Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:205:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 205, 29 augusti 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.205.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 205

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
29 augusti 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Domstolen

2009/C 205/01

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 193, 15.8.2009

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2009/C 205/02

Mål C-511/06 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 9 juli 2009 — Archer Daniels Midland Co. mot Europeiska gemenskapernas kommission (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för citronsyra — Fastställande av bötesbelopp — Ledande roll — Rätten till försvar — Bevisning som härrör från ett förfarande i ett tredjeland — Definition av den relevanta marknaden — Förmildrande omständigheter)

2

2009/C 205/03

Mål C-319/07 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 9 juli 2009 — 3F, tidigare Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) mot Europeiska gemenskapernas kommission, Konungariket Danmark, Konungariket Norge (Överklagande — Bestämmelser om skatteavdrag avseende sjöfolk anställda på fartyg som är registrerade i det danska internationella fartygsregistret — Kommissionens beslut att inte göra invändningar — Talan om ogiltigförklaring — Begreppet berörd part — Arbetstagarorganisation — Talans upptagande till sakprövning)

3

2009/C 205/04

Mål C-343/07: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 2 juli 2009 (begäran om förhandsavgörande från Corte d'appello di Torino — Italien) — Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l. mot Bayerischer Brauerbund eV (Begäran om förhandsavgörande — Bedömning av giltighet — Upptagande till sakprövning — Förordningar (EEG) nr 2081/92 och (EG) nr 1347/2001 — Giltighet — Generisk beteckning — Ett varumärke och en skyddad geografisk beteckning gäller samtidigt)

3

2009/C 205/05

Mål C-369/07: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 7 juli 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Statligt stöd — Åtgärder för att följa domstolens dom — Artikel 228 EG — Ekonomiska sanktioner — Löpande vite — Schablonbelopp)

4

2009/C 205/06

Mål C-397/07: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 9 juli 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott — Indirekta skatter på kapitalanskaffning — Kapitalassociationer — Direktiv 69/335/EEG — Artiklarna 2.1, 2.3, 4.1 och 7 — Skatt på kapitaltillskott — Undantag — Villkor — Flyttning av det stadgeenliga sätet från en medlemsstat till en annan medlemsstat — Skatt på kapitaltillskott vilken påförs kapital som används för kommersiell verksamhet som bedrivs i en medlemsstat av filialer eller fasta driftställen till associationer hemmahörande i en annan medlemsstat)

4

2009/C 205/07

Mål C-430/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 25 juni 2009 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State — Nederländerna) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV mot Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Beslut 2000/764/EG — Testning och epidemiologisk övervakning av bovin spongiform encefalopati — Förordning (EG) nr 2777/2000 — Marknadsstöd — Veterinära åtgärder — Gemenskapens medfinansiering av kostnaden för tester — Direktiv 85/73/EEG — Möjlighet för medlemsstaterna att, genom antingen nationella avgifter för besiktning av kött eller avgifter för att bekämpa epizootier, finansiera den del av kostnaden som inte täcks av gemenskapen)

5

2009/C 205/08

Mål C-558/07: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 7 juli 2009 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (Queen’s Bench Division) — Förenade kungariket) — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals och Minerals Ltd, Hercules Inc. mot Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Förordning (EG) nr 1907/2006 — Kemikalier — Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) — Uttrycket monomerer — Giltighet — Proportionalitet — Likabehandling)

6

2009/C 205/09

Mål C-7/08: Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 juli 2009 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden — Nederländerna) — Har Vaessen Douane Service BV mot Staatssecretaris van Financiën (Befrielse från importtull — Förordning (EEG) nr 918/83 — Artikel 27 — Varor som var för sig är av försumbart värde och sänds som samlad försändelse — Försändelser som sänds direkt från ett tredjeland till en mottagare i gemenskapen)

6

2009/C 205/10

Mål C-14/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 25 juni 2009 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier — Spanien) — Roda Golf & Beach Resort SL (Civilrättsligt samarbete — Begäran om förhandsavgörande — Domstolens behörighet — Begreppet tvist — Förordning (EG) nr 1348/2000 — Delgivning av utomrättsliga handlingar utan samband med något rättsligt förfarande — Handling som upprättats inför notarius publicus)

