EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:297:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 297, 05 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.297.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 297

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
5 december 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Domstolen

2009/C 297/01

Informationsmeddelande Begäran om förhandsavgörande från nationella domstolar

1

2009/C 297/02

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 282, 21.11.2009

6


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2009/C 297/03

Mål C-35/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 15 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Baden-Württemberg — Tyskland) — Grundstücksgemeinschaft Busley och Cibrian Fernandez mot Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (Fri rörlighet för kapital — Fast egendom — Inkomstskatt — Avdrag för underskott av uthyrning från en skattskyldig persons skattepliktiga inkomst — Användning av degressiv avskrivning på kostnaden för förvärv eller uppförande — En förmånligare skattemässig behandling är endast förbehållen fast egendom som är belägen i landet)

7

2009/C 297/04

Mål C-101/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 15 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Cour de Cassation- Luxemburg) — Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine De Schorlemer, Jacques Funck og Jean Petitdidier mot Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH och Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ) (Direktiven 77/91/EEG, 79/279/EEG och 2004/25/EG — Förekomsten av en allmän gemenskapsrättslig princip om skydd för minoritetsaktieägare — Saknas — Bolagsrätt — Övertagande av kontrollen — Budplikt — Rekommendation 77/534/EEG — Uppförandekodex)

7

2009/C 297/05

Mål C-116/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Hof van Cassatie van België — Belgien) — C. Meerte mot Proost NV (Direktiv 96/34/EG — Ramavtal om föräldraledighet undertecknat av UNICE, CEEP och EFS — Tolkning av 2 § punkterna 6 och 7 — Föräldraledighet på deltid — Uppsägning av arbetstagare före föräldraledighetens slut utan att lagstadgad uppsägningstid iakttagits — Beräkning av ersättningen)

8

2009/C 297/06

Mål C-138/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 15 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Ítélőtábla — Republiken Ungern) — Hochtief AG och Linde-Kca-Dresden GmbH mot Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság (Förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader — Upphandling som inletts efter det att direktiv 2004/18/EG trätt i kraft och innan fristen för att införliva detsamma gått ut — Förhandlade förfaranden med publicering av meddelande om upphandling — Skyldighet att bjuda in ett minsta antal lämpliga anbudssökande — Skyldighet att garantera verklig konkurrens)

9

2009/C 297/07

Mål C-196/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 15 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Italien) — Acoset SpA mot Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa, Comune di Comiso (RG), Comune di Modica (RG), Provincia Regionale di Ragusa, Comune di Acate (RG), Comune di Chiaramonte Gulfi (RG), Comune di Giarratana (RG), Comune di Ispica (RG), Comune di Monterosso Almo (RG), Comune di Pozzallo (RG), Comune di Ragusa, Comune di Vittoria (RG), Comune di Santa Croce Camerina (RG), Comune di Scicli (RG) (Artiklarna 43 EG, 49 EG och 86 EG — Upphandlingsförfaranden — Tilldelning av vattenförsörjningstjänster till ett bolag som har både privata och offentliga ägare — Konkurrensutsatt förfarande — Val av en privat delägare som ska ansvara för tillhandahållandet av tjänsten — Tilldelning som inte omfattas av bestämmelserna om offentlig upphandling)

9

2009/C 297/08

Mål C-232/08: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 15 oktober 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Nederländerna (Fördragsbrott — Förordning [EG] nr 850/1998 — Artikel 29.2 — Begränsningar för fiske av rödspätta — Högsta tillåtna maskineffekt — Förordning [EEG] nr 2847/93 — Artikel 2.1 — Förordning [EG] nr 2371/2002 — Artikel 23 — Genomförande av kontroller och tillämpande av reglerna)

10

2009/C 297/09

Mål C-242/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof — Tyskland) — Swiss Re Germany Holding GmbH mot Finanzamt München für Körperschaften (Sjätte mervärdesskattedirektivet — Artikel 9.2 e femte strecksatsen samt artikel 13 B a, 13 B c och 13 B d punkterna 2 och 3 — Begreppen försäkrings- och återförsäkringstransaktioner — Överlåtelse mot vederlag av avtal om återförsäkring av livförsäkring till rättssubjekt i tredjeland — Fastställande av platsen för överlåtelsen — Undantag från skatteplikt)

