Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:221:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 221, 14 augusti 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.221.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 221

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
14 augusti 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2010/C 221/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 209, 31.7.2010

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2010/C 221/02

Mål C-105/08: Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal (Fördragsbrott — Frihet att tillhandahålla tjänster och fri rörlighet för kapital — Artiklarna 49 EG och 56 EG samt artiklarna 36 och 40 i EES-avtalet — Direkt skatt — Beskattning av uppburen ränta — Oförmånlig behandling av personer utan hemvist i landet — Bevisbörda)

2

2010/C 221/03

Mål C-211/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 15 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott — Artikel 49 EG — Social trygghet — Nödvändig sjukhusvård vid en tillfällig vistelse i en annan medlemsstat — Rätt till ersättning från den behöriga institution som kompletterar den ersättning som utges av institutionen i vistelsemedlemsstaten föreligger ej)

2

2010/C 221/04

Mål C-262/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret — Danmark) — CopyGene A/S mot Skatteministeriet (Sjätte mervärdesskattedirektivet — Undantag från skatteplikt — Artikel 13 A.1 b — Sjukhusvård och sjukvård — Närbesläktade verksamheter — I vederbörlig ordning erkända inrättningar av liknande natur som sjukhus och centra för medicinsk behandling eller diagnos — Privatägd stamcellsbank — Tjänster bestående av tagande, transport, analys och förvaring av blod från nyföddas navelsträng — Eventuell autolog eller allogen användning av stamceller)

3

2010/C 221/05

Förenade målen C-338/08 och 339/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 24 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från Commissione Tributaria Regionale di Torino — Italien) — P. Ferrero E C. SPA mot Agenzia delle Entrate — Ufficio Alba (C-338/08) och General Beverage Europe BV mot Agenzia delle Entrate — Ufficio Torino 1 (C-339/08) (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 90/435/EEG — Begreppet källskatt — Påförande, med tillämpning av ett skatteavtal, av skatt med 5 procent på utdelning och ”återbetalning av kompletteringsskatt för den slutliga beräkningen” från ett italienskt dotterbolag till dess moderbolag med hemvist i Nederländerna)

4

2010/C 221/06

Mål C-375/08: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 24 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Treviso (Italien)) — brottmål mot Luigi Pontini, Emanuele Rech, Giovanni Forato, Dino Bonora, Ivo Colomberotto, Laura Forato, Adele Adami, Sinergie sas di Rech & C., Impresa individuale Forato Giovanni, Forato srl, Giglio srl, Impresa individuale Rech Emanuele, Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura — AVEPA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltua (AGEA), Agrirocca di Rech Emanuele, Asolat di Rech Emanuele & C. (Jordbruk — Gemensam organisation av marknaden — Nötkött — Förordning (EG) nr 1254/1999 — Finansiellt gemenskapsstöd i form av särskilda bidrag för handjur av nötkreatur och extensifieringsersättningar — Villkor för beviljande — Beräkning av djurtäthetsfaktorn rörande djur som hålls på jordbruksföretaget — Begreppet tillgänglig grovfoderareal — Förordningarna (EEG) nr 3887/92 och (EG) nr 2419/2001 — Integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen — Nationell lagstiftning som kräver, för att en sökande ska beviljas finansiellt gemenskapsstöd, att sökanden ger in en giltig juridisk handling som styrker att den aktuella grovfoderarealen används)

5

2010/C 221/07

Mål C-413/08 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 17 juni 2010 — Lafarge SA mot Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd (Överklagande — Konkurrensbegränsande samverkan — Gipsskivor — Missuppfattning av bevisning — Bevisbörda — Bristande motivering — Förordning nr 17 — Artikel 15.2 — Sanktionsåtgärd — Upprepning av överträdelser — Skede i vilket böternas avskräckande verkan beaktas)

5

2010/C 221/08

Mål C-423/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Italien (Fördragsbrott — Egna medel — Förfaranden för uppbörd av import- eller exporttull — Åsidosättande av frister för kreditering av egna medel — För sen betalning av egna medel som avser dessa tullar)