7

2009/C 205/11

Mål C-32/08: Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 juli 2009 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Mercantil nr 1 de Alicante y nr 1 de Marca Comunitaria — Spanien) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) mot Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA (Förordning (EG) nr 6/2002 — Gemenskapsformgivning — Artiklarna 14 och 88 — Innehavare av rätten till en gemenskapsformgivning — Oregistrerad formgivning — Formgivning på uppdrag)

7

2009/C 205/12

Mål C-111/08: Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 juli 2009 (begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen (Sverige)) — SCT Industri AB i likvidation mot Alpenblume AB (Civilrättsligt samarbete — Domstols behörighet och verkställighet av domar — Tillämpningsområde — Konkurser)

8

2009/C 205/13

Mål C-204/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 9 juli 2009 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof — Tyskland) — Peter Rehder mot Air Baltic Corporation (Förordning (EG) nr 44/2001 — Artikel 5.1 b andra strecksatsen — Förordning (EG) nr 261/2004 — Artiklarna 5.1 c och 7.1 a — Montrealkonventionen — Artikel 33.1 — Luftfart — Begäran om kompensation till passagerare från lufttrafikföretag vid inställda flygningar — Uppfyllelseort — Domstols behörighet vid lufttransport från en medlemsstat till en annan medlemsstat utförd av ett lufttrafikföretag etablerat i en tredje medlemsstat)

8

2009/C 205/14

Mål C-272/08: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 9 juli 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott — Direktiv 2004/83/EG — Rätt till asyl — Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

9

2009/C 205/15

Mål C-302/08: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 2 juli 2009 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht München, Tyskland) — Zino Davidoff SA mot Bundesfinanzdirektion Südost (Varumärken — Internationell registrering — Protokollet till Madridöverenskommelsen — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 146 — Omständigheten att en internationell registrering och ett gemenskapsvarumärke har samma rättsverkan inom gemenskapen — Förordning (EG) nr 1383/2003 — Artikel 5.4 — Varor som misstänks göra intrång i ett varumärke — Tullmyndigheternas ingripande — Innehavare av ett gemenskapsvarumärke — Rätten att få till stånd ett ingripande även i andra medlemsstater än den där ansökan om ingripande lämnats in — Rätt som även tillkommer innehavare av en internationell registrering)

9

2009/C 205/16

Mål C-356/08: Domstolens dom (första avdelningen) av den 25 juni 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike (Fördragsbrott — Frihet att tillhandahålla tjänster — Etableringsfrihet — Fri rörlighet för kapital — Nationella bestämmelser enligt vilka alla läkare med praktik i Oberösterreich är skyldiga att öppna ett bankkonto i en viss bank)

10

2009/C 205/17

Mål C-377/08: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 2 juli 2009 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione — Italien) — EGN BV — Filiale Italiana mot Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Sjätte mervärdesskattedirektivet — Artikel 17.3 a — Avdragsrätt och återbetalning av ingående mervärdesskatt — Tillhandahållande av telekommunikationstjänster — Tjänster som tillhandahålls en kund som är etablerad i en annan medlemsstat — Artikel 9.2 e — Fastställande av platsen för tillhandahållandet)

10

2009/C 205/18

Mål C-465/08: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 2 juli 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Direktiv 2005/36/EG — Etableringsrätt — Erkännande av yrkeskvalifikationer — Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

11

2009/C 205/19

Mål C-469/08: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 9 juli 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott — Direktiv 2005/36/EG — Erkännande av yrkeskvalifikationer — Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

11

2009/C 205/20

Mål C-490/08: Domstolens dom (första avdelningen) av den 30 juni 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott — Direktiv 2005/68/EG — Återförsäkring — Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

11

2009/C 205/21

Mål C-556/08: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 9 juli 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Fördragsbrott — Direktiv 2005/36/EG — Erkännande av yrkeskvalifikationer — Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

12

2009/C 205/22

Mål C-557/08: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 9 juli 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Fördragsbrott — Direktiv 2005/35/EG — Föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser — Underlåtenhet att införliva)

12

2009/C 205/23

Mål C-567/08: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 2 juli 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg (Fördragsbrott — Direktiv 2005/36/EG — Erkännande av yrkeskvalifikationer — Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

13

2009/C 205/24

Förenade målen C-439/07 och C-499/07: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 4 juni 2009 (begäran om förhandsavgörande från Hof van beroep te Brussel och Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgien) — Belgische Staat mot KBC Bank SA (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Artiklarna 43 EG och 56 EG — Direktiv 90/435/EEG — Artikel 4.1 — Nationell lagstiftning till undanröjande av dubbelbeskattning av utdelad vinst — Avdrag för erhållen utdelning från moderbolagets beskattningsunderlag bara om detta redovisar beskattningsbar vinst)

