EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:234:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 234, 28 augusti 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.234.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 234

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
28 augusti 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2010/C 234/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 221, 14.8.2010

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2010/C 234/02

Mål C-139/07 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 29 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Republiken Finland, Konungariket Sverige (Överklagande — Tillgång till institutionernas handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar hänförliga till granskningsförfaranden avseende statliga stödåtgärder — Undantag för att skydda syftet med utredningar — Den berörda institutionens skyldighet att göra en konkret och individuell prövning av innehållet i de handlingar som ansökan om tillgång avser)

2

2010/C 234/03

Mål C-441/07 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 29 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot Alrosa Company Ltd (Överklagande — Dominerande ställning — Förordning (EG) nr 1/2003 — Världsmarknaden för rådiamanter — Ett bolags enskilda åtagande att upphöra med sina inköp av rådiamanter från ett annat bolag — Beslut genom vilket ett bolags enskilda åtaganden görs bindande och genom vilket förfarandet avslutas)

3

2010/C 234/04

Mål C-28/08 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 29 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot The Bavarian Lager Co. Ltd., Europeiska datatillsynsmannen (Överklagande — Tillgång till institutionernas handlingar — Handling från ett sammanträde som hölls i samband med ett fördragsbrottsförfarande — Skydd av personuppgifter — Förordning (EG) nr 45/2001 — Förordning (EG) nr 1049/2001)

3

2010/C 234/05

Mål C-171/08: Domstolens dom (första avdelningen) av den 8 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal (Fördragsbrott — Artiklarna 56 EG och 43 EG — Fri rörlighet för kapital — Den portugisiska statens aktier med särskilda rättigheter (så kallade gyllene aktier) I bolaget Portugal Telecom SGPS SA — Begränsningar av förvärv av andelar i och förvaltningen av ett privatiserat bolag — Statlig åtgärd)

4

2010/C 234/06

Mål C-194/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 1 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht (Österrike)) — Susanne Gassmayr mot Bunderminister für Wissenschaft und Forschung (Socialpolitik — Direktiv 92/85/EEG — Genomförande av åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har förr barn eller ammar — Artiklarna 5.3 och 11.3–11.3 — Direkt effekt — Arbetstagare som beviljats ledighet under graviditeten — Arbetstagare som har mammaledigt — Rätt till ersättning för jourtjänstgöring)

4

2010/C 234/07

Mål C-334/08: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 8 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Italien (Fördragsbrott — Unionens egna medel — Underlåtelse att ställa egna medel motsvarande vissa olagliga tulltillstånd till unionens förfogande — Force majeure — Tullmyndigheternas bedrägliga beteende — Medlemsstaternas ansvar — Huruvida bokföringen av de fastställda anspråken i de särskilda räkenskaperna var korrekt)

5

2010/C 234/08

Mål C-393/08: Domstolens dom (första avdelningen) av den 1 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — Emanuela Sbarigia mot Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar — Associazione Sindacale Proprietari Farmacia, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma (Nationell lagstiftning om öppettider och perioder av semesterstängt för apotek — Undantag — De behöriga myndigheternas beslutsbefogenhet)

6

2010/C 234/09

Mål C-407/08 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 1 juli 2010 — Knauf Gips KG, tidigare Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrensbegränsande samverkan — Gipsskivor — Tillgång till handlingarna i ärendet — Bevisning som är till nackdel för den berörda parten och bevisning som är till fördel för denne — Begreppet företag — Ekonomisk enhet — Bolag som är ansvarigt för den ekonomiska enhetens agerande — Argument som anförs för första gången under domstolsförfarandet)

6

2010/C 234/10

Mål C-428/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank 's-Gravenhage — Nederländerna) — Monsanto Technolgy LLC mot Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH (Industriell och kommersiell äganderätt — Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar — Direktiv 98/44/EG — Artikel 9 — Patent som skyddar en produkt som innehåller eller består av genetisk information — Material i vilket produkten införlivas — Skydd — Villkor)

