Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:223:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 223, 30 augusti 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 223

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
30 augusti 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Domstolen

2008/C 223/01

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 209, 15.8.2008

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2008/C 223/02

Mål C-51/05 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. rl, Cantina Trexenta Soc. coop. rl, Cantina sociale Marmilla – Unione viticoltori associati Soc. coop. rl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. rl och Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. rl Monti-Sassari (Överklagande – Den gemensamma organisationen av marknaden för vin – Stöd till destillering – Skadeståndstalan – Gemenskapens utomobligatoriska ansvar – Preskriptionsfrist – Den tidpunkt då fristen börjar löpa)

2

2008/C 223/03

Mål C-371/05: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 17 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien (Fördragsbrott – Direktiv 92/50/EEG – Artiklarna 11 och 15.2 – Offentlig upphandling av tjänster – Tilldelning av datatjänster för kommunen Mantova (Italien) – Direkt tilldelning utan föregående publicering av ett meddelande om upphandling)

3

2008/C 223/04

Mål C-389/05: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike (Fördragsbrott – Artiklarna 43 EG och 49 EG – Etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster – Hälsoskydd – Centrum för artificiell insemination av nötkreatur – Nationella bestämmelser enligt vilka auktoriserade centra ges ensamrätt att tillhandahålla tjänsten artificiell insemination av nötkreatur inom ett visst område och enligt vilka ett villkor för utfärdandet av tillstånd att verka som seminör är att ett avtal ingås med ett av dessa centra)

3

2008/C 223/05

Mål C-132/06: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien (Fördragsbrott – Artikel 10 EG – Sjätte mervärdesskattedirektivet – Skyldigheter enligt det inhemska systemet – Kontroll av skattepliktiga transaktioner – Amnesti)

4

2008/C 223/06

Mål C-206/06: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Groningen – Nederländerna) – Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV mot Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Den inre marknaden för el – Nationell lagstiftning enligt vilken ett pristillägg får tas ut på överföring av el till förmån för ett i lag angivet bolag som ska svara för strandade kostnader – Avgifter med motsvarande verkan som tullar – Diskriminerande interna skatter eller avgifter – Stöd som ges av medlemsstaterna)

4

2008/C 223/07

Mål C-207/06: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Unabhängiger Finanzsenat Salzburg (Aigen, Österike)) – Schwaninger Martin, Viehhandel – Viehexport mot Zollamt Salzburg, Erstattungen (Förordning (EG) nr 615/98 – Exportbidrag – Levande nötkreaturs välbefinnande vid transport – Direktiv 91/628/EEG – Tillämpning av bestämmelser om skydd av djur vid transport – Bestämmelser om transporttider och viloperioder samt om sjötransport av nötkreatur till en plats utanför gemenskapen – Vattning och utfodring av djur under transport)

5

2008/C 223/08

Mål C-303/06: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Employment Tribunal – Förenade kungariket) – Sharon Coleman mot Attridge Law, Steve Law (Socialpolitik – Direktiv 2000/78/EG – Likabehandling i arbetslivet – Artiklarna 1, 2.1, 2.2 a, 2.3 och 3.1 c – Direkt diskriminering på grund av funktionshinder – Trakasserier som har samband med funktionshinder – Uppsägning av en anställd som inte själv har ett funktionshinder men som har ett barn med funktionshinder – Omfattas – Bevisbörda)

6

2008/C 223/09

Mål C-347/06: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 17 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien)) – ASM Brescia SpA mot Comune di Rodengo Saiano (Artiklarna 43 EG, 49 EG och 86 EG – Koncession avseende den allmännyttiga tjänsten att distribuera gas – Direktiv 2003/55 – Förtida hävande efter utgången av en övergångsperiod – Principen om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhetsprincipen)

