Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:263E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 263, 16 oktober 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 263E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
16 oktober 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

SESSIONEN 2007-2008

 

Sammanträdena den 22-25 oktober 2007

 

Måndag 22 oktober 2007

2008/C 263E/01

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Uttalande av talmannen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Parlamentets sammansättning

Utskottens och delegationernas sammansättning

Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Bortfallna skriftliga förklaringar

Anslagsöverföringar

Framställningar

Inkomna dokument

Arbetsplan

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Ramdirektiv om hållbar användning av bekämpningsmedel ***I - Temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel - Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ***I (debatt)

Ändring av artikel 173 om det fullständiga förhandlingsreferatet (debatt)

Gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon (debatt)

Konventionella energikällor och energiteknik (debatt)

Rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken ***I - Europeisk rådgivande kommitté för gemenskapens politik inom statistisk information ***I (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

17

 

Tisdag 23 oktober 2007

2008/C 263E/02

PROTOKOLL

18

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Skriftliga förklaringar (inkomna dokument)

Avtalstexter översända av rådet

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

Skattepolitikens och tullpolitikens bidrag till Lissabonstrategin (debatt)

Resultat från det informella toppmötet mellan stats- och regeringschefer (Lissabon, 18-19 oktober 2007) (debatt)

Föredragningslista

Omröstning

Ingående av protokollet till avtalet om associering EG/Chile med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Schweiz * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Gemenskapens växtförädlarrätt * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Sloveniens ratificering av protokollet av den 12 februari 2004 om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Godkännande av den första och andra ändringen av UNECE:s Esbokonvention * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen och till diverse protokoll till denna konvention * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Kommunikationsinfrastruktur för Schengens informationssystem (SIS) (beslut) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (omröstning)

Ramdirektiv om hållbar användning av bekämpningsmedel ***I (omröstning)

Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ***I (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Förslag till allmän budget 2008 (avsnitt III) - Förslag till allmän budget 2008 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (debatt)

Parlamentets sammansättning

Frågestund (frågor till kommissionen)

Stigande livsmedelspriser, konsumentskydd (debatt)

Grönbok: Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå (debatt)

Protokoll om ändring av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS) ***I (debatt)

Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande ***I (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

34

BILAGA I

36

BILAGA II

53

ANTAGNA TEXTER

149

P6_TA(2007)0436
Ingående av protokollet till avtalet om associering EG/Chile med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett andra tilläggsprotokoll till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (12550/2007 - C6-0325/2007 - 2007/0083(AVC))

149

P6_TA(2007)0437
Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Schweiz *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2007 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående på Europeiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskaperna, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan (KOM(2007)0305 - C6-0227/2007 - 2007/0106(CNS))

149

P6_TA(2007)0438
Gemenskapens växtförädlarrätt *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2007 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2100/94 med avseende på rätten att ansöka om gemenskapens växtförädlarrätt (KOM(2007)0445 - C6-0274/2007 - 2007/0161(CNS))

150

P6_TA(2007)0439
Sloveniens ratificering av protokollet av den 12 februari 2004 om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2007 om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Republiken Slovenien att i Europeiska gemenskapens intresse ratificera protokollet av den 12 februari 2004 om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område (9453/2007 - C6-0180/2007 - 2006/0260(AVC))

151

P6_TA(2007)0440
Godkännande av den första och andra ändringen av UNECE:s Esbokonvention *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2007 om förslaget till rådets beslut om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av den första och andra ändringen av UNECE:s Esbokonvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (KOM(2007) 0470 - C6-0291/2007 - 2007/0169(CNS))

151

P6_TA(2007)0441
Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen och till diverse protokoll till denna konvention *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2007 om rekommendationen till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, anslutning till dess protokoll av den 27 september 1996, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, anslutning till protokollet av den 29 november 1996, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, anslutning till protokollet om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, samt anslutning till det andra protokollet av den 19 juni 1997, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (KOM(2007)0277 - C6-0238/2007 - 2007/0100(CNS))

152

P6_TA(2007)0442
Kommunikationsinfrastruktur för Schengens informationssystem (SIS) (beslut) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2007 om förslaget till rådets beslut om installation, drift och ledning av en kommunikationsinfrastruktur för SIS-sammanhang (Schengens informationssystem) (KOM(2007)0306 - C6-0215/2007 - 2007/0104(CNS))

