346, 18 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.346.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 346

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
18 december 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2010/C 346/03

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 328, 4.12.2010

1

 

Tribunalen

2010/C 346/01

Ny ledamot av tribunalen har avlagt ed

2

2010/C 346/02

Indelning av domarna på avdelning: Andrei Popescu

2


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2010/C 346/04

Mål C-535/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 oktober 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike (Fördragsbrott — Direktiv 79/409/EEG och 92/43/EEG — Bevarande av vilda fåglar — Särskilda skyddsområden har utsetts på ett felaktigt sätt och inte getts ett tillräckligt rättsligt skydd)

3

2010/C 346/05

Mål C-185/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 21 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank's-Gravenhage — Nederländerna) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV mot Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV (Direktiv 89/106/EEG — Byggprodukter — Direktiv 89/686/EEG — Personlig skyddsutrustning — Beslut 93/465/EEG — CE-märkning — Förankringsanordning till skydd mot fall från höjd vid arbete på tak — Standard EN 795)

3

2010/C 346/06

Mål C-280/08 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 oktober 2010 — Deutsche Telekom AG mot Europeiska kommissionen, Vodafone D2 GmbH, tidigare Vodafone AG & Co. KG, tidigare Arcor AG & Co. KG m.fl. (Överklagande — Konkurrens — Artikel 82 EG — Marknaderna för teletjänster — Tillträde till den tidigare monopoloperatörens fasta telenät — Grossistpriser som tas ut för tjänster för tillträde till accessnät, vilka tillhandahålls konkurrenter — Detaljistpriser som tas ut för tillträdestjänster vilka tillhandahålls slutkunder — Det dominerande företagets prissättning — Marginalpress gentemot konkurrenter — Priser som godkänts av den nationella regleringsmyndigheten — Det dominerande företagets handlingsutrymme — Ansvar för överträdelsen — Begreppet missbruk — Kriteriet lika effektiv konkurrent — Beräkning av marginalpress — Verkan av missbruk — Bötesbelopp)

4

2010/C 346/07

Mål C-350/08: Domstolens dom (första avdelningen) av den 28 oktober 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Litauen (Fördragsbrott — 2003 års anslutningsakt — Anslutande staters skyldigheter — Gemenskapens regelverk — Direktiv 2001/83/EG och direktiv 2003/63/EG — Förordning (EEG) nr 2309/93 och förordning (EG) nr 726/2004 — Humanläkemedel — Ett jämförbart biologiskt läkemedel som utvecklats med biotekniska processer — Ett nationellt godkännande för försäljning som utfärdats före anslutningen)

5

2010/C 346/08

Mål C-467/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 21 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Barcelona — Spanien) — PADAWAN SL mot Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Tillnärmning av lagstiftning — Upphovsrätt och närstående rättigheter — Direktiv 2001/29/EG — Rätten till mångfaldigande — Undantag och inskränkningar — Undantag för privatkopiering — Begreppet rimlig kompensation — Enhetlig tolkning — Medlemsstaternas genomförande — Kriterier — Gränser — Avgift för privatkopiering som tillämpas på utrustning, apparater och medier för digitalt mångfaldigande)

5

2010/C 346/09

Mål C-482/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 oktober 2010 — Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring — Beslut 2008/633/RIF — Åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europeiska polisbyrån (Europol) i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott — Utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket — Förenade kungariket har uteslutits från förfarandet för antagande av beslutet — Giltighet)

6

2010/C 346/10

Mål C-499/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 12 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Vestre Landsret — Danmark) — Ingeniørforeningen i Danmark, som för talan för Ole Andersen, mot Region Syddanmark (Direktiv 2000/78/EG — Likabehandling i arbetslivet — Förbud mot åldersdiskriminering — Avgångsvederlag betalas inte till arbetstagare som uppfyller villkoren för att få ålderspension)