6

2010/C 221/09

Mål C-492/08: Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike (Fördragsbrott — Direktiv 2006/112/EG — Mervärdesskatt — Reducerad skattesats — Artiklarna 96 och 98.2 — Punkt 15 i bilaga III — Rättshjälp — Advokattjänster — Hel eller delvis ersättning från staten)

6

2010/C 221/10

Mål C-550/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht München — Tyskland) — British American Tobacco (Germany) GmbH mot Hauptzollamt Schweinfurt (Direktiv 92/12/EEG — Punktskattebelagda varor — Import av råtobak som inte har belagts med punktskatt enligt förfarandet för aktiv förädling — Bearbetning till skuren tobak — Flyttning mellan medlemsstaterna — Ledsagardokument)

7

2010/C 221/11

Mål C-571/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 24 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Italien (Fördragsbrott — Direktiv 95/59/EG — Andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror — Artikel 9.1 — Frihet för tillverkare och importörer att fritt fastställa det högsta detaljhandelspriset för sina varor — Nationell lagstiftning med bestämmelser om minimipriser för cigaretter — Motivering — Skydd för folkhälsan)

7

2010/C 221/12

Mål C-2/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 3 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från Varhoven administrativen sad — Bulgarien) — Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv mot Petar Dimitrov Kalinchev (Punktskatter — Beskattning av begagnade fordon — Skatt på importerade begagnade fordon som är högre än den skatt som påförs fordon som redan är i bruk i landet — Skatt som beror på tillverkningsår och fordonens körsträcka enligt mätarställning — Begreppet ”liknande inhemska varor”)

8

2010/C 221/13

Mål C-31/09: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Bíróság — Ungern) — Nawras Bolbol mot Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (Direktiv 2004/83/EG — Miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som flyktingar — Statslös palestinier som inte har ansökt om beskydd eller bistånd från Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern (UNRWA) — Ansökan om beviljande av flyktingstatus — Avslag med hänvisning till att villkoren i artikel 1 A i konventionen om flyktingstatus, vilken undertecknades i Genève den 28 juli 1951, inte är uppfyllda — Den statslösa personens rätt till erkännande av flyktingstatus på grundval av artikel 12.1 a i direktiv 2004/83)

9

2010/C 221/14

Mål C-37/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal (Fördragsbrott — Miljö — Hantering av avfall som olagligen deponerats på avfallsupplag — Direktiv 2006/12/EG — Direktiv 80/68/EG)

9

2010/C 221/15

Mål C-51/09 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 24 juni 2010 — Barbara Becker mot Harman International Industries Inc., Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 8.1 b — Ordmärket Barbara Becker — Invändning från innehavaren av gemenskapsordmärkena BECKER och BECKER ONLINE PRO — Bedömning av risken för förväxling — Bedömning av känneteckenslikhet i begreppsmässigt hänseende)

10

2010/C 221/16

Mål C-58/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 10 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof (Tyskland)) — Leo-Libera GmbH mot Finanzamt Buchholz in der Nordheide (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 135.1 i — Undantag från skatteplikt för vadslagning, lotterier och andra former av hasardspel — Villkor och begränsningar — Medlemsstaternas behörighet att fastställa)

10

2010/C 221/17

Mål C-75/09: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Italien) — Agra Srl mot Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria (Förordning (EEG) nr 2913/92 — Tullkodex för gemenskapen — Artikel 221.3 och 221.4 — Uppbörd i efterhand av tullskuld — Preskription — Handlande som kan ge upphov till straffrättsliga påföljder)

11

2010/C 221/18

Mål C-86/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från VAT and Duties Tribunal Manchester — Förenade kungariket) — Future Health Technologies Ltd mot Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Undantag från skatteplikt — Artikel 132.1 b och c — Sjukhusvård och sjukvård samt transaktioner nära knutna till dessa — Sjukvårdande behandling som ges av medicinska eller paramedicinska yrkesutövare — Uppsamling, analys och behandling av navelsträngsblod — Konservering av stamceller — Eventuell framtida terapeutisk användning — Transaktioner som består av en rad delar och handlingar)

11

2010/C 221/19

Mål C-98/09: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 24 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Trani — Italien) — Francesca Sorge mot Poste Italiana SpA (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete — Klausul 8 — Uppgifter som ska anges i visstidsanställningskontrakt som ingåtts för att ersätta frånvarande arbetstagare — Minskning av den allmänna skyddsnivån för arbetstagare — Direktivkonform tolkning)