153

P6_TA(2007)0443
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter med tilllämpning av punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM (2007)0415 - C6-0323/2007 - 2007/2168(ACI))

155

BILAGA

156

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

156

P6_TA(2007)0444
Ramdirektiv om hållbar användning av bekämpningsmedel ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (KOM(2006)0373 - C6-0246/2006 - 2006/0132(COD))

157

P6_TC1-COD(2006)0132
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 oktober 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel

158

BILAGA I
UTBILDNINGS- OCH FORTBILDNINGSPROGRAM

175

BILAGA II
HÄLSO-, SÄKERHETS- OCH MILJÖKRAV I SAMBAND MED INSPEKTION AV UTRUSTNING FÖR SPRIDNING AV BEKÄMPNINGSMEDEL

176

BILAGA III
MINIMIINSLAG I NATIONELLA BAKGRUNDSRAPPORTER

177

BILAGA IV
MINIMIINSLAG I DE NATIONELLA HANDLINGSPLANERNA FÖR MINSKNING AV RISKERNA MED OCH ANVÄNDNINGEN AV BEKÄMPNINGSMEDEL

179

BILAGA V
INSLAG I ALLMÄNNA OCH GRÖDSPECIFIKA KRITERIER FÖR INTEGRERAT VÄXTSKYDD

180

P6_TA(2007)0445
Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (KOM(2006)0388 - C6-0245/2006 - 2006/0136(COD))

181

P6_TC1-COD(2006)0136
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 oktober 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

182

BILAGA I
FÖRFARANDE OCH KRITERIER FÖR GODKÄNNANDE AV VERKSAMMA ÄMNEN, SAFENER OCH SYNERGISTER I ENLIGHET MED KAPITEL II

237

BILAGA II
FÖRTECKNING ÖVER VERKSAMMA ÄMNEN SOM ÄR GODKÄNDA FÖR ATT ANVÄNDAS I VÄXTSKYDDSMEDEL

243

BILAGA III
FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN, safener och synergister som är godkända för att användas i växtskyddsmedel

243

BILAGA IV
JÄMFÖRANDE BEDÖMNING ENLIGT artikel 53

243

BILAGA V
UPPHÄVDA DIREKTIV OCH SENARE ÄNDRINGAR

245

 

Onsdag 24 oktober 2007

2008/C 263E/03

PROTOKOLL

247

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Parlamentets sammansättning

Skriftliga förklaringar (inkomna dokument)

Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Turkiet (debatt)

Toppmötet EU/Ryssland (debatt)

Uttalande av talmannen

älkomsthälsning

Omröstning

Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Återtagandeavtal mellan EG och Bosnien och Hercegovina * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Bosnien och Hercegovina * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Återtagandeavtal mellan EG och Serbien * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Serbien * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Återtagandeavtal mellan EG och Montenegro * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Montenegro * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Återtagandeavtal mellan EG och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Albanien * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Gian Paolo Gobbos immunitet och privilegier (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Europeiska unionens solidaritetsfond (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ändringsbudget nr 6/2007 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Protokoll om ändring av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS) *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ändring av artikel 173 om det fullständiga förhandlingsreferatet (omröstning)

Rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken ***I (omröstning)

Europeisk rådgivande kommitté för gemenskapens politik inom statistisk information ***I (omröstning)

Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande ***I (omröstning)

Batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)

Kommunikationsinfrastruktur för Schengens informationssystem (SIS) (förordning) * (omröstning)

Ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar * (omröstning)

Temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel (omröstning)

Konventionella energikällor och energiteknik (omröstning)

Gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon (omröstning)

Skattepolitikens och tullpolitikens bidrag till Lissabonstrategin (omröstning)

Grönbok: Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå (omröstning)

Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Turkiet (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Serbien (debatt)

Det aktuella läget för förbindelserna EU-Afrika (debatt)

Internationellt fördrag om förbud mot klusterammunition (debatt)

Frågestund (frågor till rådet)

Utskottens och delegationernas sammansättning

Opiumproduktion för medicinska ändamål i Afghanistan (debatt)

Grönbok om effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i Europeiska unionen: Kvarstad på bankmedel (debatt)

Erkännande och övervakning av uppskjutna påföljder, alternativa påföljder och villkorliga påföljder * - Tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande av brottmålsdomar * (debatt)