7

2010/C 234/11

Mål C-442/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 1 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott — Associeringsavtalet EEG-Ungern — Kontroll i efterhand — Åsidosättande av ursprungsreglerna — Beslut från exportstatens myndigheter — Domstolsprövning — Kommissionens kontroll — Tull — Uppbörd i efterhand — Egna medel — Tillhandahållande — Dröjsmålsränta)

8

2010/C 234/12

Förenade målen C-447/08 och C-448/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 8 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Svea hovrätt — Sverige) — Brottmål mot Otto Sjöberg (C-447/08) och Anders Gerdin (C-448/08) (Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Anordnande av hasardspel via Internet — Främjande av spel som anordnas i andra medlemsstater — Verksamheter förbehållna offentliga organ och ideella föreningar — Straffrättsliga påföljder)

8

2010/C 234/13

Mål C-471/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 1 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Helsigin käräjäoikeus, Finland) — Sanna Maria Parviainen mot Finnair Oyj (Socialpolitik — Direktiv 92/85/EEG — Skydd av säkerhet och hälsa för gravida arbetstagare och arbetstagare som nyligen har fött barn eller som ammar — Artiklarna 5.2 och 11 punkt 1 — Tillfällig förflyttning av en arbetstagare till en annan tjänst under graviditeten — Obligatorisk förflyttning på grund av risk för arbetstagarens och barnets säkerhet och hälsa — Lägre lön i förhållande till den lön som i genomsnitt uppbars före förflyttningen — Den tidigare lönen består av en grundlön och olika tillägg — Beräkning av den lön som en gravid arbetstagare har rätt till under den tillfälliga tjänsten)

9

2010/C 234/14

Mål C-526/08: Domstolens dom (Stora avdelningen) av den 29 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg (Fördragsbrott — Upptagande till sakprövning — Ne bis in idem — Rättskraft — Artiklarna 226 EG och 228 EG — Artikel 29 i rättegångsreglerna — Rättegångsspråk — Direktiv 91/676/EEG — Skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket — Nationella bestämmelser står ej i överensstämmelse med reglerna avseende tidsperioder, villkor och tekniker för spridning på mark av gödselmedel — Minimikapacitet för lagring av stallgödsel — Förbud mot spridning på starkt sluttande mark — Teknik som säkerställer en enhetlig och effektiv spridning på mark av gödselmedel)

10

2010/C 234/15

Mål C-558/08: Domstolens dom (första avdelningen) av den 8 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna)) — Portakabin Limited och Portakabin B.V. mot Primakabin B.V. (Varumärken — Sökordsannonsering (keyword advertising) på Internet — Direktiv 89/104/EEG — Artiklarna 5–7 — Visning av annonser utifrån ett sökord som är identiskt med ett varumärke — Visning av annonser utifrån sökord som med ”små avvikelser” återger ett varumärke — Reklam för begagnade varor — Varor som varumärkesinnehavaren har tillverkat och fört ut på marknaden — Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke — Anbringande av etiketter försedda med återförsäljarens namn och avlägsnande av etiketter försedda med varumärket — Reklam utifrån annans varumärke för begagnade varor som, förutom varor tillverkade av varumärkesinnehavaren, omfattar varor med annat ursprung)

10

2010/C 234/16

Mål C-35/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 1 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione — Italien) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate mot Paolo Speranza (Indirekta skatter — Skatt på ökning av bolagskapital — Artikel 4.1 c i direktiv 69/335/EEG — Nationella bestämmelser enligt vilka ett beslut om ökning av bolagskapital ska registreras — Solidariskt ansvar för det bolag som mottar kapitaltillskottet och notarius publicus — Den omständigheten att ett kapitaltillskott faktiskt inte har genomförts — Begränsning av bevismedlen)