7

2008/C 223/10

Mål C-413/06 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 10 juli 2008 – Bertelsmann AG, Sony Corporation of America mot Europeiska gemenskapernas kommission, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale), Sony BMG Music Entertainment BV (Överklagande – Konkurrens – Kontroll av företagskoncentrationer – Det gemensamma företaget Sony BMG – Överklagande av ett beslut om ogiltigförklaring av ett beslut av kommissionen om att en koncentration är förenlig med den gemensamma marknaden – Domstolsprövning – Räckvidd – Beviskrav – Betydelsen av meddelandet om invändningar – Förstärkande eller skapande av en kollektiv dominerande ställning – Motivering av beslut genom vilka en företagskoncentration godkänns – Användande av konfidentiella uppgifter)

7

2008/C 223/11

Mål C-448/06: Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Köln (Tyskland)) – cp-Pharma Handels GmbH mot Bundesrepublik Deutschland (Begäran om förhandsavgörande – Giltigheten av förordning (EG) nr 1873/2003 – Veterinärmedicinska läkemedel – Förordning (EEG) nr 2377/90 – Gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung – Progesteron – Restriktioner för användning – Direktiv 96/22/EG)

8

2008/C 223/12

Mål C-484/06: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna)) – Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV mot Staatssecretaris van Financiën (Begäran om förhandsavgörande – Första och sjätte mervärdesskattedirektiven – Principen om skatteneutralitet och proportionalitetsprincipen – Regler om avrundning av mervärdesskattebelopp – Avrundning nedåt per vara)

9

2008/C 223/13

Mål C-488/06 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 17 juli 2008 – L & D SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och Julius Säman Ltd (Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Förordning (EG) nr 40/94 – Artiklarna 8.1 b och 73 – Figurmärket ”Aire Limpio” – Gemenskapsfigurmärken, nationella och internationella figurmärken föreställande en gran med olika benämningar – Invändning från innehavaren – Delvist avslag på registreringsansökan – Fastställande av att det äldre varumärket har speciell särskiljningsförmåga på grundval av bevisning rörande ett annat varumärke)

9

2008/C 223/14

Mål C-500/06: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 17 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Giudice di pace di Genova – Italien) – Corporación Dermoestética SA mot To Me Group Advertising Media (Artiklarna 3.1 g EG, 4 EG, 10 EG, 43 EG, 49 EG, 81 EG, 86 EG och 98 EG – Nationell lagstiftning om förbud mot reklam för estetiska medicinsk-kirurgiska behandlingar)

10

2008/C 223/15

Mål C-521/06 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 juli 2008 – Athinaïki Techniki AE mot Europeiska gemenskapernas kommission, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Överklagande – Statligt stöd – Stöd som Republiken Grekland beviljat konsortiet Hyatt Regency – Klagomål – Beslut att avskriva klagomålet – Förordning (EG) nr 659/1999 – Artiklarna 4, 13 och 20 – Begreppet rättsakt mot vilken talan kan väckas i den mening som avses i artikel 230 EG)

10

2008/C 223/16

Mål C-33/07: Domstolens dom (första avdelningen) av den 10 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Dâmbovița – Rumänien) – Ministerul Administrației și Internelor – Direcția Generală de Pașapoarte București mot Gheorghe Jipa (Unionsmedborgarskap – Artikel 18 EG – Direktiv 2004/38/EG – Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier)

11

2008/C 223/17

Mål C-54/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Arbeidshof te Brussel (Belgien)) – Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding mot Firma Feryn NV (Direktiv 2000/43/EG – Diskriminerande kriterier för urval av personal – Bevisbörda – Sanktioner)

11

2008/C 223/18

Mål C-71/07 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 17 juli 2008 – Franco Campoli mot Europeiska gemenskapernas kommission, Europeiska unionens råd (Överklagande – Tjänstemän – Lön – Pension – Tillämpning av korrigeringskoefficient som beräknats på grundval av de genomsnittliga levnadskostnaderna i bosättningsstaten – Övergångsbestämmelser som införts genom förordningen om ändring av tjänsteföreskrifterna – Invändning om rättsstridighet)

12

2008/C 223/19

Mål C-94/07: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 17 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Arbeitsgericht Bonn (Tyskland)) – Andrea Raccanelli mot Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften m.fl. (Artikel 39 EG – Begreppet arbetstagare – Ickestatlig allmännyttig organisation – Doktorandstipendium – Anställningsavtal – Villkor)