7

2010/C 346/11

Mål C-508/08: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 28 oktober 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Malta (Fördragsbrott — Frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet — Förordning (EEG) nr 3577/92 — Artiklarna 1 och 4 — Sjötransporttjänster inom en medlemsstat (cabotage) — Skyldighet att ingå avtal om allmän trafik på icke-diskriminerande grund — Ingående av ett avtal om ensamrätt före dagen för en medlemsstats anslutning till unionen, utan att det dessförinnan genomförts någon anbudsinfordran)

7

2010/C 346/12

Mål C-570/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 21 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Anotato Dikastirio Kyprou — Republiken Cypern) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias mot Anatheoritiki Archi Prosforon (Offentlig upphandling — Direktiv 89/665/EEG — Artikel 2.8 — Prövningsorgan som inte är en domstol — Ogiltigförklaring av den upphandlande myndighetens beslut att anta ett anbud — Möjlighet för den upphandlande myndigheten att begära domstolsprövning av denna ogiltigförklaring)

8

2010/C 346/13

Mål C-16/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof, Tyskland) — Gudrun Schwemmer mot Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen (Social trygghet — Förordningarna (EEG) nr 1408/71 och nr 574/72 — Familjeförmåner — Regler som syftar till att undvika kumulation — Artikel 76.2 i förordning nr 1408/71 — Artikel 10.1 a i förordning nr 574/72 — Barn som är bosatta i en medlemsstat med sin mor som uppfyller villkoren för att erhålla familjeförmåner där, och vars far, som arbetar i Schweiz och som i princip uppfyller villkoren för att erhålla familjeförmåner av samma slag enligt schweizisk lagstiftning, har underlåtit att ansöka om utbetalning av dessa förmåner)

8

2010/C 346/14

Mål C-45/09: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 12 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Arbeitsgericht Hamburg — Tyskland) — Gisela Rosenbladt mot Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH (Direktiv 2000/78/EG — Diskriminering på grund av ålder — Anställningsförhållandets upphörande på grund av att pensionsåldern uppnås)

9

2010/C 346/15

Mål C-49/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 28 oktober 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen (Fördragsbrott — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Senare anslutning av medlemsstater — Övergångsbestämmelser — Tillämpning i tiden — Tillämpning av en reducerad skattesats — Kläder och klädestillbehör för spädbarn samt barnskor)

9

2010/C 346/16

Mål C-61/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 14 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Tyskland) — Landkreis Bad Dürkheim mot Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Gemensam jordbrukspolitik — Integrerat administrations- och kontrollsystem för vissa stödsystem — Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 — Systemet med samlat gårdsstöd — Gemensamma bestämmelser för system för direktstöd — Begreppet stödberättigande hektar — Annan verksamhet än jordbruksverksamhet — Villkor för att jordbruksareal ska anses som jordbruksareal inom ett jordbruksföretag)

10

2010/C 346/17

Mål C-67/09 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 14 oktober 2010 — Nuova Agricast Srl, Cofra srl mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Statligt stöd — Stödordning till förmån för investeringar i mindre gynnade regioner i Italien — Kommissionens beslut att förklara ordningen förenlig med den gemensamma marknaden — Begäran om ersättning för de skador som påstås ha lidits till följd av att beslutet antagits — Övergångsbestämmelser mellan denna och den förra ordningen — Tillämpningsområde i tiden för kommissionens beslut att inte göra invändningar mot den tidigare ordningen — Rättssäkerhetsprincipen, principen om skydd för berättigade förväntningar och principen om likabehandling)

11

2010/C 346/18

Mål C-72/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 28 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation — Frankrike) — Établissements Rimbaud SA mot Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence (Direkt skatt — Fri rörlighet för kapital — Juridiska personer med hemvist i ett tredjeland som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet — Innehav av fastigheter belägna i en medlemsstat — Skatt på fastigheternas marknadsvärde — Undantag från skattskyldighet beviljas inte — Bekämpning av skatteundandragande — Bedömning med hänsyn till EES-avtalet)

