EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:032:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 32, 07 februari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 32

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
7 februari 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Domstolen

2009/C 032/01

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 19, 24.1.2009

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2009/C 032/02

Mål C-380/06: Domstolens dom (första avdelningen) av den 11 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott – Sena betalningar vid handelstransaktioner – Tidsfrist – Direktiv 2000/35/EG – Överträdelse av artikel 3.1, 3.2 och 3.4)

2

2009/C 032/03

Mål C-52/07: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 11 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Marknadsdomstolen, Sverige) – Kanal 5 Ltd, TV 4 AB mot Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) (Upphovsrätt – Upphovsrättsorganisation som har en faktisk monopolställning – Ersättning för tillgängliggörande av musik i TV-sändningar – Modell för att beräkna ersättningen – Dominerande ställning – Missbruk)

2

2009/C 032/04

Mål C-174/07: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 11 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien (Fördragsbrott – Artikel 10 EG – Direktiv 2006/112/EG – Sjätte mervärdesskattedirektivet – Skyldigheter enligt det inhemska systemet – Kontroll av skattepliktiga transaktioner – Amnesti)

3

2009/C 032/05

Mål C-285/07: Domstolens dom (första avdelningen) av den 11 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – A.T. mot Finanzamt Stuttgart – Körperschaften (Direktiv 90/434/EEG – Gränsöverskridande utbyte av aktier eller andelar – Skatteneutralitet – Villkor – Artiklarna 43 EG och 56 EG – En medlemsstats lagstiftning enligt vilken bibehållande av det bokförda värdet på överförda andelar för de nya andelar som erhållits i utbyte, och följaktligen skatteneutraliteten för överföringen, fordrar att nämnda värde övertas i det utländska förvärvande bolagets skattemässiga redovisning – Förenlighet)

3

2009/C 032/06

Mål C-293/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 11 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland (Fördragsbrott – Direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG – Bevarande av vilda fåglar – Särskilda skyddsområden – Otillräckliga skyddsåtgärder)

4

2009/C 032/07

Mål C-295/07 P : Domstolens dom (första avdelningen) av den 11 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Département du Loiret, Scott SA (Överklagande – Statligt stöd – Förmånligt pris på ett markområde – Kommissionens beslut – Återkrav av ett stöd som är oförenligt med den inre marknaden – Stödets nuvärde – Sammansatt ränta – Bristande motivering – Ogiltigförklaring av rättsakten i dess helhet – Tillåtet)

4

2009/C 032/08

Mål C-297/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 11 december 2008 (begäran om förhandsavgörande av den Landgericht Regensburg – Tyskland) – Brottmål mot Klaus Bourquain (Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet – Artikel 54 – Principen ”ne bis in idem” – Tillämpningsområde – Utevarodom avseende samma gärning – Begreppet ”person beträffande vilken fråga om ansvar prövats genom lagakraftägande dom” – Nationella processrättsliga bestämmelser – Begreppet ”straff som inte längre kan verkställas”)

5

2009/C 032/09

Mål C-334/07 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 11 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Freistaat Sachsen (Överklagande – Statligt stöd – Förslag till stödordning till små och medelstora företag – Förenlighet med den gemensamma marknaden – Granskningskriterier för statligt stöd – Tillämpning i tiden – Förslag som anmälts innan förordning (EG) nr 70/2001 trädde i kraft – Beslut som fattats efter ikraftträdandet – Berättigade förväntningar – Rättssäkerhet – Fullständig anmälan)

5

2009/C 032/10

Förenade målen C-362/07 och C-363/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris (Frankrike)) – Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV och Utax GmbH mot Administration des douanes – Direction Générale des douanes et droits indirects (Gemensamma tulltaxan – Kombinerade nomenklaturen – Tullklassificering – Flerfunktionsapparater – Apparater som består av en laserutskriftsmodul och en skannermodul samt har kopieringsfunktion – Nummer 8471 – Nummer 9009)

6

2009/C 032/11

Mål C-371/07: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 11 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Vestre Landsret – Danmark) – Danfoss A/S och AstraZeneca A/S mot Skatteministeriet (Sjätte mervärdesskattedirektivet – Artikel 6.2 – Fråga huruvida den skattskyldige tillhandahåller vederlagsfria tjänster för rörelsefrämmande ändamål – Rätt till avdrag för mervärdesskatt – Artikel 17.6 andra stycket – Möjlighet för medlemsstaterna att bibehålla sin lagstiftning om undantag från avdragsrätten i sin nationella lagstiftning när sjätte direktivet träder i kraft)

