Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:146E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 146, 12 juni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 146E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
12 juni 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

SESSIONEN 2007-2008

 

Sammanträdena den 18-21 juni och 27 juni 2007

 

Måndag 18 juni 2007

2008/C 146E/01

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Parlamentets sammansättning

Valprövning

Utskottens och delegationernas sammansättning

Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Inkomna dokument

Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Framställningar

Avtalstexter översända av rådet

Arbetsplan

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Bredband (debatt)

Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker ***I (debatt)

EU:s ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med Ryssland (debatt)

Rapport om konkurrenspolitiken 2005 (debatt)

Katt- och hundpäls ***I (debatt)

Multipel skleros (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

13

 

Tisdag 19 juni 2007

2008/C 146E/02

PROTOKOLL

15

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

Situationen i Palestina (debatt)

Krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society - Krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society (debatt)

En rättslig ram för åtgärder för att göra det möjligt att förena familjeliv och studier för unga kvinnor inom EU (debatt)

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

Omröstning

Skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare för två- och treh juliga motorfordon (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Förbudsföreläggande för skydd av konsumenternas intressen (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Siktfält och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Skydd av arbetstagare mot asbest (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Djurskyddskrav vid svinhållning (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Renrasiga avelsdjur av nötkreatur (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Gemenskapsvarumärken (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Produktion och saluförande av kläckägg och småkycklingar av fjäderfä (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Partnerskapsavtal om fiske mellan São Tomé och Príncipe och EG * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Partnerskapsavtal om fiske mellan EG och Kiribati * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker ***I (omröstning)

Katt- och hundpäls ***I (omröstning)

Bredband (omröstning)

EU:s ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med Ryssland (omröstning)

Rapport om konkurrenspolitiken 2005 (omröstning)

Krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society (omröstning)

En rättslig ram för åtgärder för att göra det möjligt att förena familjeliv och studier för unga kvinnor inom EU (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Parlamentets sammansättning

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Slutsatser efter G8-mötet - Halva vägen för millenniemålen för utveckling (debatt)

Den gemensamma parlamentariska församlingens AVS-EU arbete (2006) (debatt)

Studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid (debatt)

Frågestund (frågor till kommissionen)

Speciella problem vid införlivandet och tillämpningen av lagstiftningen om offentlig upphandling och dess förhållande till Lissabonstrategin (debatt)

Undantag från den inre marknadens bestämmelser för försvarsupphandlingar på grundval av artikel 296 i EG-fördraget (debatt)

Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (debatt)

Stöd till jordbrukare som drabbats av köldens härjningar (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

34

BILAGA I

36

BILAGA II

47

ANTAGNA TEXTER

71

P6_TA(2007)0238
Skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (kodifierad version) (KOM(2006)0657 - C6-0381/2006 - 2006/0220(COD))

71

P6_TA(2007)0239
Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version) (KOM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD))

71

P6_TA(2007)0240
Identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare för två- och treh juliga motorfordon (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare för två- och treh juliga motorfordon (KOM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD))

72

P6_TA(2007)0241
Förbudsföreläggande för skydd av konsumenternas intressen (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (kodifierad version) (KOM(2006)0692 - C6-0429/2006 - 2003/0099(COD))

73

P6_TA(2007)0242
Styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (KOM(2006)0670 - C6-0404/2006 - 2006/0225(COD))

73

P6_TA(2007)0243
Högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (KOM(2006)0667 - C6-0385/2006 - 2006/0219(COD))

74

P6_TA(2007)0244
Delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (KOM(2006)0662 - C6-0380/2006 - 2006/0221(COD))

74

P6_TA(2007)0245
Siktfält och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om siktfält och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (KOM(2006)0651 - C6-0377/2006 - 2006/0216(COD))

75

P6_TA(2007)0246
Minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (kodifierad version) (KOM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD))

76

P6_TA(2007)0247
Tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (KOM(2006)0812 - C6-0504/2006 - 2006/0264(COD))

76

P6_TA(2007)0248
Skydd av arbetstagare mot abest (kodifierad version) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (kodifierad version) (KOM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD))

77

P6_TA(2007)0249
Gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken (kodifierad version) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till rådets beslut om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika) (kodifierad version) (KOM(2006)0419 - C6-0302/2006 - 2006/0139(CNS))

78

P6_TA(2007)0250
Djurskyddskrav vid svinhållning (kodifierad version) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till rådets direktiv om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning (kodifierad version) (KOM(2006)0669 - C6-0430/2006 - 2006/0224(CNS))

78

P6_TA(2007)0251
Renrasiga avelsdjur av nötkreatur (kodifierad version) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till rådets direktiv om renrasiga avelsdjur av nötkreatur (kodifierad version) (KOM(2006)0749 - C6-0002/2007 - 2006/0250 (CNS))

