EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:175E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 175, 10 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 175E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
10 juli 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

SESSIONEN 2007-2008

 

Sammanträdena den 9-12 juli 2007

 

Måndag 9 juli 2007

2008/C 175E/01

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Uttalande av talmannen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Parlamentets sammansättning

Utskottens och delegationernas sammansättning

Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Inkomna dokument

Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Avtalstexter översända av rådet

Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

Framställningar

Sammanträdeskalendern för 2008

Arbetsplan

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer ***I - Livsmedelstillsatser ***I - Livsmedelsenzymer ***I - Aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper ***I (debatt)

Gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2007-2013) ***II - Åtgärder för att bekämpa hjärt-kärlsjukdomar (debatt)

Hantering av riskerna med MON 863 (debatt)

Avtal med Amerikas förenta stater om passageraruppgifter (debatt)

Den inre el- och gasmarknaden (debatt)

Mätinstrument som innehåller kvicksilver ***II (debatt)

Registrering, klassificering och skydd av viktig europeisk infrastruktur * (debatt)

Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) ***III (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

22

 

Tisdag 10 juli 2007

2008/C 175E/02

PROTOKOLL

24

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Anslagsöverföringar

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

Fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster ***I (debatt)

De finansiella tjänsterna 2005-2010 - Vitbok (debatt)

En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar (debatt)

Omröstning

Val av vice talman för Europaparlamentet (omröstning)

Begäran om samråd med Regionkommittén - Volontärinsatsers bidrag till ekonomisk och social sammanhållning (artikel 117 i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal om upprättande av en associering mellan EG och Algeriet med anledning av utvidgningen den 1 maj 2004 *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Republiken Moldavien med anledning av utvidgningen den 1 januari 2007 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Ukraina med anledning av utvidgningen den 1 januari 2007 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Republiken Armenien med anledning av utvidgningen den 1 januari 2007 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Azerbajdzjan med anledning av utvidgningen den 1 januari 2007 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Georgien med anledning av utvidgningen den 1 januari 2007 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995 om användning av informationsteknologi för tulländamål * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Annan direkt försäkring än livförsäkring (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Återförsäkring (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (omarbetning) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Förenta nationernas konvention om en uppförandekod för linjekonferenser (upphävande av förordning (EEG) nr 954/79) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Kontroll av fiskeriverksamheten i Antarktis * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europolkonventionen av den 26 juli 1995 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 29 maj 2000 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 17 juni 1998 om kördiskvalifikationer * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 maj 1997, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i */***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Parlamentets arbetsordning om rättelser (ny artikel 204a i arbetsordningen) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Tillämpning och tolkning av arbetsordningen (ändring av artikel 201) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om samråd om Alessandra Mussolinis immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om fastställelse av Ashley Motes parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ändringsbudget nr 4/2007 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Utgifter för översättning (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Minskning av administrativa kostnader orsakade av lagstiftning (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) ***III (omröstning)

Gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2007-2013) ***II (omröstning)

Mätinstrument som innehåller kvicksilver ***II (omröstning)

Enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer ***I (omröstning)

Livsmedelstillsatser ***I (omröstning)

Livsmedelsenzymer ***I (omröstning)

Aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper ***I (omröstning)

Tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker * (slutomröstning)

Europeisk kritisk infrastruktur * (omröstning)

Den inre el- och gasmarknaden (omröstning)

Industrifiske avseende produktion av fiskmjöl och fiskolja (omröstning)

Sammankallande av regeringskonferensen: Europaparlamentets yttrande (artikel 48 i EU-fördraget) (tidsfrist för ingivande av ändringsförslag)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar (fortsättning på debatten)

Utstationering av arbetstagare (debatt)

Unionens framtida havspolitik: En europeisk vision för oceanerna och haven (debatt)

Frågestund (frågor till kommissionen)

Utskottens och delegationernas sammansättning

Genomförandet av det första järnvägspaketet (debatt)

Gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen (omarbetning) ***I (debatt)

Hållbara transporter för ett rörligt Europa (debatt)

Bilaterala handelsförbindelser med Kina (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