Företagsregister för statistiska ändamål ***II (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

265

BILAGA I

267

BILAGA II

286

ANTAGNA TEXTER

397

P6_TA(2007)0446
Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 (8703/5/2007 - C6-0217/2007 - 2005/0126(COD))

397

P6_TA(2007)0447
Återtagandeavtal mellan EG och Bosnien och Hercegovina *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till rådets beslut om ingåendet av återtagandeavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina (KOM (2007)0425 - C6-0299/2007 - 2007/0142(CNS))

398

P6_TA(2007)0448
Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Bosnien och Hercegovina *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse (KOM(2007)0423 - C6-0296/2007 - 2007/0140(CNS))

398

P6_TA(2007)0449
Återtagandeavtal mellan EG och Serbien *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till rådets beslut om ingåendet av återtagandeavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien (KOM(2007) 0438 - C6-0298/2007 - 2007/0153(CNS))

399

P6_TA(2007)0450
Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Serbien *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av de 24 oktober 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse (KOM(2007)0422 - C6-0295/2007 - 2007/0144(CNS))

400

P6_TA(2007)0451
Återtagandeavtal mellan EG och Montenegro *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av återtagandeavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro (KOM(2007)0431 - C6-0301/2007 - 2007/0146(CNS))

400

P6_TA(2007)0452
Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Montenegro *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse (KOM(2007)0426 - C6-0297/2007 - 2007/0149(CNS))

401

P6_TA(2007)0453
Återtagandeavtal mellan EG och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till rådets beslut om ingåendet av återtagandeavtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (KOM(2007)0432 - C6-0300/2007 - 2007/0147(CNS))

402

P6_TA(2007)0454
Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse (KOM(2007)0421 - C6-0294/2007 - 2007/0159(CNS))

402

P6_TA(2007)0455
Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Albanien *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse (KOM(2007)0413 - C6-0293/2007 - 2007/0148(CNS))

403

P6_TA(2007)0456
Gian Paolo Gobbos immunitet och privilegier
Europaparlamentets beslut av den 24 oktober 2007 om begäran om samråd om Gian Paolo Gobbos immunitet och privilegier (2007/2014(IMM))

404

P6_TA(2007)0457
Europeiska unionens solidaritetsfond
Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2007)0526 - C6-0286/2007 - 2007/2179 (ACI))

405

BILAGA

406

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

406

P6_TA(2007)0458
Ändringsbudget nr 6/2007
Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2007 för budgetåret 2007, Avsnitt III - kommissionen (13851/2007 - C6-0351/2007 - 2007/2178(BUD))

407

P6_TA(2007)0459
Protokoll om ändring av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS) ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till rådets beslut om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet om ändring av Tripsavtalet, undertecknat i Genève den 6 december 2005 (8934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC))

408

P6_TA(2007)0460
Ändring av artikel 173 om det fullständiga förhandlingsreferatet
Europaparlamentets beslut av den 24 oktober 2007 om att ändra artikel 173 och lägga till artikel 173a i Europaparlamentets arbetsordning om fullständigt förhandlingsreferat och audiovisuell upptagning av förhandlingar (2007/2137(REG))

409

P6_TA(2007)0461
Rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken (KOM(2006)0599 - C6-0348/2006 - 2006/0199(COD))

410

P6_TC1-COD(2006)0199
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2008/EG om inrättande av det rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken

410

P6_TA(2007)0462
Europeisk rådgivande kommitté för gemenskapens politik inom statistisk information ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att inrätta en europeisk rådgivande kommitté för gemenskapens politik inom statistisk information (KOM(2006)0653 - C6-0379/2006 - 2006/0217(COD))

411

P6_TC1-COD(2006)0217
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2008/EG om inrättande av Europeiska rådgivande kommittén för statistik och om upphävande av rådets beslut 91/116/EEG

411

P6_TA(2007)0463
Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (KOM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD))

412

P6_TC1-COD(2006)0163
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets rekommendation 2008/ .../EG om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

412

P6_TA(2007)0464
Batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer, när det gäller de genomförandebefogenheter som överförts till kommissionen (KOM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD))

413

P6_TC1-COD(2007)0036
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/ .../EG om ändring av direktiv 2006/66/ EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

