Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:082:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 82, 04 april 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 82

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
4 april 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Domstolen

2009/C 082/01

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 69, 21.3.2009

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2009/C 082/02

Mål C-110/05: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 10 februari 2009 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien (Fördragsbrott – Artikel 28 EG – Begreppet ”åtgärder med verkan motsvarande den som kvantitativa importrestriktioner har” – Förbud mot att använda släpvagnar på mopeder, motorcyklar och tre- och fyrhjuliga motorcykelfordon i en medlemsstat – Trafiksäkerhet – Tillträde till marknaden – Hinder – Proportionalitet)

2

2009/C 082/03

Mål C-301/06: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 10 februari 2009 – Irland mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring – Direktiv 2006/24/EG – Lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster – Val av rättslig grund)

2

2009/C 082/04

Mål C-45/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 februari 2009 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland (Fördragsbrott – Artiklarna 10 EG, 71 EG och 80.2 EG – Sjösäkerhet – Kontroll av fartyg och hamnanläggningar – Internationella avtal – Gemenskapens respektive medlemsstaternas behörighet)

3

2009/C 082/05

Mål C-138/07: Domstolens dom (första avdelningen) av den 12 februari 2009 (begäran om förhandsavgörande från Hof van Beroep te Antwerpen – Belgien) – Belgische Staat mot N.V. Cobelfret (Direktiv 90/435/EEG – Artikel 4.1 – Direkt effekt – Nationell lagstiftning till undanröjande av dubbelbeskattning av utdelad vinst – Avdrag för erhållen utdelning från moderbolagets beskattningsunderlag bara om detta redovisar beskattningsbar vinst)

3

2009/C 082/06

Mål C-185/07: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 10 februari 2009 (begäran om förhandsavgörande från House of Lords (Förenade kungariket)) – Allianz SpA, tidigare Riunione Adriatica di Sicurtà SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA mot West Tankers Inc. (Erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar – Förordning (EG) nr 44/2001 – Tillämpningsområde – Behörighet för en domstol i en medlemsstat att meddela förbud för en part att väcka eller vidhålla en talan vid en domstol i en annan medlemsstat på grund av att denna talan strider mot ett skiljeavtal – New York-konventionen)

4

2009/C 082/07

Mål C-339/07: Domstolens dom (första avdelningen) av den 12 februari 2009 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Rechtsanwalt Christopher Seagon als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Frick Teppichboden Supermärkte GmbH mot Deko Marty Belgium NV (Civilrättsligt samarbete – Insolvensförfaranden – Behörig domstol)

4

2009/C 082/08

Mål C-466/07: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 12 februari 2009 (begäran om förhandsavgörande från Landesarbeitsgericht Düsseldorf – Tyskland) – Dietmar Klarenberg mot Ferrotron Technologies GmbH (Socialpolitik – Direktiv 2001/23/EG – Övergång av företag – Skydd för arbetstagares rättigheter – Begreppet ”övergång” – Övergång av en del av verksamheten till ett annat företag till följd av avtal – Organisatorisk självständighet efter avyttringen)

5

2009/C 082/09

Mål C-475/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 februari 2009 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Polen (Fördragsbrott – Beskattning av elektricitet – Direktiv 2003/96/EG – Artikel 21.5 första stycket – Tidpunkten då skattskyldigheten inträder)

5

2009/C 082/10

Mål C-515/07: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 12 februari 2009 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden Den Haag) – Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie mot Staatssecretaris van Financiën (Sjätte mervärdesskattedirektivet – Varor och tjänster som används i en rörelse i samband med skattepliktiga och icke skattepliktiga transaktioner – Rätt att omedelbart och i sin helhet göra avdrag för den mervärdesskatt som ska betalas för köp av sådana varor eller tjänster)

