EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:066E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 66, 20 mars 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 66E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
20 mars 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

Europaparlamentet
SESSIONEN 2008–2009
Sammanträdena den 11 – 13 mars 2008
ANTAGNA TEXTER
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 113 E, 8.5.2008

 

 

Tisdag 11 mars 2008

2009/C 066E/01

En hållbar europeisk transportpolitikEuropaparlamentets resolution av den 11 mars 2008 om en hållbar europeisk transportpolitik, med beaktande av EU:s energi- och miljöpolitik (2007/2147(INI))

1

2009/C 066E/02

Tidig varning av medborgarna i allvarliga nödsituationerEuropaparlamentets förklaring om tidig varning av medborgarna i allvarliga nödsituationer

6

 

Onsdag 12 mars 2008

2009/C 066E/03

”Hälsokontroll” av den gemensamma jordbrukspolitikenEuropaparlamentets resolution av den 12 mars 2008 om ”hälsokontrollen” av den gemensamma jordbrukspolitiken (2007/2195(INI))

9

2009/C 066E/04

Kvinnornas situation i EU:s landsbygdsområdenEuropaparlamentets resolution av den 12 mars 2008 om kvinnornas situation i EU:s landsbygdsområden (2007/2117(INI))

23

2009/C 066E/05

Hållbart jordbruk och biogas: översyn av EU-lagstiftningenEuropaparlamentets resolution av den 12 mars 2008 om hållbart jordbruk och biogas: behov av översyn av EU-lagstiftningen (2007/2107(INI))

29

 

Torsdag 13 mars 2008

2009/C 066E/06

Globala fonden för energieffektivitet och förnybar energiEuropaparlamentets resolution av den 13 mars 2008 om den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi (2007/2188(INI))

35

2009/C 066E/07

EU:s politik för utvecklingssamarbete – En utmaning för de nya medlemsstaternaEuropaparlamentets resolution av den 13 mars 2008 om EU:s utvecklingspolitik: en utmaning för de nya medlemsstaterna (2007/2140(INI))

38

2009/C 066E/08

Europeisk uppförandekod för vapenexportEuropaparlamentets resolution av den 13 mars 2008 om EU:s uppförandekod för vapenexport – Rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla koden till ett rättsligt bindande instrument

48

2009/C 066E/09

Den särskilda situationen för kvinnor i fängelse och följderna av föräldrars fängelsevistelse på det sociala livet och familjelivetEuropaparlamentets resolution av den 13 mars 2008 om kvinnors speciella situation i fängelser och hur det sociala livet och familjelivet påverkas av att föräldrar sitter fängslade (2007/2116(INI))

49

2009/C 066E/10

Jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetetEuropaparlamentets resolution av den 13 mars 2008 om jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet (2007/2182(INI))

57

2009/C 066E/11

ArmenienEuropaparlamentets resolution av den 13 mars 2008 om Armenien

67

2009/C 066E/12

RysslandEuropaparlamentets resolution av den 13 mars 2008 om Ryssland

69

2009/C 066E/13

Fallet med den afghanske journalisten Perwiz KambakhshEuropaparlamentets resolution av den 13 mars 2008 om fallet med den afghanske journalisten Perwiz Kambakhsh

71

2009/C 066E/14

Fallet med den iranske medborgaren Seyed Mehdi KazemiEuropaparlamentets resolution av den 13 mars 2008 om fallet med den iranske medborgaren Seyed Mehdi Kazemi

73

 

REKOMMENDATIONER

 

Torsdag 13 mars 2008

2009/C 066E/15

Europeiska unionens roll i IrakEuropaparlamentets rekommendation till rådet av den 13 mars 2008 om Europeiska unionens roll i Irak (2007/2181(INI))

75


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Onsdag 12 mars 2008

2009/C 066E/16

Begäran om upphävande av Hans-Peter Martins immunitetEuropaparlamentets beslut av den 12 mars 2008 om begäran om upphävande av Hans-Peter Martins immunitet (2007/2215(IMM))

82


 

III   Förberedande rättsakter

 

Europaparlamentet

 

Tisdag 11 mars 2008

2009/C 066E/17

Förvaltningen av tillgångarna i EKSG och Kol- och stålforskningsfonden *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2008 om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/77/EG om fastställande av fleråriga ekonomiska riktlinjer för förvaltningen av tillgångarna i EKSG under avveckling och, efter slutförd avveckling, av Kol- och stålforskningsfondens tillgångar (KOM(2007)0435 – C6-0276/2007 – 2007/0150(CNS))