7

2009/C 032/12

Mål C-387/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 11 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Ancona (Italien)) – MI.VER Srl och Daniele Antonelli mot Provincia di Macerata (Avfall – Begreppet tillfällig lagring – Direktiv 75/442/EG – Beslut 2000/532/EG – Möjlighet att blanda avfall som har olika koder – Begreppet blandade förpackningar)

7

2009/C 032/13

Mål C-407/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing mot Staatssecretaris van Financiën (Sjätte mervärdesskattedirektivet – Artikel 13 A.1 f – Undantag från skatteplikt – Villkor – Tjänster som tillhandahålls av fristående grupper – Tjänster som tillhandahålls en eller flera medlemmar i gruppen)

8

2009/C 032/14

Mål C-486/07: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 11 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione (Italien)) – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) mot Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl (Den gemensamma organisationen av marknaden – Spannmål – Majs – Fastställandet av pris – Tillämpliga prisavdrag)

9

2009/C 032/15

Mål C-524/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike (Fördragsbrott – Artiklarna 28 EG och 30 EG – Registrering av gamla begagnade fordon som tidigare varit registrerade i andra medlemsstater – Tekniska krav avseende utsläpp av föroreningar och avseende ljudnivå – Folkhälsa – Miljöskydd)

9

2009/C 032/16

Mål C-57/08 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 11 december 2008 – Gateway, Inc. mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Fujitsu Siemens Computers GmbH (Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 8.1 b och 8.5 – Äldre varumärke innehållande ordelementet ”GATEWAY” – Ordkännetecknet ”ACTIVY Media Gateway” – Känneteckenslikhet föreligger inte – Risk för förväxling föreligger inte – Beaktande av det äldre varumärkets notorietet vid helhetsbedömningen av de motstående kännetecknen)

10

2009/C 032/17

Mål C-239/08: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 11 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott – Direktiv 2006/100 – Fri rörlighet för personer – Anpassning av vissa direktiv med anledning av Rumäniens och Bulgariens anslutning till Europeiska unionen – Underlåtenhet att införliva direktivet inom föreskriven frist)

10

2009/C 032/18

Mål C-330/08: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 11 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike (Fördragsbrott – Direktiv 2004/35/EG – Miljöansvar – Förebyggande och avhjälpande av miljöskador – Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

11

2009/C 032/19

Mål C-445/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tyskland) den 9 oktober 2008 – Kurt Wierer mot Land Baden-Württemberg

11

2009/C 032/20

Mål C-455/08: Talan väckt den 17 oktober 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland

12

2009/C 032/21

Mål C-474/08: Talan väckt den 4 november 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien

13

2009/C 032/22

Mål C-475/08: Talan väckt den 5 november 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien

13

2009/C 032/23

Mål C-480/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) den 7 november 2008 – Maria Teixeira mot London Borough of Lambeth Secretary of State for the Home Department

14

2009/C 032/24

Mål C-482/08: Talan väckt den 10 november 2008 – Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot Europeiska unionens råd

15

2009/C 032/25

Mål C-485/08 P: Överklagande ingett den 11 november 2008 av Claudia Gualtieri av den dom som förstainstansrätten meddelade den 10 september 2008 i mål T-284/06, Gualtieri mot kommissionen

15

2009/C 032/26

Mål C-494/08: Överklagande ingett den 17 november 2008 av Prana Haus GmbH av den dom som förstainstansrätten meddelade den 17 september 2008 i mål T-226/07, Prana Haus GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster, modeller)

17

2009/C 032/27

Mål C-495/08: Talan väckt den 14 november 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

17

2009/C 032/28

Mål C-508/08: Talan väckt den 20 november 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Malta

18

2009/C 032/29

Mål C-509/08: Talan väckt den 21 november 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

18

2009/C 032/30

Mål C-511/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 25 november 2008 – Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. mot Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