11

2010/C 346/19

Mål C-81/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande framställd av Symvoulio tis Epikrateias — Grekland) — Idryma Typou A.E. mot Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (Etableringsfrihet — Fri rörlighet för kapital — Bolagsrätt — Första direktivet 68/151/EEG — Aktiebolag inom press- och tv-sektorn — Bolag och aktieägare som innehar mer än 2,5 procent av aktierna — Administrativ straffavgift, vilken påförs gemensamt och för vilken solidariskt betalningsansvar gäller)

12

2010/C 346/20

Mål C-97/09: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Österrike)) — Ingrid Schmelz mot Finanzamt Waldviertel (Sjätte mervärdesskattedirektivet — Artiklarna 24.3 och 28i — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 283.1 c — Giltighet — Artiklarna 12 EG, 43 EG och 49 EG — Principen om likabehandling — Särskilda regler för små företag — Befrielse från mervärdesskatt — Befrielse från mervärdesskatt medges inte för beskattningsbara personer etablerade i andra medlemsstater — Begreppet årsomsättning)

12

2010/C 346/21

Mål C-175/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 28 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (Förenade kungariket)) — Her Majesty's Commissioners of Renveue and Customs mot Axa UK plc (Sjätte mervärdesskattedirektivet — Undantag från skatteplikt — Artikel 13 B d punkt 3 — Transaktioner rörande betalningar och överföringar — Inkasso och factoring — Betalningsplaner för tandvård — Tjänst avseende insamling och behandling av betalningar för kunder till en tillhandahållare av tjänster)

13

2010/C 346/22

Mål C-203/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 28 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof — Tyskland) — Volvo Car Germany GmbH mot Autohof Weidensdorf GmbH (Direktiv 86/653/EEG — Självständiga handelsagenter — Huvudmannen säger upp agenturavtalet — Handelsagentens rätt till ersättning)

14

2010/C 346/23

Mål C-205/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Szombathelyi Városi Bíróság — Republiken Ungern) — brottmål mot Emil Eredics, Mária Vassné Sápi (Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Rambeslut 2001/220/RIF — Brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden — Begreppet brottsoffer — Juridisk person — Medling under straffrättsliga förfaranden — Tillämpningsföreskrifter)

14

2010/C 346/24

Mål C-227/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale ordinario di Torino, Italien) — Antonino Accardo m.fl. mot Comune di Torino (Socialpolitik — Skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet — Arbetstidens förläggning — Polismän vid den kommunala polisen — Direktiv 93/104/EG — Direktiv 93/104/EG i dess lydelse enligt direktiv 2000/34/EG — Direktiv 2003/88/EG — Artiklarna 5, 17 och 18 — Begränsning av veckoarbetstiden — Kollektivavtal eller avtal mellan arbetsmarknadens parter på nationell eller regional nivå — Undantagsbestämmelser avseende kompensationsledighet och uppskjuten veckovila — Direkt effekt — Direktivkonform tolkning)

15

2010/C 346/25

Mål C-242/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 21 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Gerechtshof te Amsterdam) — Albron Catering BV mot FNV Bondgenoten, John Roest (Socialpolitik — Övergång av företag — Direktiv 2001/23/EG — Skydd för arbetstagares rättigheter — Koncern i vilken medarbetarna är anställda i ett ”arbetsgivarbolag” och verksamma på permanent basis i ett ”operativt bolag” — Övergång av ett operativt bolag)

15

2010/C 346/26

Mål C-243/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Halle — Tyskland) — Günter Fuß mot Stadt Halle (Socialpolitik — Skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet — Direktiv 2003/88/EG — Arbetstidens förläggning — Brandmän anställda inom den offentliga sektorn — Utryckningstjänst — Artiklarna 6 b och 22.1 första stycket b — Begränsning av veckoarbetstiden — Vägran att utföra ett arbete som överskrider denna tid — Tvångsomplacering till en annan tjänst — Direkt effekt — Följder för de nationella domstolarna)