13

2009/C 205/25

Mål C-146/08 P: Domstolens beslut av den 26 mars 2009 — Efkon AG mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission (Överklagande — Direktiv 2004/52/EG — Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen — Uppenbart att överklagandet inte kan tas upp till prövning eller att det är ogrundat)

14

2009/C 205/26

Mål C-159/08 P: Domstolens beslut av den 25 mars 2009 — Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis mot Europeiska gemenskapernas kommission (Överklagande — Missbruk av dominerande ställning — Påstående om att huvudmannen för Atens internationella flygplats tar ut alltför höga avgifter — Avslag på klagomålet — Inget gemenskapsintresse)

15

2009/C 205/27

Mål C-166/08: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 19 maj 2009 — (begäran om förhandsavgörande av Amtsgericht Büdingen — Tyskland) — Brottmål mot Guido Weber (Artikel 104.3 i rättegångsreglerna — Direktiv 89/397/EEG — Offentlig kontroll av livsmedel — Rätt för dem som blir föremål för inspektion att begära utlåtande från annat laboratorium — Uttrycket ”de som blir föremål för inspektion”)

15

2009/C 205/28

Mål C-355/08 P: Domstolens beslut av den 5 maj 2009 — WWF-UK mot Europeiska unionens råd, Europeiska gemenskapernas kommission (Överklagande — Förordning (EG) nr 2371/2002 — Rådfrågning av regionala rådgivande nämnder om bestämmelser i vilka tillgången till områden och till resurser, samt ett hållbart fiske regleras — Förordning (EG) nr 41/2007 — Fastställelse av total tillåten fångstmängd för år 2007 för torskfiske — Ledamot av en regional rådgivande nämnd som har avgett ett avvikande minoritetsyttrande i nämndens rapport om total tillåten fångstmängd — Talan om ogiltigförklaring av förordning nr 41/2007 som har väckts av en sådan ledamot — Avvisning — Uppenbart att överklagandet inte ska bifallas)

16

2009/C 205/29

Mål C-372/08 P: Domstolens beslut av den 5 maj 2009 — Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd mot Europeiska gemenskapernas kommission, Konungariket Spanien (Överklagande — Förordning (EG) nr 147/2007 — Minskning av den kvot för makrill som tilldelats Irland åren 2007 — 2012 — Talan om ogiltigförklaring av förordning nr 147/2007 som väckts av en grupp irländska fiskare och som består av 20 utav 23 licensinnehavare i den pelagiala flottan av fartyg för infrysning till havs — Avvisning — Överklagandet uppenbart ogrundat)

16

2009/C 205/30

Mål C-387/08 P: Domstolens beslut av den 3 april 2009 — VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH mot Europeiska gemenskapernas domstol. (Överklagande — Passivitetstalan — Direktiv 89/665/EEG — Kommissionens underlåtenhet att genomföra de korrigeringsåtgärder som föreskrivs i artikel 3.2 — Fysiska och juridiska personer — Villkoret direkt berörd — Avvisning)

17

2009/C 205/31

Mål C-519/08: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 24 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Monomeles Protodikeio Athinon (Grekland)) — Archontia Koukou mot Elliniko Dimosio (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Klausulerna 5 och 8 i ramavtalet om visstidsarbete — Avtal om visstidsanställning inom den offentliga sektorn — På varandra följande avtal — Minskning av den allmänna skyddsnivån för arbetstagarna — Åtgärder för att förhindra missbruk — Sanktionsåtgärder — Ovillkorligt förbud mot att inom den offentliga sektorn omvandla avtal om visstidsanställning till avtal om tillsvidareanställning — Följder av ett felaktigt införlivande av ett direktiv — Tolkning som är förenlig med gemenskapsrätten)

17

2009/C 205/32

Mål C-349/08 P: Överklagande ingett den 1 augusti 2008 av Hans Kronberger av det beslut som förstainstansrätten (sjunde avdelningen) meddelade den 21 maj 2008 i mål T-18/07, Hans Kronberger mot parlamentet

19

2009/C 205/33

Mål C-201/09 P: Överklagande ingett den 8 juni 2009 av ArcelorMittal Luxembourg SA av den dom som förstainstansrätten (sjunde avdelningen) meddelade den 31 mars 2009 i mål T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg m.fl. mot kommissionen

19

2009/C 205/34

Mål C-205/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Szombathelyi Városi Biróság (Ungern) den 8 juni 2009 — brottmål mot Emil Eredics m.fl.

