Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:080:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 80, 27 mars 2010

 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.080.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 80

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
27 mars 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Domstolen

2010/C 080/01

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 63, 13.3.2010

1

2010/C 080/02

Den nya ledamoten i domstolen har avlagt ed

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2010/C 080/03

Mål C-373/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 februari 2010 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland)) — Hoesch Metals and Alloys GmbH mot Hauptzollamt Aachen (Gemenskapens tullkodex — Artikel 24 — Ursprung som inte medför förmånsbehandling av varor — Bearbetning eller behandling som ger ursprungsstatus — Kiselblock med ursprung i Kina — Separering, finfördelning och rening av block samt siktning, sortering efter storlek och paketering av kiselkornen i Indien — Dumpning — Giltigheten av förordning (EG) nr 398/2004)

2

2010/C 080/04

Mål C-405/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 februari 2010 (begäran om förhandsavgörande från (Vestre Landsret (Danmark)) — Ingeniørsforeningen i Danmark, som för talan för Bertram Holst mot Dansk Arbejdsgiverforening, som för talan för Babock & Wicox Vølund Aps (Socialpolitik — Information till och samråd med arbetstagare — Direktiv 2002/14/EG — Införlivande av ett direktiv genom lag och genom kollektivavtal — Kollektivavtalets verkningar för en arbetstagare som inte är medlem i den fackliga organisation som är part i detta avtal — Artikel 7 — Skydd för arbetstagarrepresentanter — Krav på stärkt skydd mot uppsägning för arbetstagarrepresentanter — Saknas)

2

2010/C 080/05

Mål C-523/08: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 11 februari 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott — Direktiv 2005/71/EG — Särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte — Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

3

2010/C 080/06

Mål C-541/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 februari 2010 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof — Österrike) — Fokus Invest AG mot Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG) (Avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer — Artikel 25 i bilaga I till avtalet — Artiklarna 63 FEUF och 64.1 FEUF — Fri rörlighet för kapital — Bolag bildat enligt en medlemsstats lagstiftning, i vilket andelarna ägs av ett bolag bildat enligt schweizisk rätt — Detta bolags förvärv av fast egendom i denna medlemsstat)

4

2010/C 080/07

Mål C-14/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 4 februari 2010 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Berlin — Tyskland) — Hava Genc mot Land Berlin (Associeringsavtalet EEG — Turkiet — Associeringsrådets beslut nr 1/80 — Artikel 6.1 — Begreppet arbetstagare — Utövande av ringa avlönad verksamhet — Villkor för att förlora förvärvade rättigheter)

4

2010/C 080/08

Mål C-18/09: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 4 februari 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott — Frihet att tillhandahålla tjänster — Rådets förordning (EEG) nr 4055/86 — Artikel 1 — Sjötransportområdet — Hamnar av allmänintresse — Hamnavgifter — Undantag och förmåner)

5

2010/C 080/09

Mål C-88/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 11 februari 2010 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État) — Graphic Procédé mot Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique (Beskattning — Sjätte mervärdesskattedirektivet — Kopieringsverksamhet — Begreppen leverans av varor och tillhandahållande av tjänster — Särskiljningskriterier)

5

2010/C 080/10

Mål C-185/09: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 4 februari 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige (Fördragsbrott — Direktiv 2006/24/EG — Elektronisk kommunikation — Lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster — Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

6

2010/C 080/11

Mål C-186/09: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 4 februari 2010 — Europeiska kommissionen mot Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland (Fördragsbrott — Direktiv 2004/113/EG — Likabehandling av män och kvinnor — Tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster — Underlåtenhet att införliva direktivet inom föreskriven frist med avseende på Gibraltar)

6

2010/C 080/12

Mål C-259/09: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 4 februari 2010 — Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Hantering av avfall från utvinningsindustrin — Underlåtenhet att införliva eller underrätta om nationella åtgärder för införlivande)

7

2010/C 080/13

Mål C-498/09 P: Överklagande ingett den 3 december 2009 av Thomson Sales Europe av den dom som förstainstansrätten (första avdelningen) meddelade den 29 september 2009 i de förenade målen T-225/07 och T-364/07, Thomson Sales Europe mot kommissionen

7

2010/C 080/14

Mål C-519/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Arbeitsgericht Wuppertal (Tyskland) den 14 december 2009 — Dieter May mot AOK Rheinland/Hamburg — Die Gesundheitskasse

8

2010/C 080/15

Mål C-543/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 22 december 2009 — Deutsche Telekom AG mot Förbundsrepubliken Tyskland

8

2010/C 080/16

Mål C-546/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen Sad (Högsta förvaltningsdomstolen) (Bulgarien)den 23 december 2009 — Aurubis Balgaria mot Nachalnik na Mitnitsa — Sofia