11

2010/C 234/17

Mål C-99/09: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 1 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Najwyższy — Republiken Polen) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. mot Prezes Urzÿdu Komunikacji Elektronicznej (Telekommunikationstjänster — Direktiv 2002/22/EG — Artikel 30.2 — Nummerportabilitet — De nationella regleringsmyndigheternas behörighet — Direkta avgifter för abonnenten — Avskräckande verkan — Beaktande av kostnader)

12

2010/C 234/18

Mål C-233/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 1 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Hof van beroep te Antwerpen) — Gerhard Dijkman, Maria Dijkman-Lavaleije mot Belgische Staat (Frihet att tillhandahålla tjänster — Fri rörlighet för kapital — Direkt beskattning — Skillnad i behandling beroende på var investeringen eller placeringen sker)

13

2010/C 234/19

Mål C-246/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 8 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Landesarbeitsgericht Hamburg) — Susanne Bulicke mot Deutsche Büro Service GmbH (Direktiv 2000/78/EG — Artiklarna 8 och 9 — Nationellt förfarande för att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna enligt direktivet — Frist för att framställa anspråk — Principerna om likvärdighet och effektivitet — Principen om förbud mot inskränkning i tidigare skydd)

13

2010/C 234/20

Mål C-343/09: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 8 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Förenade kungariket)) — Afton Chemical Limited mot Secretary of State for Transport (Begäran om förhandsavgörande — Giltighet — Direktiv 2009/30/EG — Artikel 1.8 — Direktiv 98/70/EG — Artikel 8a — Luftföroreningar — Bränsle — Användning av metalltillsatser i bränsle — Gränsvärde för metylcyclopentadienyl-mangantrikarbonyl (MMT) — Märkning — Konsekvensbedömning — Uppenbart oriktig bedömning — Försiktighetsprincipen — Proportionalitet — Likabehandling — Rättssäkerhet — Upptagande till sakprövning)

14

2010/C 234/21

Mål C-363/09: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 1 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott — Direktiv 91/414/EEG — Växtskyddsmedel — Begäran om tillstånd om utsläppande på marknaden — Skydd för uppgifter)

15

2010/C 234/22

Mål C-550/09: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 29 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf — Tyskland) — Brottmål mot E, F (Gemensam utrikes — och säkerhetspolitik — Särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism — Gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP — Förordning (EG) nr 2580/2001 — Artiklarna 2 och 3 — Upptagandet av en organisation i förteckningen över personer, grupper och enheter som deltar i terroristhandlingar — Överföring till organisationen, som görs av medlemmar i organisationen, av kapital härrörande från gåvoinsamlingar och försäljning av publikationer)

15

2010/C 234/23

Mål C-211/10 PPU: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 1 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof (Österrike)) — Doris Povse mot Mauro Alpago (Civilrättsligt samarbete — Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar — Förordning (EG) nr 2201/2003 — Olovligt bortförande av ett barn — Interimistiska åtgärder avseende ”föräldrars bestämmanderätt” — Vårdnad — Dom enligt vilken barnet ska återlämnas — Verkställighet — Behörighet — Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande)

16

2010/C 234/24

Mål C-517/08 P: Domstolens beslut av den 15 april 2010 — Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro, SA mot Europeiska kommissionen, Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA), Konungariket Spanien (Överklagande — Direktiv 91/414/EEG — Beslut om att inte införa endosulfan i bilaga I i det ovannämnda direktivet — Återkallande av godkännande för försäljning — Uppenbart att överklagandet är ogrundat)

17

2010/C 234/25

Domstolens beslut av den 22 mars 2010 — Société des plantations de Mbanga SA (SPM) mot Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen Mål C-39/09 P) (Överklagande — Artikel 119 i domstolens rättegångsregler — Gemenskapens utomobligatoriska skadeståndsansvar — Gemensam organisation av marknaden för bananer — Importbestämmelser för bananer från AVS-länderna till gemenskapen — Skada som en oberoende producent påstås ha åsamkats — Åsidosättande av konkurrensreglerna inom området för den gemensamma jordbrukspolitiken — Åsidosättande av allmänna rättsprinciper, särskilt principen om god förvaltningssed — Uppenbart att överklagandet inte kan tas upp till prövning eller att det är ogrundat)