46

BILAGA I

48

BILAGA II

62

ANTAGNA TEXTER

99

P6_TA(2007)0291
Europa-Medelhavsavtalet mellan EG och Algeriet ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (8937/2007 - KOM(2006)0765 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC))

99

P6_TA(2007)0292
Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Republiken Moldavien med anledning av utvidgningen den 1 januari 2007 *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Moldavien med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS))

100

P6_TA(2007)0293
Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Ukraina *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ukraina med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS))

100

P6_TA(2007)0294
Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Republiken Armenien *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS))

101

P6_TA(2007)0295
Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Azerbajdzjan *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen KOM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS))

102

P6_TA(2007)0296
Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Georgien *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007) 0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS))

102

P6_TA(2007)0297
Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995 om användning av informationsteknologi för tulländamål *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om rekommendationen till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, om användning av informationsteknologi för tulländamål (KOM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS))

103

P6_TA(2007)0298
Annan direkt försäkring än livförsäkring (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 92/49/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0289
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om ändring av rådets direktiv 92/49/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

104

P6_TA(2007)0299
Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD))

105

P6_TA(2007)0300
Återförsäkring (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/68/EG om återförsäkring med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD))

105

P6_TA(2007)0301
Fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) och om upphävande av förordning (EEG) nr 3696/93 (KOM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD))

106

P6_TC1-COD(2006)0218
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2007 om fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3696/93

106

P6_TA(2007)0302
Statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen (KOM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD))

107

P6_TC1-COD(2006)0180
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2007 om ändring av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen

107

P6_TA(2007)0303
Energy Star ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (omarbetning) (KOM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD))

108

P6_TC1-COD(2006)0187
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2007 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (omarbetning)

108

P6_TA(2007)0304
Förenta nationernas konvention om en uppförandekod för linjekonferenser (upphävande av förordning (EEG) nr 954/79) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 954/79 om medlemsstaternas ratifikation av eller anslutning till Förenta nationernas konvention om en uppförandekod för linjekonferenser (KOM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD))

109

P6_TA(2007)0305
Kontroll av fiskeriverksamheten i Antarktis *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 601/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 3943/90, (EG) nr 66/98 och (EG) nr 1721/1999 (KOM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS))

109

P6_TA(2007)0306
Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europolkonventionen av den 26 juli 1995 *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om rekommendationen till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995 som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) (KOM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS))

114

P6_TA(2007)0307
Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 29 maj 2000 *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om rekommendationen till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 29 maj 2000, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater förslaget (KOM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS))

115

P6_TA(2007)0308
Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 17 juni 1998 om kördiskvalifikationer *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om rekommendationen till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 17 juni 1998 om kördiskvalifikationer, upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen (KOM (2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS))

115

P6_TA(2007)0309
Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 maj 1997, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om rekommendationen till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 maj 1997, utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i (KOM (2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS))

116

P6_TA(2007)0310
Parlamentets arbetsordning om ”rättelser” (ny artikel 204a i arbetsordningen)
Europaparlamentets beslut av den 10 juli 2007 om att i Europaparlamentets arbetsordning införa en ny artikel 204a om rättelser (2005/2041(REG))

117

P6_TA(2007)0311
Tillämpning och tolkning av arbetsordningen (ändring av artikel 201)
Europaparlamentets beslut av den 10 juli 2007 om att ändra artikel 201 i Europaparlamentets arbetsordning om tillämpning av arbetsordningen (2006/2192(REG))

118

P6_TA(2007)0312
Begäran om samråd om Alessandra Mussolinis immunitet och privilegier
Europaparlamentets beslut av den 10 juli 2007 om begäran om samråd om Alessandra Mussolinis immunitet och privilegier (2006/2301(IMM))

118

P6_TA(2007)0313
Begäran om fastställelse av Ashley Motes immunitet och privilegier
Europaparlamentets beslut av den 10 juli 2007 om begäran om fastställelse av Ashley Motes immunitet och privilegier (2007/2122(IMM))

119

P6_TA(2007)0314
Ändringsbudget nr 4/2007 *
Europaparlamentets resolution av den 10 juli 2007 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2007 för budgetåret 2007, Avsnitt III - kommissionen (10966/2007 - C6-0195/2007 - 2007/2072(BUD))