9

2010/C 080/17

Mål C-548/09 P: Överklagande ingett den 23 december 2009 av Bank Melli Iran av den dom som förstainstansrätten (andra avdelningen) meddelade den 14 oktober 2009 i mål T-390/08, Bank Melli Iran mot rådet

10

2010/C 080/18

Mål C-549/09: Talan väckt den 23 december 2009 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

11

2010/C 080/19

Mål C-552/09 P: Överklagande ingett den 24 december 2009 av Ferrero SpA av den dom som förstainstansrätten (andra avdelningen) meddelade den 14 oktober 2009 i mål T-140/08, Ferrero SpA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

11

2010/C 080/20

Mål C-554/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Stuttgart (Tyskland) den 31 december 2009 — Andreas Michael Seeger mot Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart

12

2010/C 080/21

Mål C-6/10: Talan väckt den 8 januari 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

12

2010/C 080/22

Mål C-8/10: Talan väckt den 8 januari 2010 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

13

2010/C 080/23

Mål C-11/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 8 januari 2010 — Staatssecretaris van Financiën mot Marishipping and Transport BV

13

2010/C 080/24

Mål C-12/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 8 januari 2010 — LECSON Elektromobile GmbH mot Hauptzollamt Dortmund

14

2010/C 080/25

Mål C-13/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgien) den 11 januari 2010 — Knubben Dak-en Leidekkersbedrijf BV mot Belgische Staat

14

2010/C 080/26

Mål C-18/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgerichts Berlin (Tyskland) den 12 januari 2010 — Agrargenossenschaft Münchehofe e.G. mot BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

14

2010/C 080/27

Mål C-19/10: Talan väckt den 12 januari 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

15

2010/C 080/28

Mål C-22/10: Överklagande ingett den 14 januari 2010 av REWE-Zentral AG av den dom som förstainstansrätten meddelade den 11 november 2009 i mål T-150/08, REWE-Zentral AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

15

2010/C 080/29

Mål C-28/10 P: Överklagande ingett den 21 december 2009 av Mehmet Salih Bayramoglu av den dom som förstainstansrätten meddelade den 24 september 2009 i mål T-110/09, Mehmet Salih Bayramoglu mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

16

2010/C 080/30

Mål C-29/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel (Luxemburg) den 18 januari 2010 — Heiko Koelzsch mot Storhertigdömet Luxemburg

16

2010/C 080/31

Mål C-35/10: Talan väckt den 21 januari 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

17

2010/C 080/32

Mål C-36/10: Talan väckt den 22 januari 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

17

2010/C 080/33

Mål C-38/10: Talan väckt den 22 januari 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

18

2010/C 080/34

Mål C-41/10: Talan väckt den 25 januari 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

19

2010/C 080/35

Mål C-46/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Højesteret (Danmark) den 28 januari 2010 — Viking Gas A/S mot BP Gas A/S

20

2010/C 080/36

Mål C-47/10 P: Överklagande ingett den 28 januari 2010 (e-brev den 27 januari 2010) av Republiken Österrike av den dom som förstainstansrätten meddelade den 18 november 2009 i mål T-375/04, Scheucher-Fleisch GmbH m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission

21

2010/C 080/37

Mål C-49/10: Talan väckt den 29 januari 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Slovenien

22

2010/C 080/38

Mål C-73/10 P: Överklagande ingett den 9 februari 2010 av Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG av det beslut som förstainstansrätten meddelade den 30 november 2009 i mål T-2/09, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG mot Europeiska kommissionen

22

 

Tribunalen

2010/C 080/39

Mål T-340/07: Tribunalens dom av den 9 februari 2010 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Programmet ”eContent” — Avtal avseende ett projekt i syfte att säkerställa att programmet blir så effektivt som möjligt och att så många som möjligt av målgrupperna deltar — Avtalsbrott — Hävning av avtalet)

23

2010/C 080/40

Mål T-344/07: Förstainstansrättens dom av den 10 februari 2010 — O2 (Germany) mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Homezone — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009))

23

2010/C 080/41

Mål T-472/07: Tribunalens dom av den 3 februari 2010 — Enercon mot harmoniseringsbyrån (ENERCON) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ENERCON — Det äldre gemenskapsordmäket TRANSFORMERS ENERGON — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

24

2010/C 080/42

Mål T-289/08: Tribunalens dom av den 11 februari 2010 — Deutsche BKK mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering av ordmärket Deutsche BKK — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär, särskiljningsförmåga saknas — Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning saknas — Artikel 7.1 b och c samt 7.3 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 b och c samt 7.3 i förordning (EG) nr 207/2009) — Artiklarna 73 och 74.1 första meningen i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 75 och 76.1 första meningen i förordning nr 207/2009))