79

P6_TA(2007)0252
Gemenskapsvarumärken (kodifierad version) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till rådets förordning om gemenskapsvarumärken (kodifierad version) (KOM(2006)0830 - C6-0050/2007 - 2006/0267(CNS))

79

P6_TA(2007)0253
Produktion och saluförande av kläckägg och småkycklingar av fjäderfä (kodifierad version) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till rådets förordning om produktion och saluföring av ägg för kläckning och av gårdsuppfödda kycklingar (kodifierad version) (KOM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS))

80

P6_TA(2007)0254
Granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket (kodifierad version) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till rådets förordning om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket (kodifierad version) (KOM(2006)0813 - C6-0049/2007 - 2006/0265(CNS))

81

P6_TA(2007)0255
Ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar (kodifierad version) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder (kodifierad version) (KOM(2006)0605 - C6-0409/2006 - 2006/0192(CNS))

81

P6_TA(2007)0256
Partnerskapsavtal om fiske mellan São Tomé och Príncipe och EG *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till rådets förordning om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen (KOM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS))

82

P6_TA(2007)0257
Partnerskapsavtal om fiske mellan EG och Kiribati *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till rådets förordning om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan (KOM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS))

83

P6_TA(2007)0258
Begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier
Europaparlamentets beslut av den 19 juni 2007 om begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier (2006/2304(IMM))

85

P6_TA(2007)0259
Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker (KOM(2005)0125 - C6-0440/2005 - 2005/0028(COD))

85

P6_TC1-COD(2005)0028
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 juni 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2007 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89

86

P6_TA(2007)0260
Katt- och hundpäls ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till och export från gemenskapen av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls (KOM(2006)0684 - C6-0428/2006 - 2006/0236(COD))

86

P6_TC1-COD(2006)0236
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 juni 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2007 om att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till eller export från gemenskapen av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls

87

P6_TA(2007)0261
Bredband
Europaparlamentets resolution av den 19 juni 2007 om skapandet av en europeisk bredbandspolitik (2006/2273(INI))

87

P6_TA(2007)0262
EU:s ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med Ryssland
Europaparlamentets resolution av den 19 juni 2007 om EU:s ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med Ryssland (2006/2237(INI))

95

P6_TA(2007)0263
Rapport om konkurrenspolitiken 2005
Europaparlamentets resolution av den 19 juni 2007 om rapporten om konkurrenspolitiken 2005 (2007/2078(INI))

105

P6_TA(2007)0264
Krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society
Europaparlamentets rekommendation av den 19 juni 2007 till rådet om rapporten från undersökningskommittén beträffande krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society

110

P6_TA(2007)0265
En rättslig ram för åtgärder för att göra det möjligt att förena familjeliv och studier för unga kvinnor inom EU
Europaparlamentets resolution av den 19 juni 2007 om en rättslig ram för åtgärder för att göra det möjligt att förena familjeliv och studier för unga kvinnor i EU (2006/2276(INI))

112

 

Onsdag 20 juni 2007

2008/C 146E/03

PROTOKOLL

119

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Förbättring av möjligheten att överföra kompletterande pensionsrättigheter ***I (debatt)

Förbättring av metoden om samråd med Europaparlamentet i förfaranden om utvidgning av eurozonen - Införande av den gemensamma valutan på Cypern den 1 januari 2008 * - Införande av den gemensamma valutan på Malta den 1 januari 2008 * (debatt)

Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Omröstning

Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver ***I (omröstning)

Skattesystemens funktionssätt: Fiscalis 2013 ***I (omröstning)

Förbättring av möjligheten att överföra kompletterande pensionsrättigheter ***I (omröstning)

Införande av den gemensamma valutan på Cypern den 1 januari 2008 * (omröstning)

Införande av den gemensamma valutan på Malta den 1 januari 2008 * (omröstning)

Galileo (omröstning)

Speciella problem vid införlivandet och tillämpningen av lagstiftningen om offentlig upphandling och dess förhållande till Lissabonstrategin (omröstning)

Halva vägen för millenniemålen för utveckling (omröstning)

Den gemensamma parlamentariska församlingens AVS-EU arbete (2006) (omröstning)

Förbättring av metoden om samråd med Europaparlamentet i förfaranden om utvidgning av eurozonen (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Parlamentets sammansättning

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Mot ett fördrag om vapenhandel (debatt)

Meda och finansiellt stöd till den palestinska myndigheten - utvärdering, genomförande och kontroll (debatt)

Ungdomsbrottslighet - kvinnornas, familjens och samhällets roll (debatt)

Strategi för den yttre dimensionen av området med frihet, säkerhet och rättvisa (debatt)

Frågestund (frågor till rådet)

