EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:224:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 224, 30 augusti 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 224

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
30 augusti 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

III   Förberedande rättsakter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

445:e plenarsession den 28–29 maj 2008

2008/C 224/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Miljövänlig produktion”

1

2008/C 224/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att öka livskvaliteten för äldre människor genom användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och som inletts av flera medlemsstater”KOM(2007) 329 slutlig – 2007/0116 (COD)

8

2008/C 224/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet – SOLVENS II”KOM(2007) 361 slutlig – 2007/0143 (COD)

11

2008/C 224/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling och som inletts av flera medlemsstater”KOM(2007) 514 slutlig – 2007/0188 (COD)

18

2008/C 224/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Omstart för konkursstämplad: För en politik som ger en andra chans – Att genomföra Lissabonprogrammet för tillväxt och sysselsättning”KOM(2007) 584 slutlig

23

2008/C 224/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Internationell offentlig upphandling”

32

2008/C 224/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del I”

”Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del II”

”Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del III”

”Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del IV”KOM(2007) 741 slutlig – 2007/0262 (COD) – KOM(2007) 824 slutlig – 2007/0293 (COD) – KOM(2007) 822 slutlig – 2007/0282 (COD) – KOM(2008) 71 slutlig – 2008/0032 (COD)

35

2008/C 224/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet” (kodifierad version) KOM(2008) 98 slutlig – 2008/0049 (COD)

39

2008/C 224/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok: Mot en ny kultur för rörlighet i städer”KOM(2007) 551 slutlig

39

2008/C 224/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen – Handlingsplan för godslogistik”KOM(2007) 607 slutlig

46

2008/C 224/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster”

”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om konsumentskyddssamarbete”

”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation”KOM(2007) 697 slutlig – 2007/0247 (COD) – KOM(2007) 698 slutlig – 2007/0248 (COD) – KOM(2007) 699 slutlig – 2007/0249 (COD)

50

2008/C 224/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem”KOM(2007) 709 slutlig – 2007/0243 (COD)

57

2008/C 224/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att skydda barn som använder Internet och annan kommunikationsteknik”KOM(2008) 106 slutlig – 2008/0047 (COD)

61

2008/C 224/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet”KOM(2008) 100 slutlig – 2008/0044 (COD)

66

2008/C 224/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen”KOM(2007) 414 slutlig

67

2008/C 224/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske”KOM(2007) 602 slutlig – 2007/0223 (CNS)

72

2008/C 224/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Förslag till rådets förordning om skydd av känsliga marina ekosystem mot de negativa verkningarna av fiske med bottenredskap på öppet hav” och

”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Destruktiva fiskemetoder på öppet hav och skydd av känsliga djuphavsekosystem”KOM(2007) 605 slutlig – 0227/0224 (CNS) – KOM(2007) 604 slutlig

77

2008/C 224/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel och om ändring av förordning (EG) nr XXX/XXXX [enhetligt förfarande]”KOM(2007) 872 slutlig – 2008/0002 (COD)

81

2008/C 224/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om förenkling av förfarandena för förteckning och offentliggörande av information på det veterinära och zootekniska området och om ändring av direktiv 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG, 2000/75/EG, beslut 2000/258/EG samt direktiv 2001/89/EG, 2002/60/EG och 2005/94/EG”KOM(2008) 120 slutlig – 2008/0046 (CNS)

84

2008/C 224/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser (omarbetning)”KOM(2008) 154 – 2008/0060 (COD)

87

2008/C 224/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Bättre kvalitet och produktivitet i arbetet: Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012”KOM(2007) 62 slutlig

88

2008/C 224/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster – att maximera fördelar och möjligheter och samtidigt värna om skyddet för arbetstagarna”KOM(2007) 304 slutlig

95

2008/C 224/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Att främja ungdomars mobilitet i Europa: villkor och tidsperspektiv”

100

2008/C 224/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010)”KOM(2007) 797 slutlig – 2007/0278 (COD)

106

2008/C 224/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Programmet Aktiv ungdom (2007–2013)”KOM(2008) 56 slutlig – 2008/0023 (COD)

113

2008/C 224/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Handlingsprogram för livslångt lärande”KOM(2008) 61 slutlig – 2008/0025 (COD)

115

2008/C 224/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Fördelarna och vinsterna med euron: Tid att utvärdera”

116

2008/C 224/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i fråga om behandling av försäkringstjänster och finansiella tjänster”KOM(2007) 747 slutlig – 2007/0267 CNS

124

2008/C 224/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förbindelserna mellan EU och Serbien – Det civila samhällets roll”

130


SV

 

Top