6

2009/C 082/11

Mål C-67/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 februari 2009 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof, Tyskland) – Margarete Block mot Finanzamt Kaufbeuren (Fri rörlighet för kapital – Artiklarna 56 EG och 58 EG – Arvsskatt – Nationell lagstiftning enligt vilken den arvsskatt som arvtagaren har erlagt i en annan medlemsstat än den i vilken ägaren till kvarlåtenskapen hade sitt hemvist vid sitt frånfälle inte får avräknas från den arvsskatt som ska erläggas i sistnämnda medlemsstat när kvarlåtenskapen består av kapitalfordringar – Dubbelbeskattning – Restriktion – Föreligger inte)

6

2009/C 082/12

Mål C-93/08: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 februari 2009 (begäran om förhandsavgörande från Augstākās tiesas Senāts – Republiken Lettland) – Schenker SIA mot Valsts ieņēmumu dienests (Begäran om förhandsavgörande – Förordning (EG) nr 1383/2003 – Artikel 11 – Förenklat förfarande för överlämnande av varor för förstöring – Förhandsbedömning av huruvida det föreligger intrång i en immateriell rättighet – Sanktionsavgift)

7

2009/C 082/13

Mål C-224/08: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 10 februari 2009 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike (Fördragsbrott – Direktiv 2006/100/EG – Underlåtenhet att införliva direktivet inom den föreskrivna fristen)

7

2009/C 082/14

Mål C-282/08: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 5 februari 2009 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg (Fördragsbrott – Direktiv 2005/29/EG – Otillbörliga affärsmetoder – Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

8

2009/C 082/15

Mål C-293/08: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 5 februari 2009 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Finland (Fördragsbrott – Direktiv 2004/83/EG – Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

8

2009/C 082/16

Mål C-488/08: Överklagande ingett den 12 november 2008 av Matthias Rath av den dom som förstainstansrätten (sjunde avdelningen) meddelade den 8 september 2008 i mål T-373/06, Matthias Rath mot harmoniseringsbyrån

9

2009/C 082/17

Mål C-489/08 P: Överklagande ingett den 12 november 2008 av Matthias Rath av det beslut som förstainstansrätten meddelade den 8 september 2008 i mål T-374/06, Matthias Rath mot harmoniseringsbyrån

9

2009/C 082/18

Mål C-545/08: Talan väckt den 4 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Polen

10

2009/C 082/19

Mål C-559/08 P: Överklagande ingett den 9 februari 2009 av Deepak Rajani (Dear!Net Online) av den dom som förstainstansrätten (åttonde avdelningen) meddelade den 26 november 2008 i mål T-100/06, Deepak Rajani (Dear!Net Online) mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

10

2009/C 082/20

Mål C-3/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Beroep te Gent (Belgien) den 8 januari 2009 – Erotic Center BVBA mot Belgische Staat

11

2009/C 082/21

Mål C-4/09 P: Överklagande ingett den 8 januari 2009 av Gerasimos Potamianos av den dom som förstainstansrätten (sjunde avdelningen) meddelade den 15 oktober 2008 i mål T-160/04, Potamianos mot kommissionen

11

2009/C 082/22

Mål C-19/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Wien (Österrike) den 15 januari 2009 – Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH mot Silva Trade, SA

12

2009/C 082/23

Mål C-20/09: Talan väckt den 15 januari 2009 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal

12

2009/C 082/24

Mål C-22/09: Talan väckt den 15 januari 2009 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

13

2009/C 082/25

Mål C-25/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővarosi Bíróság (Ungern) den 19 januari 2009 – Sió-Eckes Kft. mot Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

13

2009/C 082/26

Mål C-27/09 P: Överklagande ingett den 21 januari 2009 av Republiken Frankrike av den dom som förstainstansrätten (sjunde avdelningen) meddelade den 4 december 2008 i mål T-284/08, People's Mojahedin Organization of Iran mot Europeiska unionens råd

14

2009/C 082/27

Mål C-30/09: Talan väckt den 22 januari 2009 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal

15

2009/C 082/28

Mål C-31/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Bíróság (Republiken Ungern) den 26 januari 2009 – Nawras Bolbol mot Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

15

2009/C 082/29

Mål C-35/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 28 januari 2009 – Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate mot Paolo Speranza

