EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:162:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 162, 25 juni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 162

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
25 juni 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

III   Förberedande rättsakter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

442:a plenarsession den 13–14 februari 2008

2008/C 162/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Inrättande av ett system för grupptalan och dess roll inom ramen för gemenskapens konsumentlagstiftning”

1

2008/C 162/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013 – Starkare konsumenter, högre välbefinnande för konsumenterna och ett effektivt konsumentskydd”KOM(2007) 99 slutlig

20

2008/C 162/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: En europeisk rymdpolitik”KOM(2007) 212 slutlig

24

2008/C 162/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om införlivandet i nationell lagstiftning av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier, med en granskning av möjligheten att införa direkt tillverkaransvar”KOM(2007) 210 slutlig

31

2008/C 162/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Rapport från kommissionen – Rapport om konkurrenspolitiken 2006”KOM(2007) 358 slutlig

35

2008/C 162/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om typgodkännande av delar för belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul” (kodifierad version) KOM(2007) 840 slutlig – 2007/0284 (COD)

40

2008/C 162/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om benämningar på textilier” (Omarbetning) KOM(2007) 870 slutlig – 2008/0005 (COD)

40

2008/C 162/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (kodifierad version)”KOM(2007) 873 slutlig – 2007/0299 (COD)

41

2008/C 162/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Europaparlamentets och rådets direktiv om färgämnen som får tillsättas läkemedel (omarbetning)”KOM(2008) 1 slutlig – 2008/0001 (COD)

41

2008/C 162/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”En oberoende utvärdering av tjänster av allmänt intresse”

42

2008/C 162/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Att främja en bred tillgång till det europeiska digitala biblioteket för alla samhällsgrupper”

46

2008/C 162/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Energimix inom transportsektorn”

52

2008/C 162/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Energieffektivitet i byggnader – slutanvändarnas bidrag” (Förberedande yttrande)

62

2008/C 162/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Möjliga positiva och negativa effekter av ökade miljö- och energipolitiska krav på den europeiska industrins konkurrenskraft”

72

2008/C 162/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet”KOM(2007) 861 slutlig – 2007/0291 (COD)

79

2008/C 162/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Rättighetsbaserade förvaltningsinstrument för fisket”

79

2008/C 162/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare när det gäller bomullsstödet”KOM(2007) 701 slutlig – 2007/0242 (CNS)

83

2008/C 162/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (omarbetad version)”KOM(2007) 736 slutlig – 2007/0259 (COD)

85

2008/C 162/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning” (kodifierad version) KOM(2007) 667 slutlig – 2007/0235 (COD)

86

2008/C 162/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/… av den […] om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (omarbetning)”KOM(2007) 848 slutlig – 2007/0287 (COD)

86

2008/C 162/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (omarbetning)”KOM(2007) 858 slutlig – 2007/0292 (COD)

87

2008/C 162/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Framtidsutsikterna för Europas kol- och stålforskning”

88

2008/C 162/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av rådets beslut 85/368/EEG om jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter mellan medlemsstaterna inom EG”KOM(2007) 680 slutlig – 2007/0234 (COD)

90

2008/C 162/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (enligt artikel 128 i EG-fördraget)”KOM(2007) 803 slutlig/2 del V – 2007/0300 (CNS)

92

2008/C 162/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Finansiell integration: EU:s aktiemarknader”

96


SV

 

Top