24

2010/C 080/43

Mål T-113/09: Tribunalens dom av den 9 februari 2010 — PromoCell bioscience alive mot harmoniseringsbyrån (SupplementPack) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering av ordmärket SupplementPack — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009))

25

2010/C 080/44

Mål T-385/05 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 4 februari 2010 — Portugal mot Transnáutica och kommissionen (Interimistiskt förfarande — Tullunion — Tredjemanstalan — Förstainstansrättens dom — Begäran om uppskov med verkställigheten — Åsidosättande av formkrav — Avvisning)

25

2010/C 080/45

Mål T-514/09 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 5 februari 2010 — De Post mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Offentlig upphandling — Gemenskapsrättsligt anbudsförfarande — Ansökan om uppskov med verkställigheten och om interimistiska åtgärder — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

25

2010/C 080/46

Mål T-508/09: Talan väckt den 22 december 2009 — Cañas mot kommissionen

26

2010/C 080/47

Mål T-509/09: Talan väckt den 18 december 2009 — Republiken Portugal mot Europeiska kommissionen

26

2010/C 080/48

Mål T-511/09: Talan väckt den 21 december 2009 — Niki Luftfahrt mot kommissionen

27

2010/C 080/49

Mål T-512/09: Talan väckt den 21 december 2009 — Rusal Armenal mot rådet

28

2010/C 080/50

Mål T-518/09: Talan väckt den 23 december 2009 — Ecoceane mot EMSA

29

2010/C 080/51

Mål T-520/09: Talan väckt den 24 december 2009 — TF1 m.fl. mot kommissionen

30

2010/C 080/52

Mål T-525/09: Talan väckt den 28 december 2009 — MIP Metro mot harmoniseringsbyrån — Metronia (METRONIA)

31

2010/C 080/53

Mål T-526/09: Talan väckt den 28 december 2009 — PAKI Logistics mot harmoniseringsbyrån (PAKI)

31

2010/C 080/54

Mål T-529/09: Talan väckt den 31 december 2009 — In ‘t Veld mot rådet

32

2010/C 080/55

Mål T-5/10: Talan väckt den 8 januari 2010 — kommissionen mot Earthscan

33

2010/C 080/56

Mål T-7/10: Talan väckt den 7 januari 2010 — Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon ”Ygeia” mot harmoniseringsbyrån

33

2010/C 080/57

Mål T-9/10: Talan väckt den 8 januari 2010 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

34

2010/C 080/58

Mål T-13/10: Talan väckt den 20 januari 2010 — Goutier mot harmoniseringsbyrån

35

2010/C 080/59

Mål T-14/10: Talan väckt den 18 januari 2010 — CheckMobile mot harmoniseringsbyrån (carcheck)

35

2010/C 080/60

Mål T-17/10: Talan väckt den 19 januari 2010 — Gerald Steinberg mot kommissionen

36

2010/C 080/61

Mål T-23/10: Talan väckt den 27 januari 2010 — Arkema France mot kommissionen

37

2010/C 080/62

Mål T-28/10: Talan väckt den 26 januari 2010 — Euro-Information mot harmoniseringsbyrån (EURO AUTOMATIC PAYMENT)

37

2010/C 080/63

Mål T-29/10: Talan väckt den 28 januari 2010 — Nederländerna mot kommissionen

38

2010/C 080/64

Mål T-30/10: Talan väckt den 29 januari 2010 — Reagens mot kommissionen

39

2010/C 080/65

Mål T-32/10: Talan väckt den 22 januari 2010 — Ella Valley Vineyards mot harmoniseringsbyrån

40

2010/C 080/66

Mål T-33/10: Talan väckt den 28 januari 2010 — ING Groep mot kommissionen

40

2010/C 080/67

Mål T-37/10 P: Överklagande ingett den 28 januari 2010 av Carlo De Nicola av den dom som personaldomstolen meddelade den 30 november 2009 i mål F-55/08, De Nicola mot EIB

42

2010/C 080/68

Mål T-38/10 P: Överklagande ingett den 26 januari 2010 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 10 november 2009 i mål F-70/01, Marcuccio mot kommissionen

43

2010/C 080/69

Mål T-44/10 P: Överklagande ingett den 3 februari 2010 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 25 november 2009 i mål F-11/09, Marcuccio mot kommissionen

43

2010/C 080/70

Mål T-55/10: Talan väckt den 10 februari 2010 — SP mot kommissionen

44

2010/C 080/71

Mål T-56/10: Talan väckt den 10 februari 2010 — Acciaierie e Ferriere Leali Luigi och Leali mot kommissionen

45


SV

 

Top