16

2009/C 082/30

Mål C-36/09 P: Överklagande ingett den 28 januari 2009 av Transportes Evaristo Molina, S.A. av det beslut som förstainstansrätten (fjärde avdelningen) meddelade den 14 november 2008 i mål T-45/08, Transportes Evaristo Molina, S.A. mot Europeiska gemenskapernas kommission

16

2009/C 082/31

Mål C-37/09: Talan väckt den 28 januari 2009 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal

17

2009/C 082/32

Mål C-38/09 P: Överklagande ingett den 29 januari 2009 av Ralf Schräder av den dom som förstainstansrätten (sjunde avdelningen) meddelade den 19 november 2008 i mål T-187/06, Ralf Schräder mot Gemenskapens växtsortsmyndighet

17

2009/C 082/33

Mål C-47/09: Talan väckt den 2 februari 2009 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien

18

2009/C 082/34

Mål C-48/09 P: Överklagande ingett den 2 februari 2009 av Lego Juris A/S av den dom som förstainstansrätten (åttonde avdelningen) meddelade den 12 november 2008 i mål T-270/06, Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) – Mega Brands, Inc.

19

2009/C 082/35

Mål C-50/09: Talan väckt den 4 februari 2009 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland

19

2009/C 082/36

Mål C-51/09 P: Överklagande ingett den 3 februari 2009 av Barbara Becker av den dom som förstainstansrätten (första avdelningen) meddelade den 2 december 2008 i mål T-212/07, Harman International Industries, Inc. mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

20

2009/C 082/37

Mål C-54/09 P: Överklagande ingett den 6 februari 2009 av Republiken Grekland av den dom som förstainstansrätten meddelade den 11 december 2008 i mål T-339/06, Republiken Grekland mot Europeiska gemenskapernas kommission

21

2009/C 082/38

Mål C-68/09 P: Överklagande ingett den 16 februari 2009 av Georgios Karatzoglou av den dom som förstainstansrätten meddelade den 2 december 2008 i mål T-471/04, Georgios Karatzoglou mot Europeiska byrån för återuppbyggnad

21

2009/C 082/39

Mål C-69/09 P: Överklagande ingett den 14 februari 2009 av Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl av det beslut som förstainstansrätten (sjätte avdelningen) meddelade den 26 november 2008 i mål T-393/06, Makhteshim-Agan Holding BV, m.fl. mot kommissionen

22

 

Förstainstansrätten

2009/C 082/40

Mål T-265/06: Förstainstansrättens dom av den 12 februari 2009 – Lee/DE mot harmoniseringsbyrån – Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket PIAZZA del SOLE – De äldre nationella och internationella ordmärkena PIAZZA och PIAZZA D'ORO – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling föreligger inte – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 – Kännetecknen liknar inte varandra)

23

2009/C 082/41

Förenade målen T-359/07 P – T-361/07 P: Förstainstansrättens dom av den 20 februari 2009 – kommissionen mot Bertolette m.fl. (Överklagande – Personalmål – Kontraktsanställda vid OIB – Tidigare anställda enligt belgisk rätt – Ändring av tillämpliga anställningsvillkor – Kommissionens beslut om fastställande av lön – Likabehandling)

23

2009/C 082/42

Mål T-229/07: Förstainstansrättens beslut av den 13 februari 2009 – Vitro Corporativo mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke – Invändning – Återkallelse av invändningen – Anledning saknas att döma i saken)

24

2009/C 082/43

Mål T-126/08: Förstainstansrättens beslut av den 10 februari 2009 – Okalux mot harmoniseringsbyrån – Ondex (ONDACELL) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Underlåtelse att betala invändningsavgiften – Beslut som fastställer att någon invändning inte har framställts – Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

24

2009/C 082/44

Mål T-352/08 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 23 januari 2009 – Pannon Hőerőmű mot kommissionen (Interimistiskt förfarande – Statligt stöd – Kommissionens beslut enligt vilket det statliga stöd som Ungern beviljat vissa elektricitetsproducenter i form av inköpsavtal av elektricitets förklaras oförenligt med den gemensamma marknaden – Begäran om uppskov med verkställigheten – Avsaknad av brådska – Intresseavvägning)