19

2009/C 032/31

Mål C-513/08 P: Överklagande ingett den 26 november 2008 av Luigi Marcuccio av det beslut som förstainstansrätten (fjärde avdelningen) meddelade den 9 september 2008 i mål T-143/08, Luigi Marcuccio mot kommissionen

19

2009/C 032/32

Mål C-514/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance de Namur (Belgien) den 26 november 2008 – Atenor Group SA mot Belgiska staten – SPF Finances

20

2009/C 032/33

Mål C-516/08: Talan väckt den 25 november 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Polen

20

2009/C 032/34

Mål C-518/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de grande instance de Paris (Frankrike) den 27 november 2008 – Fundació Gala-Salvador Dali och Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos mot Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-Maria Bas Dalí, Maria Dela Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-Maria Busquets Bonet och Mónica Busquets Bonet

20

2009/C 032/35

Mål C-521/08: Talan väckt den 27 november 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland

21

2009/C 032/36

Mål C-528/08 P: Överklagande ingett den 28 november 2008 av Luigi Marcuccio av det beslut som förstainstansrätten (fjärde avdelningen) meddelade den 9 september 2008 i mål T-144/08, Marcuccio mot kommissionen

21

2009/C 032/37

Mål C-532/08: Talan väckt den 2 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland

22

2009/C 032/38

Mål C-535/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italien) den 3 december 2008 – Maria Catena Rita Pignataro mot Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania m.fl.

22

2009/C 032/39

Mål C-546/08: Talan väckt den 9 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Sverige

22

2009/C 032/40

Mål C-547/08: Talan väckt den 9 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Sverige

23

2009/C 032/41

Mål C-548/08: Talan väckt den 9 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Sverige

23

2009/C 032/42

Mål C-555/08: Talan väckt den 16 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Sverige

23

 

Förstainstansrätten

2009/C 032/43

Mål T-57/99: Förstainstansrättens dom av den 10 december 2008 – Nardone mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Skadeståndstalan – Yrkessjukdom – Exponering för asbest och andra ämnen)

24

2009/C 032/44

Mål T-388/02: Förstainstansrättens dom av den 10 december 2008 – Kronoply och Kronotex mot kommissionen (Statligt stöd – Kommissionens beslut att inte göra några invändningar – Talan om ogiltigförklaring – Tidsfrist för väckande av talan – Offentliggörande av ett kortfattat meddelande – Konkurrensställningen inte väsentligen påverkad – Avvisning – Ställning av berörd part – Upptagande till sakprövning – Underlåtenhet att inleda ett formellt granskningsförfarande – Allvarliga svårigheter föreligger inte)

24

2009/C 032/45

Mål T-196/04: Förstainstansrättens dom av den 17 december 2008 – Ryanair mot kommissionen (Statligt stöd – Avtal som regionen Vallonien och Charleroi flygplats Bruxelles Sud ingått med flygbolaget Ryanair – Fråga om det föreligger en ekonomisk fördel – Tillämpning av kriteriet privat investerare i en marknadsekonomi)

25

2009/C 032/46

Mål T-462/04: Förstainstansrättens dom av den 17 december 2008 – HEG och Graphite India mot rådet (Gemensam handelspolitik – Antidumpningstullar – Utjämningstullar – Import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Republiken Indien – Rätten till försvar – Likabehandling – Fastställande av skada – Orsakssamband)

25

2009/C 032/47

Mål T-462/05: Förstainstansrättens dom av den 10 december 2008 – JTEKT mot harmoniseringsbyrån (IFS) (Gemenskapsvarumärke – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket IFS – Absolut registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94)

26

2009/C 032/48

Mål T-90/06: Förstainstansrättens dom av den 11 december 2008 – Tomorrow Focus mot harmoniseringsbyrån – Information Builders (Tomorrow Focus) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket Tomorrow Focus – Det äldre gemenskapsregistrerade figurmärke FOCUS – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94)

26

2009/C 032/49

Mål T-225/06: Förstainstansrättens dom av den 16 december 2008 – Budějovický Budvar mot harmoniseringsbyrån – Anheuser-Busch (BUD) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökningar om registrering som gemenskapsvarumärken av ord- och figurmärket BUD – Beteckningarna bud – Relativa registreringshinder – Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 40/94)