20

2009/C 205/35

Mål C-207/09: Talan väckt den 9 juni 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Slovakien

20

2009/C 205/36

Mål C-210/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour administrative d'appel de Nantes (Frankrike) den 10 juni 2009 — Scott SA, Kimberly Clark SNC, nu Kimberly Clark SAS mot staden Orléans

21

2009/C 205/37

Mål C-213/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskand) den 15 juni 2009 — Barsoum Chabo mot Hauptzollamt Hamburg-Hafen

21

2009/C 205/38

Mål C-216/09 P: Överklagande ingett den 15 juni 2009 av Europeiska gemenskapernas kommission av den dom som förstainstansrätten (sjunde avdelningen) meddelade den 31 mars 2009 i mål T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg m.fl. mot kommissionen

22

2009/C 205/39

Mål C-217/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italien) den 15 juni 2009 — Maurizio Polisseni mot A.S.L nr 14 V.C.O. Omegna

22

2009/C 205/40

Mål C-219/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Milano (Italien) den 16 juni 2009 — Vitra Patente AG mot High Tech Srl

23

2009/C 205/41

Mål C-221/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Republiken Malta) den 17 juni 2009 — AJD Tuna Ltd mot Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd och Avukat Ġenerali

23

2009/C 205/42

Mål C-224/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bolzano (Tyskland) den 19 juni 2009 — brottmål mot Martha Nussbaumer

25

2009/C 205/43

Mål C-225/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Giudice di pace di Cortona (Italien) den 19 juni 2009 — Edyta Joanna Jakubowska mot Alessandro Maneggia

25

2009/C 205/44

Mål C-227/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale ordinario di Torino (Italien) den 22 juni 2009 — Antonino Accardo m.fl. mot Comune di Torino

26

2009/C 205/45

Mål C-234/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vestre Landsret (Danmark) den 26 juni 2009 — Skatteministeriet mot DSV Road A/S

27

2009/C 205/46

Mål C-235/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 29 juni 2009 — DHL Express France SAS mot Chronopost SA

27

2009/C 205/47

Mål C-236/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour constitutionelle (Belgien) den 29 juni 2009 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt och Charles Basselier mot Conseil des ministres

28

2009/C 205/48

Mål C-241/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel de Bruxelles den 3 juli 2009 — Fluxys SA mot Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

28

2009/C 205/49

Mål C-252/09: Talan väckt den 7 juli 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal

28

2009/C 205/50

Mål C-254/09 P: Överklagande ingett den 9 juli 2009 av Calvin Klein Trademark Trust av den dom som förstainstansrätten (sjätte avdelningen) meddelade den 7 maj 2009 i mål T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust mot harmoniseringsbyrån och Zafra Marroquineros, S.L.

29

2009/C 205/51

Mål C-255/09: Talan väckt den 9 juli 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal

29

2009/C 205/52

Mål C-426/08: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 2 april 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Cypern

30

2009/C 205/53

Mål C-576/08: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 3 juni 2009 — People's Mojahedin Organization of Iran mot Europarådet, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Europeiska gemenskapernas union, Konungariket Nederländerna

30

 

Förstainstansrätten

2009/C 205/54

Mål T-348/05 INTP: Förstainstansrättens dom av den 9 juli 2009 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat mot rådet (Förfarande — Förklaring av dom)

31

2009/C 205/55

Mål T-373/05: Förstainstansrättens dom av den 10 juli 2009 — Italien mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — Utgifter som inte finansieras av gemenskapen — Råtobak — Motiveringsskyldighet — Artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1258/1999)

31

2009/C 205/56

Mål T-450/05: Förstainstansrättens dom av den 9 juli 2009 — Peugeot och Peugeot Nederland mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Distribution av motorfordon — Beslut om att artikel 81 EG har överträtts — Begränsning av parallellexport från Nederländerna — Ersättningssystem för återförsäljare och konkurrenstryck — Avtal med konkurrensbegränsande syfte — Böter — Överträdelsens allvarlighet och varaktighet)