12

2010/C 221/20

Mål C-105/09 och C-110/09: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État — Belgien) — Terre Wallone ASBL (C-105/09) och Inter-Environnement Wallonie (C-110/09) mot Région Wallone (Direktiv 2001/42/EG — Bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan — Direktiv 91/676/EEG — Skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket — Åtgärdsprogram som avser känsliga områden)

13

2010/C 221/21

Mål C-169/09: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 25 mars 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Krav på ekodesign för energianvändande produkter — Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

13

2010/C 221/22

Mål C-478/09: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 24 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fusion eller delning av aktiebolag — Krav på utlåtande från en oberoende sakkunnig)

14

2010/C 221/23

Förenade målen C-188/10 och C-189/10: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 22 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation — Frankrike) — förfaranden mot Aziz Melki (C-188/10) och Sélim Abdeli (C-189/10) (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 267 FEUF — Prövning av en nationell lags förenlighet med såväl unionsrätten som landets grundlag — Nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs att ett förfarande för kontroll av en lags förenlighet med grundlagen ska handläggas med förtur — Artikel 67 FEUF — Fri rörlighet för personer — Avskaffande av gränskontroller vid de inre gränserna — Förordning (EG) nr 562/2006 — Artiklarna 20 och 21 — Nationell lagstiftning enligt vilken det är tillåtet att genomföra identitetskontroller i ett område mellan Frankrikes landgräns till stater som är parter i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och en linje som går 20 kilometer innanför denna gräns)

14

2010/C 221/24

Mål C-507/09 P: Överklagande ingett den 7 december 2009 av Goldman Management AD av den dom som förstainstansrätten meddelade den 16 november 2009 i mål T-354/09

15

2010/C 221/25

Mål C-218/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg den 6 maj 2010 — ADV Allround Vermittlungs AG i konkurs mot Finanzamt Hamburg-Bergedorf

16

2010/C 221/26

Mål C-224/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Baden-Baden (Tyskland) den 10 maj 2010 — brottmål mot Leo Apelt

16

2010/C 221/27

Mål C-225/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sozialgericht Nürnberg (Tyskland) den 10 maj 2010 — Juan Perez Garcia, Jose Arias Neira, Fernando Barrera Castro och Dolores Verdun Espinosa som arvtagare till Jose Bernal Fernandez mot Familienkasse Nürnberg

17

2010/C 221/28

Mål C-234/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de grande instance de Nanterre (Frankrike) den 12 maj 2010 — Société Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable mot Directeur général des douanes et droits indirects och Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

17

2010/C 221/29

Mål C-240/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Baden-Württemberg (Tyskland) den 14 maj 2010 — Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz mot Finanzamt Stuttgart III

18

2010/C 221/30

Mål C-241/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg den 17 maj 2010 — Harald Jung och Gerald Hellweger mot Magistrat der Stadt Salzburg, övrig deltagare i rättegången: Finanzamt Salzburg-Stadt

18

2010/C 221/31

Mål C-252/10 P: Överklagande ingett den 18 maj 2010 av Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE av den dom som tribunalen meddelade den 2 mars 2010 i mål T-70/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mot Europeiska byrån för sjösäkerhet (EMSA)

19

2010/C 221/32

Mål C-256/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanien) den 25 maj 2010 — David Barcenilla Fernández mot Gerardo García S.L.

20

2010/C 221/33

Mål C-258/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Dâmbovița (Rumänien) den 25 maj 2010 — Nicușor Grigore mot Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București

20

2010/C 221/34

Mål C-261/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Castilla-Léon (Spanien) den 25 maj 2010 — Pedro Antonio Macedo Lozano mot Gerardo García S.L.