16

2010/C 346/27

Mål C-306/09: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 21 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Cour constitutionnelle — Belgien) — Verkställighet av en europeisk arresteringsorder avseende I.B. (Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Rambeslut 2002/584/RIF — Europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna — Artikel 4 — Skäl till att verkställighet får vägras — Artikel 4.6 — Arresteringsorder för verkställighet av ett fängelsestraff — Artikel 5 — Garantier som ska lämnas av den utfärdande medlemsstaten — Artikel 5.1 — Utevarodom — Artikel 5.3 — Arresteringsorder för lagföring — Överlämnande villkorat av att den eftersökta personen återsänds till den verkställande medlemsstaten — Tillämpning av artikel 5.1 och 5.3 i kombination — Förenlighet)

16

2010/C 346/28

Mål C-345/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Centrale Raad van Beroep — Nederländerna) — J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J.M. van Willigen, J.F. van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens mot College van zorgverzekeringen (Social trygghet — Förordning (EEG) nr 1408/71 — Avdelning III, kapitel I — Artiklarna 28, 28a och 33 — Förordning (EEG) nr 574/72 — Artikel 29 — Fri rörlighet för personer — Artiklarna 21 FEUF och 45 FEUF — Vårdförmåner enligt sjukförsäkringen — Personer som uppbär ålderspension eller livränta på grund av arbetsoförmåga — Bosättning i en annan medlemsstat än den som svarar för pensionen — Tillhandahållande av vårdförmåner i bosättningsstaten vilka betalas av den stat som svarar för pensionen — Registrering har inte skett i bosättningsstaten — Skyldighet att betala avgift i den stat som svarar för pensionen — Ändring av lagstiftningen i den stat som svarar för pensionen — Kontinuitet i sjukförsäkringen — Skillnad i behandling mellan personer som är bosatta i landet och personer som inte är bosatta i landet)

17

2010/C 346/29

Mål C-367/09: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 28 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Hof van Beroep te Antwerpen — Belgien) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau mot SGS Belgium NV, Firme Derwa NV och Centraal Beheer Achmea NV (Begäran om förhandsavgörande — Handlingar som kan skada Europeiska unionens finansiella intressen — Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 — Artiklarna 1, 3.1 tredje stycket, 5 och 7 — Förordning (EEG) nr 3665/87 — Artiklarna 11 och 18.2 c — Begreppet ekonomisk aktör — Personer som har deltagit i genomförandet av oegentligheten — Personer som är skyldiga att stå till svars för oegentligheten eller förhindra att den begås — Administrativ sanktion — Direkt effekt — Preskriptionstid för att vidta åtgärder — Preskriptionsavbrott)

18

2010/C 346/30

Mål C-385/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 21 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Republiken Litauen) — Nidera Handelscompagnie BV mot Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Direktiv 2006/112/EG — Rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt — Nationell lagstiftning enligt vilken det saknas avdragsrätt för varor som har sålts vidare före identifieringen av den beskattningsbara personen)

19

2010/C 346/31

Mål C-423/09: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 28 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden, Nederländerna) — Staatssecretaris van Financiën mot X BV (Gemensamma tulltaxan — Tullklassificering — Kombinerade nomenklaturen — Torra grönsaker (hel vitlök), vars vätska inte helt har torkats ut)

19

2010/C 346/32

Mål C-428/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Consiel d'État — Frankrike) — Union syndicale Solidaires Isère mot Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports (Socialpolitik — Skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet — Direktiv 2003/88/EG — Arbetstidens förläggning — Artiklarna 1, 3 och 17 — Tillämpningsområde — Tillfällig och säsongsbetonad verksamhet som utförs av personer som har en ’särskild anställning i pedagogisk verksamhet’ — Begränsning av arbetstiden för personalen vid sådana semester- och fritidscentra till 80 dagar per år — Nationell lagstiftning vari det för denna personal inte föreskrivs någon minsta dygnsvila — Avvikelser som föreskrivs i artikel 17 — Villkor — Garanti för motsvarande kompensationsledighet eller, i undantagsfall, ett lämpligt skydd)

20

2010/C 346/33

Mål C-500/09: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 28 oktober 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Posttjänster — Direktiv 97/67/EG — Nationella restriktioner — Företag för expresbefordran av post — Nationellt licenssystem)