17

2010/C 234/26

Mål C-91/09: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 26 mars 2010 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof — Tyskland) — Eis.de GmbH mot BBY Vertriebsgesellschaft mbH (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Varumärken — Internet — Sökordsannonsering (keyword advertising) — Visning, utifrån ett sökord som är identiskt med ett varumärke, av en annons tillhörandes en konkurrent till innehavaren av detta varumärke — Direktiv 89/104/EEG — Artikel 5.1 a)

18

2010/C 234/27

Mål C-193/09 P: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 4 mars 2010 — Kaul GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Bayer AG (Överklagande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ARCOL — Invändning från innehavaren av gemenskapsordmärket CAPOL — Harmoniseringsbyråns skyldighet att följa en dom om ogiltigförklaring av ett beslut från en av dess överklagandenämnder — Rätten att yttra sig — Risk för förväxling — Lägsta nödvändiga graden av likhet mellan varumärkena — Nya omständigheter som anförts vid överklagandenämnden beaktades inte på grund av att de var uppenbart irrelevanta — Artiklarna 8.1 b, 61.2, 63.6, 73 andra meningen och 74.2 i förordning nr 40/94)

18

2010/C 234/28

Mål C-332/09 P: Domstolens beslut av den 23 april 2010 — Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) mot Frosch Touristik GmbH, DSR touristik GmbH (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Gemenskapsordmärket FLUGBÖRSE — Ogiltighetsförfarande — Relevant datum för prövningen av en absolut ogiltighetsgrund)

19

2010/C 234/29

Mål C-451/09 P: Domstolens beslut av den 12 maj 2010 — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia mot Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen (Överklagande — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Bevis för att fiskeprodukter från ett fartyg som tillhör ett bolag som bildats enligt grekisk rätt har sitt ursprung i gemenskapen — Underlåtenhet att anta bestämmelser enligt vilka tullmyndigheterna i medlemsstaterna får godta andra handlingar från ett tredjeland än T2M-dokumentet)

19

2010/C 234/30

Mål C-514/09 P: Överklagande ingett den 11 december 2009 av Hubert Ségaud av det beslut som förstainstansrätten meddelade den 29 oktober 2009 i mål T-249/09, Ségaud mot kommissionen

20

2010/C 234/31

Mål C-214/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesarbeitsgericht Hamm (Tyskland) den 4 maj 2010 — KHS AG mot Winfried Schulte

20

2010/C 234/32

Mål C-244/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 19 maj 2010 — Mesopotamia Broadcast A/S METV mot Förbundsrepubliken Tyskland

20

2010/C 234/33

Mål C-245/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 19 maj 2010 — ROJ TV A/S mot Förbundsrepubliken Tyskland

21

2010/C 234/34

Mål C-250/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 20 maj 2010 — Haltergemeinschaft LBL GbR mot Hauptzollamt Düsseldorf

21

2010/C 234/35

Mål C-263/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Gorj (Rumänien) den 27 maj 2010 — Iulian Andrei Nisipeanu mot Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Târgu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu

22

2010/C 234/36

Mål C-271/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State van België den 31 maj 2010 — Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) mot Belgische Staat

22

2010/C 234/37

Mål C-280/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sad Administracyjny (Polen) den 4 juni 2010 — Kopalnia Odkrywkowa Polski Trwertyn P. Granatowicz, M. Wasiewicz Spólka jawna mot Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

23

2010/C 234/38

Mål C-281/10: Överklagande ingett den 4 juni 2010 av PepsiCo, Inc. av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 18 mars 2010 i mål T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och PepsiCo, Inc.