120

P6_TA(2007)0315
Utgifter för översättning
Europaparlamentets resolution av den 10 juli 2007 om Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 9/2006 om utgifter för översättning vid kommissionen, parlamentet och rådet (2007/2077(INI))

121

P6_TA(2007)0316
Minskning av administrativa kostnader orsakade av lagstiftning
Europaparlamentets resolution av den 10 juli 2007 om minskning av administrativa kostnader orsakade av lagstiftning (2005/2140(INI))

124

P6_TA(2007)0317
Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD))

130

P6_TA(2007)0318
Gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2007-2013) ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2007-2013) (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A (COD))

131

P6_TC2-COD(2005)0042A
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 10 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2007/EG om inrättande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2008-2013)

132

P6_TA(2007)0319
Mätinstrument som innehåller kvicksilver ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG när det gäller begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver (5665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD))

133

P6_TA(2007)0320
Enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (KOM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD))

134

P6_TC1-COD(2006)0143
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer

134

P6_TA(2007)0321
Livsmedelstillsatser ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelstillsatser (KOM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD))

142

P6_TC1-COD(2006)0145
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om livsmedelstillsatser

143

BILAGA I
FUNKTIONSGRUPPER AV LIVSMEDELSTILLSATSER I LIVSMEDEL OCH AV LIVSMEDELSTILLSATSER I LIVSMEDELSTILLSATSER OCH LIVSMEDELSENZYMER

159

BILAGA II
GEMENSKAPSFÖRTECKNING ÖVER LIVSMEDELSTILLSATSER SOM GODKÄNTS FÖR ANVÄNDNING I LIVSMEDEL OCH VILLKOREN FÖR ANVÄNDNING

161

BILAGA III
GEMENSKAPSFÖRTECKNING ÖVER LIVSMEDELSTILLSATSER SOM GODKÄNTS FÖR ANVÄNDNING I LIVSMEDELSTILLSATSER, LIVSMEDELSENZYMER OCH LIVSMEDELSAROMER OCH VILLKOREN FÖR ANVÄNDNING

161

BILAGA IV
TRADITIONELLA LIVSMEDEL FÖR VILKA VISSA MEDLEMSSTATER FÅR BEHÅLLA FÖRBUDET MOT ANVÄNDNING AV VISSA KATEGORIER AV LIVSMEDELSTILLSATSER

161

P6_TA(2007)0322
Livsmedelsenzymer ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG samt rådets direktiv 2001/112/EG (KOM(2006) 0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD))

162

P6_TC1-COD(2006)0144
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, förordning (EG) nr 258/97, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG samt rådets direktiv 2001/112/EG

162

P6_TA(2007)0323
Aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1576/89, rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordning (EG) nr 2232/96 samt direktiv 2000/13/EG (KOM(2006) 0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD))

175

P6_TC1-COD(2006)0147
Europaparlametnets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2007 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1576/89, rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordning (EG) nr 2232/96 samt direktiv 2000/13/EG

176

BILAGA I
GEMENSKAPSFÖRTECKNING ÖVER AROMER OCH URSPRUNGSMATERIAL SOM ÄR GODKÄNDA FÖR ANVÄNDNING I OCH PÅ LIVSMEDEL

191

BILAGA II
FÖRTECKNING ÖVER TRADITIONELLA METODER FÖR LIVSMEDELSBEREDNING VID FRAMSTÄLLNING AV NATURLIGA AROMÄMNEN OCH NATURLIGA AROMPREPARAT

191

BILAGA III
FÖREKOMST AV VISSA ÄMNEN

191

BILAGA IV
FÖRTECKNING ÖVER URSPRUNGSMATERIAL FÖR VILKA ANVÄNDNINGSRESTRIKTIONER GÄLLER VID FRAMSTÄLLNING AV AROMER OCH LIVSMEDELSINGREDIENSER MED AROMGIVANDE EGENSKAPER