20

2010/C 346/34

Mål C-41/10: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 28 oktober 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott — Annan direkt försäkring än livförsäkring — Direktiven 73/239/EEG och 92/49/EEG — Ömsesidiga försäkringsbolag verksamma på marknaden för kompletterande sjukförsäkring — Felaktigt och ofullständigt införlivande)

21

2010/C 346/35

Mål C-117/09 P: Domstolens beslut av den 24 juni 2010 — Kronoply GmbH & Co. KG mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Statligt stöd — Ansökan om stöd som innebär att ett tidigare beviljat stöd som har anmälts till kommissionen ändras efter att hela investeringsprojektet har genomförts — Kriterierna avseende incitamentseffekt och nödvändighet)

21

2010/C 346/36

Mål C-386/09: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 15 september 2010 (begäran om förhandsavgörande från Cour du travail de Bruxelles — Belgien) — Jhonny Briot mot Randstad Interim, Sodexho SA, Europeiska unionens råd (Artikel 104.3 andra stycket i rättegångsreglerna — Direktiv 2001/23/EG — Övergång av företag — Skydd för arbetstagares rättigheter — Underlåtenhet att förlänga ett avtal om visstidsanställning för en arbetstagare som hyrs ut av ett bemanningsföretag)

22

2010/C 346/37

Mål C-28/10 P: Domstolens beslut av den 2 september 2010 — Mehmet Salih Bayramoglu mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (Överklagande — Artikel 119 i rättegångsreglerna — Oriktiga slutsatser — Uppenbart att överklagandet ska avvisas)

22

2010/C 346/38

Mål C-292/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Regensburg (Tyskland) den 11 juni 2010 — Cornelia Buschmann mot Cornelius de Visser

23

2010/C 346/39

Mål C-328/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italien) den 5 juli 2010 — Enipower SpA mot Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

24

2010/C 346/40

Mål C-329/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italien) den 5 juli 2010 — ENI SpA mot Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

25

2010/C 346/41

Mål C-330/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italien) den 5 juli 2010 — Edison Trading SpA mot Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/42

Mål C-331/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italien) den 5 juli 2010 — E.On Produzione SpA mot Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/43

Mål C-332/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italien) den 5 juli 2010 — Edipower SpA mot Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/44

Mål C-333/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribuanle Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italien) den 5 juli 2010 — E.On Energy Trading SpA mot Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/45

Mål C-406/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (England och Wales) den 11 augusti 2010 — SAS Institute Inc. mot World Programming Ltd

26

2010/C 346/46

Mål C-426/10 P: Överklagande ingett den 26 augusti 2010 av Bell & Ross BV av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 18 juni 2010 i mål T-51/10, Bell & Ross mot harmoniseringsbyrån

28

2010/C 346/47

Mål C-442/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) den 13 september 2010 — Churchill Insurance Company Limited och Tracy Evans mot Benjamin Wilkinson, genom sin far och processpartner Steven Wilkinson, samt Equity Claims Limited

29

2010/C 346/48

Mål C-458/10: Talan väckt den 17 september 2010 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

29

2010/C 346/49

Mål C-464/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel de Mons (Belgien) den 24 september 2010 — État belge mot advokaterna Pierre Henfling, Raphaël Davin och Koenraad Tanghe

30

2010/C 346/50

Mål C-465/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 27 september 2010 — Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales mot Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre

30

2010/C 346/51

Mål C-468/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 28 september 2010 — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) mot Administración del Estado

31

2010/C 346/52

Mål C-469/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 28 september 2010 — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) mot Administración del Estado

32

2010/C 346/53

Mål C-472/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Pest Megyei Bíróság (Republiken Ungern) den 29 september 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mot Invitel Távközlési Zrt.