27

2009/C 032/50

Mål T-228/06: Förstainstansrättens dom av den 10 december 2008 – Giorgio Beverly Hills mot harmoniseringsbyrån – WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärken av ordmärket GIORGIO BEVERLY HILLS – Det äldre nationella ordmärket GIORGIO – Relativt registreringshinder – Förväxlingsrisk föreligger inte – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94)

27

2009/C 032/51

Mål T-259/06: Förstainstansrättens dom av den 16 december 2008 – Torres mot harmoniseringsbyrån – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket MANSO DE VELASCO – Det äldre nationella ordmärket VELASCO – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94)

28

2009/C 032/52

Mål T-339/06: Förstainstansrättens dom av den 11 december 2008 – Grekland mot kommissionen (Jordbruk – Gemensam organisationen av marknaden för vin – Stöd till omstrukturering och omställning av vinodlingar – Förordning (EG) nr 1493/1999 – Definitiv fördelning av anslag till medlemsstaterna – Beslut 2006/669/EG – Fråga huruvida den frist som föreskrivs i artikel 16.1 i förordning (EG) nr 1227/2000 är absolut – Principerna om lojalt samarbete, tro och heder och god förvaltning, proportionalitet och ändamålsenlig verkan)

28

2009/C 032/53

Mål T-365/06: Förstainstansrättens dom av den 10 december 2008 – Bateaux Mouches mot harmoniseringsbyrån – Castanet (BATEAUX MOUCHES) (Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Gemenskapsordmärke BATEAUX MOUCHES – Absoluta registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b och artikel 51.1 i förordning (EG) nr 40/94 – Särskiljningsförmåga som förvärvats genom brukande saknas – Artikel 7.3 och artikel 51.2 i förordning nr 40/94)

29

2009/C 032/54

Mål T-412/06: Förstainstansrättens dom av den 10 december 2008 – Vitro Corporativo mot harmoniseringsbyrån – VKR Holding (Vitro) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Vitro – Det äldre gemenskapsordmärket VITRAL – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94)

29

2009/C 032/55

Mål T-86/07: Förstainstansrättens dom av den 16 december 2008 – Deichmann-Schuhe mot harmoniseringsbyrån – Design for Woman (DEITECH) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket DEITECH – De äldre nationella och internationella figurmärkena DEI-tex – Relativt registreringshinder – Verkligt bruk av det äldre varumärket – Artikel 43.2 och 43.3 i förordning (EG) nr 40/94)

30

2009/C 032/56

Mål T-101/07: Förstainstansrättens dom av den 10 december 2008 – Dada mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket DADA – Äldre nationellt ordmärke DADA – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 – Verkligt bruk av det äldre varumärket – Artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94)

30

2009/C 032/57

Mål T-136/07: Förstainstansrättens dom av den 9 december 2008 – Colgate-Palmolive mot harmoniseringsbyrån – CMS Hasche Sigle (VISIBLE WHITE) (Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Gemenskapsordmärket VISIBLE WHITE – Absolut registreringshinder – Beskrivande karaktär – Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94)

31

2009/C 032/58

Mål T-290/07: Förstainstansrättens dom av den 10 december 2008 – MIP Metro mot harmoniseringsbyrån – Metronia (METRONIA) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket METRONIA – Det äldre nationella figurmärket METRO – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94)

31

2009/C 032/59

Mål T-295/07: Förstainstansrättens dom av den 10 december 2008 – Vitro Corporativo mot harmoniseringsbyrån – VKR Holding (Vitro) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Vitro – Det äldre gemenskapsordmärket VITRAL – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94)

32

2009/C 032/60

Mål T-335/07: Förstainstansrättens dom av den 16 december 2008 – Mergel m.fl. mot harmoniseringsbyrån (Patentconsult) (Gemenskapsvarumärke – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Patentconsult – Absolut registreringshinder – Beskrivande karaktär – Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94)

32

2009/C 032/61

Mål T-351/07: Förstainstansrättens dom av den 17 december 2008 – Somm mot harmoniseringsbyrån (skydd i metall) (Gemenskapsvarumärke – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett tredimentionellt märke – Skydd i metall – Absoluta registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 – Särskiljningsförmåga som uppnåtts till följd av användning saknas – Artikel 7.3 i förordning nr 40/94)