192

BILAGA V
VILLKOR FÖR FRAMSTÄLLNING AV REAKTIONSAROMER OCH MAXIMIHALTER AV VISSA ÄMNEN I REAKTIONSAROMER

193

P6_TA(2007)0324
Tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/84/EEG om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker (KOM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS))

193

P6_TA(2007)0325
Europeisk kritisk infrastruktur *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till rådets direktiv om kartläggning och klassificering av europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behoven att stärka skyddet av denna (KOM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS))

194

P6_TA(2007)0326
Den inre el- och gasmarknaden
Europaparlamentets resolution av den 10 juli 2007 om utsikterna för den inre el- och gasmarknaden (2007/2089(INI))

206

P6_TA(2007)0327
Produktion av fiskmjöl och fiskolja
Europaparlamentets resolution av den 10 juli 2007 om industrifiske och produktion av fiskmjöl och fiskolja (2004/2262(INI))

214

 

Onsdag 11 juli 2007

2008/C 175E/03

PROTOKOLL

218

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Avtalstexter översända av rådet

Avtal med Amerikas förenta stater om passageraruppgifter (ingivna resolutionsförslag)

Presentation av det portugisiska ordförandeskapets program (debatt)

Sammankallande av regeringskonferensen * (debatt)

Uttalande av talmannen (Libyen)

Omröstning

Sammanträdeskalendern för 2008 (omröstning)

Sammankallande av regeringskonferensen: Europaparlamentets yttrande (artikel 48 i EUfördraget) (omröstning)

Fusioner och delning av aktiebolag ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Särskilt program Civilrätt (2007-2013) ***II (omröstning)

Gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)

Uttjänta fordon (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)

Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)

Farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)

Krav på ekodesign för energianvändande produkter (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)

Fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster ***I (omröstning).

Gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen (omarbetning) ***I (omröstning)

De finansiella tjänsterna 2005-2010 - Vitbok (omröstning)

En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar (omröstning)

Utstationering av arbetstagare (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Euroområdet (2007) - Europeiska centralbanken (2006) (debatt)

Föredragningslista

Euroområdet (2007) - Europeiska centralbanken (2006) (fortsättning på debatten)

Palestina (debatt)

Situationen i Pakistan (debatt)

Framtida avtal om Kosovo (debatt)

F.d. jugoslaviska republiken Makedoniens framstegsrapport (debatt)

TRIPS-avtalet och tillgång till läkemedel (debatt)

Utskottens och delegationernas sammansättning

Frågestund (frågor till rådet)

Demokratisk övervakning inom ramen för instrumentet för samarbete och utveckling (debatt)

Naturkatastrofer (debatt)

Gemenskapens statistiska program 2008-2012 ***I - Inlämnande i god tid och kontroll av medlemsstaternas statistiska uppgifter (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

233

BILAGA I

235

BILAGA II

251

ANTAGNA TEXTER

347

P6_TA(2007)0328
Sammankallandet av regeringskonferensen: Europaparlamentets yttrande
Europaparlamentets resolution av den 11 juli 2007 om sammankallandet av regeringskonferensen: Europaparlamentets yttrande (artikel 48 i EU-fördraget) (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808 (CNS))

347

P6_TA(2007)0329
Fusioner och delning av aktiebolag ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/855/EEG om fusioner av aktiebolag och rådets direktiv 82/891/EEG om delning av aktiebolag med avseende på kraven på ett oberoende sakkunnigutlåtande vid en fusion eller en delning (KOM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035 (COD))

350

P6_TC1-COD(2007)0035
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/ .../EG om ändring av rådets direktiv 78/855/EEG och 82/891/EEG med avseende på kravet på ett utlåtande från en oberoende sakkunnig vid en fusion eller en delning av aktiebolag

350

P6_TA(2007)0330
Det särskilda programmet ”Civilrätt” (2007-2013) ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 juli 2007 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet ”Civilrätt” för perioden 2007-2013, som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa” (8699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD))

350

P6_TC2-COD(2005)0040
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 11 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2007/EG om inrättande, som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa”, av det särskilda programmet ”Civilrätt” för perioden 2007-2013

351

P6_TA(2007)0331
Gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD))

