Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:306:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 306, 16 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.306.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 306

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
16 december 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

454:e plenarsessionen den 10 och 11 juni 2009

2009/C 306/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”De transatlantiska förbindelserna mellan EU och länder i Nordamerika på luftfartsområdet – en verklig regelkonvergens” (förberedande yttrande)

1


 

III   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

454:e plenarsessionen den 10 och 11 juni 2009

2009/C 306/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – En europeisk strategi för industriell äganderätt”KOM(2008) 465 slutlig

7

2009/C 306/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: En strategisk europeisk ram för internationellt vetenskapligt och tekniskt samarbete”KOM(2008) 588 slutlig

13

2009/C 306/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring i fråga om information till allmänheten om receptbelagda humanläkemedel av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel”KOM(2008) 663 slutlig – 2008/0256 (COD)

18

2009/C 306/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av humanläkemedel, av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet”KOM(2008) 664 slutlig – 2008/0257 (COD)

22

2009/C 306/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av humanläkemedel, av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel”KOM(2008) 665 slutlig – 2008/0260 (COD)

28

2009/C 306/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring i fråga om information till allmänheten om receptbelagda humanläkemedel av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet”KOM(2008) 662 slutlig – 2008/0255 (COD)

33

2009/C 306/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (omarbetning)”KOM(2008) 809 slutlig – 2008/0240 (COD)

36

2009/C 306/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)”KOM(2008) 810 slutlig – 2008/0241 (COD)

39

2009/C 306/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En EU-strategi mot invaderande arter”KOM(2008) 789 slutlig

42

2009/C 306/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för havs- och sjöfartsforskning – Samstämmiga ramar inom det europeiska området för forskningsverksamhet för att främja en hållbar användning av oceaner och hav”KOM(2008) 534 slutlig

46

2009/C 306/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok – Mot ett tryggt, hållbart och konkurrenskraftigt europeiskt energinät”KOM(2008) 782 slutlig/2

51

2009/C 306/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv (Euratom) om upprättande av en gemenskapsram för kärnsäkerhet”KOM(2008) 790 slutlig – 2008/0231 (CNS)

56

2009/C 306/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för transplantation”KOM(2008) 818 slutlig – 2008/0238 (COD)

64

2009/C 306/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet”KOM(2009) 71 slutlig/2 – 2006/0222 (COD)

68

2009/C 306/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Resultaten av toppmötet om sysselsättning”

70

2009/C 306/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller regler om fakturering”KOM(2009) 21 slutlig – 2009/0009 (CNS)

76

2009/C 306/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bevarande av vilda fåglar” (kodifierad version) KOM(2009) 129 slutlig – 2009/0043 (COD)

79

2009/C 306/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät (kodifierad version)”KOM(2009) 113 slutlig – 2009/0037 (COD)

80


SV

 

Top