12

2008/C 223/20

Förenade målen C-152/07–C-154/07: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht – Tyskland) – Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07) mot Bundesrepublik Deutschland (Telekommunikation – Nät och tjänster – Omfördelning av taxor – Artikel 4c i direktiv 90/388/EEG – Artikel 7.2 i direktiv 97/33/EG – Artikel 12.7 i direktiv 98/61/EG – Regleringsmyndighet – Direktivs direkta effekt – Triangulärt förhållande)

13

2008/C 223/21

Mål C-173/07: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tyskland)) – Emirates Airlines Direktion für Deutschland mot Diether Schenkel (Lufttrafik – Förordning (EG) nr 261/2004 – Kompensation till passagerare vid inställda flygningar – Räckvidd – Artikel 3.1 a – Begreppet flygning)

14

2008/C 223/22

Mål C-207/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott – Artiklarna 43 EG och 56 EG – Nationell lagstiftning enligt vilken förhandstillstånd krävs för förvärv av andelar i företag som bedriver reglerad verksamhet inom energisektorn samt till förvärv av tillgångar som krävs för att driva sådan verksamhet)

14

2008/C 223/23

Mål C-226/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf – Tyskland) – Flughafen Köln/Bonn GmbH mot Hauptzollamt Köln (Direktiv 2003/96/EG – Gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet – Artikel 14.1 a – Skattebefrielse för energiprodukter som används för att framställa elektricitet – Möjlighet att beskatta av miljöpolitiska skäl – Skattebefrielsens direkta effekt)

15

2008/C 223/24

Mål C-307/07: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 10 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal (Fördragsbrott – Direktiv 89/48/EEG – Erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier – Examensbevis för apotekare som specialiserat sig på klinisk analys erkänns inte – Underlåtenhet att införliva)

15

2008/C 223/25

Mål C-311/07: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 17 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike (Fördragsbrott – Direktiv 89/105/EEG – Inordnande av humanläkemedel i de nationella sjukförsäkringssystemen – Artikel 6.1 – Förteckning över läkemedel som omfattas av det nationella sjukförsäkringssystemet vilken innehåller tre kategorier av läkemedel med olika ersättningsvillkor – Frist för att anta beslut om införande av läkemedel i de kategorier i denna förteckning som har de mest fördelaktiga ersättningsvillkoren)

16

2008/C 223/26

Mål C-426/07: Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku – Republiken Polen) – Dariusz Krawczyński mot Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku (Interna skatter och avgifter – Fordonsskatt – Punktskatt – Begagnade fordon – Import)

16

2008/C 223/27

Mål C-510/07: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 17 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott – Direktiv 68/414/EEG – Artikel 1 första stycket – Skyldighet att alltid hålla minimilager av petroleumprodukter – Åsidosättande)

17

2008/C 223/28

Mål C-543/07: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 17 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott – Direktiv 2002/73/EG – Likabehandling av kvinnor och män – Tillgång till anställning – Yrkesutbildning och befordran – Arbetsvillkor – Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

18

2008/C 223/29

Mål C-66/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Stuttgart (Tyskland)) – Brottmålet beträffande verkställigheten av en europeisk arresteringsorder som utfärdats avseende Szymon Kozlowski (Polissamarbete och straffrättsligt samarbete – Rambeslut 2002/584/RIF – Europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna – Artikel 4.6 – Skäl till att verkställighet av den europeiska arresteringsordern får vägras – Tolkning av uttrycken ”är bosatt” och ”uppehåller sig” i den verkställande medlemsstaten)

18

2008/C 223/30

Mål C-195/08 PPU: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Republiken Litauen) – Brottmål mot Inga Rinau (Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet och verkställighet av domar – Verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar – Förordning (EG) nr 2201/2003 – Ansökan om icke-erkännande av ett avgörande genom vilket förordnas att ett barn som olovligen kvarhålls i en annan medlemsstat ska återlämnas – Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande)

19

2008/C 223/31

Mål C-214/08 P: Överklagande ingett den 22 maj 2008 av Philippe Guigard av den dom som förstainstansrätten (tredje avdelningen) meddelade den 11 mars 2008 i mål T-301/05, Guigard mot kommissionen