413

P6_TA(2007)0465
Kommunikationsinfrastruktur för Schengens informationssystem (SIS) (förordning) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till rådets förordning om installation, drift och ledning av en kommunikationsinfrastruktur för SIS-sammanhang (Schengens informationssystem) (KOM(2007)0311 - C6-0216/2007 - 2007/0108(CNS))

414

P6_TA(2007)0466
Ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om rekommendation till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 18 december 1997, upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (KOM(2007)0216 - C6-0170/2007 - 2007/0073(CNS))

417

P6_TA(2007)0467
Temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel
Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2007 om en temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel (2007/2006(INI))

418

P6_TA(2007)0468
Konventionella energikällor och energiteknik
Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2007 om konventionella energikällor och energiteknik (2007/2091(INI))

424

P6_TA(2007)0469
Gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon
Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2007 om gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon (2007/2119(INI))

433

P6_TA(2007)0470
Skattepolitikens och tullpolitikens bidrag till Lissabonstrategin
Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2007 om skattepolitikens och tullpolitikens bidrag till Lissabonstrategin (2007/2097(INI))

441

P6_TA(2007)0471
Grönbok: Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå
Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2007 om grönboken ”Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå” (2007/2105(INI))

447

P6_TA(2007)0472
Turkiet
Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2007 om förbindelserna mellan EU och Turkiet

452

 

Torsdag 25 oktober 2007

2008/C 263E/04

PROTOKOLL

457

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Europeiska ombudsmannens verksamhet (2006) (debatt)

Ursprungsmärkning (skriftlig förklaring)

Uttalande av talmannen

Vinnaren av Sacharovpriset 2007

Välkomsthälsning

Omröstning

Förslag till Europeiska unionens allmänna budget - Budgetåret 2008 (omröstning)

Förslag till allmän budget 2008 (avsnitt III) (omröstning)

Förslag till allmän budget 2008 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (omröstning)

Erkännande och övervakning av uppskjutna påföljder, alternativa påföljder och villkorliga påföljder * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande av brottmålsdomar * (omröstning)

Partnerskapsavtal EG/Madagaskar om fiske * (omröstning)

Partnerskapsavtal EG/Moçambique om fiske * (omröstning)

Företagsregister för statistiska ändamål ***II (omröstning)

Stigande livsmedelspriser, konsumentskydd (omröstning)

Särskilda åtgärder för Irak 2007 (omröstning)

Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Serbien (omröstning)

Det aktuella läget för förbindelserna EU-Afrika (omröstning)

Internationellt fördrag om förbud mot klusterammunition (omröstning)

Opiumproduktion för medicinska ändamål i Afghanistan (omröstning)

Grönbok om effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i Europeiska unionen: Kvarstad på bankmedel (omröstning)

Europeiska ombudsmannens verksamhet (2006) (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Bolagsrätt (debatt)

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

Iran

Pakistan

Sudan: mord på fredsbevarande soldater från Afrikanska unionen

Omröstning

Iran (omröstning)

Pakistan (omröstning)

Sudan: mord på fredsbevarande soldater från Afrikanska unionen (omröstning)

Bolagsrätt (omröstning)

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Utskottens och delegationernas sammansättning

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag (Toppmötet EU/Ryssland)

Inkomna dokument

Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

476

BILAGA I

477

BILAGA II

507

ANTAGNA TEXTER

583

P6_TA(2007)0473
Förslag till allmän budget 2008 (avsnitt III)
Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2007 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III - kommissionen (C6-0287/2007 - 2007/2019 (BUD)) och ändringsskrivelse nr 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008

583

BILAGA
GEMENSAMMA UTTALANDEN FRÅN FÖRLIKNINGSSAMMANTRÄDET DEN 13 JULI 2007

589

P6_TA(2007)0474
Förslag till allmän budget 2008 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX)
Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2007 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt I - Europaparlamentet, avsnitt II - Rådet, avsnitt IV - Domstolen, avsnitt V - Revisionsrätten, avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, avsnitt VII - Regionkommittén, avsnitt VIII - Ombudsmannen, avsnitt IX - Europeiska datatillsynsmannen( C6-0288/2007 - 2007/2019B(BUD))

592

P6_TA(2007)0475
Erkännande och övervakning av uppskjutna påföljder, alternativa påföljder och villkorliga påföljder *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2007 om initiativet från Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike inför rådets antagande av ett rambeslut om erkännande och övervakning av uppskjutna påföljder och alternativa och villkorliga påföljder (6480/2007 - C6-0129/2007 - 2007/0807(CNS))