10

2009/C 297/10

Mål C-255/08: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 15 oktober 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Nederländerna (Fördragsbrott — Direktiv 85/337/EEG — Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt — Fastställande av tröskelvärden — Projektets storlek — Ofullständigt införlivande)

11

2009/C 297/11

Förenade målen C-261/08 och C-348/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Spanien) — María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) mot Delegado del Gobierno en la Región de Murcia (Visering, asyl och invandring — Åtgärder som avser passage av de yttre gränserna — Artikel 62.1 och 62.2 a EG — Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet — Artiklarna 6b och 23 — Förordning [EG] nr 562/2006 — Artiklarna 5, 11 och 13 — Presumtion om vistelsens varaktighet — Tredjelandsmedborgare som utan rätt därtill uppehåller sig på en medlemsstats territorium — Nationell lagstiftning enligt vilken det är möjligt att, beroende på omständigheterna, besluta om antingen böter eller avlägsnande)

12

2009/C 297/12

Mål C-263/08: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 15 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen [Sverige]) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening mot Stockholms kommun genom dess marknämnd (Direktiv 85/337/EEG — Allmänhetens deltagande i beslutsprocesser på miljöområdet — Rätt att föra talan mot beslut om tillstånd för projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan)

12

2009/C 297/13

Mål C-275/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 15 oktober 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott — Direktiv 93/36/EEG — Offentlig upphandling av varor — Tillhandahållande av en programvara för hanteringen av fordonsregistreringar — Förhandlat förfarande utan föregående publicering av ett meddelande om upphandling)

13

2009/C 297/14

Mål C-301/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation, Luxemburg) — Irène Bogiatzi, gift Ventouras, mot Deutscher Luftpool, Société Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA, Europeiska gemenskaperna, Storhertigdömet Luxembourg, Foyer Assurances SA (Transportpolitik — Förordning [EG] nr 2027/97 — Warszawakonventionen — Lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor — Frist för väckande av talan om skadestånd)

13

2009/C 297/15

Mål C-324/08: Domstolens dom (första avdelningen) av den 15 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna)) — Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Metro Cash & Carry B.V., Remo Zaandam B.V. mot Diesel S.P.A. (Direktiv 89/104/EEG — Varumärkesrätt — Konsumtion av varumärkesinnehavarens rättigheter — Tredje man har fört ut varor på marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet — Underförstått samtycke — Villkor)

14

2009/C 297/16

Mål C-425/08: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 15 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État) — Enviro Tech (Europe) Ltd mot État belge (Miljö- och konsumentskydd — Klassificering, förpackning och märkning av n-propylbromid som farligt ämne — Direktiv 2004/73/EG — Direktiv 67/548/EEG — Skyldighet att införliva)

14

2009/C 297/17

Mål C-438/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 oktober 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal (Fördragsbrott — Etableringsfrihet — Direktiv 96/96/EG — Nationell lagstiftning — Restriktiva villkor för tillträde till fordonsbesiktningsverksamhet — Artikel 45 EG — Verksamhet som är förenad med offentlig maktutövning — Trafiksäkerhet — Proportionalitet)

15

2009/C 297/18

Mål C-449/08: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 22 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nederländerna) — G. Elbertsen mot Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Gemensam jordbrukspolitik — Integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem — Förordning [EG] nr 1782/2003 — Systemet med samlat gårdsstöd — Fastställande av referensbeloppet — Jordbrukare som befinner sig i en särskild situation — Nationella reserven)

15

2009/C 297/19

Mål C-30/09: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 15 oktober 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal (Fördragsbrott — Direktiv 96/82/EG — Artikel 11 — Extern plan för räddningsinsatser)

16

2009/C 297/20

Mål C-181/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sofiyski gradski sad (Bulgarien) den 19 maj 2009 — Canon Kabushiki Kaisha mot IPN Bulgaria OOD

16

2009/C 297/21

Mål C-328/09: Talan väckt den 14 augusti 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Estland