32

2009/C 032/62

Mål T-357/07: Förstainstansrättens dom av den 16 december 2008 – Focus Magazin Verlag mot harmoniseringsbyrån – Editorial Planeta (FOCUS Radio) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket FOCUS Radio – Det äldre nationella ordmärket FOCUS MILENIUM – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94)

33

2009/C 032/63

Mål T-174/08: Förstainstansrättens dom av den 17 december 2008 – Kommissionen mot Cooperação e Desenvolvimento Regional (Skiljedomsklausul – Avtal om finansieringsstöd som ingåtts inom ramen för ett särskilt program om telematiksystem av allmänt intresse – Projektet Encata – Återbetalning av förskott – Dröjsmålsränta – Tredskodomsförfarande)

33

2009/C 032/64

Förenade målen T-8/95 och T-9/95: Förstainstansrättens beslut av den 3 november 2008 – Pelle och Konrad mot rådet och kommissionen (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar – Mjölk – Tilläggsavgift – Referenskvantitet – Förordning (EEG) nr 2187/93 – Skadestånd till producenter – Mellandom – Anledning saknas att döma i saken)

34

2009/C 032/65

Mål T-393/06: Förstainstansrättens beslut av den 26 november 2008 – Makhteshim-Agan Holding BV mot Europeiska gemenskapernas kommission (Talan om ogiltigförklaring – Passivitetstalan – Direktiv 91/414/EEG – Växtskyddsmedel – Verksamma ämnet azinfosmetyl – Införande i bilaga I till direktiv 91/414/EEG – Nytt förslag från kommissionen efter rådets invändning föreligger inte – Artikel 5.6 i beslut 1999/468/EEG – Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas – Anmodan att vidta åtgärder föreligger inte – Avvisning)

34

2009/C 032/66

Mål T-188/07: Förstainstansrättens beslut av den 25 november 2008 – Fastweb mot kommissionen (Statligt stöd – Bidrag för köp av digitala dekodrar – Telekommunikationer – Beslut av kommissionen i vilket ett stöd förklaras oförenligt med den gemensamma marknaden – Beslut som medlemsstaten fattat under förfarandet vid förstainstansrätten att inte återkräva stödet hos det företag som väckt talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut – Intresse av att få saken prövad föreligger inte längre – Anledning saknas att döma i saken)

35

2009/C 032/67

Mål T-13/08: Förstainstansrättens beslut av den 8 oktober 2008 – Koinotita Grammatikou mot Europeiska gemenskapernas kommission (Talan om ogiltigförklaring – Sammanhållningsfonden – Direkt inverkan saknas – Avvisning)

35

2009/C 032/68

Mål T-392/08 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 19 november 2008 – AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE mot Europeiska gemenskapernas kommission (Interimistiskt förfarande – Kommissionens beslut om att ett samordnat förfarande avseende gemensam förvaltning av upphovsrättigheter ska upphöra – Begäran om uppskov med verkställigheten – Krav på skyndsamhet föreligger inte)

35

2009/C 032/69

Mål T-410/08 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 14 november 2008 – GEMA mot kommissionen (Interimistiskt förfarande – Kommissionens beslut med föreläggande om att ett samordnat förfarande i fråga om kollektiv förvaltning av upphovsrätt ska upphöra – Ansökan om uppskov med verkställigheten – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

36

2009/C 032/70

Mål T-425/08 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 5 december 2008 – KODA mot kommissionen (Interimistiskt förfarande – Kommissionens beslut om att ett samordnat förfarande avseende gemensam förvaltning av upphovsrättigheter ska upphöra – Begäran om uppskov med verkställigheten – Krav på skyndsamhet föreligger inte)

36

2009/C 032/71

Mål T-433/08 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 20 november 2008 – SIAE mot kommissionen (Interimistiskt förfarande – Kommissionens beslut om att ett samordnat förfarande avseende gemensam förvaltning av upphovsrättigheter ska upphöra – Ansökan om uppskov med verkställigheten – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

36

2009/C 032/72

Mål T-471/08: Talan väckt den 23 oktober 2008 – Toland mot parlamentet

37

2009/C 032/73

Mål T-474/08: Talan väckt den 31 oktober 2008 – Umbach mot kommissionen

37

2009/C 032/74

Mål T-482/08: Talan väckt den 11 november 2008 – Atlas Transport mot harmoniseringsbyrån – Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