21

2010/C 221/35

Mål C-265/10: Talan väckt den 28 maj 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

21

2010/C 221/36

Mål C-267/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance de Namur (Belgien) den 28 maj 2010 — André Rossius mot État belge — SPF Finances

22

2010/C 221/37

Mål C-268/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance de Namur (Belgien) den 28 maj 2010 — Marc Collard mot État belge — SPF Finances

23

2010/C 221/38

Mål C-269/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de Montreuil (Frankrike) den 28 maj 2010 — Société Accor Services France mot Chèque Déjeuner CCR, Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard

24

2010/C 221/39

Mål C-270/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 31 maj 2010 — Lotta Gistö

25

2010/C 221/40

Mål C-272/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grekland) den 31 maj 2010 — Susana Berkizi-Nikolakaki mot Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou (ASEP) och Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT)

25

2010/C 221/41

Mål C-273/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spanien) den 1 juni 2010 — David Montoya Medina mot Fondo de Garantía Salarial och Universidad de Alicante

26

2010/C 221/42

Mål C-274/10: Talan väckt den 1 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Ungern

26

2010/C 221/43

Mål C-286/10: Talan väckt den 9 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

27

2010/C 221/44

Mål C-287/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal administratif (Luxemburg) den 10 juni 2010 — Tankreederei I SA mot Directeur de l'administration des Contributions directes

28

2010/C 221/45

Mål C-291/10: Talan väckt den 11 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

28

2010/C 221/46

Mål C-294/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās tiesas Senāts (Republiken Lettland) den 15 juni 2010 — Andrejs Eglītis och Edvards Ratnieks mot Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrija

29

2010/C 221/47

Mål C-295/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av the Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (Republiken Litauen) den 15 juni 2010 — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, visuomeninė organizacija Lietuvos žialiųjų judėjimas, Petras Girinskis och Laurynas Arimantas Lašas mot Pakruojo rajono savivaldybės taryba, Šiaulių visuomenės sveikatos centras och Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

29

2010/C 221/48

Mål C-296/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Stuttgart (Tyskland) den 16 juni 2010 — Bianca Purrucker mot Guillermo Vallés Pérez

30

2010/C 221/49

Mål C-302/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Højesteret (Danmark) den 18 juni 2010 — Infopaq International A/S mot Danske Dagblades Forening

31

2010/C 221/50

Mål C-306/10: Talan väckt den 25 juni 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Estland

32

 

Tribunalen

2010/C 221/51

Mål T-66/01: Tribunalens dom av den 25 juni 2010 — Imperial Chemical Industries mot kommissionen (Konkurrens — Missbruk av dominerande ställning — Sodamarknaden i Förenade kungariket — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 82 EG — Preskription av kommissionens befogenhet att ålägga böter och sanktioner — Skälig frist — Väsentliga formföreskrifter — Rättskraft — Dominerande ställning föreligger — Missbruk av dominerande ställning — Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna — Böter — Överträdelsens allvar och varaktighet — Förmildrande omständigheter)

33

2010/C 221/52

Mål T-321/05: Tribunalens dom av den 1 juli 2010 — AstraZeneca kommissionen (Konkurrens — Missbruk av dominerande ställning — Marknaden för magsårsläkemedel — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 82 EG konstateras — Definition av marknaden — Konkurrensutsatt i betydande omfattning — Missbruk av förfarandet för tilläggsskydd för läkemedel och förfarandet för godkännande för utsläppande på marknaden av läkemedel — Vilseledande uppgifter — Återkallande av godkännanden för utsläppande på marknaden — Hinder mot utsläppande på marknaden av generiska läkemedel och mot parallellimport — Böter)

33

2010/C 221/53

Mål T-44/06: Tribunalens dom av den 7 juli 2010 — Kommissionen mot Hellenic Ventures m. fl. (Skiljedomsklausul — Upprättande och utveckling av startkapital — Uppsägning av avtalet — Talan mot bolagsmännen — Avvisning — Återbetalning av förskott — Räntor)

34

2010/C 221/54

Mål T-111/07: Tribunalens dom av den 7 juli 2010 — Agrofert Holdings mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar gällande ett förfarande avseende en företagskoncentration — Avslag på ansökan om tillgång till handlingar)

35

2010/C 221/55

Mål T-342/07: Tribunalens dom av den 6 juli 2010 — Ryanair mot kommissionen (Konkurrens — Koncentrationer — Lufttransport — Beslut att förklara koncentrationen oförenlig med den gemensamma marknaden — Bedömning av transaktionens effekter på konkurrensen — Hinder för inträde på marknaden — Effektivitetsvinster — Åtaganden)