17

2009/C 297/22

Mål C-358/09 P: Överklagande ingett den 7 september 2009 av DSV Road NV av den dom som förstainstansrätten meddelade den 8 juli 2009 i mål T-219/07, DSV Road NV mot Europeiska gemenskapernas kommission

17

2009/C 297/23

Mål C-360/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Bonn (Tyskland) den 9 september 2009 — Pfleiderer AG mot Bundeskartellamt

18

2009/C 297/24

Mål C-367/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van beroep te Antwerpen (Belgien) den 8 september 2009 — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau mot SGS Belgium NV, Firme Derwa NV och Centraal Beheer Achmea NV

18

2009/C 297/25

Mål C-375/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Republiken Polen) den 23 september 2009 — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mot Tele2 Polska Spółka sp. z o.o., nu Netia S.A.

19

2009/C 297/26

Mål C-382/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās tiesas Senāts (Republiken Lettland) den 28 september 2009 — SIA Stils Met mot Valsts ieņēmumu dienests

19

 

Förstainstansrätten

2009/C 297/27

Mål T-339/07: Förstainstansrättens dom av den 28 oktober 2009 — Juwel Aquarium mot harmoniseringsbyrån — Potschak (Panorama) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket Panorama — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artiklarna 7.1 c och 51.1 a i förordning (EG) nr 40/94 [nu artiklarna 7.1 c och 52.1 a i förordning [EG] nr 207/2009])

20

2009/C 297/28

Mål T-80/08: Förstainstansrättens dom av den 28 oktober 2009 — CureVac GmbH mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket RNAiFect — Det äldre gemenskapsordmärket RNActive — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning [EG] nr 40/94 [nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009])

20

2009/C 297/29

Mål T-137/08: Förstainstansrättens dom av den 28 oktober 2009 — BCS mot harmoniseringsbyrån — Deere (färgkombinationen grönt och gult) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsvarumärke som består av en kombination av färgerna grönt och gult — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning — Artiklarna 7.3 och 51.1 a i förordning [EG] nr 40/94 [nu artiklarna 7.3 och 52.1 a i förordning [EG] nr 207/2009] — Relativt registreringshinder — Äldre nationellt icke-registrerat varumärke som består av en kombination av färgerna grönt och gult — Artiklarna 8.4 och 52.1 c i förordning nr 40/94 [nu artiklarna 8.4 och 53.1 c i förordning nr 207/2009] — Motiveringsskyldighet — Artikel 73 i förordning nr 40/94 [nu artikel 75 i förordning nr 207/2009])

21

2009/C 297/30

Mål T-307/08: Förstainstansrättens dom av den 20 oktober 2009 — Aldi Einkauf mot harmoniseringsbyrån — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket 4 OUT Living — Det äldre nationella figurmärket Living & Co — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning [EG] nr 40/94 [nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009])

21

2009/C 297/31

Mål T-120/09: Talan väckt den 27 mars 2009 — Phoenix-Reisen och DRV mot kommissionen

21

2009/C 297/32

Mål T-369/09: Talan väckt den 22 september 2009 — Sociedade Quinta do Portal, SA mot harmoniseringsbyrån — Vallegre-Vinhos do Porto (PORTO ALEGRE)

22

2009/C 297/33

Mål T-381/09: Talan väckt den 25 september 2009 — RWE Transgas mot kommissionen

22

2009/C 297/34

Mål T-382/09: Talan väckt den 30 september 2009 — ERGO Versicherungsgruppe mot harmoniseringsbyrån — DeguDent (ERGO)

23

2009/C 297/35

Mål T-384/09: Talan väckt den 1 oktober 2009 — SKW Stahl-Metallurgie Holding och SKW Stahl-Metallurgie mot kommissionen

23

2009/C 297/36

Mål T-391/09: Talan väckt den 5 oktober 2009 — Evonik Degussa och AlzChem Hart mot kommissionen

24

2009/C 297/37

Mål T-392/09: Talan väckt den 2 oktober 2009 — 1. garantovaná mot kommissionen

25

2009/C 297/38

Mål T-393/09: Talan väckt den 2 oktober 2009 — NEC Display Solutions Europe mot harmoniseringsbyrån — Nokia (NaViKey)