19

2008/C 223/32

Mål C-227/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Salamanca (Spanien) den 26 maj 2008 – Eva Martín Martín mot EDP Editores, S.L. och Juan Caballo Bueno

20

2008/C 223/33

Mål C-229/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 28 maj 2008 – Colin Wolf mot Stadt Frankfurt am Main

21

2008/C 223/34

Mål C-231/08 P: Överklagande ingett den 29 maj 2008 av Massimo Giannini av den dom som förstainstansrätten (tredje avdelningen) meddelade den 12 mars 2008 i mål T-100/04, Massimo Giannini mot kommissionen

22

2008/C 223/35

Mål C-235/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Ried im Innkreis (Österrike) den 2 juni 2008 – Brottmål mot Roland Langer

23

2008/C 223/36

Mål C-242/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 4 juni 2008 – Swiss Re Germany Holding GmbH mot Finanzamt München für Körperschaften

23

2008/C 223/37

Mål C-247/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Köln (Tyskland) den 9 juni 2008 – Gaz de France – Berliner Investissement SA mot Bundeszentralamt für Steuern

24

2008/C 223/38

Mål C-250/08: Talan väckt den 10 juni 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien

25

2008/C 223/39

Mål C-253/08: Talan väckt den 13 juni 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal

25

2008/C 223/40

Mål C-255/08: Talan väckt den 13 juni 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Nederländerna

26

2008/C 223/41

Mål C-258/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden den 18 juni 2008 – Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. och Ladbrokes International Ltd. mot Stichting de Nationale Sporttotalisator

26

2008/C 223/42

Mål C-268/08 P: Överklagande ingett den 24 juni 2008 av Christos Michail av den dom som förstainstansrätten (första avdelningen) meddelade den 16 april 2008 i mål T-486/04, Michail mot kommissionen

27

2008/C 223/43

Mål C-271/08: Talan väckt den 24 juni 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland

27

2008/C 223/44

Mål C-275/08: Talan väckt den 24 juni 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland

28

2008/C 223/45

Mål C-277/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social no 23 de Madrid (Spanien) den 26 juni 2008 – Francisco Vicente Pereda mot Madrid Movilidad S.A.

29

2008/C 223/46

Mål C-278/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 26 juni 2008 – Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH mot Günter Guni und trekking.at Reisen GmbH

30

2008/C 223/47

Mål C-279/08 P: Överklagande ingett den 25 juni 2008 av Europeiska gemenskapernas kommission av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 10 april 2008 i mål T-233/04, Konungariket Nederländerna, med stöd Förbundsrepubliken Tyskland, mot Europeiska gemenskapernas kommission

30

2008/C 223/48

Mål C-280/08 P: Överklagande ingett den 26 juni 2008 av Deutsche Telekom AG av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 10 april 2008 i mål T-271/03, Deutsche Telekom mot kommissionen

31

2008/C 223/49

Mål C-283/08: Talan väckt den 27 juni 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Nederländerna

32

2008/C 223/50

Mål C-284/08: Talan väckt den 27 juni 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

32

2008/C 223/51

Mål C-286/08: Talan väckt den 30 juni 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland

33

2008/C 223/52

Mål C-289/08: Talan väckt den 1 juli 2008 – kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

33

2008/C 223/53

Mål C-293/08: Talan väckt den 2 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Finland

34

2008/C 223/54

Mål C-296/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel de Montpellier (Frankrike) den 3 juli 2008 – Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea

34

2008/C 223/55

Mål C-297/08: Talan väckt den 3 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien

35

2008/C 223/56

Mål C-298/08: Talan väckt den 3 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland

35

2008/C 223/57

Mål C-300/08 P: Överklagande ingett den 7 juli 2008 av Leche Celta, SL av den dom som förstainstansrätten (tredje avdelningen) meddelade den 23 april 2008 i mål T-35/07, Leche Celta mot harmoniseringsbyrån

36

2008/C 223/58

Mål C-306/08: Talan väckt den 9 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien

36

2008/C 223/59

Mål C-308/08: Talan väckt den 10 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien

37

2008/C 223/60

Mål C-312/08: Talan väckt den 14 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

37

2008/C 223/61

Mål C-313/08: Talan väckt den 14 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien

37

2008/C 223/62

Mål C-321/08: Talan väckt den 15 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien

38

2008/C 223/63

Mål C-322/08: Talan väckt den 15 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Sverige

38

2008/C 223/64

Mål C-326/08: Talan väckt den 16 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland

38

2008/C 223/65

Mål C-334/08: Talan väckt den 18 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien

39

2008/C 223/66

Mål C-332/07: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 30 april 2008 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Josef Holzinger mot Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur

39

 

Förstainstansrätten

2008/C 223/67

Förenade mål T-433/03, T-434/03, T-367/04 och T-244/05: Förstainstansrättens beslut av den 26 juni 2008 – Gibtelecom mot Europeiska gemenskapernas kommission (Konkurrens – Telekommunikationer – Beslut om att avskriva klagomål som grundas på artikel 86 EG – Underlåtenhet från kommissionen att ta ställning till klagomål som grundas på artikel 86 EG – Talan om ogiltigförklaring – Passivitetstalan – Det finns inte längre något föremål för talan – Anledning saknas att döma i saken)

40

2008/C 223/68

Mål T-322/06: Förstainstansrättens beslut av den 14 juli 2008 – Espinosa Labella m.fl. mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring – Direktiv 92/43/EEG – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Beslut 2006/613/EG – Förteckning över områden av gemenskapsintresse i den mediterrana biogeografiska regionen – Rättsakt mot vilken talan kan väckas – Inte direkt berörd – Avvisning)

40

2008/C 223/69

Mål T-323/06: Förstainstansrättens beslut av den 14 juli 2008 – Fresyga mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring – Direktiv 92/43/EEG – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Beslut 2006/613/EG – Förteckning över områden av gemenskapsintresse i den mediterrana biogeografiska regionen – Rättsakt mot vilken talan kan väckas – Direkt påverkan saknas – Avvisning)

41

2008/C 223/70

Mål T-345/06: Förstainstansrättens beslut av den 14 juli 2008 – Complejo Agrícola mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring – Direktiv 92/43/EEG – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Beslut 2006/613/EG – Förteckning över områden av gemenskapsintresse i den mediterrana biogeografiska regionen – Rättsakt mot vilken talan kan väckas – Direkt påverkan saknas – Avvisning)

41

2008/C 223/71

Mål T-358/06: Förstainstansrättens beslut av den 4 juli 2008 – Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring – Beslut i vilket det konstateras en överträdelse av artikel 81 EG – Talan väckt av ett företag som anges i skälen till ett beslut som inte riktar sig till företaget – Berättigat intresse av att få saken prövad saknas – Avvisning)

42

2008/C 223/72

Mål T-366/06: Förstainstansrättens beslut av den 14 juli 2008 – Calebus mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring – Direktiv 92/43/EEG – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Beslut 2006/613/EG – Förteckning över områden av gemenskapsintresse i den mediterrana biogeografiska regionen – Rättsakt mot vilken talan kan väckas – Ej direkt berörd – Avvisning)

42

2008/C 223/73

Mål T-12/07: Förstainstansrättens beslut av den 2 juli 2008 – Polimeri Europa mot kommissionen (Anledning saknas att döma i saken)

43

2008/C 223/74

Mål T-30/07: Förstainstansrättens beslut av den 27 juni 2008 – Denka International mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring – Direktiv 2006/92/EG – Gränsvärden för resthalter av diklorvos – Ej personligen berörd – Avvisning)

43

2008/C 223/75

Förenade målen T-354/07–T-356/07: Förstainstansrättens beslut av den 26 juni 2008 – Pfizer mot harmoniseringsbyrån – Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN) (Gemenskapsvarumärke – Ansökan om ogiltighetsförklaring – Upphävande – Anledning saknas att döma i målet)

43

2008/C 223/76

Mål T-451/07: Förstainstansrättens beslut av den 11 juli 2008 – WellBiz mot harmoniseringsbyrån – Wild (WELLBIZ) (Gemenskapsvarumärke – Invändning – Återkallelse av invändningen – Anledning saknas att döma i saken)