32

2009/C 205/57

Mål T-33/06: Förstainstansrättens dom av den 8 juli 2009 — Zenab mot kommissionen (Ekonomiskt stöd från gemenskapen — Program för att stimulera utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk (MEDIA Plus) — Inbjudan att lämna förslag — Avslag på förslaget — Påstått olaglig delegation av befogenheter som tillkommer kommissionen — Uppenbart oriktiga bedömningar — Tillgång till handlingarna — Talan om ogiltigförklaring och om skadestånd)

32

2009/C 205/58

Mål T-219/07: Förstainstansrättens dom av den 8 juli 2009 — DSV Road NV mot kommissionen (Tullunion — Import av disketter från Thailand — Uppbörd av importtullar i efterhand — Ansökan om eftergift av importtullar — Artiklarna 220.2 b och 239 i förordning (EG) nr 2913/92)

33

2009/C 205/59

Mål T-230/07: Förstainstansrättens dom av den 8 juli 2009 — Laboratorios Del Dr. Esteve mot harmoniseringsbyrån — Ester C (ESTER-E) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ESTER-E — Det äldre gemenskapsfigurmärket ESTEVE — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

33

2009/C 205/60

Mål T-238/07: Förstainstansrättens dom av den 9 juli 2009 — Ristic m.fl. mot kommissionen (Hälsoskydd — Bevarandeåtgärder — Beslut 2007/362/EG — Talan om ogiltigförklaring — Anledning saknas att döma i saken — Skadeståndstalan — Proportionalitetsprincipen — Principen om skydd för berättigade förväntningar — Omsorgsplikt — Rätten till egendom och rätten att bedriva ekonomisk verksamhet)

33

2009/C 205/61

Mål T-28/08: Förstainstansrättens dom av den 8 juli 2009 — Mars mot harmoniseringsbyrån — Ludwig Schokolade (formen på en chokladbit) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Tredimensionellt gemenskapsvarumärke — Formen på en chokladbit — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) — Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning saknas — Artikel 7.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.3 i förordning nr 207/2009) — Rätten att yttra sig — Artiklarna 73 och 74 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 75 och 76 i förordning nr 207/2009))

34

2009/C 205/62

Mål T-71/08: Förstainstansrättens dom av den 8 juli 2009 — Promat mot harmoniseringsbyrån — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. — Det äldre nationella ordmärket PROMINA — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Varuslagslikhet föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009))

34

2009/C 205/63

Mål T-182/08: Förstainstansrättens dom av den 8 juli 2009 — Kommissionen mot Atlantic Energy (Skiljedomsklausul — Avtal om finansiellt stöd som ingåtts inom ramen för ett särskilt program inom området icke-nuckleär energi — Åsidosättande av avtalet — Återbetalning av förskott — Kvittning enligt lag — Tredskodomsförfarande)

35

2009/C 205/64

Mål T-225/08: Förstainstansrättens dom av den 8 juli 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH mot harmoniseringsbyrån — Schwarzbräu (ALASKA) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärket ALASKA — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009))

35

2009/C 205/65

Mål T-226/08: Förstainstansrättens dom av den 8 juli 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel mot harmoniseringsbyrån — Schwarzbräu (Alaska) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket Alaska — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär saknas — Artikel 7 första stycket c i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7 första stycket c i förordning (EG) nr 207/2009))

36

2009/C 205/66

Mål T-240/08: Förstainstansrättens dom av den 8 juli 2009 — Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån — Laboratorios Alcala Farma (oli) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket oli — Det äldre gemenskapsordmärket OLAY — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

36

2009/C 205/67

Förenade målen T-246/08 och T-332/08: Förstainstansrättens dom av den 9 juli 2009 — Melli Bank mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Islamiska republiken Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Talan om ogiltigförklaring — Domstolsprövning — Proportionalitet — Likabehandling — Motiveringsskyldighet — Invändning om rättsstridighet — Artikel 7.2 d i förordning (EG) nr 423/2007)

37

2009/C 205/68

Mål T-257/08: Förstainstansrättens dom av den 9 juli 2009 — Biotronik mot harmoniseringsbyrån (BioMonitor) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket BioMonitor — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009))