38

2009/C 032/75

Mål T-484/08: Talan väckt den 11 november 2008 – Longevity Health Products mot harmoniseringsbyrån – Merck (Kids Vits)

38

2009/C 032/76

Mål T-491/08 P: Överklagande ingett den 17 november 2008 av Philippe Bui Van av den dom som personaldomstolen meddelade den 11 september 2008 i mål F–51/07, Bui Van mot kommissionen

39

2009/C 032/77

Mål T-492/08: Talan väckt den 18 november 2008 – Wessang mot harmoniseringsbyrån – Greinwald (star foods)

40

2009/C 032/78

Mål T-494/08: Talan väckt den 14 november 2008 – Ryanair mot kommissionen

40

2009/C 032/79

Mål T-495/08: Talan väckt den 14 november 2008 – Ryanair mot kommissionen

41

2009/C 032/80

Mål T-496/08: Talan väckt den 14 november 2008 – Ryanair mot kommissionen

41

2009/C 032/81

Mål T-497/08: Talan väckt den 14 november 2008 – Ryanair mot kommissionen

42

2009/C 032/82

Mål T-498/08: Talan väckt den 14 november 2008 – Ryanair mot kommissionen

42

2009/C 032/83

Mål T-499/08: Talan väckt den 14 november 2008 – Ryanair mot kommissionen

43

2009/C 032/84

Mål T-500/08: Talan väckt den 14 november 2008 – Ryanair mot kommissionen

43

2009/C 032/85

Mål T-509/08: Talan väckt den 7 november 2008 – Ryanair mot kommissionen

44

2009/C 032/86

Mål T-511/08: Talan väckt den 27 november 2008 – Unity OSG FZE mot rådet och EUPOL Afghanistan

44

2009/C 032/87

Mål T-522/08: Talan väckt den 28 november 2008 – Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat mot harmoniseringsbyrån – Mary Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

45

2009/C 032/88

Mål T-523/08: Talan väckt den 1 december 2008 – Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat mot harmoniseringsbyrån – Mary Quant Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

46

2009/C 032/89

Mål T-527/08: Talan väckt den 4 december 2008 – Kommissionen mot TMT Pragma

46

2009/C 032/90

Mål T-529/08: Talan väckt den 2 december 2008 – Diputación Foral de Álava mot kommissionen

47

2009/C 032/91

Mål T-530/08: Talan väckt den 2 december 2008 – Diputación Foral de Guipúzcoa mot kommissionen

47

2009/C 032/92

Mål T-531/08: Talan väckt den 2 december 2008 – Diputación Foral de Vizcaya mot kommissionen

48

2009/C 032/93

Mål T-56/08: Förstainstansrättens beslut av den 10 december 2008 – Stichting IEA Secretariaat Nederland e.a. mot kommissionen

48

2009/C 032/94

Mål T-66/08: Förstainstansrättens beslut av den 2 december 2008 – British Sky Broadcasting Group mot harmoniseringsbyrån – Vortex (SKY)

48

 

Europeiska unionens personaldomstol

2009/C 032/95

Mål F-83/06: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 11 december 2008 – Schell mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Prioritetspoäng – De allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 45 i tjänsteföreskrifterna)

49

2009/C 032/96

Mål F-113/06: Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 11 december 2008 – Bouis m.fl. mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Befordran kallad ”andra vägen” – Befordringsförfarandet 2005 – Tilldelning av prioritetspoäng – Övergångsbestämmelser – Genomförandebestämmelser till artikel 45 i tjänsteföreskrifterna – Likabehandling – Upptagande till sakprövning)

49

2009/C 032/97

Mål F-116/06: Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 11 december 2008 – Buckingham m.fl. mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Befordran i den så kallade andra omgången – Befordringsförfarandet 2005 – Tilldelning av prioritetspoäng – Övergångsbestämmelser – Genomförandebestämmelserna till artikel 45 i tjänsteföreskrifterna – Likabehandling – Upptagande till sakprövning)

50

2009/C 032/98

Mål F-136/06: Personaldomstolens dom av den 11 december 2008 – Reali mot kommissionen (Personalmål – Kontraktsanställda – Rekrytering – Planering i lönegrad – Yrkeserfarenhet – Diplom – Motsvarighet)

50


SV

 

Top