25

2009/C 082/45

Mål T-511/08 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 23 januari 2009 – Unity OSG FZE mot rådet och EUPOL Afghanistan (Interimistiskt förfarande – Offentlig upphandling – Förkastande av anbud – Begäran om uppskov med verkställigheten – Förlorad möjlighet – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

25

2009/C 082/46

Mål T-442/08: Talan väckt den 3 oktober 2008 – CISAC mot kommissionen

25

2009/C 082/47

Mål T-591/08: Talan väckt den 29 december 2008 – Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

26

2009/C 082/48

Mål T-8/09: Talan väckt den 6 januari 2009 – Dredging International och Ondernemingen Jan de Nul mot Emsa

27

2009/C 082/49

Mål T-17/09: Talan väckt den 9 januari 2009 – Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

27

2009/C 082/50

Mål T-27/09: Talan väckt den 19 januari 2009 – Stella Kunststofftechnik mot harmoniseringsbyrån – Stella Pack (Stella)

28

2009/C 082/51

Mål T-28/09: Talan väckt den 21 januari 2009 – Park mot harmoniseringsbyrån – Bae (PINE TREE)

29

2009/C 082/52

Mål T-30/09: Talan väckt den 21 januari 2009 – Engelhorn mot harmoniseringsbyrån – The Outdoor Group (peerstorm)

29

2009/C 082/53

Mål T-33/09: Talan väckt den 26 januari 2009 – Republiken Portugal mot Europeiska gemenskapernas kommission

30

2009/C 082/54

Mål T-36/09: Talan väckt den 23 januari 2009 – dm-drogerie markt GmbH + Co. KG mot harmoniseringsbyrån – Distribuciones Mylar (dm)

30

2009/C 082/55

Mål T-40/09: Talan väckt den 26 januari 2009 – Advance Magazine Publishers mot harmoniseringsbyrån – Selecciones Americanas (VOUGE CAFÉ)

31

2009/C 082/56

Mål T-41/09: Talan väckt den 27 januari 2009 – Hipp & Co mot harmoniseringsbyrån – Nestlé (Bebio)

32

2009/C 082/57

Mål T-51/09: Talan väckt den 9 februari 2009 – Kommissionen mot Antiche Terre

32

2009/C 082/58

Mål T-52/09: Talan väckt den 11 februari 2009 – Nycomed Danmark mot EMEA

33

2009/C 082/59

Mål T-58/09: lTalan väckt den 11 februari 2009 – Schemaventotto mot kommissionen

34

2009/C 082/60

Mål T-344/02: Förstainstansrättens beslut av den 6 februari 2009 – Air One mot Kommissionen

35

2009/C 082/61

Mål T-4/08: Förstainstansrättens beslut av den 29 januari 2009 – EMSA mot Republiken Portugal

35

 

Europeiska unionens personaldomstol

2009/C 082/62

Mål F-38/08: Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 17 februari 2009 – Liotti mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Bedömning – Karriärutvecklingsrapport – Bedömningsförfarandet för år 2006 – Rapporteringsrutiner som kan tillämpas av betygsättarna)

36

2009/C 082/63

Mål F-51/08: Personaldomstolens dom av den 17 februari 2009 – Stols mot rådet (Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarandet 2007 – Jämförelse av kvalifikationerna – Uppenbart oriktig bedömning)

36

2009/C 082/64

Mål F-40/08: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 3 februari 2009 – Carvalhal Garcia mot rådet (Personalmål – Tidigare tjänstemän – Lön – Utbildningstillägg – Avslag – Talan väckts för sent – Uppenbart att talan ska avvisas)

36

2009/C 082/65

Mål F-09/09: Talan väckt den 6 februari 2009 –Vicente Carbajosa m.fl. mot kommissionen

37

2009/C 082/66

Mål F-10/09: Talan väckt den 3 februari 2009 – Moschonaki mot Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

37


SV

 

Top