32

2010/C 346/54

Mål C-484/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 7 oktober 2010 — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC) mot Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

32

2010/C 346/55

Mål C-487/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal administratif de Rennes (Frankrike) den 11 oktober 2010 — L'Océane Immobilière SAS mot Direction de contrôle fiscal Ouest

33

2010/C 346/56

Mål C-488/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Spanien) den 11 oktober 2010 — Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A. mot Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

33

2010/C 346/57

Mål C-491/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Celle (Tyskland) den 15 oktober 2010 — Joseba Andoni Aguirre Zarraga mot Simone Pelz

34

2010/C 346/58

Mål C-496/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Italien) den 15 oktober 2010 brottmål mot Aldo Patricello

34

2010/C 346/59

Mål C-500/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna (Italien) den 19 oktober 2010 — Ufficio IVA di Piacenza mot Belvedere Costruzioni Srl

34

2010/C 346/60

Mål C-501/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italien) den 19 oktober 2010 — Brottmål mot Raffaele Russo

34

2010/C 346/61

Mål C-502/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 20 oktober 2010 — Staatssecretaris van Justitie mot M. Singh

35

2010/C 346/62

Mål C-503/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 20 oktober 2010 — Evroetil AD mot Direktor na Agentsia ”Mitnitsi”

35

2010/C 346/63

Mål C-510/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 25 oktober 2010 — DR och TV2 Danmark A/S mot NCB

36

2010/C 346/64

Mål C-235/08: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 8 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht Ried im Innkreis — Österrike) — Brottsmål mot Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis

37

2010/C 346/65

Mål C-95/09: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 1 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Irland

37

2010/C 346/66

Mål C-182/09: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens första avdelning den 3 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division — Storbritannien) — Seaport (NI) Ltd mot Department of the Environment for Northern Ireland

37

2010/C 346/67

Mål C-355/09: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 2 september 2010 — Europeiska kommissionen mot Irland

38

2010/C 346/68

Mål C-394/09: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens femte avdelning av den 22 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

38

2010/C 346/69

Mål C-510/09: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 9 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

38

2010/C 346/70

Mål C-531/09: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 1 september 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

38

2010/C 346/71

Mål C-541/09: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 24 september 2010 (begäran om förhandsavgörande från Giudice di pace di Varese — Italien) — Siddiquee Mohammed Mohiuddin mot Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

38

2010/C 346/72

Mål C-192/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 19 oktober 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

38

2010/C 346/73

Mål C-223/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 1 september 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

38

2010/C 346/74

Mål C-264/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 19 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Inalta Curte de Casație și Justiție) — brottmål mot Gheorghe Kita

38

 

Tribunalen

2010/C 346/75

Mål T-24/05: Tribunalens dom av den 27 oktober 2010 — Alliance One International m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Den spanska marknaden för köp och första beredning av råtobak — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Fastställande av priser och uppdelning av marknaden — Motiveringsskyldighet — Ansvar för överträdelsen — Likabehandling)

39

2010/C 346/76

Mål T-227/07: Tribunalens dom av den 28 oktober 2010 — Spanien mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — Utgifter undantagna från gemenskapsfinansiering — Produktionsstöd avsett för bearbetning av tomater — Oanmälda kontroller under lämpliga perioder — Proportionalitet)

39

2010/C 346/77

Mål T-236/07: Tribunalens dom av den 26 oktober 2010 — Tyskland mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — Avslut av räkenskaper — Räkenskapsåret 2006 — Datum för tillämpning av artikel 32.5 första stycket i förordning (EG) nr 1290/2005 — Fråga huruvida kommissionens ensidiga förklaring som bifogats protokollet till ett Corepermöte är bindande)

39

2010/C 346/78

Mål T-23/09: Tribunalens dom av den 26 oktober 2010 — CNOP och CCG mot kommissionen (Konkurrens — Administrativt förfarande — Beslut om inspektion — Artikel 20.4 i förordning (EG) nr 1/2003 — Den som beslutet riktar sig till är inte en juridisk person — Motiveringsskyldighet — Begreppen företag och företagssammanslutning)

40

2010/C 346/79

Mål T-65/09 P: Tribunalens dom av den 27 oktober 2010 — Reali mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Kontraktsanställda — Rekrytering — Placering i lönegrad — Yrkeserfarenhet — Examensbevis — Likvärdighet)