601

P6_TA(2007)0476
Tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande av brottmålsdomar *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2007 om förslaget inför antagandet av rådets rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande av brottmålsdomar avseende frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa domar i Europeiska unionen (9688/2007 - C6-0209/2007 - 2005/0805(CNS))

616

P6_TA(2007)0477
Partnerskapsavtal EG/Madagaskar om fiske *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2007 om det ändrade förslaget till rådets förordning om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar (KOM(2007)0428 - C6-0064/2007 - 2007/0006(CNS))

617

P6_TA(2007)0478
Partnerskapsavtal EG/Moçambique om fiske *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2007 om förslaget till rådets förordning om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moçambique (KOM(2007)0472 - C6-0284/2007 - 2007/0170(CNS))

618

P6_TA(2007)0479
Företagsregister för statistiska ändamål ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2007 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2186/93 (7656/5/2007 - C6-0218/2007 - 2005/0032(COD))

620

P6_TC2-COD(2005)0032
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 25 oktober 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr.../2008 om inrättande av en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2186/93

621

P6_TA(2007)0480
Stigande priser på livsmedel
Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2007 om stigande priser på foder och livsmedel

621

P6_TA(2007)0481
Särskilda åtgärder för Irak 2007
Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2007 om kommissionens förslag till beslut om att införa en särskild åtgärd för Irak för 2007

624

P6_TA(2007)0482
Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Serbien
Europaparlamentets rekommendation av den 25 oktober 2007 till rådet om förbindelserna mellan Europeiska unionen och Serbien (2007/2126(INI))

626

P6_TA(2007)0483
Förbindelserna EU-Afrika
Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2007 om läget i förbindelserna mellan EU och Afrika (2007/2002(INI))

633

P6_TA(2007)0484
Globalt avtal om multipelbomber
Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2007 om ”På väg mot ett globalt avtal om förbud mot alla typer av multipelbomber”

648

P6_TA(2007)0485
Opiumproduktion för medicinska ändamål i Afghanistan
Europaparlamentets rekommendation till rådet av den 25 oktober 2007 till rådet om opiumproduktion för medicinska ändamål i Afghanistan (2007/2125(INI))

651

P6_TA(2007)0486
Grönbok om effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i Europeiska unionen: Kvarstad på bankmedel
Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2007 om grönboken om effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i Europeiska unionen: kvarstad på bankmedel (2007/2026(INI))

655

P6_TA(2007)0487
Europeiska ombudsmannens verksamhet (2006)
Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2007 om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2006 (2007/2131(INI))

657

P6_TA(2007)0488
Iran
Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2007 om Iran

663

P6_TA(2007)0489
Pakistan
Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2007 om Pakistan

666

P6_TA(2007)0490
Sudan
Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2007 om Sudan

669

P6_TA(2007)0491
Bolagsrätt
Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2007 om europeiska privata aktiebolag och det fjortonde bolagsrättsdirektivet om flyttning av ett bolags säte

671


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Upplysningar angående omröstningar

Om inget annat anges har föredraganden till talmannen skriftligen tillkännagivit sin inställning till ändringsförslagen.

Förkortningar för utskottens namn

AFET

Utskottet för utrikesfrågor

DEVE

Utskottet för utveckling

INTA

Utskottet för internationell handel

BUDG

Budgetutskottet

CONT

Budgetkontrollutskottet

ECON

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EMPL

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

ENVI

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ITRE

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

IMCO

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

TRAN

Utskottet för transport och turism

REGI

Utskottet för regional utveckling

AGRI

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

PECH

Fiskeriutskottet

CULT

Utskottet för kultur och utbildning

JURI

Utskottet för rättsliga frågor

LIBE

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

AFCO

Utskottet för konstitutionella frågor

FEMM

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

PETI

Utskottet för framställningar

Förkortningar för de politiska grupperna

PPE-DE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater

PSE

Europeiska socialdemokratiska partiets grupp

ALDE

Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa

UEN

Gruppen Unionen för nationernas Europa

Verts/ALE

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

GUE/NGL

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

IND/DEM

Gruppen Självständighet/Demokrati

ITS

Gruppen Identitet, tradition och suveränitet

NI

Grupplösa

SV

 

Top