351

P6_TC1-COD(2006)0297
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om ändring av direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

352

P6_TA(2007)0332
Uttjänta fordon ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD))

352

P6_TC1-COD(2006)0287
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007.../EG om ändring av direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

352

P6_TA(2007)0333
Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006)0914 - C6-0019/2007 - 2006/0302(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0302
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007.../EG om ändring av direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

353

P6_TA(2007)0334
Farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0303
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om ändring av direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

354

P6_TA(2007)0335
Krav på ekodesign för energianvändande produkter ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/32/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD))

354

P6_TC1-COD(2006)0291
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om ändring av direktiv 2005/32/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och av rådets direktiv 92/42/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

355

P6_TA(2007)0336
Fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster (KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))

355

P6_TC1-COD(2006)0196
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster

355

P6_TA(2007)0337
Gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen (omarbetning) (KOM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD))

371

P6_TC1-COD(2006)0130
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2007 om gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen (omarbetning)

371

BILAGA I
UPPGIFTER SOM SKALL TILLHANDAHÅLLAS ENLIGT ARTIKLARNA 5 OCH 8

387

BILAGA II
JÄMFÖRELSETABELL

388

P6_TA(2007)0338
De finansiella tjänsterna 2005-2010 - Vitbok
Europaparlamentets resolution av den 11 juli 2007 om politiken på området finansiella tjänster (2005-2010) - vitbok (2006/2270(INI))

392

P6_TA(2007)0339
En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar
Europaparlamentets resolution av den 11 juli 2007 om en modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar (2007/2023(INI))

401

P6_TA(2007)0340
Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster
Europaparlamentets resolution av den 11 juli 2007 om kommissionens meddelande om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster - bästa möjliga utnyttjande av utstationeringens fördelar och potential samtidigt som skyddet av arbetstagarna säkerställs

411

 

Torsdag 12 juli 2007

2008/C 175E/04

PROTOKOLL

413

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Förhandlingsmandat om ett nytt förbättrat avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (debatt)

Budgetkalender

Sammanhållningspolitiken i EU:s fattigaste områden (debatt)

Omröstning

Gemenskapens statistiska program 2008-2012 ***I (omröstning)

Darfur (omröstning)

Unionens framtida havspolitik: En europeisk vision för oceanerna och haven (omröstning)

Genomförandet av det första järnvägspaketet (omröstning)

Hållbara transporter för ett rörligt Europa (omröstning)

Åtgärder för att bekämpa hjärt-kärlsjukdomar (omröstning)

Avtal med Amerikas förenta stater om passageraruppgifter (omröstning)

Euroområdet (2007) (omröstning)

Europeiska centralbanken (2006) (omröstning)

Palestina (omröstning)

Situationen i Pakistan (omröstning)

F.d. jugoslaviska republiken Makedoniens framstegsrapport (omröstning)

TRIPS-avtalet och tillgång till läkemedel (omröstning)

Demokratisk övervakning inom ramen för instrumentet för samarbete och utveckling (omröstning)

Förhandlingsmandat om ett nytt förbättrat avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (omröstning)

Sammanhållningspolitiken i EU:s fattigaste områden (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

Den humanitära situationen för irakiska flyktingar

Brott mot de mänskliga rättigheterna i Transnistrien (Moldavien)

Mänskliga rättigheter i Vietnam

Utskottens och delegationernas sammansättning

Omröstning

Den humanitära situationen för irakiska flyktingar (omröstning)

Brott mot de mänskliga rättigheterna i Transnistrien (Moldavien) (omröstning)

Mänskliga rättigheter i Vietnam (omröstning)

Rådets godkännande av parlamentets ståndpunkter antagna vid första behandlingen (artikel 66 i arbetsordningen)

Beslut om vissa dokument

Anslagsöverföringar

Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

428

BILAGA I

430

BILAGA II

450

ANTAGNA TEXTER

525

P6_TA(2007)0341
Gemenskapens statistiska program 2008-2012 ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens statistiska program 2008-2012 (KOM(2006)0687 - C6-0427/ 2006 - 2006/0229(COD))

