Help Print this page 

Document C:2010:278:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, C 278, 15 oktober 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.278.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 278

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
15 oktober 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska centralbanken

2010/C 278/01

Europeiska centralbankens yttrande av den 5 oktober 2010 över två förslag till förordningar om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet (CON/2010/72)

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 278/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5951 – AON Corporation/Hewitt Associates) (1)

5


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 278/03

Eurons växelkurs

6

2010/C 278/04

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 15 april 2010 om ett utkast till beslut i ärende COMP/39.317 – E.ON Gas – Föredragande medlemsstat: Polen

7

2010/C 278/05

Förhörsombudets slutrapport i ärende COMP/39.317 – E.ON Gas

8

2010/C 278/06

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 4 maj 2010 om ett förfarande enligt artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 54 i EES-avtalet (Ärende COMP/39.317 – E.ON Gas) [delgivet med nr K(2010) 2863 slutligt]  (1)

9

2010/C 278/07

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 9 juli 2010 om ett utkast till beslut i ärende COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB) – Föredragande medlemsstat: Österrike

11

2010/C 278/08

Förhörsombudets slutrapport i ärende COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)

12

2010/C 278/09

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 14 juli 2010 om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)) [delgivet med nr K(2010) 4738]  (1)

14

2010/C 278/10

Tillsättning av förhörsombud

16

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2010/C 278/11

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Anbudsinfordran om tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt (1)

17


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 278/12

Inbjudan att lämna projektförslag – EACEA/32/10 – Tempus IV – Reform av högre utbildning genom internationellt universitetssamarbete

18

2010/C 278/13

Inbjudan att anmäla intresse för det operativa programmet ESPON 2013

22

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 278/14

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5879 – Alstom/RZD/Cypriot Companies/TMH) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

23

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2010/C 278/15

Offentliggörande av ansökan om erkännande av ett traditionellt uttryck enligt artikel 33 i kommissionens förordning (EG) nr 607/2009

24

2010/C 278/16

Offentliggörande av ansökan om erkännande av ett traditionellt uttryck enligt artikel 33 i kommissionens förordning (EG) nr 607/2009

25

2010/C 278/17

Offentliggörande av ansökan om erkännande av ett traditionellt uttryck enligt artikel 33 i kommissionens förordning (EG) nr 607/2009

26

2010/C 278/18

Offentliggörande av ansökan om erkännande av ett traditionellt uttryck enligt artikel 33 i kommissionens förordning (EG) nr 607/2009

27

2010/C 278/19

Statligt stöd – Republiken Italien – Statligt stöd C 17/10 (f.d. N 315/09) – Firmin Srl – Uppmaning enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget att inkomma med synpunkter (1)

28


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top