83

2009/C 066E/18

Avtal mellan EG och Förenade Arabemiraten om vissa luftfartsaspekter *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2008 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Förenade Arabemiraten om vissa luftfartsaspekter (KOM(2007)0134 – C6-0472/2007 – 2007/0052(CNS))

84

2009/C 066E/19

Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna (”ändring av enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden ”) *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2008 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (KOM(2007)0854 – C6-0033/2008 – 2007/0290(CNS))

84

2009/C 066E/20

Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden ”) *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2008 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (KOM(2008)0027 – C6-0061/2008 – 2008/0011(CNS))

85

2009/C 066E/21

Statistisk näringsgrensindelning i EG (kodifierad version) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (kodifierad version) (KOM(2007)0755 – C6-0437/2007 – 2007/0256(COD))

86

2009/C 066E/22

Identifikation och registrering av svin (kodifierad version) *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2008 om förslaget till rådets direktiv om identifikation och registrering av svin (kodifierad version) (KOM(2007)0829 – C6-0037/2008 – 2007/0294(CNS))

86

2009/C 066E/23

Saluförande av plantmaterial av grönsaker (kodifierad version) *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2008 om förslaget till rådets direktiv om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde (kodifierad version) (KOM(2007)0852 – C6-0038/2008 – 2007/0296(CNS))

87

2009/C 066E/24

Gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten ***IIIEuropaparlamentets resolution av den 11 mars 2008 om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (PE-CONS 3601/2008 – C6-0029/2008 – 2005/0191(COD))

88

2009/C 066E/25

Europeiska institutet för innovation och teknik ***IIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2008 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik (15647/1/2007 – C6-0035/2008 – 2006/0197(COD))

89

2009/C 066E/26

Utnyttjande av EU:s solidaritetsfondEuropaparlamentets resolution av den 11 mars 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2008)0014 – C6-0036/2008 – 2008/2019(ACI))

89

2009/C 066E/27

Ändringsbudget nr 1/2008Ändring av förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2008 för budgetåret 2008, Avsnitt III – Kommissionen (7259/2008 – C6-0124/2008 – 2008/2017(BUD))

91

2009/C 066E/28

Ändringsbudget nr 1/2008 – SolidaritetsfondenEuropaparlamentets resolution av den 11 mars 2008 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2008 för budgetåret 2008, Avsnitt III – Kommissionen (7259/2008 – C6-0124/2008 – 2008/2017(BUD))

92

2009/C 066E/29

Partnerskapsavtal om fiske mellan EG och Guinea-Bissau *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2008 om förslaget till rådets förordning om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (KOM(2007)0580 – C6-0391/2007 – 2007/0209(CNS))

93

2009/C 066E/30

Partnerskapsavtal om fiske mellan EG och Elfenbenskusten *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2008 om förslaget till rådets förordning om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Elfenbenskusten, å andra sidan (KOM(2007)0648 – C6-0429/2007 – 2007/0226(CNS))

95

 

Onsdag 12 mars 2008

2009/C 066E/31

Energistatistik ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om energistatistik (KOM(2006)0850 – C6-0035/2007 – 2007/0002(COD))

97

P6_TC1-COD(2007)0002
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2008 om enerigstatistik

97

2009/C 066E/32

Statistik om växtskyddsmedel ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik om växtskyddsmedel (KOM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD))

98

P6_TC1-COD(2006)0258
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2008 om statistik om bekämpningsmedel (Text av betydelse för EES)

98

2009/C 066E/33

Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och särskilda bestämmelser *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2008 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) vad gäller de nationella kvoterna för mjölk (KOM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

124

 

Torsdag 13 mars 2008

2009/C 066E/34

Förbättring av de äldres livskvalitet ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att öka livskvaliteten för äldre människor genom användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och som inletts av flera medlemsstater (KOM(2007)0329 – C6-0178/2007 – 2007/0116(COD))

128

P6_TC1-COD(2007)0116
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2008/EG om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som inletts av flera medlemsstater och som syftar till att öka livskvaliteten för äldre människor genom användning av ny informations- och kommunikationsteknik

128

2009/C 066E/35

Beskattning av blyfri bensin och diesel *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2008 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG när det gäller anpassning av särskilda skatteregler för dieselbrännolja som yrkesmässigt används som motorbränsle och samordning av beskattningen av blyfri bensin och dieselbrännolja som används som motorbränsle (KOM(2007)0052 – C6-0109/2007 – 2007/0023(CNS))

129


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Politiska ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▐.

Tekniska rättelser och justeringar gjorda av ansvariga enheter: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med kursiv stil och strykningar med symbolen ║.

SV

 

Top