Utskottens och delegationernas sammansättning

Strategi för den yttre dimensionen av området med frihet, säkerhet och rättvisa (fortsättning på debatten)

Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan medlemsstater * (debatt)

Läget i förhandlingarna om rambeslutet om kampen mot rasism och främlingsfientlighet (debatt)

Praktiskt samarbete, kvaliteten på besluten i det gemensamma europeiska asylsystemet (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

132

BILAGA I

134

BILAGA II

145

ANTAGNA TEXTER

204

P6_TA(2007)0266
Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 juni 2007 om ändrat förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (KOM(2006)0110 - C6-0157/2006 - 2003/0218(CNS))

204

P6_TA(2007)0267
Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 juni 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (KOM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD))

208

P6_TC1-COD(2006)0206
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 juni 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2007 om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver, cinnober, kalomel, kvicksilverföreningar och vissa produkter som innehåller kvicksilver

209

P6_TA(2007)0268
Skattesystemens funktionssätt: Fiscalis 2013 ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 juni 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett gemenskapsprogram för att förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden (Fiscalis 2013) (KOM(2006)0202 - C6-0159/2006 - 2006/0076(COD))

215

P6_TC1-COD(2006)0076
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 juni 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2007/EG om ett gemenskapsprogram för att förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden (Fiscalis 2013) och upphävande av beslut nr 2235/2002/EG

216

P6_TA(2007)0269
Förbättring av möjligheten att överföra kompletterande pensionsrättigheter ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 juni 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bättre möjligheter att överföra kompletterande pensionsrättigheter (KOM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD))

216

P6_TC1-COD(2005)0214
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 juni 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/ .../EG om bättre möjligheter att överföra kompletterande pensionsrättigheter

217

P6_TA(2007)0270
Införande av den gemensamma valutan på Cypern den 1 januari 2008 *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 juni 2007 om förslaget till rådets beslut i enlighet med artikel 122.2 i EG-fördraget om Cyperns införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2008 (KOM(2007)0256 - C6-0151/2007 - 2007/0090(CNS))

224

P6_TA(2007)0271
Införande av den gemensamma valutan på Malta den 1 januari 2008 *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 juni 2007 om förslaget till rådets beslut i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Maltas införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2008 (KOM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS))

225

P6_TA(2007)0272
Galileo
Europaparlamentets resolution av den 20 juni 2007 om finansieringen av det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation (Galileo) inom ramen för det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 och den fleråriga budgetramen 2007-2013

226

P6_TA(2007)0273
Speciella problem vid införlivandet och tillämpningen av lagstiftningen om offentlig upphandling och dess förhållande till Lissabonstrategin
Europaparlamentets resolution av den 20 juni 2007 om särskilda problem rörande införlivande och genomförande av lagstiftningen om offentlig upphandling och dess förhållande till Lissabonagendan (2006/2084(INI))

227

P6_TA(2007)0274
Millenieutvecklingsmålen i halvtid
Europaparlamentets resolution av den 20 juni 2007 om millennieutvecklingsmålen i halvtid (2007/2103(INI))

232

P6_TA(2007)0275
Arbetet i den gemensamma parlamentariska församlingens AVS-EU (2006)
Europaparlamentets resolution av den 20 juni 2007 om arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS-EG-församlingen under 2006 (2007/2021(INI))

247

P6_TA(2007)0276
Utvidgning av euroområdet
Europaparlamentets resolution av den 20 juni 2007 om förbättring av samrådet med Europaparlamentet i samband med utvidgningar av euroområdet

251

 

Torsdag 21 juni 2007

2008/C 146E/04

PROTOKOLL

253

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Anslagsöverföringar

Prövning av offentlig upphandling ***I (debatt)

Konsumenternas förtroende för den digitala miljön (debatt)

Välkomsthälsning

Konsumenternas förtroende för den digitala miljön (fortsättning på debatten)

Omröstning

Meda och finansiellt stöd till den palestinska myndigheten - utvärdering, genomförande och kontroll (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Prövning av offentlig upphandling ***I (omröstning)

Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan medlemsstater * (omröstning)

Regionalt strategidokument och flerårigt vägledande program för Asien (omröstning)

Studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid (omröstning)

Mot ett fördrag om vapenhandel (omröstning)

Ungdomsbrottslighet - kvinnornas, familjens och samhällets roll (omröstning)

Strategi för den yttre dimensionen av området med frihet, säkerhet och rättvisa (omröstning)

Läget i förhandlingarna om rambeslutet om kampen mot rasism och främlingsfientlighet (omröstning)

Praktiskt samarbete, kvaliteten på besluten i det gemensamma europeiska asylsystemet (omröstning)

Konsumenternas förtroende för den digitala miljön (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Datum för sammanträdesperioderna

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

Kuba

Mänskliga rättigheter i Etiopien

Situationen för Aung San Suu Kyi i Burma/Myanmar

Omröstning

Kuba (omröstning)