40

2010/C 346/80

Mål T-131/09: Tribunalens dom av den 28 oktober 2010 — Farmeco mot harmoniseringsbyrån — Allergan (BOTUMAX) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket BOTUMAX — De äldre gemenskapsordmärkena och gemenskapsfigurmärkena BOTOX — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling — Skadlig inverkan på renomméet — Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

40

2010/C 346/81

Mål T-365/09: Tribunalens dom av den 27 oktober 2010 — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki mot harmoniseringsbyrån — Free (FREE) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket FREE — Äldre nationella figurmärket free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX — Relativ ogiltighetsgrund — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet Artikel 8.1 b I förordning (EG) nr 207/2009)

41

2010/C 346/82

Mål T-32/09 P: Tribunalens beslut av den 28 oktober 2010 — Marcuccio mot kommissionen (”Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Administrativt förfarande — Uppenbart att överklagandet är ogrundat”)

41

2010/C 346/83

Mål T-515/09 P: Tribunalens beslut av den 18 oktober 2010 — Marcuccio mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — En institutions vägran att översätta ett beslut — Uppenbart att överklagandet i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundat)

41

2010/C 346/84

Mål T-516/09 P: Tribunalens beslut av den 18 oktober 2010 — Marcuccio mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Avslag på en begäran om utredning — Beslut av en institution att inte översätta ett avgörande — Uppenbart att överklagandet delvis inte kan tas upp till prövning och att det delvis är ogrundat)

42

2010/C 346/85

Mål T-18/10 R II: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 25 oktober 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami m.fl. mot Parlamentet och rådet (Interimistiskt förfarande — Förordning (EG) nr 1007/2009 — Handel med sälprodukter — Förbud mot import och försäljning — Undantag till förmån för inuitsamhällen — Ytterligare ansökan om uppskov med verkställigheten — Nya omständigheter — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

42

2010/C 346/86

Mål T-353/10 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 25 oktober 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Finansiellt stöd — Debetnota avseende återkrav av finansiellt stöd — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Åsidosättande av formkrav — Avvisning)

43

2010/C 346/87

Mål T-435/10: Talan väckt den 17 september 2010 — IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS A.E. mot kommissionen

43

2010/C 346/88

Mål T-446/10: Talan väckt den 17 september 2010 — Dow AgroSciences och Dintec Agroquímica — Produtos Químicos mot kommissionen

43

2010/C 346/89

Mål T-447/10: Talan väckt den 21 september 2010 — Evropaïki Dynamiki mot domstolen

44

2010/C 346/90

Mål T-449/10: Talan väckt den 20 september 2010 — ClientEarth m.fl. mot kommissionen

45

2010/C 346/91

Mål T-456/10: Talan väckt den 1 oktober 2010 — Timab Industries och CFPR mot kommissionen

46

2010/C 346/92

Mål T-457/10: Talan väckt den 26 september 2010 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

47

2010/C 346/93

Mål T-474/10: Talan väckt den 26 september 2010 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

48

2010/C 346/94

Mål T-477/10: Talan väckt den 9 oktober 2010 — SE — Blusen Stenau mot harmoniseringsbyrån — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)

48

2010/C 346/95

Mål T-478/10: Talan väckt den 4 oktober 2010 — Département du Gers mot kommissionen

49

2010/C 346/96

Mål T-479/10: Talan väckt den 4 oktober 2010 — Département du Gers mot kommissionen

50

2010/C 346/97

Mål T-480/10: Talan väckt den 4 oktober 2010 — Département du Gers mot kommissionen

50

2010/C 346/98

Mål T-481/10: Talan väckt den 4 oktober 2010 — Département du Gers mot kommissionen

50

2010/C 346/99

Mål T-482/10: Talan väckt den 4 oktober 2010 — Département du Gers mot kommissionen

50

2010/C 346/00

Mål T-485/10: Talan väckt den 13 oktober 2010 — MIP Metro mot harmoniseringsbyrån — J.C. Ribeiro SGPS (MISS B)