37

2009/C 205/69

Mål T-464/04: Förstainstansrättens beslut av den 30 juni 2009 — Impala mot kommissionen (Konkurrens — Företagskoncentrationer — Gemensamt företag Sony BMG — Tvisten har förlorat sitt föremål — Anledning saknas att döma i saken)

37

2009/C 205/70

Mål T-114/08 P: Förstainstansrättens beslut av den 26 juni 2009 — Marcuccio mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Rimlig frist för att inge en begäran om skadestånd — För sent inkommen — Uppenbart att överklagandet delvis inte kan tas upp till sakprövning och delvis är ogrundat)

38

2009/C 205/71

Mål T-285/08: Förstainstansrättens beslut av den 30 juni 2009 — Securvita mot harmoniseringsbyrån (Natur-Aktien-Index) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Natur-Aktien-Index — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) — Ansökan om ändring — Uppenbart att talan ska avvisas)

38

2009/C 205/72

Mål T-246/09 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 2 juli 2009 — Insula mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Debetnotor — Begäran om uppskov med verkställigheten — Åsidosättande av formkrav — Avvisning)

39

2009/C 205/73

Mål T-219/09: Talan väckt den 19 maj 2009 — Balfe m.fl. mot Europaparlamentet

39

2009/C 205/74

Mål T-224/09: Talan väckt den 5 juni 2009 — CEVA mot kommissionen

40

2009/C 205/75

Mål T-233/09: Talan väckt den 12 juni 2009 — Acces Info Europe mot rådet

40

2009/C 205/76

Mål T-241/09: Talan väckt den 16 juni 2009 — Nikolaou mot revisionsrätten

41

2009/C 205/77

Mål T-242/09: Talan väckt den 24 juni 2009 — Schräder mot CVPO — Hansson (Lemon Symphony)

42

2009/C 205/78

Mål T-243/09: Talan väckt den 18 juni 2009 — Fedecom mot kommissionen

43

2009/C 205/79

Mål T-247/09: Talan väckt den 16 juni 2009 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

43

2009/C 205/80

Mål T-253/09: Talan väckt den 26 juni 2009 — Wilo mot harmoniseringsbyrån (formen på en motorkåpa)

44

2009/C 205/81

Mål T-254/09: Talan väckt den 26 juni 2009 — Wilo mot harmoniseringsbyrån (framställning av en grön kåpa)

44

2009/C 205/82

Mål T-258/09: Talan väckt den 6 juli 2009 — i-content mot harmoniseringsbyrån (BETWIN)

45

2009/C 205/83

Mål T-262/09: Talan väckt den 6 juli 2009 — Defense Technology mot harmoniseringsbyrån — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

45

2009/C 205/84

Mål T-263/09: Talan väckt den 7 juli 2009 — Mannatech mot harmoniseringsbyrån (BOUNCEBACK)

46

2009/C 205/85

Mål T-265/09: Talan väckt den 10 juli 2009 — Serrano Aranda mot harmoniseringsbyrån — Burg Groep (LE LANCIER)

46

2009/C 205/86

Mål T-467/07: Förstainstansrättens beslut av den 1 juli 2009 — Du Pont de Nemours (Frankrike) m.fl. mot kommissionen

47

2009/C 205/87

Mål T-487/07: Förstainstansrättens beslut av den 2 juli 2009 — Imperial Chemical Industries mot Harmoniseringsbyrån (FACTORY FINISH)

47

 

Personaldomstolen

2009/C 205/88

Mål F-48/09: Talan väckt den 11 maj 2009 — Schopphoven mot kommissionen

48

2009/C 205/89

Mål F-51/09: Talan väckt den 19 maj 2009 — Petrilli mot kommissionen

48

2009/C 205/90

Mål F-56/09: Talan väckt den 4 juni 2009 — Marcuccio mot kommissionen

48

2009/C 205/91

Mål F-59/09: Talan väckt den 13 juni 2009 — Nicola mot EIB

49

2009/C 205/92

Mål F-60/09: Talan väckt den 24 juni 2009 — Birkhoff mot kommissionen

50

2009/C 205/93

Mål F-63/09: Talan väckt den 26 juni 2009 — Donati mot ECB

50

2009/C 205/94

Mål F-66/09: Talan väckt den 9 juli 2009 — Saracco mot ECB

51


 

Rättelser

2009/C 205/95

Rättelse till meddelande i EUT i mål T-159/09 (EUT C 153 af den 4.7.2009, s. 44)

52


SV

 

Top