Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:317:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 317, 23 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.317.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 317

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
23 december 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

455:e plenarsessionen den 15 och 16 juli 2009

2009/C 317/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Integrering av transport- och markanvändningspolitiken för mer hållbara stadstransporter”

1

2009/C 317/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den europeiska glas- och keramikindustrins konkurrenskraft, särskilt i förhållande till EU:s klimat- och energipaket” (förberedande yttrande på begäran av det tjeckiska ordförandeskapet)

7

2009/C 317/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förbindelserna mellan EU och Bosnien och Hercegovina – Det civila samhällets roll” (förberedande yttrande)

15

2009/C 317/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Utsläpp från vägtransporter – konkreta åtgärder för att nå resultat” (initiativyttrande)

22

2009/C 317/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Underleverantörer och efterföljande marknadsled i bilindustrin” (initiativyttrande)

29

2009/C 317/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ungdomsvåldet i städerna” (initiativyttrande)

37

2009/C 317/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Att skydda barn från personer som begår barnsexbrott utomlands” (initiativyttrande)

43

2009/C 317/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Framtiden för områden utanför städer i kunskapssamhället” (initiativyttrande)

49


 

III   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

455:e plenarsessionen den 15 och 16 juli 2009

2009/C 317/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter”KOM(2008) 614 slutlig – 2008/0196 (COD)

54

2009/C 317/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG för att förhindra att läkemedel som är förfalskade med avseende på identitet, historia eller ursprung kommer in i den lagliga distributionskedjan”KOM(2008) 668 slutlig – 2008/0261 (COD)

62

2009/C 317/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag avseende mikroenheter”KOM(2009) 83 slutlig/2 – 2009/0035 (COD)

67

2009/C 317/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del V”KOM(2009) 142 slutlig – 2009/0048 (COD)

72

2009/C 317/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En halvtidsutvärdering av genomförandet av gemenskapens handlingsplan för biologisk mångfald”KOM(2008) 864 slutlig

75

2009/C 317/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En strategi för att internalisera externa kostnader”KOM(2008) 435 slutlig/2

80

2009/C 317/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om telemedicin till gagn för patienter, hälso- och sjukvårdssystem och samhället”KOM(2008) 689 slutlig

84

2009/C 317/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen”KOM(2008) 816 slutlig – 2008/0246 (COD)

89

2009/C 317/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik”KOM(2008) 852 slutlig – 2008/0247 (COD)

94

2009/C 317/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen”KOM(2008) 817 slutlig – 2008/0237 (COD)

99

2009/C 317/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering”KOM(2009) 139 slutlig – 2009/0047 (COD)

103

2009/C 317/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den europeiska arbetskraften inom vården”KOM(2008) 725 slutlig

105

2009/C 317/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna (omarbetning)”KOM(2008) 815 slutlig – 2008/0244 (COD)

110

2009/C 317/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat (omarbetning)”KOM(2008) 820 slutlig – 2008/0243 (COD)

115

2009/C 317/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, tullar och andra åtgärder”KOM(2009) 28 slutlig – 2009/0007 (CNS) och ”Förslag till rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning ”KOM(2009) 29 slutlig – 2009/0004 (CNS)

120

2009/C 317/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Regional integration för utveckling i AVS-länder”KOM(2008) 604 slutlig

126

2009/C 317/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till rådets direktiv om renrasiga avelsdjur av nötkreatur” (kodifierad version) KOM(2009) 235 slutlig – 2006/0250 (CNS)

132


SV

 

Top