35

2010/C 221/56

Mål T-411/07: Tribunalens dom av den 6 juli 2010 — Aer Lingus Group mot kommissionen (Konkurrens — Koncentrationer — Beslut att förklara en koncentration oförenlig med den gemensamma marknaden — Begreppet koncentration — Avyttring av alla aktier som har förvärvats för att återställa den situation som rådde innan koncentrationen genomfördes — Underlåtenhet att vidta lämpliga åtgärder — Kommissionen saknar behörighet)

36

2010/C 221/57

Mål T-53/08: Tribunalens dom av den 1 juli 2010 — Italien mot kommissionen (Statligt stöd — Kompensation för expropriation som genomförts för allmännyttliga ändamål — Förlängning av en förmånlig tariff för elleveranser — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden — Begreppet fördel — Den kontradiktoriska principen)

36

2010/C 221/58

Mål T-62/08: Tribunalens dom av den 1 juli 2010 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni mot kommissionen (Statligt stöd — Kompensation för expropriation som genomförts för allmännyttiga ändamål — Förlängning av en förmånlig tariff för elleveranser — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden och enligt vilket stödet ska återbetalas — Begreppet fördel — Principen om skydd för berättigade förväntningar — Genomförande av stödet)

37

2010/C 221/59

Mål T-63/08: Tribunalens dom av den 1 juli 2010 — Cementir Italia mot kommissionen (Statligt stöd — Kompensation för expropriation som genomförts för allmännyttiga ändamål — Förlängning av en förmånlig tariff för elleveranser — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden och enligt vilket stödet ska återbetalas — Begreppet fördel — Principen om skydd för berättigade förväntningar — Genomförande av stödet)

37

2010/C 221/60

Mål T-64/08: Tribunalens dom av den 1 juli 2010 — Nuova Terni Industrie Chimiche mot kommissionen (Statligt stöd — Kompensation för expropriation som genomförts för allmännyttliga ändamål — Förlängning av en förmånlig tariff för elleveranser — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden — Begreppet fördel — Principen om skydd för berättigade förväntningar — Genomförande av stödet)

38

2010/C 221/61

Mål T-266/08 P: Tribunalens dom av den 2 juli 2010 — Kerstens mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Byte av tjänst — Artikel 7 i tjänsteföreskrifterna — Avdelningens intresse — Missuppfattning av faktiska omständigheter och bevisning — Personaldomstolens motiveringsskyldighet — Rätten till försvar)

38

2010/C 221/62

Mål T-335/08: Tribunalens dom av den 1 juli 2010 — BNP Paribas och BNL mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder som de italienska myndigheterna vidtagit gentemot vissa omstrukturerade banker — System för omjustering av tillgångars skattemässiga värde — Beslut vari det fastställs att stödordningen är oförenlig med den gemensamma marknaden och att stödet ska återkrävas — Talan om ogiltigförklaring — Villkoret personligen berörd — Upptagande till sakprövning — Begreppet statligt stöd — Fördel — Selektiv karaktär — Motiveringsskyldighet)

39

2010/C 221/63

Mål T-351/08: Tribunalens dom av den 30 juni 2010 — Matrazen Concord mot harmoniseringsbyrån (MATRAZEN CONCORD) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket MATRAZEN CONCORD — Det äldre nationella ordmärket MATRAZEN — Relativt registreringshinder — Bevis för faktisk användning av det äldre varumärket — Motiveringsskyldighet — Artikel 73 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 75 i förordning (EG) nr 207/2009))

39

2010/C 221/64

Mål T-407/08: Tribunalens dom av den 25 juni 2010 — MIP Metro mot harmoniseringsbyrån — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Metromeet — Det äldre nationella ordmärket meeting metro — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

40

2010/C 221/65

Mål T-485/08 P: Tribunalens dom av den 2 juli 2010 — Lafili mot kommissionen (Överklagande — Offentlig tjänst — Tjänstemän — Upptagande till prövning — Begreppet tappande part i första instans — Befordran — Placering i lönegrad och löneklass — Multiplikationsfaktor som överstiger enhetens — Omvandling av löneklass i förhållande till anställningstid — Artikel 7 i bilaga XIII i tjänsteföreskrifterna)