23

2010/C 234/39

Mål C-282/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 7 juni 2010 — Maribel Dominguez mot Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre

24

2010/C 234/40

Mål C-283/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumänien) den 7 juni 2010 — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) mot Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A

25

2010/C 234/41

Mål C-299/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial de Amares (Portugal) den 17 juni 2010 — Cristiano Marques Vieira mot Companhia de Seguros Tranquilidade SA

25

2010/C 234/42

Mål C-300/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) den 17 juni 2010 — Vítor Hugo Marques Almeida mot Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira och Fundo de Garantia Automóvel

26

2010/C 234/43

Mål C-305/10: Talan väckt den 25 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

26

2010/C 234/44

Mål C-310/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curte de Apel Bacău (Rumänien) den 29 juni 2010 — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești mot Ștefan Agafiței m.fl.

27

2010/C 234/45

Mål C-316/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vestre Landsret (Danmark) den 1 juli 2010 — Danske Svineproducenter mot Justitsministeriet

28

2010/C 234/46

Mål C-342/10: Talan väckt den 7 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Finland

28

2010/C 234/47

Mål C-343/10: Talan väckt den 7 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

29

2010/C 234/48

Mål C-349/10 P: Överklagande ingett den 9 juli 2010 av Claro S.A. av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 28 april 2010 i mål T-225/09, Claro S.A. mot harmoniseringsbyrån och Telefónica, S.A.

29

2010/C 234/49

Mål C-566/08: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 25 februari 2010 — Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd

30

2010/C 234/50

Mål C-572/08: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens första avdelning av den 6 maj 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

30

2010/C 234/51

Mål C-147/09: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 29 april 2010 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Wien (Österrike)) — Ronald Seunig mot Maria Hölzel

30

 

Tribunalen

2010/C 234/52

Mål T-331/06: Tribunalens dom av den 8 juli 2010 — Evropaïki Dynamiki mot AEE (Offentlig upphandling av tjänster — AEE:s anbudsförfarande — Tillhandahållande av tjänster i form av rådgivning avseende databehandling — Förkastande av anbud — Talan om ogiltigförklaring — Tribunalens behörighet — Tilldelningskriterier som anges i förfrågningsunderlaget — Underkriterier — Uppenbart oriktig bedömning — Motiveringsskyldighet)

31

2010/C 234/53

Mål T-12/08 P-RENV RX: Tribunalens dom av den 8 juli 2010 — M mot EMA (Överklagande — Personalmål — Omprövning av tribunalens dom — Ärende som är färdigt för avgörande)

31

2010/C 234/54

Mål T-85/08: Tribunalens dom av den 9 juli 2010 — Exalation mot harmoniseringsbyrån (Vektor-Lycopin) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Vektor-Lycopin — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009))

32

2010/C 234/55

Mål T-160/08 P: Tribunalens dom av den 8 juli 2010 — kommissionen mot Putterie-De-Beukelaer (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Ogiltigförklaring av karriärutvecklingsrapporten i första instans — Bedömningsförfarandet för år 2005 — Tillämpligt regelverk — Rubriken ”Förutsättningar” — Utvärderingsförfarande — Godkännandeförfarande)

32

2010/C 234/56

Mål T-385/08: Tribunalens dom av den 8 juli 2010 — Trautwein mot harmoniseringsbyrån (Återgivning av en hund) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärke föreställande en hund — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009))

32

2010/C 234/57

Mål T-386/08: Tribunalens dom av den 8 juli 2010 — Trautwein mot harmoniseringsbyrån (Återgivning av en häst) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärke föreställande en häst — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009))

33

2010/C 234/58

Mål T-396/08: Tribunalens dom av den 8 juli 2010 — Freistaat Sachsen och Land Sachsen mot kommissionen (Statligt stöd — Utbildningsstöd — Beslut i vilket stödet förklaras vara delvis förenligt och delvis oförenligt med den gemensamma marknaden — Stödets nödvändighet — Positiva externa inslag — Motiveringsskyldighet)