51

2010/C 346/01

Mål T-498/10: Talan väckt den 18 oktober 2010 — Mayer Naman mot harmoniseringsbyrån — Daniel e Mayer (David Mayer)

51

2010/C 346/02

Mål T-499/10: Talan väckt den 8 oktober 2010 — MOL mot kommissionen

52

2010/C 346/03

Mål T-500/10: Talan väckt den 19 oktober 2010 — Dorma mot harmoniseringsbyrån — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

52

2010/C 346/04

Mål T-501/10: Talan väckt den 22 oktober 2010 — TI Media Broadcasting och TI Media mot kommissionen

53

2010/C 346/05

Mål T-502/10: Talan väckt den 18 oktober 2010 — Département du Gers mot kommissionen

54

2010/C 346/06

Mål T-503/10: Talan väckt den 21 oktober 2010 — IDT Biologika mot kommissionen

54

2010/C 346/07

Mål T-504/10: Talan väckt den 22 oktober 2010 — Prima TV mot kommissionen

55

2010/C 346/08

Mål T-505/10: Talan väckt den 18 oktober 2010 — Höganäs mot harmoniseringsbyrån och Haynes (ASTALOY)

55

2010/C 346/09

Mål T-506/10: Talan väckt den 22 oktober 2010 — RTI och Elettronica Industriale mot kommissionen

56

2010/C 346/10

Mål T-508/10: Talan väckt den 19 oktober 2010 — Seba Dis Ticaret ve Nakliyat mot harmoniseringsbyrån — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 1932 20 FILTER)

56

2010/C 346/11

Mål T-509/10: Talan väckt den 20 oktober 2010 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft mot rådet

57

2010/C 346/12

Mål T-512/10: Talan väckt den 26 oktober 2010 — Nike International mot harmoniseringsbyrån (DYNAMIC SUPPORT)

58

2010/C 346/13

Mål T-443/09: Tribunalens beslut av den 28 oktober 2010 — Agriconsulting Europe mot Kommissionen

58

2010/C 346/14

Mål T-16/10: Tribunalens beslut av den 18 oktober 2010 — Alisei mot Kommissionen

58

2010/C 346/15

Mål T-151/10: Tribunalens beslut av den 22 oktober 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten mot Kommissionen

58

2010/C 346/16

Mål T-299/10: Tribunalens beslut av den 28 oktober 2010 — Babcock Noell mot Entreprise commune Fusion for Energy

58

 

Personaldomstolen

2010/C 346/17

Mål F-85/05: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 28 oktober 2010 — Sørensen mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Tillsättning — Tjänstemän som flyttas upp till en högre tjänstegrupp genom allmänt uttagningsprov — Sökande som upptagits i en förteckning över godkända sökande innan de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft — Övergångbestämmelser om placering i lönegrad vid rekryteringen — Placering i lönegrad enligt de nya, mindre fördelaktiga bestämmelserna — Artiklarna 5.2 och 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna)

59

2010/C 346/18

Mål F-113/05: Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 28 oktober 2010 — Kay mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Tillsättning — Tjänstemän som flyttas upp till en högre tjänstegrupp genom allmänt uttagningsprov — Sökande som upptagits i en förteckning över godkända sökande innan de nya tjänsteföreskrifterna trädde ikraft — Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad vid rekryteringen — Placering i lönegrad enligt de nya, mindre fördelaktiga bestämmelserna — Artiklarna 2, 5.2 och 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna)

59

2010/C 346/19

Mål F-60/09: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 27 oktober 2010 — Birkhoff mot kommissionen (Tjänstemän — Lön — Familjetillägg — Barntillägg — Barn som på grund av svår sjukdom eller handikapp är förhindrat att tjäna sitt uppehälle — Begäran om förlängd utbetalning av tillägg — Artikel 2.5 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna — Förlängd utbetalning av tillägg är beroende av barnets inkomst — Kostnader som får dras av från nämnda inkomst)

60

2010/C 346/20

Mål F-51/07: Personaldomstolens beslut av den 23 september 2010 — Bui Van mot kommissionen

60


SV

 

Top