44

2008/C 223/77

Mål T-9/08: Domstolens beslut av den 25 juni 2008 – Volkswagen mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (Siluetten av en bil med lyktor) (Gemenskapsvarumärke – Avstående från nationell registrering – Anledning saknas att döma i målet)

44

2008/C 223/78

Mål T-208/08: Talan väckt den 4 juni 2008 – Gosselin Word Wide Moving NV mot Europeiska gemenskapernas kommission

45

2008/C 223/79

Mål T-221/08: Talan väckt den 6 juni 2008 – Strack mot kommissionen

45

2008/C 223/80

Mål T-222/08: Talan väckt den 9 juni 2008 – Sanatur mot harmoniseringsbyrån – Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)

46

2008/C 223/81

Mål T-223/08: Talan väckt den 12 juni 2008 – Iranian Tobacco mot harmoniseringsbyrån – AD Bulgartabac (Bahman)

46

2008/C 223/82

Mål T-225/08: Talan väckt den 13 juni 2008 – Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel mot harmoniseringsbyrån

47

2008/C 223/83

Mål T-226/08: Talan väckt den 13 juni 2008 – Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel mot harmoniseringsbyrån – Schwarzbräu (Alaska)

47

2008/C 223/84

Mål T-230/08: Talan väckt den 17 juni 2008 – Asenbaum Fine Arts mot harmoniseringsbyrån (WIENER WERKSTÄTTE)

48

2008/C 223/85

Mål T-231/08: Talan väckt den 17 juni 2008 – Asenbaum Fine Arts mot harmoniseringsbyrån (WIENER WERKSTÄTTE)

49

2008/C 223/86

Mål T-233/08: Talan väckt den 16 juni 2008 – MPDV Mikrolab mot harmoniseringsbyrån (ROI ANALYZER)

49

2008/C 223/87

Mål T-236/08: Talan väckt den 16 juni 2008 – HPA mot kommissionen

49

2008/C 223/88

Mål T-238/08: Talan väckt den 19 juni 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Commune de Valbonne

50

2008/C 223/89

Mål T-244/08: Talan väckt den 23 juni 2008 – Konsum Nord mot Kommissionen

51

2008/C 223/90

Mål T-245/08: Talan väckt den 20 juni 2008 – Iranian Tobacco mot harmoniseringsbyrån – AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

51

2008/C 223/91

Mål T-248/08 P: Överklagande ingett den 23 juni 2008 av Frantisek Doktor av den dom som personaldomstolen meddelade den 16 april 2008 i mål F-73/07, Doktor mot rådet

52

2008/C 223/92

Mål T-251/08: Talan väckt den 26 juni 2008 – Vion mot harmoniseringsbyrån (PASSION FOR BETTER FOOD)

52

2008/C 223/93

Mål T-254/08: Talan väckt den 26 juni 2008 – Associazione Giullemanidallajuve mot kommissionen

53

2008/C 223/94

Mål T-257/08: Talan väckt den 30 juni 2008 – Biotronik mot harmoniseringsbyrån (BioMonitor)

53

2008/C 223/95

Mål T-258/08: Talan väckt den 30 juni 2008 – Rath mot harmoniseringsbyrån – Portela & Ca. (DIACOR)

54

2008/C 223/96

Mål T-260/08: Talan väckt den 3 juli 2008 – Indo Internacional mot harmoniseringsbyrån – Visual (VISUAL MAP)

54

2008/C 223/97

Mål T-262/08: Talan väckt den 8 juli 2008 – Canon Communications mot harmoniseringsbyrån – Messe Düsseldorf (MEDTEC)

55

2008/C 223/98

Mål T-263/08: Talan väckt den 7 juli 2008 – Becker Flugfunkwerk mot harmoniseringsbyrån – Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS)

55

2008/C 223/99

Mål T-265/08: Talan väckt den 4 juli 2008 – Tyskland mot kommissionen

56

2008/C 223/00

Mål T-274/08: Talan väckt den 11 juli 2008 – Italien mot kommissionen

57

2008/C 223/01

Mål T-275/08: Talan väckt den 11 juli 2008 – Italien mot kommissionen

57

2008/C 223/02

Mål T-492/04: Förstainstansrättens beslut av den 10 juli 2008 – Jungbunzlauer m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission

58

2008/C 223/03

Mål T-67/06: Förstainstansrättens beslut av den 10 juli 2008 – Elini mot harmoniseringsbyrån – Rolex (Elini)

58

2008/C 223/04

Mål T-237/07: Förstainstansrättens beslut av den 9 juli 2008 – CityLine Hungary mot Europeiska gemenskapernas kommission

58

2008/C 223/05

Mål T-87/08: Förstainstansrättens beslut av den 16 juni 2008 – Chypre mot kommissionen

58

2008/C 223/06

Mål T-88/08: Förstainstansrättens beslut av den 16 juni 2008 – Cypern mot kommissionen

58

2008/C 223/07

Mål T-91/08: Förstainstansrättens beslut av den 16 juni 2008 – Cypern mot kommissionen

58

2008/C 223/08

Mål T-92/08: Förstainstansrättens beslut av den 16 juni 2008 – Cypern mot kommissionen

59

2008/C 223/09

Mål T-93/08: Förstainstansrättens beslut av den 16 juni 2008 – Cypern mot kommissionen

59

2008/C 223/10

Mål T-119/08: Förstainstansrättens beslut av den 16 juni 2008 – Cypern mot kommissionen

59

2008/C 223/11

Mål T-122/08: Förstainstansrättens beslut av den 16 juni 2008 – Cypern mot kommissionen

59

 

Europeiska unionens personaldomstol

2008/C 223/12

Mål F-60/05: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 21 februari 2008 – Vande Velde mot kommissionen (Personalmål – Kontraktsanställd – För sent ingett klagomål – Uppenbart att talan ska avvisas)

60

2008/C 223/13

Mål F-63/05: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 21 februari 2008 – Arana de la Cal mot kommissionen (Personalmål – Kontraktsanställd – Klagomål som framställts för sent – Uppenbart att talan ska avvisas)

60

2008/C 223/14

Mål F-123/06: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 5 juni 2008 – Timmer mot Revisionsrätten (Personalmål – Tjänstemän – Bedömning – Tidsfrist för klagomål – Nya omständigheter – Avvisning)

61

2008/C 223/15

Mål F-78/07: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 21 april 2008 – Boudova m.fl. mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Tillsättning – Placering i lönegrad – Tillfälligt anställda som tillsatts som tjänstemän – Uttagningsprov som offentliggjorts före ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna – Rättsakt som går någon emot – Talans upptagande till sakprövning)

61

2008/C 223/16

Mål F-108/07: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 26 juni 2008 – Bart Nijs mot revisionsrätten (Personalmål – Tjänstemän – Artikel 44.1 c i förstainstansrättens rättegångsregler – Kortfattad framställning av grunderna i ansökan – Föregående klagomål föreligger inte – Uppenbart att talan skall avvisas)

61

2008/C 223/17

Mål F-136/07: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 26 juni 2008 – Nijs mot revisionsrätten (Personalmål – Tjänstemän – Föregående klagomål – Underlåtenhet – Tidsfrist för väckande av talan – Dröjsmål – Uppenbart att talan ska avvisas)

62

2008/C 223/18

Mål F-54/08: Talan väckt den 29 maj 2008 – Bernard mot Europol

62

2008/C 223/19

Mål F-59/08: Talan väckt den 30 juni 2008 – Klug mot Europeiska läkemedelsmyndigheten

62

2008/C 223/20

Mål F-60/08: Talan väckt den 25 juni 2008 – Z mot kommissionen

63

2008/C 223/21

Mål F-62/05: Personaldomstolens beslut av den 13 februari 2008 – Ghem mot kommissionen

63

2008/C 223/22

Mål F-64/07: Personaldomstolens beslut av den 2 april 2008 – S mot parlamentet

63

2008/C 223/23

Mål F-68/07: Personaldomstolens beslut av den 6 mars 2008 – Gering mot Europol

63


SV

 

Top