26

2009/C 297/39

Mål T-394/09: Talan väckt den 5 oktober 2009 — General Bearing mot harmoniseringsbyrån (GENERAL BEARING CORPORATION)

26

2009/C 297/40

Mål T-395/09: Talan väckt den 6 oktober 2009 — Arques Industries mot kommissionen

27

2009/C 297/41

Mål T-396/09: Talan väckt den 6 oktober 2009 — Vereniging Mileudefensie och Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht mot Europeiska gemenskapernas kommission

28

2009/C 297/42

Mål T-397/09: Talan väckt den 6 oktober 2009 — Prins av Hannover, hertig av Braunschweig och Lüneburg mot harmoniseringsbyrån (ett figurmärke som föreställer ett vapen)

29

2009/C 297/43

Mål T-400/09: Talan väckt den 6 oktober 2009 — ECKA Granulate och non ferrum Metallpulver mot kommissionen

29

2009/C 297/44

Mål T-401/09: Talan väckt den 5 oktober 2009 — Marcuccio mot Europeiska gemenskapernas domstol

30

2009/C 297/45

Mål T-402/09 P: Överklagande ingett den 7 oktober 2009 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 20 juli 2009 i mål F-86/07, Marcuccio mot kommissionen

30

2009/C 297/46

Mål T-403/09: Talan väckt den 7 oktober 2009 — Tecnoprocess mot Europeiska kommissionens delegation i Marocko m.fl.

31

2009/C 297/47

Mål T-404/09: Talan väckt den 9 oktober 2009 — Deutsche Bahn mot harmoniseringsbyrån (kombination av färgerna grå och röd)

31

2009/C 297/48

Mål T-405/09: Talan väckt den 9 oktober 2009 — Deutsche Bahn mot harmoniseringsbyrån (kombination av färgerna grå och röd)

32

2009/C 297/49

Mål T-415/09: Talan väckt den 14 oktober 2009 — New Yorker SHK Jeans mot harmoniseringsbyrån — Vallis K — Vallis A (FISHBONE)

32

2009/C 297/50

Mål T-417/09: Talan väckt den 16 oktober 2009 — Poslovni Sistem Mercator mot harmoniseringsbyrån — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS)

33

2009/C 297/51

Mål T-422/09: Talan väckt den 19 oktober 2009 — São Paulo Alpargatas mot harmoniseringsbyrån (BAHIANAS LAS ORIGINALES)

33

 

Personaldomstolen

2009/C 297/52

Mål F-16/08: Personaldomstolens dom av den 10 september 2009 — Behmer mot Europaparlamentet (Tjänstemän — Europaparlamentets förfarande för tilldelning av meritpoäng — Åsidosättande av motiveringsskyldigheten — Motivering anförs under rättegången)

35

2009/C 297/53

Mål F-29/08: Personaldomstolens dom av den 7 oktober 2009 — Y mot kommissionen (Kontraktsanställda — Uppsägning på grund av uppenbar olämplighet — Otillfredsställande uppförande i tjänsten)

35

2009/C 297/54

Mål F-33/08: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 21 oktober 2009 — V mot kommissionen (Personalmål — Kontraktsanställda — Rekrytering — Beslut att inte anställa grundat på fysisk olämplighet för tjänsteutövningen — Huruvida förfarandet gått rätt till — Huruvida den läkarundersökning som är ett villkor för anställning gått rätt till — Förberedande åtgärder)

35

2009/C 297/55

Mål F-74/08: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 21 oktober 2009 — Ramaekers-Jørgensen mot kommissionen (Tjänstemän — Gemenskapsskatt — Beräkning — Sammanläggning av lön och efterlevandepension — Metoder för uppbörd av skatt — Uppbördstidpunkt)

36

2009/C 297/56

Mål F-76/09: Talan väckt den 14 september 2009 — Cusack-Gard'ner mot kommissionen

36

2009/C 297/57

Mål F-82/09: Talan väckt den 16 oktober 2009 — Nolin mot kommissionen

37


SV

 

Top