33

2010/C 234/59

Mål T-430/08: Tribunalens dom av den 9 juli 2010 — Grain Millers mot harmoniseringsbyrån — Grain Millers (GRAIN MILLERS) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket GRAIN MILLERS — Det äldre nationella handelsnamnet Grain Millers och dess figurativa återgivning — Delvist avslag på registreringsansökan — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009))

34

2010/C 234/60

Mål T-510/08: Tribunalens dom av den 9 juli 2010 — Toqueville mot harmoniseringsbyrån — Schiesaro (TOQUEVILLE 13) (Gemenskapsvarumärke — Upphävandeförfarande — Gemenskapsordmärket TOCQUEVILLE 13 — Fristen för att väcka talan mot beslutet om upphävande har inte iakttagits — Ansökan om återställande av försutten tid — Artikel 78 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 81 i förordning (EG) nr 207/2009))

34

2010/C 234/61

Mål T-30/09: Tribunalens dom av den 8 juli 2010 — Engelhorn KGaA mot harmoniseringsbyrån — The Outdoor Group (peerstorm) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket peerstorm — Äldre gemenskapsvarumärken och nationella varumärken PETER STORM — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009) — Verkligt bruk av de äldre varumärkena — Artiklarna 15 och 43.2 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 15 och 42.2 i förordning nr 207/2009))

35

2010/C 234/62

Mål T-368/09 P: Tribunalens dom av den 8 juli 2010 — Sevenier mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Avskedsansökan — Kommissionens vägran att godta återkallelsen av avskedsansökan och att hänskjuta ärendet till invaliditetskommittén — Tidsfrist för klagomål — Dröjsmål — Ursäktligt misstag föreligger inte)

35

2010/C 234/63

Mål T-570/08: Tribunalens beslut av den 14 juli 2010 — Deutsche Post mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Föreläggande om att inkomma med uppgifter — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning)

35

2010/C 234/64

Mål T-571/08: Tribunalens beslut av den 14 juli 2010 — Tyskland mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Föreläggande att lämna upplysningar — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning)

36

2010/C 234/65

Mål T-166/09 P: Tribunalens beslut av den 8 juli 2010 — Marcuccio mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Beslut om hänskjutande — Beslut som inte kan överklagas — Skadeståndstalan — Administrativt förfarande — Förfarandefel — Överklagandet ska delvis avvisas och delvis ogillas då det saknar grund)

36

2010/C 234/66

Mål T-349/09: Tribunalens beslut av den 6 juli 2010 — PAGO International mot harmoniseringsbyrån — Tirol Milch (Pago) (Gemenskapsvarumärke — Upphävandeförfarande — Upphävande av överklagandenämndens beslut — Tvisten har förlorat sitt föremål — Anledning saknas att döma i saken)

37

2010/C 234/67

Mål T-401/09: Tribunalens beslut av den 6 juli 2010 — Marcuccio mot domstolen (Talan om ogiltigförklaring — Domstolens avslag på en begäran om ersättning — Skadeståndstalan — Delgivning av ett överklagande till sökandens tidigare ombud — Skada föreligger inte — Uppenbart att talan till viss del inte kan tas upp till sakprövning och att det till viss del saknas rättslig grund för densamma)

37

2010/C 234/68

Mål T-84/10 R och T-223/10 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 25 juni 2010 — Regione Puglia mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Beslut om nedsättning av finansiellt gemenskapsstöd — Debetnota — Begäran om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

38

2010/C 234/69

Mål T-177/10 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 9 juli 2010 — Alcoa Trasformazioni mot kommissionen (Intermistiskt förfarande — Statligt stöd — Förmånliga avgifter för elleverans — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden och enligt vilket stödet ska återbetalas — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