525

P6_TC1-COD(2006)0229
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2007/EG om gemenskapens statistiska program 2008 -2012

525

P6_TA(2007)0342
Darfur
Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om situationen i Darfur

526

P6_TA(2007)0343
Unionens framtida havspolitik
Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om unionens framtida havspolitik: En europeisk vision för oceanerna och haven (2006/2299(INI))

531

P6_TA(2007)0344
Första järnvägspaketet
Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om genomförandet av första järnvägspaketet (2006/2213(INI))

551

P6_TA(2007)0345
Hållbara transporter för ett rörligt Europa
Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om hållbara transporter för ett rörligt Europa (2006/2227(INI))

556

P6_TA(2007)0346
Hjärt- och kärlsjukdomar
Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om åtgärder mot hjärt- och kärlsjukdomar

561

P6_TA(2007)0347
Avtal med Förenta staterna om passageraruppgifter
Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om avtalet med Förenta staterna om passageraruppgifter

564

P6_TA(2007)0348
Euroområdet (2007)
Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om årsrapporten 2007 om euroområdet (2007/2143(INI))

569

P6_TA(2007)0349
Europeiska centralbanken (2006)
Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om ECB:s årsrapport för 2006 (2007/2142(INI))

574

P6_TA(2007)0350
Situationen i Mellanöstern
Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om Mellanöstern

579

P6_TA(2007)0351
Pakistan
Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om Pakistan

583

P6_TA(2007)0352
F.d. jugoslaviska republiken Makedoniens framstegsrapport 2006
Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens framstegsrapport 2006 (2006/2289(INI))

586

P6_TA(2007)0353
TRIPS-avtalet och tillgång till läkemedel
Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om TRIPS-avtalet och tillgång till läkemedel

591

P6_TA(2007)0354
Den demokratiska kontrollen av genomförandet av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete
Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om den demokratiska kontrollen av genomförandet av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete

595

P6_TA(2007)0355
Förhandlingsmandat om ett nytt förbättrat avtal mellan EG/Ukraina
Europaparlamentets rekommendation av den 12 juli 2007 till rådet om förhandlingsmandatet för ett nytt förbättrat avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (2007/2015(INI))

597

P6_TA(2007)0356
Att minska skillnaderna i de fattigaste områdena i EU
Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om sammanhållningspolitikens roll och effektivitet för att minska skillnaderna i de fattigaste områdena i EU (2006/2176(INI))

603

P6_TA(2007)0357
Den humanitära situationen för irakiska flyktingar
Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om den humanitära situationen för irakiska flyktingar

609

P6_TA(2007)0358
Brott mot mänskliga rättigheter i Transnistrien (Moldavien)
Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007om brott mot mänskliga rättigheter i Transinistrien (Republiken Moldavien)

613

P6_TA(2007)0359
Mänskliga rättigheter i Vietnam
Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om mänskliga rättigheter i Vietnam

615


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Upplysningar angående omröstningar

Om inget annat anges har föredraganden till talmannen skriftligen tillkännagivit sin inställning till ändringsförslagen.

Förkortningar för utskottens namn

AFET

Utskottet för utrikesfrågor

DEVE

Utskottet för utveckling

INTA

Utskottet för internationell handel

BUDG

Budgetutskottet

CONT

Budgetkontrollutskottet

ECON

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EMPL

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

ENVI

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ITRE

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

IMCO

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

TRAN

Utskottet för transport och turism

REGI

Utskottet för regional utveckling

AGRI

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

PECH

Fiskeriutskottet

CULT

Utskottet för kultur och utbildning

JURI

Utskottet för rättsliga frågor

LIBE

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

AFCO

Utskottet för konstitutionella frågor

FEMM

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

PETI

Utskottet för framställningar

Förkortningar för de politiska grupperna

PPE-DE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater

PSE

Europeiska socialdemokratiska partiets grupp

ALDE

Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa

UEN

Gruppen Unionen för nationernas Europa

Verts/ALE

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

GUE/NGL

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

IND/DEM

Gruppen Självständighet/Demokrati

ITS

Gruppen Identitet, tradition och suveränitet

NI

Grupplösa

SV

 

Top