40

2010/C 221/66

Mål T-557/08: Tribunalens dom av den 7 juli 2010 — mPAY24 mot harmoniseringsbyrån — Ultra (M PAY) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket M PAY — De äldre gemenskaps- och nationella ordvarumärkena MPAY 24 — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

41

2010/C 221/67

Förenade målen T-568/08 och T-573/08: Tribunalens dom av den 1 juli 2010 — M6 och TF1 mot kommissionen (Statligt stöd — Radio och TV i allmänhetens tjänst — Stödåtgärd som Republiken Frankrike planerar bevilja France Télévisions — Kapitaltillskott om 150 miljoner euro — Beslut att inte göra invändningar — Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse — Proportionalitetskriterium — Allvarliga svårigheter föreligger inte)

41

2010/C 221/68

Mål T-51/09: Tribunalens dom av den 7 juli 2010 — kommissionen mot Antiche Terre (Skiljedomsklausul — Program om främjande av energiteknologi i Europa (Thermie-programmet) — Kontrakt avseende projekt för att i Umbertide (Italien) inrätta en anläggning för produktion av elenergi genom en innovativ process för förbränning av Agroforestry-biomassa — Väsentlig ändring av villkoren för att genomföra kontraktet — Uppsägning — Återbetalning av utbetalda belopp — Ränta)

42

2010/C 221/69

Mål T-60/09: Tribunalens dom av den 7 juli 2010 — Herhof mot harmoniseringsbyrån — Stabilator (stabilator) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av gemenskapsfigurmärket stabilator — Tidigare gemenskapsordmärket STABILAT — Relativt registreringshinder — Ingen risk för förväxling — Inte varor och tjänster av liknande slag — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

42

2010/C 221/70

Mål T-124/09: Tribunalens dom av den 7 juli 2010 — Valigeria Roncato mot harmoniseringsbyrån (CARLO RONCATO) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket CARLO RONCATO — Det icke registrerade nationella figurmärket RV RONCATO och det icke registrerade nationella ordmärket RONCATO — Det äldre nationella figurmärket RV RONCATO och det äldre nationella ordmärket RONCATO — Risk föreligger inte för otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga och renommé — Det finns skälig anledning att använda det sökta varumärket — Relativa registreringshinder — Artikel 8.4 och 8.5 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.4 och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009))

43

2010/C 221/71

Mål T-293/08: Tribunalens beslut av den 9 juni 2010 — BASF Plant Science m.fl. mot kommissionen (Tillnärmning av lagstiftning — Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön — Förfarande för medgivande av utsläpp på marknaden — Underlåtenhet att fatta beslut — Passivitetstalan — Talan har förlorat sitt föremål — anledning saknas att döma i saken)

43

2010/C 221/72

Mål T-515/08: Tribunalens beslut av den 29 juni 2010 — Mauerhofer mot kommissionen (Multipelt ramavtal ”Commission 2007” — Rekrytering av sakkunniga inom ramen för stödåtgärder till tredjeland — Sakkunniguppgifter — Åtgärd från kommissionens sida avseende antalet tillhandahållna dagar som kan faktureras — Talan om ogiltigförklaring — Avsaknad av rättsakt mot vilken talan kan väckas — Avvisning — Talan om skadestånd — Orsakssamband — Uppenbart att talan saknar all rättslig grund)

44

2010/C 221/73

Mål T-24/09: Tribunalens beslut av den 16 juni 2010 — Biocaps mot Europeiska kommissionen (Konkurrens — Administrativt förfarande — Beslut om inspektion — Artikel 20.4 i förordning (EG) nr 1/2003 — Huruvida beslutet har en adressat — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

44

2010/C 221/74

Mål T-284/09 P: Tribunalens beslut av den 21 juni 2010 — Meister mot harmoniseringsbyrån (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Betygsättning — Dröjsmål med att upprätta utvärderingsrapport — Föremålet för talan i första instans — Dröjsmål med att besvara klagomål — Uppenbart att överklagandet delvis inte kan tas upp till prövning och delvis är ogrundat)