Mänskliga rättigheter i Etiopien (omröstning)

Situationen för Aung San Suu Kyi i Burma/Myanmar (omröstning)

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Utskottens och delegationernas sammansättning

Beslut om vissa dokument

Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

267

BILAGA I

269

BILAGA II

281

ANTAGNA TEXTER

316

P6_TA(2007)0277
Meda och finansiellt stöd till den palestinska myndigheten - utvärdering, genomförande och kontroll
Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om Meda och finansiellt stöd till den palestinska myndigheten - utvärdering, genomförande och kontroll (2006/2128(INI))

316

P6_TA(2007)0278
Prövning av offentlig upphandling ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 21 juni 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG avseende effektivare förfaranden för prövning vad gäller offentlig upphandling (KOM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD))

328

P6_TC1-COD(2006)0066
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 juni 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling

329

P6_TA(2007)0279
Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan medlemsstater *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 21 juni 2007 om förslaget till rådets rambeslut om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll (KOM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS))

329

P6_TA(2007)0280
Regionalt strategidokument och flerårigt vägledande program för Asien
Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om förslaget till kommissionens beslut om ett regionalt strategidokument för 2007-2013 och ett flerårigt vägledande program för Asien

337

P6_TA(2007)0281
Studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid
Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om resultaten från framställningsutskottets studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid

340

P6_TA(2007)0282
En konvention om vapenhandel
Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om en konvention om vapenhandel: upprättande av gemensamma internationella standarder för import, export och överföring av konventionella vapen

342

P6_TA(2007)0283
Ungdomsbrottslighet - kvinnornas, familjens och samhällets roll
Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om ungdomsbrottslighet - kvinnornas, familjens och samhällets roll (2007/2011(INI))

344

P6_TA(2007)0284
Strategi för den yttre dimensionen av området med frihet, säkerhet och rättvisa
Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om en strategi för den yttre dimensionen av området med frihet, säkerhet och rättvisa - en handlingsplan för att genomföra Haagprogrammet (2006/2111(INI))

353

P6_TA(2007)0285
Läget i förhandlingarna om rambeslutet om kampen mot rasism och främlingsfientlighet
Europaparlamentets rekommendation till rådet av den 21 juni 2007 om läget i förhandlingarna om rambeslutet om kampen mot rasism och främlingsfientlighet (2007/2067(INI))

361

P6_TA(2007)0286
Praktiskt samarbete, kvaliteten på besluten i det gemensamma europeiska asylsystemet
Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om asyl: praktiskt samarbete och kvaliteten på besluten i det gemensamma europeiska asylsystemet (2006/2184(INI))

364

P6_TA(2007)0287
Konsumenternas förtroende för den digitala miljön
Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om konsumenternas förtroende för den digitala miljön (2006/2048(INI))

370

P6_TA(2007)0288
Kuba
Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om Kuba

377

P6_TA(2007)0289
Etiopien
Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om situationen i Etiopien

380

P6_TA(2007)0290
Burma
Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om Burma

383

 

Onsdag 27 juni 2007

2008/C 146E/05

PROTOKOLL

387

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Roaming i allmänna mobilnät ***I (undertecknande av rättsakt)

Europeiska rådets möte den 21-22 juni 2007 - Tyska ordförandeskapets verksamhetshalvår (rapport och uttalanden följt av en debatt)

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Parlamentets sammansättning

Europeiska rådets möte den 21-22 juni 2007 - Tyska ordförandeskapets verksamhetshalvår (fortsättning på debatten)

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

389


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Upplysningar angående omröstningar

Om inget annat anges har föredraganden till talmannen skriftligen tillkännagivit sin inställning till ändringsförslagen.

Förkortningar för utskottens namn

AFET

Utskottet för utrikesfrågor

DEVE

Utskottet för utveckling

INTA

Utskottet för internationell handel

BUDG

Budgetutskottet

CONT

Budgetkontrollutskottet

ECON

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EMPL

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

ENVI

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ITRE

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

IMCO

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

TRAN

Utskottet för transport och turism

REGI

Utskottet för regional utveckling

AGRI

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

PECH

Fiskeriutskottet

CULT

Utskottet för kultur och utbildning

JURI

Utskottet för rättsliga frågor

LIBE

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

AFCO

Utskottet för konstitutionella frågor

FEMM

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

PETI

Utskottet för framställningar

Förkortningar för de politiska grupperna

PPE-DE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater

PSE

Europeiska socialdemokratiska partiets grupp

ALDE

Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa

UEN

Gruppen Unionen för nationernas Europa

Verts/ALE

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

GUE/NGL

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

IND/DEM

Gruppen Självständighet/Demokrati

ITS

Gruppen Identitet, tradition och suveränitet

NI

Grupplösa

SV

 

Top