38

2010/C 234/70

Mål T-211/10: Tribunalens beslut av den 8 juli 2010 — Strålfors mot harmoniseringsbyrån (ID SOLUTIONS) (Talan om ogiltigförklaring — Ansökan genom vilken talan väckts — Formkrav — Uppenbart att talan ska avvisas)

38

2010/C 234/71

Mål T-212/10: Tribunalens beslut av den 8 juli 2010 — Strålfors mot harmoniseringsbyrån (IDENTIFICATION SOLUTIONS) (Talan om ogiltigförklaring — Ansökan genom vilken talan väckts — Formkrav — Uppenbart att talan ska avvisas)

39

2010/C 234/72

Mål T-210/10: Talan väckt den 5 maj 2010 — Condé mot rådet

39

2010/C 234/73

Mål T-243/10: Talan väckt den 26 maj 2010 — RUNGIS express mot harmoniseringsbyrån — Žito (MARESTO)

40

2010/C 234/74

Mål T-258/10: Talan väckt den 10 juni 2010 — France Télécom mot kommissionen

40

2010/C 234/75

Mål T-259/10: Talan väckt den 8 juni 2010 — Thomas Ax mot Europeiska unionens råd

41

2010/C 234/76

Mål T-267/10: Talan väckt den 16 juni 2010 — Land Wien mot kommissionen

42

2010/C 234/77

Mål T-269/10: Talan väckt den 14 juni 2010 — LIS mot kommissionen

42

2010/C 234/78

Mål T-274/10: Talan väckt den 22 juni 2010 — Suez Environnement och Lyonnaise des eaux France mot kommissionen

43

2010/C 234/79

Mål T-275/10: Talan väckt den 22 juni 2010 — mPAY24 GmbH mot harmoniseringsbyrån — ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (MPAY 24)

44

2010/C 234/80

Mål T-276/10: Talan väckt den 22 juni 2010 — El Coto De Rioja mot harmoniseringsbyrån — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)

45

2010/C 234/81

Mål T-279/10: Talan väckt den 21 juni 2010 — K-Mail Order mot harmoniseringsbyrån — IVKO (MEN’Z)

45

2010/C 234/82

Mål T-280/10: Talan väckt den 25 juni 2010 — Milux mot harmoniseringsbyrån (ANEURYSMCONTROL)

46

2010/C 234/83

Mål T-281/10: Talan väckt den 25 juni 2010 — Milux mot harmoniseringsbyrån (APPETITECONTROL)

47

2010/C 234/84

Mål T-282/10: Talan väckt den 25 juni 2010 — Milux mot harmoniseringsbyrån (STOMACONTROL)

47

2010/C 234/85

Mål T-283/10: Talan väckt den 25 juni 2010 — Milux mot harmoniseringsbyrån (BMICONTROL)

48

2010/C 234/86

Mål T-284/10: Talan väckt den 25 juni 2010 — Milux mot harmoniseringsbyrån (IMPLANTCONTROL)

48

2010/C 234/87

Mål T-285/10: Talan väckt den 25 juni 2010 — Milux mot harmoniseringsbyrån (CHEMOCONTROL)

49

2010/C 234/88

Mål T-287/10: Talan väckt den 25 juni 2010 — Unilever España och Unilever mot harmoniseringsbyrån — Med Trans G. Poulias-S. Brakatselos (MED FRIGO S.A.)

49

2010/C 234/89

Mål T-290/10: Talan väckt den 30 juni 2010 — Sports Warehouse mot harmoniseringsbyrån (TENNIS WAREHOUSE)

50

2010/C 234/90

Mål T-291/10: Talan väckt den 26 juni 2010 — Martin mot kommissionen

51

2010/C 234/91

Mål T-295/10: Talan väckt den 7 juli 2010 — Camara mot rådet

51

2010/C 234/92

Mål T-299/10: Talan väckt den 15 juli 2010 — Babcock Noell mot Europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi

52

2010/C 234/93

Mål T-178/06: Tribunalens beslut av den 29 juni 2010 — Bavaria mot rådet

53

2010/C 234/94

Mål T-286/07: Tribunalens beslut av den 30 juni 2010 — Torres mot Harmoniseringsbyrån — Torres de Anguix (A TORRES de ANGUIX)

53

2010/C 234/95

Mål T-115/08: Tribunalens beslut av den 29 juni 2010 — Gourmet Burger Kitchen mot harmoniseringsbyrån (GOURMET BURGER KITCHEN)

54

2010/C 234/96

Mål T-121/09: Tribunalens beslut av den 13 juli 2010 — Al Shanfari mot rådet och kommissionen

54

2010/C 234/97

Mål T-361/09: Tribunalens beslut av den 30 juni 2010 — Centraal bureau voor de statistiek mot kommissionen

54

2010/C 234/98

Mål T-112/10: Tribunalens beslut av den 5 juli 2010 — Prionics mot kommissionen och efsa

54

 

Personaldomstolen

2010/C 234/99

Mål F-64/06: Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 8 juli 2010 — Bergström mot kommissionen (Personalmål — Tillsättning — Tillfälligt anställda som utnämnts till tjänstemän — Sökande som har upptagits i en förteckning över godkända sökande före ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna — Övergångbestämmelser för placering i lönegrad vid rekrytering — Placering i lönegrad enligt de nya mindre förmånliga bestämmelserna — Artiklarna 5.4 och 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna)

55

2010/C 234/00

Mål F-67/06: Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 8 juli 2010 — Lesniak mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Tillsättning — Tillfälligt anställda som tillsatts som tjänstemän — Sökande som har upptagits i en förteckning över godkända sökande före ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna — Övergångbestämmelser för placering i lönegrad vid rekrytering — Placering i lönegrad enligt de nya, mindre förmånliga, bestämmelserna — Artiklarna 5.4 och 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna)

55

2010/C 234/01

Mål F-139/06: Personaldomstolens dom av den 8 juli 2010 — Kurrer mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Utnämning — Tillfälligt anställda som utnämns till tjänstemän — Sökande som fanns upptagna i en förteckning över godkända sökande innan de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft — Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad vid rekrytering — Placering i lönegrad enligt de nya, mindre fördelaktiga bestämmelserna — Artikel 5.4 och artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna)

56

2010/C 234/02

Mål F-53/08: Personaldomstolens dom (plenum) av den 5 maj 2010 — Bouillez m.fl. mot rådet (Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Befordringsförfarandet 2007 — Berättigat intresse av att få saken prövad — Beslut om befordran — Förteckning över befordrade tjänstemän — Jämförelse av kvalifikationerna — Kriteriet tjänstemannens ansvar — Ansökan om ogiltigförklaring av beslut om befordran — Intresseavvägning)

56

2010/C 234/03

Mål F-89/08: Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 24 februari 2010 — P mot parlamentet (Personalmål — Tillfälligt anställda — Europaparlamentet — Uppsägning — Bristande förtroende)

57

2010/C 234/04

Mål F-2/09: Personaldomstolens dom av den 24 februari 2010 — Menghi mot ENISA (Personalmål — Tillfälligt anställda — Uppsägning efter det att provanställningstiden löpt ut — Mobbning)

57

2010/C 234/05

Mål F-55/09: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 11 maj 2010 — Maxwell mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Uppehållande av annan tjänst i tjänstens intresse — Tjänstledighet av personliga skäl — Boende- och utbildningskostnader — Skadeståndstalan — Ansvar för försummelse — Obehörig vinst)

57

2010/C 234/06

Mål F-78/09: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 22 juni 2010 — Marcuccio mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Talan om skadestånd — Ersättning för rättegångskostnader — Invändning om parallell talan — Uppenbart att talan ska avvisas)

58

2010/C 234/07

Mål F-34/10: Talan väckt den 26 maj 2010 — Arango Jaramillo m.fl. mot EIB

58


SV

 

Top