45

2010/C 221/75

Mål T-359/09: Tribunalens beslut av den 17 juni 2010 — Jurašinović mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Rapporter av Europeiska unionens utsända observatörer i området Knin (Kroatien) — Mellankommande åtgärd — Avvisning — Tyst beslut om nekad tillgång — Berättigat intresse av att få saken prövad — Uttryckligt beslut antaget efter talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

45

2010/C 221/76

Mål T-61/10 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 30 juni 2010 — Victoria Sánchez mot parlamentet och kommissionen (Interimistiskt förfarande — Ansökan om interimistiska åtgärder — Åsidosättande av formkrav — Avvisning)

46

2010/C 221/77

Mål T-493/09 P: Överklagande ingett den 21 maj 2010 av Y av den dom som personaldomstolen meddelade den 7 oktober 2009 i mål F-29/08 Y mot kommissionen

46

2010/C 221/78

Mål T-242/10: Talan väckt den 27 maj 2010 — Danzeisen mot kommissionen

47

2010/C 221/79

Mål T-244/10: Talan väckt den 26 maj 2010 — Tsakiris-Mallas mot harmoniseringsbyrån — Seven (7 Seven Fashion Shoes)

49

2010/C 221/80

Mål T-256/10 P: Överklagande ingett den 9 juni 2010 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 25 mars 2010 i mål F-102/08 — Marcuccio mot kommissionen

49

2010/C 221/81

Mål T-257/10: Talan väckt den 4 juni 2010 — Italien mot kommissionen

50

2010/C 221/82

Mål T-262/10: Talan väckt den 7 juni 2010 — Microban International och Microban (Europe) mot kommissionen

51

2010/C 221/83

Mål T-263/10: Talan väckt den 16 juni 2010 — Spanien mot kommissionen

52

2010/C 221/84

Mål T-264/10: Talan väckt den 16 juni 2010 — Spanien mot kommissionen

53

2010/C 221/85

Mål T-265/10: Talan väckt den 16 juni 2010 — Spanien mot kommissionen

53

2010/C 221/86

Mål T-266/10: Talan väckt den 16 juni 2010 — Spanien mot kommissionen

54

2010/C 221/87

Mål T-270/10: Talan väckt den 8 juni 2010 — Conceria Kara mot harmoniseringsbyrån — Dima (KARRA)

54

2010/C 221/88

Mål T-271/10: Talan väckt den 16 juni 2010 — H mot rådet m.fl.

55

2010/C 221/89

Mål T-273/10: Talan väckt den 18 juni 2010 — Olive Line International mot harmoniseringsbyrån — O. International (O·LIVE)

56

2010/C 221/90

Mål T-278/10: Talan väckt den 21 juni 2010 — Wesergold Getränkeindustrie mot harmoniseringsbyrån — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)

56

2010/C 221/91

Mål T-286/10: Talan väckt den 30 juni 2010 — Fondation de l'institut de Recherche Idiap mot Europeiska kommissionen

57

2010/C 221/92

Mål T-452/07: Tribunalens beslut av den 18 juni 2010 — Ecolean Research & Development mot harmoniseringsbyrån (CAPS)

58

2010/C 221/93

Mål T-96/08: Tribunalens beslut av den 18 juni 2010 — Global Digital Disc mot kommissionen

59

2010/C 221/94

Mål T-295/08: Tribunalens beslut av den 16 Juni 2010 — CPS Color Group mot Harmoniseringsbyrån — Fema Farben und Putze (TEMACOLOR)

59

 

Personaldomstolen

2010/C 221/95

Mål F-56/09: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 9 juni 2010 — Marcuccio mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Skadeståndstalan — Förvaltningens tillträde till en tjänstemans tjänstebostad — Respekt för hem och privatlivet)

60

2010/C 221/96

Mål F-45/10: Talan väckt den 11 juni 2010 — Kaser mot kommissionen

60

2010/C 221/97

Mål F-47/10: Talan väckt den 18 juni 2010 — Hecq mot kommissionen

61

2010/C 221/98

Mål F-49/10: Talan väckt den 24 juni 2010 — De Nicola mot EIB

61

2010/C 221/99

Mål F-52/10: Talan väckt den 3 juli 2010 — Merhzaoui mot rådet

61


SV

 

Top